Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 95-102
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mające na celu poprawę pracy instalacji flotacyjnej w kopalni miedzi Madneuli w Gruzji. Węzeł flotacji został opróbowany, określone zostały przepływy, skład ziarnowy i zawartość części stałych. Badania bilansu masowego węzła flotacji przeprowadzono z wykorzystaniem[...]
EN In this study the performance evaluation study of Georgia Madneuli Copper Ore flotation plant was performed using the data obtained from the detailed survey at the flotation circuit. The solids contents of the streams around the circuit were measured and the particle size distribution of the samples[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A modification of the Brody-Flemings model for microsegregation is worked out to describe a solute redistribution for oriented cells and dendrites. An improved equation for the liquid concentration is introduced into the presented model. The solute redistribution satisfies mass balance at each stage[...]
3
88%
Oceanologia
2018 No. 60 (4) 464--477
EN The partitioning of solar radiation in the Arctic sea ice during the melt season is investigated using a radiative transfer model containing three layers of melt pond, underlying sea ice, and ocean beneath ice. The wavelength distribution of the spectral solar irradiance clearly narrowed with increa[...]
4
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2005 Vol. 39 177-188
PL W pracy przedstawiono metodę opisującą proces klasyfikacji realizowany na membranowych przesiewaczach z wibrującymi sitami. Cechą charakterystyczną tych przesiewaczy jest to, że sito rozciągane na nieruchomej ramie, podane jest wibracji. W wyniku tych działań, ustala się określona dystrybucja drgań [...]
EN A method of description of a classification process performed in membrane screens with vibrating sieves is presented in the paper. It is characteristic of these screens that the sieve, stretched on an immobile riddle, is induced pointwise to vibrate. Consequently, the amplitude distribution takes pl[...]
5
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2015 z. 15 97--101
EN In the work energy of mechanical and diffusive transformations is analysed in terms of the gradient thermomechanics and calculus of variations. As a result of the considerations new forms of the partial diffusing mass and momentum balances of the thermomechanical process are derived in comparison wi[...]
6
63%
Problemy Klimatologii Polarnej
2010 nr 20 143-159
PL Badania glacjologiczne przeprowadzono na Lodowcu Ireny, o powierzchni 4,1 km2 (2009), zlokalizowanym na Kaffioyrze na północno-zachodnim Spitsbergenie. Obejmowały one zagadnienia topnienia lodowca, zmienności akumulacji śniegu w sezonie wiosennym i letnim oraz zmian bilansu masy, powierzchni i położ[...]
EN The glaciological investigations of the Irene Glacier changes, a 4.1 km2 glacier located in NW Spitsbergen, Svalbard, were undertaken. Traditional glaciological mass balance measurements by stake readings and snow surveying have been conducted annually since 2002. In this paper 2008 and 2009 mass ba[...]
7
63%
Environment Protection Engineering
PL W pracy dokonano analizy znaczenia ładunków azotu i fosforu zasilających zbiornik rzeszowski wraz z opadem atmosferycznym w całkowitym bilansie biogenów. Badania prowadzono w cyklu jednego roku. Stwierdzono, że w przypadku azotu obserwowana zmienność ładunków wynika z sezonowości występowania azotu [...]
EN This paper reports a study on the contribution made to the loading of the Rzeszow reservoir with nitrogen and phosphorus by atmospheric wet deposition, in relation to the whole-year mass balance. Emissions of pollutants were found to influence the chemistry of wet atmospheric deposition, this being [...]
8
63%
Karbo
2012 Nr 4 238-248
PL Wykorzystując I zasadę termodynamiki, w pracy przedstawiono jednolitą metodologię obliczeń bilansowych opartą na entalpii tworzenia substancji oraz na uwzględnieniu entalpii fizycznej produktów w odpowiednich stanach skupienia. Do analizy wybrano trzy węgle różnego typu, tzn. węgiel brunatny z kopal[...]
EN Using the first law of thermodynamics the paper presents a unified methodology for the balance calculations based on the enthalpy of formation of substances and on the inclusion of physical enthalpy of products in the respective states of the matter. Three coals of different types were selected f[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Zastosowanie zjawiska fluidyzacji w wielu gałęziach przemysłu spowodowało intensyfikację przebiegu zjawisk, stanowiących istotę technologii przemysłowych. W przypadku młyna strumieniowo-fluidalnego ziarna materiału warstwy różnią się nie tylko prędkością przemieszczania wzdłuż wysokości warstwy, ale[...]
