Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1115-1120
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wnikania masy dla dwu wariantów wypełnienia reaktywnego KATAPAK-S przeprowadzonych w kolumnie o średnicy 250 mm, dla układów CO2-woda-powietrze i NH3-powietrze-woda. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie wykresów i równań korelacyjnych. Rezultaty wykorzystywane są[...]
EN Mass transfer study is presented for two variants of catalytic packing KATAPAK-S. The study was performed in a 250 mm ID column, using the CO2-water-air and NH3-air-water systems. Results presented as charts and correlation equations are applied for modelling of catalytic distillation.
2
88%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmian właściwości sprężystych i wytrzymałościowych mas ze spoiwami chemicznymi wywołane działaniem warunków atmosferycznych. Badania dotyczą wierzchniej warstwy formy. Wykazana utrata wytrzymałości w wierzchniej warstwie formy wywołana jest nadmierną (lub zbyt szyb[...]
EN In the work there are shown the results of the research on changes of elasticity and durability properties of moulding sand with chemical binder under the influence of atmospheric conditions. The research concerns the surface mould's layer. The stated loss of durability in the surface layer can be c[...]
3
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 1 141-161
PL Przedstawiono możliwości zastosowania kontaktorów membranowych do usuwania p-krezolu z wody. Jako kontaktor membranowy w części doświadczalnej zastosowano kapilarny moduł ultrafiltracyjny z membraną polisulfonową. W celu zwiększenia wydajności procesu ekstrakcji zastosowano solubilizację p-krezolu w[...]
EN The possibility of various applications of membrane contactors for removal of organic components from water have been presented. In the experiments, as a membrane contactor the UF hollow fiber module with polysulphone membrane has been applied. To enhance the process efficiency, the solubilization o[...]
4
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 1883-1892
PL Zaproponowano jednolity model matematyczny pozwalający w sposób ilościowy opisać przebieg procesu wieloskładnikowego ruchu masy i jednoczesnego ruchu masy i ciepła w podstawowych typach absorberów (kolumnach półkowych, wypełnionych i barbotażowych). Model matematyczny tworzą dwie grupy równań, który[...]
EN A uniform mathematical model used for a quantitative description of the processes of multicomponent mass transfer and heat transfer in basic types of absorbers (plate columns, packed and bubble-type) is formulated in the paper. The mathematical model consists of the equations of mass and heat transf[...]
5
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono równania teorii suszenia materiałów kapilarno-porowatych, w których w sposób naturalny występują potencjały fazy ciekłej i gazowej odpowiedzialne za transport masy i przemiany fazowe. Zasadniczą część pracy poświęcono procedurze budowania równań transportu masy i ciepła na gruncie mech[...]
EN The aim of this paper is to present the equations of drying theory for saturated capillary-porous materials, in which the potentials of liquid and gas phase responsible for the mass transfer and phase transitions appear in a natural way. The main part of the paper is devoted to construction of the r[...]
6
75%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 2 24-27
PL Poprawka wynikająca z występowania siły wyporu może być dość znaczna. To, czy tę poprawkę należy stosować, zależy od wymagań co do dokładności, jakie powinna spełniać analiza wagowa. Konieczna jest zatem indywidualna ocena błędów związanych z procesem wagowym.
7
75%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 3 47--53
PL Poprawka wynikająca z występowania siły wyporu może być dość znaczna. To, czy tę poprawkę należy stosować, zależy od wymagań co do dokładności, jakie powinna spełniać analiza wagowa. Konieczna jest zatem indywidualna ocena błędów związanych z procesem wagowym.
8
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W związku z silną konkurencją w świecie odlewnie muszą optymalizować swoją produkcję, aby uzyskiwać coraz większą wydajność i zmniejszyć ilość braków. Równocześnie coraz to nowe, ostrzejsze przepisy nakładają na odlewnie obowiązek zmniejszania emisji do środowiska, szczególnie zanieczyszczeń organic[...]
EN In connection to the strong world competition have the foundries to modernize their production with the aim to increase the efficiency and reduce the amount of defective castings. The new, sharper and sharper regulations oblige at the same time the foundries to reduce emissions of impurities, espec[...]
9
75%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 6 48-51
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W naszych rozważaniach zatrzymamy się nad miarami masy używanymi w Biblii. Pierwszym punktem opracowania będzie historycznie usytuowane "wzmiankowanie" o wspomnianych miarach, zakończone tabelką jednostek miary masy używanych w Syrii, Palestynie, Grecji i Rzymie. W części drugiej zaprezentujemy wers[...]
EN In our considerations, we will focus on units of measures as used in the Bible. The first point of the study will be a historically located "mentioning" of the aforesaid measures, ended with a table with units of measures used in Syria, Palestine, Greece and Rome. In the second part, we will present[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono testy pełzania z odciążeniem na masie ziarna ściskanej jednoosiowo w cylindrze o wymiarach φ 69,9 x 120 mm. Sprawdzono wpływ wilgotności (10-30%) na trwałe odkształcenia i właściwości lepkosprężyste badanego materiału. Stwierdzono m.in., że najwyższy moduł sprężystości był dla wilgot[...]
EN The research involved creep tests with relief of grain material pressed uniaxially in a φ 69.9 x 120 mm cylinder. The effect of moisture content (10-30%) on plastic strains and viscoelastic properties of the tested material were checked. Among others, it was proved that highest elasticity coefficien[...]
