Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 353
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masa formierska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
2006 nr 6 20-23
PL W pracy przedstawiono wybrane warianty procesu próżniowego zagęszczania masy formierskiej. W oparciu o badania własne przedyskutowano podstawowe parametry procesu i stopień zagęszczenia masy. W badaniach zastosowano metodę szybkiego obrazowania i dynamiczny pomiar ciśnienia.
EN In the article characteristic of chosen variation of vacuum assisted moulding process has been presented. On the base of own research of vacuum moulding the basie parameters influenced on the process and obtained compaction effects have been discussed. In the investigation tests the high-speed-imagi[...]
2
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 132-137
PL Możliwość prognozowania właściwości materiałów jest coraz częściej związana z komputerową symulacją procesów fizycznych zachodzących podczas ich wytwarzania. Aby było to możliwe, niezbędna jest znajomość szeregu parametrów charakteryzujących środowisko wytwórcze. W artykule podano metodykę wyznaczan[...]
EN Possibility of material properties forecasting is connected with the simulation of physical processes which proceed during manufacture. To this aim the knowledge of many parameters characterizing the manufacture environment in necessary. In this paper the methodology and the relationship between bas[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano zestaw modelowy przeznaczony do oceny skuteczności zagęszczania mas formierskich odwzorowujących wąskie wnęki formy odlewniczej. Opisano wyniki badań skuteczności formowania impulsowego z użyciem opracowanego zestawu modelowego. Wyznaczono zależność analityczną opisującą sk[...]
EN This paper presents a pattern-set designed for the assessing of the effectiveness for moulding material reflecting the narrow mould cavities. It has been presented results for testing of the efectiveness impulse moulding with use the pattern-set. It has been formulated an analysis dependance specifi[...]
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania w budownictwie drogowym odpadowych mas formierskich pochodzących z produkcji odlewów staliwnych Huty "Małapanew" w Ozimku. Analiza ekologiczna tych mas pod względem zawartości metali ciężkich, promieniotwórczości naturalnej i składu [...]
EN The paper contains the results of investigations on application of waste moulding sands in road building. The considered wastes were obtained during steel casts manufacturing at the Małapanew Steel Plant in Ozimek. The sand properties, such as heavy metals content, natural radioactivity and water ex[...]
5
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono metodykę badań przydatnych w odlewnictwie złóż zawierających minerały ilaste. Wykazano, że dolnośląskie złoża zawierające minerały ilaste mogą być stosowane jako lepiszcza syntetycznych mas formierskich. Możliwa jest też mechaniczna i chemiczna aktywacja lepiszczy, zwiększaj[...]
EN The methods of research on deposits of clay minerals for foundry industry have been presented in the paper. It has been shown that clay minerals from Lower Silesia can be used as synthetic day bindings. Mechanical and chemical activation of this mateńal which softens its binding qualities have prove[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje zalety systemów regeneracji osnowy ze zyżytych mas formierskich wiązanych chemicznie (furanowych oraz ze szkłem wodnym). Urządzenia do regeneracji produkowane przez włoską firmę IMF stanowią nową i ciekawą ofertę na polskim rynku odlewniczym. Przeprowadzone porównanie kosztów stos[...]
EN The article presents the advantages of reclamation systems of the matrix of used chemically bound moulding sands (furan sands or sands with water glass). The reclamation installations produced by the Italian company IMF are a new and interesting offer on the Polish foundry market. The comparison of [...]
7
100%
Karbo
1998 Nr 6 220-222
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków węglotwórczych w postaci oleju płuczkowego z procesu niepełnego spalania gazu ziemnego na własności techniczne mas formierskich kwarcowo-ilowych. Dokonano oceny wpływu dodatków na trwałość oraz gładkość powierzchni form. Spowodowane jest to zmianą struktury[...]
EN It was presented results of the study about the influence of carbon-former additives in the form of wash oil from the process of incomplete burning of natural gas on technical properties of quartz-clay moulding sands. It was estimated the effect of these additives on the life and surface smoothn[...]
8
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono możliwości oceny jakości technologicznej mas ze spoiwami chemicznymi opartej na badaniach z wykorzystaniem techniki ultradźwiękowej. Kompleksowa ocena obejmuje: badania kinetyki wiązania mas i wpływna nią czynników technologicznych, ocenę żywotności masy, zachowanie masy w wier[...]
EN Complex evaluation of the technological quality of moulding sands bonded with the chemical binders based on the test with application ultrasonic technique is presented in the article. The complex evaluation includes investigations of the: kinetics of the binding process of sand and of the influnce o[...]
9
80%
Archives of Foundry Engineering
EN The care of high quality castings requires taking into account the possible negative influence of decomposition products of moulding and core sands on the structure of castings produced. Such products are emitted both from the sands of I generation, meaning sands bound by bentonite, especially those[...]
10
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów odlewania i intensywności stygnięcia na wybrane cechy morfologiczne mikrostruktury odlewu ze stopu AlSi10Mg. Ocenie poddano podstawowe parametry morfologiczne oraz granicę plastyczności R0,2. Wyniki rzeczywiste porównano z rezultatem symulacji [...]
