Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manufacturing company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management and Production Engineering Review
EN PL (product liability) response system is an enterprise-wide system that prevents company’s financial loss due to PL-related accidents. Existing researches on PL response system are mainly focused on preventive and/or defense strategies for the companies. Also, it is obvious that each industry has t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 397-406
PL W artykule przedstawiono istotę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ZSZ). Wskazano również etapy wdrażania ZSZ oraz korzyści i problemy związane z wdrażeniem ZSZ i utrzymaniem już wdrożonego systemu. Ponadto, zaprezentowano project wdrożeni[...]
EN The article presents a gist of an Integrated Management System of Quality, Environment, Workplace Safety and Health (IMS). The stages of an implementation of an IMS, the benefits and the problems connected with implementing an IMS and with maintaining the implemented system were indicated. Moreover,[...]
3
100%
Logistyka
2011 nr 6 45-48
PL W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa produkcyjne zdają sobie sprawę, że zastosowanie sprawdzonych systemów zarządzania stanowi najważniejszy klucz do sukcesu i ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrze działający system zarządzania pozwala na aktywne wyko[...]
EN Today's manufacturing companies are aware that the use of proven management systems is the most important key to success and is of fundamental importance for the proper functioning of the enterprise. A well-functioning management system allows the active use of information held by the company and ob[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 11 18-23
PL W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący głównych zadań logistyki oraz przedstawiono wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach produkcyjnych Polski Południowo-Zachodniej na początku 2001 r., dotyczących m.in. rozumienia pojęcia logistyki w przedsiębiorstwie oraz za[...]
5
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 1 81-96
PL W ramach artykułu przedstawiono analizę uwarunkowań i czynników determinujących przygotowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Wskazano główne determinanty powodzenia realiz[...]
EN In the paper the analysis was given concerning conditions and factors determining working out the information system supporting knowledge management based on questionnaire surveys conducted in enterprises of mechanical engineering industry. The main determinants of the success of IT project supporti[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1225-1228
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1841--1844
PL Optymalizacja procesu produkcji ma wpływ na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa i przyczynia się do uzyskania wielu korzyści. Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa są w stanie zwiększyć swoją wydajność, która ma ogromne znaczenie na konkurencyjnym rynku. Artykuł przedstawia[...]
EN Optimization of the production processes affects the functioning of the enterprise and contributes to many benefits. By optimizing the production processes, businesses are able to increase their productivity, which is essential in a competitive market. The article presents possibilities of improving[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 181--199
PL [...] Skracanie czasu przestawienia produkcji może mieć wpływ nie tylko na sferę produkcji, ale także na funkcjonowanie systemu logistycznego, koszty przedsiębiorstwa, poziom logistycznej obsługi klienta, a w efekcie konkurencyjność firmy. Czas ten można skracać nie tylko poprzez kosztowne inwestycj[...]
EN The decreasing of the time of the production changeover can influence not only the manufacturing system but also can affect the functionality of the logistics system, an enterprise costs, the logistics customer service level and in result a company’s competitiveness. This time can be shortened not o[...]
9
75%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN This article attempts to create a model of converting tacit knowledge into explicit knowledge with Bayes algorithm for the research and development department in a manufacturing company. Based on the reference works, there have been proposed the characteristics of knowledge conversion process, with [...]
10
75%
Production Engineering Archives
EN In the article the problem with systemic management of safety in the smallest production entities has been shown. The effect of health and safety management system and the benefits resulting from it for the most numerous economic entities in Poland - micro-enterprises have been discussed. Moreover, [...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
PL Duże przedsiębiorstwa charakteryzują się złożoną strukturą produkcyjną i materiałową. Zabezpieczenie potrzeb produkcyjnych, by proces technologiczny przebiegał planowo i bez zakłóceń oraz zgodnie z przewidzianym harmonogramem, wymaga sprawnego i elastycznego systemu logistycznego. Jest to bardzo ist[...]
12
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 851--861
PL W niniejszym opracowaniu wyjaśniono pojęcie innowacji oraz dokonano charakterystyki przedsiębiorstwa produkcyjnego w aspekcie oceny pod kątem innowacyjności. Wykonano losowanie próby stosując generator liczb pseudo losowych programu Excel. Do określenia charakteru losowego próby zastosowano test ser[...]
