Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 223
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zdefiniowane i dostatecznie czyste odpady polimerowe są odzyskiwane w wielu krajach Europy metodą recyklingu mechanicznego lub spalania z odzyskiem energii. Odpady mieszane i zanieczyszczone trafiają przeważnie na składowiska. Omówiono możliwości wykorzystania odpadów mieszanych do recyklingu surowc[...]
EN For defined and sufficiently clean plastics waste, e.g. from end-of-life packaging, production processes and certain dismantling activities, mechanical recycling or energy recovery is established in many European countries. Though, also heterogeneous and contaminated plastics rich waste holds energe[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 967-974
EN The article describes the specificity of dentistry services market, demonstrating the activities of the public and private sectors. A detailed analysis was conducted regarding the use of dentistry services on the basis of various criteria. An attempt was made to establish the costs of dentistry heal[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 263-276
EN This article shows the main forms of market structures in the global economy. In early years of the United States, a monopoly usually meant an organization to which the government had granted some exclusive privilege. The monopolist was thus the sole legal seller. Competition is a process in which c[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 375-384
PL Zmieniające się uwarunkowania rynku pracy i urzeczywistniające się wstąpienie do Unii Europejskiej powodują konieczność unowocześniania i poszerzania treści programowych w kształceniu zawodowym. Badania rynkowe sygnalizują potrzebę poszerzania programów kształcenia o informacje na temat systemów zar[...]
EN Changing conditions of a market and joining to the European Union causes a necessity to modern and widen program contents in professional education. Market reseach shows that there is a need to broaden educational programmes by adding informations about management, finances and regulations in EU. Sp[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 117-129
PL Artykuł przedstawia koncepcje ekonomii rynków sieciowych, prezentując klasyfikację sieci, typy efektów sieci oraz przyczyny ich powstawania. Autor analizuje aspekty kompatybilności i koordynacji przedsiębiorstw działających na rynkach produktów sieciowych. Opisowi poddano efekty sieci, charakteryzuj[...]
EN This paper presents the concept of network economics, classification of networks, network effects and the sources for network externalities. Compatibility and coordination in network markets is analyzed as well as description of network effects and its self reinforcing nature. Externalities effect [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 84 28--36
EN According to market research on Polish consumers, color and aromatic components are very important in coffee beverages as they are the main constituents of the sensory experience of coffee drinkers. This study investigated the impact of degree of roasting on the evolution of coffee sensory features.[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 8 69
PL Montażyści i serwisanci instalacji chłodniczych potrafią zaskakiwać swoim lekceważeniem zasad dobrej praktyki zawodowej. W jednym z marketów miałem możliwość przekonać się o tym na własne oczy.
8
100%
Recykling
2014 nr 10 22--24
PL Z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem, dyrektorem Instytutu Badawczego Opakowań COBRO oraz prezesem Polskiej Izby Opakowań, rozmawiają Judyta Więcławska i Katarzyna Gorwa.
9
100%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 421-430
PL Światowy rynek LNG rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż transport tankowcami pozwala na uniezależnienie się od tradycyjnych dostawców. Skroplony gaz zmniejsza swoją objętość około sześćset razy dzięki czemu można go stosunkowo łatwo przechowywać i transportować. W artykule przedstawiono produkcję LN[...]
EN International energy market develops dynamically. Gas cooled to temperature -163oC changes its form into a liquid and can be stored and transported as a boiling liquid in special tanks. As a liquid, natural gas occupies only 1/600th the volume of its gaseous state. After regasification it can be use[...]
10
100%
Logistics and Transport
EN Logistics is today one of the decisive advantages in competition on the markets. Companies and entire supply chains compete more and more often. Logistics, which has ceased to be treated as a set of methods useful for solving operational problems, has gained strategic importance. This study presents[...]
11
100%
Logistyka
PL Wspólnotowe prawo gospodarcze to system norm prawnych służących realizacji fundamentalnych celów Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Jednym ze wspomnianych wyżej celów jest stworzenie wspólnego, jednolitego rynku u podstaw którego leży swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału[...]
