Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 289
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna rolnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W kreowaniu nazw maszyn przyjętych w polskiej technice rolniczej nabierają znaczenia mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i zdecentralizowany handel. Tracą je ośrodki akademickie. Zdarzają się powroty nazw tradycyjnych. Działalność na tym polu wymaga wyczucia językowego i poczucia odpowiedzialności[...]
EN In creating names of machines accepted in the Polish agricultural engineering smaller production enterprises and decentralised marketing are gaining importance. University centres are losing it. Sometimes, return to traditional names may be observed. Activity in this field requires knowledge of the [...]
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia mające istotny wpływ na zasady funkcjonowania zaplecza naprawczego technicznej obsługi rolnictwa w procesie eksploatacji maszyn i urządzeń. Scharakteryzowano ważniejsze właściwości eksploatacyjne maszyn w aspekcie systemów ich obsługi technicznej oraz zwr[...]
EN The article presents chosen problems having influence on the principles of functionality of repair base of technical maintenance in exploitation process of agricultural machines and devices. Important features of operational use of agricultural machines and devices were characterized in aspect of di[...]
3
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono zagadnienie modelowania dynamiki układów wieloczłonowych. Podano klasyfikację modeli układów wieloczłonowych, a także istotną, z punktu widzenia wyboru metody modelowania, klasyfikację więzów wystepujących w takich układach. Przedstawiono dwa podstawowe podejścia modelowania: mod[...]
EN The problems of multibody systems modelling are presented in the paper. The classification of multibody systems models and, essential for the choice of modelling method, the classification of constraints occuring in such systems are discussed. Two basic approaches of modelling are presented. There i[...]
4
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono metodę ustalania przebiegu obliczeniowej charakterystyki zmęczeniowej na podstawie wyników badań dwóch rodzajów standardowych próbek z nałożonymi powłokami. Bazując na statystycznej teorii podobieństwa zniszczenia zmęczeniowego wyprowadzono zależności pozwalające określić param[...]
EN In the paper the method of setting the course of computational fatigue characteristics has been presented on the basis of test results of two types of standard samples with applied coatings. Basing on statistical theory of similarity of fatigue destruction relations have been derived which enable to[...]
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy wskazano szczególne znaczenie informatyzacji procesu projektowania maszyn, zapewniającej możliwość szybkiego i elastycznego przystosowywania konstrykcji do zmieniających sie wymagań rynku oraz możliwość konstruowania optymalnych, z punktu oczekiwań społecznych maszyn i urządzeń. Postępowanie[...]
EN In the article special importance of information technology was stressed. It is believed that it assures quick and elastic application of the constructions to the changing demands of the market and the possibility of constructing optimal machines and devices meeting social expectations. Empirical co[...]
6
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Przynajmniej połowa maszyn rolniczych przedstawionych do badań certyfikacyjnych na znak bezpieczeństwa 'B' w Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych PIMR wykazuje niezgodności z obowiązującymi wymaganiami. W artykule omówiono najczęściej występujące wady maszyn oraz wskazano zagrożenia, jakie mogą [...]
EN Nearly a half of the agricultural machines presented to the certification tests for a safety mark 'B' in the Testing Laboratory of Agricultural Machines in PIMR shows discrepances with the compulsory requirements. The most frequently occuring defects of the machines and the hazards, which they may c[...]
7
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Artykuł zawiera rozważania dotyczące modelu systemu ekspertowego ochrony przed korozją maszyny rolniczej. Regułowa baza wiedzy uzupełniona została wyborem abstrakcyjności rozważań zawartych w ramach odzwierciedlających model hierarchiczny.
EN Paper presents considerations regarding expert system model on corrosion prevention in an agricultural machine. Rules of knowledge basis were supplemented with the choice of consideration abstractionism included in the frames reflecting the hierarchical model.
8
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Właściwa identyfikacja bezpieczeństwa mogących wystąpić podczas użytkowania obiektu technicznego oraz potencjalnych skutków tych zagrożeń jest niezbędna do poprawnej oceny obiektu technicznego. Ocena taka musi prowadzić do podjęcia działań, mających na celu eliminację lub maksymalne ograniczenie zag[...]
EN Proper identification of safety hazards which can occur during use of technical object and recognition of potential effects of these hazards are necessary to correct assessment of this object. That assessment must lead to undertaking operations that will eliminate or maximally reduce these hazards. [...]
9
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zamieszczono podział i klasyfikację cienkościennych prętowych elementów skończonych w odniesieniu do liniowego zagadnienia stateczności bifurkacyjnej. Klasyfikacja obejmuje między innymi formę opisu efektów nieliniowych w wyjściowych sformułowaniach teoretycznych, zakres uwzględnienia efe[...]
EN The paper presents thin walled beam FE elements classification with reference to linear stability of bifurcation. The classification includes description of non-linear effects in theoretical formulations, range of taking into consideration shear effects in element theoretical description, kind of u[...]
10
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Każda maszyna rolnicza zużywając się w pewnym momencie staje się nieprzydatna w procesie eksploatacji. Ten etap istnienia maszyny nie był dotąd przedmiotem badań naukowych, co wynikało częściowo z nieświadomości skali zagrożeń, jakie stanowią one dla środowiska. W pierwszej części publikacji przedst[...]