EN This paper explains the concept of innovation and the characteristics of the production company made in the context of the assessment in terms of innovation. Random sampling was performed using a pseudo random number generator of Excel. To determine the nature of random trials test was used for a se[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 423--429
PL W artykule rozważono kwestie bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samochodowe. W pierwszej kolejności przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a następnie dane statystyczne i finansowe, które determinują kształtowanie bezpieczeństwa tec[...]
EN The paper presents the issues of technical security in an enterprise manufacturing components and car parts. The first part presents the legal requirements regarding safety, and statistical and financial data, which determine the development of technical security at the factory. Then, on the example[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W referacie zaprezentowano koncepcję oceny kapitału intelektualnego opartą na miernikach produktywności. Omówiono bazę wiedzy ekspertów oraz zbudowano model kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w oparciu o outsourcing wiedzy.
EN In this paper the concept of assessment of intellectual capital based on efficiency indicators values is described. The expert’s base and consequently the model of intellectual capital in manufacturing company based on knowledge outsourcing is discussed.
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 12 233--236
PL Artykuł obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz analizę jego działalności pod kątem kosztów utrzymania magazynów. Przeprowadzono optymalizację magazynu wyrobów gotowych oraz magazynu zewnętrznego, po której zaprezentowano całkowity koszt inwestycji. Zaproponowano także zakup now[...]
EN The article covers the characteristics of a production company and analysis of its operations in terms of warehouse maintenance costs. The finished goods warehouse was optimized and an external magazine, after which the total was presented investment cost. It was also proposed to buy new forklifts f[...]
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 107 5-16
PL Uwzględniając specyfikę działania spółki LUBAWA S.A. w obszarze produkcji na potrzeby służb mundurowych autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę przedstawienia roli identyfikowalności wyrobów oraz wskazania najistotniejszych problemów z tym związanych. W sposób syntetyczny przedstawiono teorię w z[...]
EN Taking into account the specifics of the LUBAWA SA company's operations in the area of prooduction for the needs of uniformed services, the authors of this article have attempted to present the role of product traceability and to identify the most important problems related to this. Synthetically pr[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 33--49
PL Artykuł przedstawia analizę możliwości usprawnienia procesu produkcji w wybranej firmie produkcyjnej przez zarządzanie reklamacjami. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostało zaproponowane rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacji w narzędzie do doskonalenia procesu produkcyjnego.
EN This paper presents an analysis capabilities for improving production process in manufacturing company through complain management. Based on analysis there is a proposition the solution, to make complaint process as supporting tool for improve the manufacturing process.
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 305-320
PL W artykule przedstawiono istotę zarządzania realizacją zamówień w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przebieg realizacji zamówień rozpatrzono z punktu widzenia klienta i producenta. Przedstawione podejście do zarządzania realizacją zamówień zostało zweryfikowane na przykładzie przedsiębi[...]
EN The issue of the management was introduced in the paper the order processing in the reference to the productive enterprise. The course of the realization of the orders was considered from the point of customer and manufacturer sight. The introduced approach to the mging the order processing was veri[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 114 135--143
PL Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja, wzrastające natężenie konkurencji i zagrożenia zjawiskami kryzysowymi wymagają opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowatorskich systemów zarządzania. Wyzwanie stanowi umiejętne wybranie oraz wdrożenie koncepcji zarządzania, która ś[...]
EN Dynamically changing environment, progressive globalization, increasing competition and crisis risk require the development, improvement and implementation of innovative management systems. The challenge is to carefully select and implement a management concept that is closely linked to the company'[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 247--260
PL Rozwój nowych produktów (RNP) ma zasadnicze znaczenie w osiągnięciu sukcesu gospodarczego firm produkcyjnych. Firmy muszą stale dążyć do rozwoju nowych produktów, w celu zaspokojenia potrzeb rynku, a także celem sprostania konkurencji. Większość proponowanych w literaturze rozwiązań w zakresie rozwo[...]
EN Development of new products is essential for the economic success of manufacturing companies. Companies must constantly strive to develop new products to meet market needs. Most of the solutions proposed in the literature in the development of a new product designed for make to stock companies. Howe[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last