12
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie danych statystycznych GUS i szacunków własnych oszacowano masę środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 1960-2005. W tym okresie masa sprzętu rolniczego wzrosła o 124%, a masa w przeliczeniu na 100 ha UR o 197%. Udział ciągników w ogólnej masie środków mechanizacji rolnictwa rós[...]
EN The weight of mechanization means used in Polish agriculture within the years 1960-2005 was estimated on the basis of Central Statistical Office (GUS) data and own studies. The weight of agricultural machinery increased in that time by 124%, whereas the weight per 100 ha farm land - by 197%. The sha[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wpływu pola mikrofalowego na dynamikę zmian masy i temperatury bulwy ziemniaka w zależności od wielkości jednostkowej dawki promieniowania. W doświadczeniu wykorzystano trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaka Felka Bona, Rosara i Velox. Bulwy poddano działaniu promieniowani[...]
EN The purpose of the work was to determine the impact of microwave field on change dynamics of potato tuber mass and temperature, depending on radiation dose unit value. Three very early potato varieties: Felka Bona, Rosara and Velox were used in the experiment. Potato tubers were exposed to microwave[...]
14
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono analizę odgazowania biomasy w palniku retortowym. Zaproponowano matematyczny model zagadnienia oparty na układzie równań zachowania masy i energii. Przyjęto, że objętościowy wydatek paliwa nie zmienia się, zmienia się natomiast przekrój palnika, powodując zmianę prędkości przesuwu pali[...]
EN The analysis of devolatilization in a retort biomass burner has been presented. The mathematical model of the problem, based on mass and energy balance equations, has been proposed. It was assumed that the volumetric fuel rate is constant, while the cross section area of the burner varies, affecting[...]
15
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono rozkład lokalnych wartości objętościowego współczynnika wnikania masy (kLa) w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Największe wartości (kLa) . około 40% większe od wartości średniej dla całego mieszalnika . są osiągane w pobliżu ścianki mieszalnika.
EN The distributions of volumetric mass transfer coefficients (kLa) in a stirred tank with a self-aspirating disk impeller are presented in this paper. The highest values of (kLa) are attained in the region of tank wall, being by ca. 40% higher than the mean value in a whole stirred vessel.
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 149-162
PL Publikacja zawiera interpretację fizyczną i techniczną równowagi masy materiału konstrukcji, która usytuowana w kartezjańskiej przestrzeni inercji przejmuje siły grawitacji. Oczekiwanym rezultatem analizy są przemieszczenia i naprężenia wewnętrzne, które stosownie do warunków na powierzchni brył, kw[...]
EN The papers contains physical and technical interpretation of equilibrum of mass of material construction which is situated in space of inertia the strength of gravitation. Dislocations and internal tensions are the expected result of analysis, which suitably to conditions on the surface of clods, qu[...]
17
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 443-454
PL Przedstawiono wyniki badań wymiany masy w dwu aparatach opartych na metodzie dwu strumieni prostopadłych (DSP) dyspergowania gazu w cieczy w wyniku ciągłego zderzania się strumieni mediów. Rozpatrywano obszar mieszaniny położony najbliżej miejsca kolizji strumieni. Wyznaczono zależność współczynnika[...]
EN The subject of this study is mass transfer in two vessels based on the two-perpendicular-jets (TPJ) method of gas dispersal in liquid resulting from continuous collisions of media jets. The region of intense lurbulent flow near the collision zone was concerned. Effects of width of Iiquid distributor[...]
18
63%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z kształtowaniem paletowej jednostki ładunkowej. Zaproponowana procedura kształtowaniu jednostki ładunkowej, uwzględnia kryteria wymiarowe i masy ładunków. Ponadto opracowany został algorytm optymalizacji ilości ładunków jednostkowych umieszczonych na p[...]
EN The article presents the issues relating to the forming of pallet unit load. The proposed procedure for shaping the unit load, take into account the criteria for dimension and weight of cargo. In addition, an algorithm was developed to optimize the amount of cargo placed on a pallet unit EUR.
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ocena zależności właściwości mechanicznych nasion wybranych roślin strączkowych od ich masy i grubości. Badaniom poddano nasiona łubinu wąskolistnego Bojar i Regent, łubinu żółtego Mister i Taper, bobiku Amulet i Granit, oraz soi Aldana. Pojedyncze nasiona obciążano w kierunku prost[...]
EN The objective of the paper was to assess the correlation of mechanical properties of the selected legume seeds on their weight and thickness. The following were studied: seeds of narrowleafed lupine Bojar and Regent, yellow lupine Mister and Taper, horse beans Amulet and Granit, and soya Aldana. The[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 83-90
PL W pracy zaprezentowano fizykę zjawiska przenoszenia masy i energii w płycie betonowej poddanej działaniu podwyższonej temperatury oraz model matematyczny opisujący niniejszy problem. Formułując ten model, autor korzystał z podejścia termodynamicznego, rozważając w nim jednowymiarowy przepływ masy i[...]
EN In the presented paper the mathematical model of mass and energy transport within an intensely heated concrete slab were discussed. The mathematical model was using thermodynamics approach was created. There was considered one-dimensional heat and mass flux with separate phases of porous material. P[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last