Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna wirnikowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2003 R. 76, nr 10 550-553
PL Systemy energetyczne oparte na paliwie wodorowym moga być w niedalekiej przyszłości ważną alternatywą wobec konwencjonalnych układów energetycznych. Wodorowa turbina gazowa i ogniwo paliwowe są przewidywane jako źródło odpowiednio wielkich i mniejszych mocy w takim systemie. W artykule przedstawiono[...]
EN Results, in the range of turbomachinery, obtained in cooperation with the mechanical engineering laboratory, Tsukuba - Japan are presented.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 11-12 41-42
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 66 69-73
EN The paper describes the new hardware & software solution dedicated for diagnostic purposes of rotating machinery. Elaborated system - diagnostic module VIBCON is based on the technology of distributed measurements. The main unit is responsible for data acquisition and storage in internal memory. It [...]
4
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 113-120
PL W artykule zaprezentowano metody zastosowane w modelu systemu diagnostycznego przeznaczonego do detekcji nagłych zmian stanu.
EN Paper presents methods used in the model of diagnostic system designed for detection of abrupt state changes.
5
75%
Diagnostyka
2008 nr 1(45) 115-120
PL Prezentowany artykuł dotyczy analizy defektów konstrukcji podpierającej wirnik. Obiektem badań było wielkogabarytowe Stanowisko Badawcze Dynamiki Wirników i Łożysk. Podczas badań wykorzystany został zweryfikowany, numeryczny model badanej maszyny wirnikowej. Analizie poddano kilka wybranych klas def[...]
EN In the presented article the author's attention was focused most of all on analysis of supporting structure defects. The object of investigation was the large-dimension Rotor Dynamics and Bearing Research Rig. During the examination the verified numerical model of the rotating machine was used. A fe[...]
6
75%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 17-20
PL Badania miały na celu wyznaczenie obszarów bezpiecznych rozosiowań dwóch newralgicznych łożysk turbozespołu z punktu widzenia kryterium dopuszczalnego obciążenia łożysk. Obszary te zostały wyznaczone w drodze numerycznej analizy dyskretnego modelu maszyny przy użyciu pakietu oprogramowania MESWIR. Z[...]
EN The investigations aimed at determining the tolerable misalignment areas of two neuralgic bearings in the turbine set, taking into account criteria of permissible load of the bearings. The areas have been evaluated by numerical analysis of the discrete model of the machine with the aid of a package [...]
7
75%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 165-170
PL W pracy przedstawiono przejście od sygnałów odpowiedzi akustycznej łopatki maszyny wirnikowej zarejestrowanych w warunkach stacjonarnych na wymuszenie impulsowe zadane w dwóch punktach i wyznaczenie parametrów diagnostycznych powiązanych ze stanem technicznym łopatki. W tym celu wykorzystano funkcję[...]
EN The paper presents transition from acoustic response signals of a rotor-engine blade at impulse forcing at two fixed points registered in stationary conditions to diagnostic parameters connected with the technical condition of the blade. For this purpose the auto-correlation and the power spectral d[...]
8
75%
Tribologia
2007 nr 1 161-170
PL Artykuł przedstawia wyniki komputerowej analizy wpływu maksymalnego dopuszczalnego rozosiowania łożysk turbozespołu 13K215 na jego stan dynamiczny. Dla celów tej analizy zostały wyznaczone zakresy dopuszczalnych przemieszczeń łożysk ze względu na kryteria dopuszczalnych drgań łożysk. Pokazano, w jak[...]
EN The paper presents results of a computer analysis of influence of maximum permissible displacements of 13K215 turboset bearings on dynamic state of the machine. For this purpose the ranges of acceptable displacement of bearings of the turboset have been evaluated by means of numerical analysis of th[...]
9
75%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 11-12 14-17
PL Opisano zagadnienia związane z diagnostyką turbin i generatorów dużej mocy, służących do wytwarzania energii elektrycznej; omówiono przykład zastosowania jednej z metod wibroakustycznych wraz z podaniem uzyskanych wyników pomiarów.
EN The article describes problems associated with the diagnosis of high power turbines and generators intended for producing electric energy so indispensable in this day and age; presents an application example of one of the vibroacoustic methods including measurment results.
10
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Artykuł dotyczy zagadnienia poprawności interpretacji sygnału drganiowego, który powszechnie jest wykorzystywany w diagnostyce maszyn jako symptom stanu. W artykule zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia wzajemnych relacji pomiędzy warunkami pracy maszyny (parametrami sterującymi) a poziomem i [...]
EN One of the most important problems in vibroacoustical diagnostics of rotating machinery is related to the influence of actual working conditions on both the overall vibration estimates [L. 1] and the vibration spectra. The proper evaluation of machinery condition could be done by analysis of only th[...]
