Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass events
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 259 262--278
EN The article describes mass events and programs of spatial transformation in the selected European costal metropolises in statu nascendi, as well as the impact of these activities on the development potentials of the metropolises. Coastal metropolitan areas, due to their unique conditions, are partic[...]
2
75%
Logistyka
2012 nr 3 7--11
EN W artykule dokonano analizy i oceny zadań logistyki imprez masowych. Zaprezentowano definicję logistyki imprez masowych i wynikające z niej zadania. Przedstawiono obszary działalności logistycznej ukierunkowanej na organizowanie, reali-zowanie do staw zaopatrzenia, a także świadczenie usług specjali[...]
3
75%
Logistyka
PL W artkule została przedstawiona rola wsparcia logistycznego w organizowaniu imprez o charakterze masowym. Autorzy omawiają podstawy prawne w zakresie organizowania imprez masowych i wyłaniające się z nich obowiązki, które stoją przed organizatorem takiego przedsięwzięcia. W dalszej części artykułu o[...]
EN In the article there was presented the role of logistics support in organizing mass events. Authors discuss the legal basis for the organization of mass events and emerging from them duties, which are facing the organizer of such a project. In the further part of this article there were also describ[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 5 624--634
PL W referacie omówiony został problem związany z segregacją osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Występowanie tego typu zdarzeń spowodowało konieczność utworzenie systemu pozwalającego uratować jak najwięcej osób tzw. System START. O ile w zdarzeniach komunikacyjnych o charakterze masowym lub m[...]
EN The paper discusses the problem of segregation of victims of mass events. Occurrence of such events made it necessary to create a system allowing to save as many people as possible, called START system. While in the mass communication event or multiple applicable system of segregation is not a probl[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 522--530
PL Jednym z najważniejszych wyzwań w przypadku organizowania dużych wydarzeń masowych, jest konieczność zapewnienia właściwego poziomu obsługi transportowej uczestników. Wyjątkowość tego typu wyzwań związana jest z praktycznie niepowtarzalnym zestawem uwarunkowań i indywidualnym charakterem lokalizacji[...]
EN One of the most important challenges during organizing mass events, is the need to ensure appropriate transport service for participants. The uniqueness of this type of challenge is associated with unique set of circumstances and individual character of the event location. The biggest challenge faci[...]
6
75%
Logistyka
2012 nr 6 22--24
PL W artykule dokonano interpretacji koncepcji logistycznej 7W dla działań związanych z przygotowaniem dużej i cyklicznej imprezy sportowej. Imprezą taką jest wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest on najstarszym i największym wyścigiem kolarskim w Polsce. Wyścig ten należy do jednego z kilkunastu najwa[...]
EN The interpretation of logistic conception 7W forworkings connected with preparation for a large and cyclical sport event which is Tour de Pologne, has been made in the article. It is the oldest and the lar gest bicycle race in Poland. It is also one of the most important bicycle races in the world,[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 5 947--952, CD1
PL Celem artykułu było przedstawienie coraz bardziej popularnej imprezy masowej, jaką są wyścigi samochodowe. Dotychczas nielegalny proceder spotkał się z akceptacją władz publicznych i dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz pomocy służb (Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, itp.) staje się [...]
EN This article presents an increasingly popular phenomenon of car racing. So far, the illegal dealings met with acceptance of public authorities and thanks to the commitment of enthusiasts and assistance services (Police, Fire, Medical Emergency, etc.) Becomes part of the media correct behavior in tra[...]
8
75%
Problemy Jakości
PL Głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. W artykule przedstawiono definicję imprezy masowej, logistyki imprez masowych oraz logistycznej obsługi klienta imprez ma[...]
EN The principal objective of this publication is classifying the criteria for assessing the quality of mass events taking into particular consideration the function and the significance of logistics customer service. In this paper, the definition of a mass event, the logistics of mass events, and also[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 153-162
PL W artykule omówiony został problem obsługi przemieszczeń podczas organizacji imprez masowych. Zapewnienie obsługi z zastosowaniem właściwego podziału zadań przewozowych jest szczególnie istotne w przypadku tymczasowego charakteru organizowanego wydarzenia. Zagadnienie przedstawiono na przykładzie St[...]