EN The paper presents results of studies into influence of casting conditions and intensity of cooling down on selected morphological features of microstructure of AlSi10Mg alloy cast. Basic morphological parameters as well as yield point R0,2 were evaluated. The actual results were compared to the res[...]
11
80%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 508-513
PL W pracy opisano sposób wyznaczenia krzywej wzorcowej dla wybranej masy formierskiej wyrażającej przebieg oporności elektrycznej masy w funkcji zawartości wilgoci. Stwierdzono, że charakterystyki rezystancji w funkcji wilgotności można opisać zależnością dla modelu wykładniczego: y = [...] dla W>2%. [...]
EN The paper describes a method of determining an analytical curve for a chosen moulding sand presenting a run of (electric) conductivity of the moulding sand in a dampness content function. It was found out that the characteristics of conductivity in the dampness function can be described by the follo[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 245-254
PL Zaprezentowano wybrane zastosowania armatki powietrznej w odlewnictwie: w składowaniu materiałów sypkich oraz w procesach zagęszczania mas formierskich. Armatka powietrzna, produkowana przez OBR EiUP w Kielcach, jest urządzeniem stosowanym do usuwania zawisów materiałów sypkich składowanych w zasobn[...]
13
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wymagania dotyczące przede wszystkim ochrony środowiska wpływają na wprowadzanie metod i urządzeń chroniących środowisko, a także na stosowanie obowiązujących przepisów w tej dziedzinie. Nowoczesne instalacje spełniają te oczekiwania i pozwalają nie tylko na dbałość o ochronę środowiska, ale także n[...]
EN The requirements concerning the environment protection influence, above all, on the implantation of methods and equipment protecting the environment as well as on obeying the regulations in force in this scope. Modern installations fulfill these expectations and allow not only to take care of the en[...]
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono badania mające na celu określenie możliwości utwardzania próbek z piasku kwarcowego i szkła wodnego. Przygotowano próbki do pomiaru przepuszczalności, wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie. Porównano właściwości wytrzymałościowe i przepuszczalność kształtek utwardzanych z [...]
EN Studies which aim was the statement possibility of microwave hardening samples made of quartz sand and water-glass were presented. Samples for measurement of venting quality, tensile strength, bending strength and compression tests were prepared. Strength properties and venting quality of preforms h[...]
15
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania podjęto w celu określenia stężeń toksycznych gazów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zaadsorbowanych na pyle, emitowanych z mas formierskich i rdzeniowych. Eksperymenty prowadzono w czasie zalewania ciekłym żeliwem rdzeni wykonanych z różnych mas. Ekstrakcję WWA wykona[...]
EN This program was undertaken to determine the concentration of the toxic gases and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAbI) associated with particulate matter evolved from core sands and moulding sands with bentonite and dust of coal. The experimental procedures are basically consisted of pouring ferr[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano wyniki badań głowic do dynamicznego zagęszczania mas formierskich - impulsowej oraz dynamicznie prasującej. Przedstawiono model matematyczny procesu dynamicznego prasowania mas formierskich oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych procesu prasowania. Analiza zaprezentowanyc[...]
EN Results of a research on impulse and dynamically pressing heads, used for dynamic thickening of moulding sands, are presented in the paper. A mathematical model of the process of dynamic pressing of moulding sands as well as results of simulation and experimental research of the pressing process are[...]
17
80%
Pneumatyka
2000 nr 6 18-20
PL Wysoki stopień zagęszczenia masy formierskiej w formie odlewniczej jest warunkiem otrzymywania odlewów odpowiedniej jakości. W wyniku kulkuletniej współpracy Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej i OBREiUP w Kielcach zbudowano dwa prototypy głowic do dynamicznego zag[...]
18
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
19
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono badania wytrzymałości mechanicznej mas formierskich ze spoiwem epoksydowym. Modyfikacja parametrów spoiwa (lepkości i zwilżalności) za pomocą temperatury lub dodatku rozcieńczalnika poprawia jego właściwości użytkowe. Wykazano również korzystny wpływ modyfikacji spoiwa na wy[...]
EN Investigation results of the strength properties concerning the moulding sand with epoxy binder have been presented in the paper. Modification of binder properties like viscosity and wetability by temperature changing or diluent addition improves functional quality of binder. The positive action of [...]
20
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania miały na celu ustalenie wpływu temperatury oraz różnych ilości rozcieńczalnika na lepkość żywicy epoksydowej EPID1AN 5. Analiza krzywych płynięcia wykazała ich newtonowski charakter. Zależność lepkości żywicy od temperatury wyraża równanie Arrheniusa. Wzrost temperatury lub dodatku rozcieńcz[...]
EN Epoxy resin as the main component of epoxy binder allows to obtain high strength properties of moulding sand. One of the disadvantage of such binder is relatively high value of viscosity in ambient temperature. It is possible to decrease binder viscosity by raising the temperature or diluent additio[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last