EN The European economic law is a system of legal norms to the objectives of the European Union as an international organisation. One of the objectives is to create of common single market with free movement of persons, services and capital goods. By the legislation European Union affects the economic [...]
12
89%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W 1950 r. powstało w Polsce nowe socjalistyczne miasto Tychy. Faktycznie miasto było modernistyczne, modelowe w stosunku do idei nowoczesności. Ukończenie realizacji, w przewidywanym kształcie, zbiegło się w czasie z upadkiem socjalizmu w 1989 r. Miasto rozwija się nadal w sposób normalny - jak jego[...]
EN Tychy - the new, really modern city, was realised in Poland starting in 1950 in time of the totalitarian state as the Socialist City, and finished in the proposed shape about 1989, the time of the fall of the socialist system. Now the city lives in normal way as each normal city. "The heart of the c[...]
13
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 25 89-95
PL Większość przedstawionych w artykule małych miast województwa łódzkiego ma rodowód średniowieczny. Podstawowym elementem struktury przestrzennej miasta lokacyjnego był prostokątny rynek, wyznaczony przez otaczające bloki. Od czasów historycznych do dziś odgrywał on rolę centrum miejskiego, skupiając[...]
EN Most of the small towns of Lodz region presented in this article have medieval origin. An essential element of spatial structure of medieval town was the rectangular market square, defined by the adjacent urban blocks. It was also the area playing historically and contemporary the role of the munici[...]
14
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 115-126
PL Jednym z wiodących tematów konferencji są procesy dostosowawcze podmiotów gospodarczych do wyzwań globalnych, aspektów środowiskowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wyzwań e-społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Uczestnicy Konferencji m in. mają się zmierzyć z zagrożeniami rozwo[...]
EN One of the leading topics of the conference are adjustment processes of economic subjects to global challenges, environmental aspects of functioning of economic subjects, and challenges of e-society and knowledge-based economy. The participants in the Conference are to stand up to the developmental [...]
15
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 2 137-154
PL Karty płatnicze na świecie znane są już ponad 50 lat. Pierwszymi emitentami byki Diners Club (1950), American Express (1959), Bank of America (1959) - będący prekursorem systemu VISA, MasterCard (1969). Wśród kart istnieje wiele typów i rodzajów. Największym obecnie emitentem kart na świecie jest VI[...]
EN Pay Card are know on the world over 50 years. First emiters were Diners Club (1950), American Express (1959), Bank of America (1959) - which was forerunner of VISA and MasterCard System in 1969. Among of pay cards existence a lot of types and species. Now, the largest emiter of pay cards on the worl[...]
16
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 2 (223) 65--79
EN An article presents problems of online surveying. The following issues of research definition and planning are discussed: defining the target population, method of selection, practical hints useful when preparing an Internet questionnaire are also revealed as well as Methods of boosting respondents'[...]
17
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1821--1832
EN The aim of this study is to present the organization of the wholesale fruit and vegetable market while taking into consideration the agrifood market in Cracow-Rybitwy. Selected aspects which are presented are necessary for trading and analysing the process of delivery as well as sales of fruits and [...]
18
88%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN An important element which completes all water management research is the practical implementation of the results and, if possible, further commercialisation, which is the subject of this paper. In practice, research results come in the form of specific copyright assets, protected under industrial p[...]
19
75%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł przedstawia możliwości wdrażania mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska i wykorzystywania jego zasobów. Uruchomienie mechanizmu rynkowej alokacji może mieć dwie podstawowe formy: alokacji rynkowej na zasadzie jednorazowej aukcji, oraz alokacji na zasadzie możliwych wielokrotnych transak[...]
EN The article presents the opportunities of implementation of market mechanisms in environment protection and using its supplies. Launching market allocation mechanism can have two basic forms: market allocation based on principle of single auction, as well as based on principle of possible multiple t[...]
20
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metodę identyfikacji struktury energetycznej makroregionu mającą na celu zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz zapewnienie energetyce środków na rozwój infrastruktury technicznej.
EN The paper presents a method for identification of the energy structure of macroregion in order to improve the effectiveness of using electric energy and to provide means for development of technical infrastructure of electrical power industry.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last