Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  martensitic steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN The paper presents results of surface condition examinations of martensitic X39Cr13 steel subject to heat and surface treatment (plasma nitriding). The heat treatment consisted of compressed nitrogen quenching from 1050 °C (1323 K) and two-hours tempering at 300 °C (573 K) and 620 °C (893 K) for spe[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The paper shows the results of non-destructive and destructive tests carried out on high strength martensitic steel – Weldox 1300. It is used for the construction of crane lorries, mining equipment and submarines. During testing a test joint of the following dimensions was used: length – 600 mm, wid[...]
3
100%
Dozór Techniczny
2002 z. 3 55--62
4
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Praca nawiązuje do wystąpienia na III Krajowej Konferencji "Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszyn" w roku 2006. Przedstawiono wtedy problematykę budowy strukturalnej i wybranych własności stali Hardox 400 i Hardox 500. Rozszerzono asortyment materiałów o zbliżonych składac[...]
EN The paper is related to the presentation during III Domestic Conference " New Materials - New Technologies in Shipyards and Machine Industry " in the year 2006. The problems concerning structures and selected properties of steels Hardox 400 and Hardox 500 were presented in this time. Assortment of i[...]
5
88%
Przegląd Spawalnictwa
PL VM12-SHC jest najnowszą stalą o zawartości 12% chromu opracowaną przez firmę V&M. Dzięki dużej zawartości chromu oraz innych pierwiastków stopowych stal ta odznacza się dużą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach. Niestety zadeklarowana przez producenta wytrzymałość na pełzanie w tempera[...]
EN VM12-SHC is a new developed by V&M steel with 12% Cr content. Thanks to this it has a very high corrosion resistance properties and is foreseen to the high temperature and pressure parts of boilers. In spite of very high corrosion resistance properties, VM12-SHC doesn't has declared by producer cree[...]
6
75%
Energetyka
2010 nr 7 415-419
PL Praca stali martenzytycznych w warunkach pełzania, a szczególnie spoin, stwarza szereg problemów, z których większość dotyczy obwodowych pęknięć rodzaju IV. Połączenia spawane powodują wiele uszkodzeń już po przepracowaniu ok. 50 000 h, bez względu na wykonawcę połączeń i użyte materiały dodatkowe. [...]
EN The work of martensitic steels in creeping conditions, and especially of their welds, creates many problems, most of which concerns type IV circumferential cracks. Welded joints are the cause of many damages after only about 50 000 hours of work, no matter who the performer of welds is nor what kind[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 162--165
PL Metody określania parametrów modelu Jilesa-Athertona na drodze optymalizacji wieloparametrycznej są aktualnie intensywnie rozwijane, ze względu na możliwość praktycznego zastosowania tego modelu w technice. Jednak do tej pory nie przedstawiono wyników badań niepewności parametrów modelu wyznaczonych[...]
EN Recently developed methods of optimization-based determination of Jiles-Atherton model enable practical application of this model for technical purposes. However, uncertainty of determination of these parameters was not investigated before. This paper presents the results of investigation on assessm[...]
8
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy na podstawie danych literaturowych i badań własnych przedstawiono wpływ wydzielania złożonego azotku Cr(V, Nb)N - fazy Z na właściwości mechaniczne wysokochromowych, martenzytycznych stali zawierających 9÷12% Cr. Wydzielenia fazy Z powstają w czasie eksploatacji w wyniku przemiany lub/i rozp[...]
EN The paper presents the influence of precipitation of the complex nitride Cr(V, Nb)N - Z phase on the mechanical properties of high-chromium martensitic steels with 9÷12% Cr, based on the literature data and an independent study. Precipitations of the Z phase occur during use as a result of the trans[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni przyłożenia wierteł chirurgicznych po eksploatacji. Badania przeprowadzono na wiertłach ze stali martenzytycznej X39Cr13, które poddano obróbce cieplnej oraz powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe). Testowe wiercenia wykonywano w kościach [...]
EN The paper presents the results ofstudies onthe topography of surgical borers flank after their operation. The studies were carried out on borers made of X39Cr13 martensitic steel, which was subject to heat and surface (plasma nitriding) treatment. Test drilling was performed in beef bones, which wer[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 421-428
PL Artykuł jest kontynuacją pracy opisującej wyniki badań XPS stali martenzytycznej 4H13 po standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [1]. Autorzy prezentują skład chemiczny warstwy wierzchniej po polerowaniu elektrochemicznym w polu magnetycznym. Wykonane badania uwidoczniają różnice [...]