EN The article deals characteristic of movements problem during the mass events. Provide support with the appropriate modal split is particularly important in the case of the temporary nature of organized events. The issue is shown on the example of the Silesian Stadium.
10
75%
Logistyka
2015 nr 4 4843--4858, CD 2
PL W artykule omówiono zagadnienie środków transportu wewnętrznego będących na wyposażeniu polskiej Policji, które są stosowane m.in. do zabezpieczania imprez masowych. Problematyka transportu wewnętrznego jest bardzo szeroka, co wskazano w artykule. Scharakteryzowano środki transportu wewnętrznego, om[...]
EN The article presents the problem of internal transport the included police, which are also used to protect events. The problem of internal transportation is very broad, as indicated in the article, highlighting the existence of problems in organizations in different organizational units. Characteriz[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 57 (1) 43--62
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pracy statutowej pt. Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa, Numer tematu S/E-422/5/15, realizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uwzględniono w nim charakterystykę metody sondażu d[...]
EN This article presents the chosen aspects of football fans safety during the Premier League Games –the research results, number of topic S/E 422/5/15. The same methods, techniques and research tools making the characteristics of the respondents methods and expert interview are included. Accordingly, [...]
12
75%
Logistyka
PL Prawidłowa logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych jest filarem przeprowadzania akcji ratowniczej. Istotnym elementem w prawidłowym działaniu służb ratowniczych jest przepływ informacji. Artykuł przedstawia logistykę działań służb ratowniczych prowadzonych na [...]
EN Valid logistics emergency action in the mass events is a pillar to carry out rescue work. An important component of the proper operation of the emergency services is the flow of information. The article presents the logistics activities of the emergency services carried out at the site of a mass e[...]
13
75%
Logistyka
PL Prawidłowa organizacja imprezy masowej jest bardzo ważna, a logistyka w organizacji bezpieczeństwa imprezy masowej stanowi kluczowy element całego przedsięwzięcia. Bezpieczeństwo imprezy masowej w dużej mierze zależy od sprawnej komunikacji i wielu połączonych ze sobą obszarów[...]
EN The correct organisation of mass events is very important, and logistics organization for security of mass events is a key element of the whole enterprise. Safety of mass events largely depends on good communication and a variety of interconnected areas. The article presents the essence of logisti[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1646--1651, CD
PL W artykule omówiona została problematyka dotycząca zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. Przedstawiono zasady organizacji imprezy masowej jako systemu, w którym logistyka jest niezwykle ważnym elementem–przedstawiono zarówno istotę, jak i znaczenie wsparcia logistycznego w organizowani[...]
EN In the article there was discussed issues related to organization of the mass events. There was presented rules of organizing a mass event as an element of logistics development – presented both the essence and the importance of logistical support in the organization of the mass events. In the first[...]
15
63%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zarządzania ryzykiem w bezpiecznej organizacji imprez masowych. W artykule poruszono kwestie ataków terrorystycznych podczas imprez sportowych, które miały miejsce we współczesnym świecie. Dodatkowo omówiono wybrane techniki zarządzan[...]
EN The purpose of this article is to present selected aspects of risk management in the context of safety issues when organizing mass events. The article deals with the issue of terrorist attacks during sports events that have taken place in the modern world. Additionally, selected risk management tech[...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przepro[...]
EN The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the v[...]
17
51%
Logistyka
2015 nr 4 8190--8194, CD 2
PL Terenowe wyścigi motocyklowe ze względu na wysoki poziom trudności tras i przeszkód są niebezpieczne dla zdrowia uczestników. Zawodnicy biorący udział muszą być wyposażeni w osobistą odzież ochronną. W artykule opisano wybrane typy wyścigów motocykli terenowych, podział na klasy oraz przedstawiono p[...]
EN Off-road motorcycle racing due to the high level of difficulty of slopes and obstacles are dangerous to the health of the participants. Players participating must be equipped with protective clothing. The article describes some types of races off-road motorcycles, division into classes and provides [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last