EN Application of fluidization phenomenon in many industries resulted in the intensification of the course of events, which are the essence of industrial technology. In the case of a fluidized-bed jet mill grains of the bed material are differ not only in speed of motion along the height of the bed, bu[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 2 106--109
PL Dla zapewnienia właściwego nadzoru nad strumieniami biomasy dyrektywa 2009/28/WE (RED) wprowadza obowiązek wdrożenia i stosowania w przedsiębiorstwie systemu bilansu masy; wynika on bezpośrednio z artykułu 18 dyrektywy RED. Zgodnie z jego zapisami państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarc[...]
EN In order to ensure proper supervision over biomass streams, Directive 2009/28/EC (RED) introduces the obligation of development and application of a mass balance system in the enterprise. It results directly from article 18 of the RED. According to its provisions, member states should require econom[...]
11
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 615-623
PL W wielu przypadkach eksploatacji złóż gazu ziemnego a także podziemnych magazynów gazu istnieją techniczne przeszkody zamykania odwiertów na czas pozwalający w sposób miarodajny na pomiar ciśnień statycznych zarówno na głowicy jak i na dnie odwiertu (średnie ciśnienie złożowe). Dlatego ważnym zagadn[...]
EN In many cases of the reservoirs or underground gas storages production exist technical hindrances of closing of wells in time to permit the authoritative measurement of static pressures both at head and bottom of wells. A because important problem in reservoir engineering is the qualification of the[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 289--291
PL W artykule przedstawiono metodykę rozwiązywania układu głębokiego chłodzenia powietrza doładowujacego. Został zaprezentowany ogólny bilans masy, energii i mocy odnoszący się do prostego układu. Opisano podstawowe zależności pomiędzy parametrami takimi jak strumień masowy, temperatura, ciśnienie, ent[...]
EN The article presents the methodology of solving the deep cooling system of the charging air. A general balance of mass, energy and power was presented for a simple system. The basic relationships between parameters suchas mass flow, temperature, pressure, enthalpy and performance of individual compo[...]
13
63%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 2 29--37
PL Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest kopalnią węgla zlokalizowaną w miejscowości Bogdanka niedaleko Łęcznej, w okolicy Lublina., 197 km na południowy – wschód od warszawy w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Bogdanka jest aktualnie kopalnią węgla wykazującą najlepszy efekt ekonomiczny w Polsce. Zakład[...]
EN The Bogdanka Coal Mine (Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.) is a coal mine in the village of Bogdanka near Łęczna, in the vicinity of Lublin, 197 km south-east of Poland's capital, Warsaw, in the Lublin Coal Basin. Bogdanka is currently the most profitable coal mine in Poland. Coal Processing Plant (ZP[...]
14
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The methane to methanol conversion via esterification is an interesting method which makes it possible to eliminate the otherwise necessary phase of obtaining synthesis gas. On the basis of laboratory investigations mass balances for this process were determined. Preliminary assessment of the way of[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The aim of this study was to find nitrogen and phosphorus retention in Solina man-made lake and nutrient loads and concentration in the watersheds of this reservoir. The mass balance was determined from the difference between tributaries input and nutrient amounts in the output of the reservoir. The[...]
16
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1223--1233
PL Przeprowadzono formowanie powłoki cynkowej metodą zanurzeniową w warunkach przemysłowych. W eksperymencie użyto dwu rodzajów podłoży. Stosownie, uzyskano dwa rodzaje powłok zróżnicowanych morfologicznie. Przeprowadzono również formowanie powłoki w warunkach laboratoryjnych celem uzyskania dodatkowyc[...]
EN A hot dip (Zn) – coating formation is carried out in the industry conditions. Two types of the steel substrate are applied to the experiment. Two morphologically different coatings are obtained, accordingly. A hot dip (Zn) – coating formation is also carried out in the laboratory conditions for maki[...]
17
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 12 1377-1381
PL Wodne roztwory zawierające lindan, p,p '-DDT i metoksychlor były degradowane w systemie UV/TiO2/O2, wytwarzającym różne produkty degradacji. Jako katalizatory były używane anataz i rutyl. Stężenie pestycydów było oznaczane przy użyciu chromatografu gazowego z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD).[...]
EN Aqueous solutions of lindane, p,p '-DDT and methoxychlor are degraded in a UV/TiO2/O2 system yielding different degradation products, Powdered anatase and rutile serve as photocatalysts. Pesticides concentration was determined by gas chromatography with e1ectron capture detector (ECD). The concentra[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last