EN The article is a continuation of the work covering the XPS results of 4H13 martensitic steel after electrochemical polishing without mixing [1]. The authors present the chemical composition of the surface layer after electrochemical polishing in a magnetic field. The results show comparison of sur[...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 2 93-100
PL Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych zachodzą przemiany fazowe umożliwiające kształtowanie ich struktury i właściwości użytkowych. Znajomość temperatury przemian: (α'→ γ)p, (α' → γ)k, MS, i Mf, a także wpływu procesów cieplnych na skład fazowy i strukturę stali stanowi podstawę przy o[...]
EN The heat treatment applied in the process of the production of machine parts from X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel can significantly alter structure, phase composition, mechanical proprieties, and the corrosion resistance of articles. The heating of steel in a hardening state to a temperature 450°C [...]
12
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 4 179-186
PL W pracy przeprowadzono badania jakości wierteł chirurgicznych stosowanych w zabiegach osteosyntezy z wykorzystaniem płytkowych stabilizatorów kostnych. W szczególności przeprowadzono badania struktury i pomiary twardości narzędzi. Dodatkowo zaproponowano metodologię oceny stopnia zużycia wierteł chi[...]
EN This paper presents investigation results of surgical drills used in osteosynthesis procedures realised with the use of plate stabilisers. In particular, structure investigations and hardness tests were performed. Furthermore, a methodology of the wear evaluation of surgical drills was suggested. Th[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy zamieszczono wyniki badań odporności na korozję stali X39Cr13 z gatunku stali martenzytycznych. Badania zostały wykonane na próbkach stali w stanie dostawy, po obróbce cieplnej (hartowanie+odpuszczanie), powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe) oraz po zabiegu sterylizacji. Badania odporności[...]
EN The paper comprises research under corrosion resistance of X39Cr13 steel classified as a martensitic steel. The tests were carried out for steel: as-received, after heat treatment, after surface treatment (plasma nitriding) and after sterilization. The general and local corrosion resistance tests we[...]
14
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Present work was aimed at developing welding technology applicable for hot and cold rolled strips made of high alloy martensitic steels. Electron beam (EB) and TIG welding processes parameters were worked out for strips of the 2N11K13H3M, N19M4T, H11N10M2T and PH13-8 steel grades (unconvent[...]
15
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Badano stal w stanie dostawy, po obróbce cieplnej, powierzchniowej oraz po zabiegu sterylizacji. Badaną stal poddano obróbce cieplnej, która polegała na hartowaniu sprężony[...]
EN The paper presents results of studies on wear resistance of martensitic steel designed for surgical instruments. The steel was examined in as-delivered state, after heat treatment, after surface treatment and after sterilisation. The heat treatment consisted of quenching by compressed nitrogen from [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule zestawiono wpływ czynników materiałowych, strukturalnych i technologicznych oraz wyniki badań uzyskane przy opanowywania procesów spawania i obróbki cieplnej żarowytrzymałych stali gat. T24 przeznaczonych na ściany membranowe, stali E911, P92 przeznaczonych na wężownice oraz kolektory zbi[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Wykorzystanie parametrów nadkrytycznych eksploatacji urządzeń energetycznych wymaga stosowania nowych stali martenzytycznych, zastosowanie tych stali powoduje istotne trudności związane z pękaniem wodorowym. W ENERGOINSTALU SA opracowano technologię spawania eliminującą występowania pękania zimnego,[...]
EN Making use of supercritical parameters in the exploitation of energetic plants needs the application of the new martensitic steels .The application of these steels causes some difficulties which a connected with hydrogen induced cracking. In Energoinstal SA it has been developed welding procedures e[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 75-80
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 317-319
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących topografii i grubości warstw węglowych, które były wytworzone na powierzchni stali martenzytycznej przeznaczonej na narzędzia chirurgiczne. Modyfikacja powierzchni stali obejmowała zabiegi: bębnowania, pasywacji chemicznej oraz naniesienie diamentopodob[...]
EN The paper presents results of studies on topography and thickness of carbon layers which were produced on martensitic steel used for surgical tools. Modification of the steel surface was consisted of several procedures: barreling, chemical passivation and carbon layer application by magnetron sputte[...]
20
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono problematykę pękania w strefie wpływu ciepła stali nierdzewnej martenzytycznej utwardzanej wydzieleniowo miedzią. Podważono hipotezę wskazującą, że są to pęknięcia zimne spowodowane kruchością wodorową. Stwierdzono, że pęknięcia zlokalizowane w wysokotemperaturowym obszarze SWC mają ch[...]
EN A problem of cracking of the stainless martensitic steel precipitation hardened with copper in a heat-affected zone was presented. The hypothesis, indicating that those are cold cracks caused by hydrogen embrittelment, was questioned. It was stated, that cracks localised in the high-temperature area[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last