11
75%
Tribologia
2002 nr 2 661-676
PL W referacie przedstawiono możliwości zaawansowanej diagnostyki maszyn wirnikowych, których wirniki podparte są w łożyskach ślizgowych poprzez analizę trajektorii czopów łożyskowych. Wyszczególniono i scharakteryzowano rodzaje niesprawności maszyny wirnikowej, które mogą być wykrywane na podstawie ob[...]
EN The paper presents possibilities of advanced diagnostics of rotating machines that have their rotors supported in slide bearings by means of analysis of trajectories of bearing journals. The types of defects of rotating machines, which may be detected on the ground of trajectories of their journals,[...]
12
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2013 Vol. 18, no. 4 1057--1066
EN The work presents a calculation process enabling one-dimensional numerical calculations of labyrinth sealing. A DSV program determines the thermodynamic parameters of gas in the sealing chambers with extraction. The influence of the sealing length upon the stability of a matrix solution of the syste[...]
13
75%
Tribologia
2004 nr 4 142-150
PL Artykuł zawiera rezultaty analizy komputerowej wpływu wzajemnych przemieszczeń pary sąsiadujących łożysk turbozespołu 13K215 na stan dynamiczny i obciążenie łożysk maszyny. Przemieszczenie któregokolwiek łożyska turbozespołu względem jego położenia bazowego, a mianowicie położenia określ[...]
EN The paper presents results of a computer analysis of influence of mutual displacements of the pair of neighbouring bearings of 13K215 turboset on the dynamic state and bearings load of the machine. Displacement of any bearing of the turboset in relation to its base position, namely position determi[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 59-64
PL W artykule przedstawiono ogólny zarys problemów przepływowych charakterystycznych dla maszyn wirnikowych oraz stanu metod numerycznej mechaniki płynów wykorzystanych do ich analizy.
EN This paper aims to present a general view of the flow problems in turbomaehinery and the current levels of numerical methods for solving these problems.
15
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 111-115
PL W referacie przedstawiono koncepcję układu do pomiaru kąta skręcenia wału (wirnika) maszyn wirnikowych oraz opisano konstrukcję stanowiska badawczego . Stanowisko konstruowane i wykonane w ZPKiEM E ma być narzędziem do przeprowadzenia badań zmienności kąta skręcenia wału zarówno przy obciążeniu nomi[...]
EN In this paper the idea of measurements unit for shaft twist angle of turbo-machines Mi the test stand construction have been presented. The test stand will measure the variability of Aaft twist angle caused by twisting moment and outer interferences of this moment. Results o f investigations are the[...]
16
75%
Machine Dynamics Problems
EN This paper deals with hydrodynamic bearing stability analysis based on a parametric model in the scope of monitoring intended for rotating machinery under transient operating conditions. The aim of the presented approach is to provide diagnostic symptoms of faulty conditions. The study is supported [...]
17
75%
Machine Dynamics Problems
EN The aim of this paper is to provide a feasibility study of model based diagnostics using a "black-box" model approach. A moderately complex first principle model of a servo-hydraulic system was proposed to understand the diagnostic symptoms. Performance of a steam turbine control system is one of ke[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2001 nr 119 79-86
PL Zastosowanie aktywnego magnetycznego systemu podparcia wirnika maszyny daje nieporównywalne z klasycznym rozwiązaniem łożyskowania możliwości diagnostyczne. Jego nastawialne charakterystyki dynamiczne pozwalają na bezpieczne osiąganie nominalnej częstości obrotów maszyny bez efektów wzrostu amplitud[...]
EN The application of the active magnetic bearings (AMB) as a system of the shaft suspension gives supplementary unparalleled in classical solutions, diagnostic capabilities. Its adjustable characteristics may be used to safely exceed the critical frequency of the rotor - bearing system with a low ampl[...]
19
63%
Diagnostyka
2012 nr 2(62) 15-22
PL W artykule został przedstawiony oraz porównany z danymi eksperymentalnymi model dynamiczny kół zębatych. Porównanie zostało przeprowadzone na podstawie sygnałów generowanych przez model i obiekt rzeczywisty dla różnych stanów technicznych. Eksperyment został przeprowadzony na demonstracyjnym stanow[...]
EN In the paper a dynamic model of spur gears was developed and compared with an experimental data in case of simulation of vibration signals. Comparison was done on the basis of the signals generated by the model and the real object. The experiment was conducted on an experimental gearbox named DMG-1,[...]
20
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 7-15
PL W referacie nakreślono program eksperymentalnych badań do weryfikacji idei przydatności trajektorii fazowych w diagnostyce maszyn wirujących. Przedstawiono założenia ich realizacji związane z koncepcją diagnozowania opartą na formalizmie oceny stateczności technicznej rozważanych obiektów. Omówiono [...]
EN The developed program of experimental investigations for the verification the phase trajectory usefulness in diagnostics of rotating machines was shown in the paper. Assumptions related to the diagnostic idea based on the formalism of the estimation of the technical stability of the examined objects[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last