EN Every agricultural machine, getting worn out in the certain moment, becomes useless in the utilization process. This stage of machine's existence has not been the subject of the scientific research till now. It partly resulted from unawareness with the range of dangers, which such machines are for e[...]
11
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Scharakteryzowano wystawę AGROMEK'99 oraz zaprezentowano maszyny i urządzenia rolnicze, które zostały nagrodzone w trzech kategoriach: 1/ maszyny polowe - nagrodę otrzymała firma A. P. Laursen A/S za rozsiewacz nawozów mineralnych Bogballe, 2/ urządzenia techniczne stosowane w hodowli bydła - nagro[...]
EN Winners of the AGROMEK'99 competition have been presented in the paper. The three Danish farm machines and equipment, that are the winners are following: 1/ the bogballe fertiliser spreader with headland system manufactured by A.P. Laursen A/S, 2/ the SAC mastitis indicator manufactured by S. A. Chr[...]
12
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Przedstawiono metody identyfikacji nieskorelowanych źródeł sił wymuszających za pomocą rozkładu względem wartości szczególnych macierzy wzajemnych lub własnych widm odpowiedzi układu na wymuszenie. Przedstawione metody pozwalają wyznaczyć ilość nieskorelowanych sił wymuszających działających w układ[...]
EN The methods of identification of uncorrelated sources of enforcing forces based on singular value decomposition of autopower or crosspower spectrum matrix were presented. The methods allowedto draw conclusions as to the number of operational forces acting in the system. These methods were used to id[...]
13
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania numerycznych metod optymalizacyjnych do estymacji parametrów w modelach maszyn rolniczych. Podano klasyfikację najczęściej stosowanych metod oraz zaprezentowano oceny ich wydajności i skuteczności.
EN The way of using numerical optimization methods in estimation of agricultural machine parameters was described. Classification of the most often used methods and evaluation of their efficiency was presented.
14
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Kształt ziarna jest istotnym parametrem, który należy brać pod uwagę w modelowaniu i symulacji komputerowej procesów zachodzących w zespołach roboczych maszyn do zbioru i przerobu zbóż. W pracy przedstawiono propozycję okreslenia kształtu materiałów rolniczych oraz opisano metodę wyznaczania współcz[...]
EN The shape of the grain is an essential parameter that should be taken into consideration in computer modelling and simulating of the processes taking place in the working assembless of machines for harvesting and processing of grains. The article presents proposals of characterising of the shape of [...]
15
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono zagadnienie modelowania dynamiki układów wieloczłonowych. Podano klasyfikację modeli układów wieloczłonowych, a także istotną z punktu widzenia wyboru metody modelowania, klasyfikację więzów występujących w takich układach. Przedstawiono dwa podstawowe podejścia modelowania: mode[...]
EN The problems of multibody systems modelling are presented in the paper. Classification of multibody systems models and, essential from modelling method choice point of view, classification of constraints occurring in such systems are dis-cussed. Two basic approaches of modelling are presented. There[...]
16
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy przedstawiono sposób oceny stanu technicznego maszyn rolniczych w aspekcie szacowania ich wartości ekonomicznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań zużycia ciągnika rolniczego dokonano oszacowania jego rzeczywistej wartości.
EN This work presents procedure of evaluation of technical state of agricultural maclunes in aspect of estimation their economic values. On the base of investigation results of the usual wear and tear of the agricultural tractor was estimated his real value.
17
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono metodykę badań zmian właściwości fizykomechanicznych najważniejszych polimerów termoplastycznych (poliamidu 6 - PA6, poliamidu 6.6 - PA6.6, kompozytu składającego się z 75% PA6 i 25% ciętego niskoalkalicznego włókna szklanego - Itamid 250 oraz poliacetalu - POM) zachodzących pod [...]
EN In the article presented are testing method and preliminary results of the testing of physical and mechanical properties changes of the most important thermoplastic polymers under influence of ageing processes. Tested were the following polymers; polyamide 6-PA6; polyamide 6,6-PA 6.6; the composite [...]
18
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy wskazano kierunki automatyzacji procesów roboczych maszyn rolniczych. Na tym tle zaprezentowano ocenę możliwości automatyzacji procesów roboczych i sterowania zespołami roboczymi maszyn.
EN The main direction in automation of working processes in agricultural machinery is pointed out in this article. The possibilities of the automation of the working processes and control of working units are presented on this background.
19
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule podano informacje na temat: zagrożeń korozyjnych maszyn i urządzeń rolnizcych, w zależności od ich budowy, warunków eksploatacji, stosowanych materiałów oraz przygotowania powierzchni przed nanoszeniem powłok ochronnych oraz stosowanych wyrobów lakierowych.
EN The information on the corrosive threats in agricultural machines and equipments is given in the article. The degree of these threats depends on the construction of these machines, conditions of their work, used constructional materials and the preparation of the protected surfaces before their coat[...]
20
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Artykuł jest pierwszą częścią problematyki omawiającej zintegrowany system badawczo-pomiarowy w zagadnieniach komputerowego wspomagania prac projektowo-badawczych. Omówiono tu analizę wariantową jako doskonałe narzędzie do projektowania i optymalizacji w powiązaniu z eksperymentem. Przeprowadzono ró[...]
EN The article is the first part of the discusion under integrated computer system for engineering analysis of working machines. Variational analysis as a supportive tool for designing and optimisation of a construction including agricultural machines is presented there. Comparison of FEM and VA by mea[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last