Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manufacturing company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 45-48
PL W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa produkcyjne zdają sobie sprawę, że zastosowanie sprawdzonych systemów zarządzania stanowi najważniejszy klucz do sukcesu i ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrze działający system zarządzania pozwala na aktywne wyko[...]
EN Today's manufacturing companies are aware that the use of proven management systems is the most important key to success and is of fundamental importance for the proper functioning of the enterprise. A well-functioning management system allows the active use of information held by the company and ob[...]
2
100%
Management and Production Engineering Review
EN PL (product liability) response system is an enterprise-wide system that prevents company’s financial loss due to PL-related accidents. Existing researches on PL response system are mainly focused on preventive and/or defense strategies for the companies. Also, it is obvious that each industry has t[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 397-406
PL W artykule przedstawiono istotę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ZSZ). Wskazano również etapy wdrażania ZSZ oraz korzyści i problemy związane z wdrażeniem ZSZ i utrzymaniem już wdrożonego systemu. Ponadto, zaprezentowano project wdrożeni[...]
EN The article presents a gist of an Integrated Management System of Quality, Environment, Workplace Safety and Health (IMS). The stages of an implementation of an IMS, the benefits and the problems connected with implementing an IMS and with maintaining the implemented system were indicated. Moreover,[...]
4
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 1 81-96
PL W ramach artykułu przedstawiono analizę uwarunkowań i czynników determinujących przygotowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Wskazano główne determinanty powodzenia realiz[...]
EN In the paper the analysis was given concerning conditions and factors determining working out the information system supporting knowledge management based on questionnaire surveys conducted in enterprises of mechanical engineering industry. The main determinants of the success of IT project supporti[...]
5
75%
Logistyka
2013 nr 6 44
6
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1225-1228
7
75%
Logistyka
2013 nr 2 45--49
PL W dzisiejszych czasach wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych stanowi podstawę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, a ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Dziś konkurencja rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do stosowania nowoczesnych systemów informatycznych, które w sposób[...]
EN Nowadays, the implementation of integrated Information Systems is the basis of the enterprise, and their absence prevenís the proper functioning. Market competi- tion forces manufacturing Companies to use modern information systems that support a comprehensive pro- duction management processes as we[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 3 533--542
PL W artykule opisano rolę i funkcje transportu, z podziałem na zewnętrzny i wewnętrzny. Dokonano jego charakterystyki i przedstawiono główne założenia. Szerzej opisano transport wewnętrzny, który był obiektem przeprowadzonych badań w obrębie tej tematyki. Zaprezentowano wybrane wyniki badań w małym pr[...]
EN The article describes the role and functions of transport, divided into external and internal. Made its characteristics and presents the main assumptions. Further described internal transport, which was the object of the research within the subject. Presented selected results of a small manufacturin[...]
9
75%
Logistyka
PL W artykule podjęto próbę zdefiniowania czasów pracy analizowanego urządzenia. Zastosowany zestaw wskaźników ma na celu określenie zaburzeń efektywnego wykorzystania parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym. Przeprowadzona analiza daje podstawę pomiaru tych parametrów, które mogą być modyfikowane. [...]
EN This article attempts to define the operating times of the analyzed device. Set of indicators is used to determine the efficiency of disorders of the machinery in the factory. The analysis provides the basis for the measurement of these parameters that can be modified. The object of analysis is sele[...]
10
75%
Logistyka
PL Optymalne wykorzystanie czasu pracy w procesie produkcyjnym pozwala w efekcie końcowym na skrócenie cyklu produkcyjnego, a tym samym zwiększenie wydajności całego przedsiębiorstwa. Jest to najprostszy, najmniej kosztowny i nieinwazyjny sposób na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pracy z[...]
EN Optimal use of work time in the production process can ultimately shorten the production cycle, thereby increasing the efficiency of the entire enterprise. This is the simplest, least expensive and non-invasive way to improve the functioning of the company. In this paper or- ganization methods of de[...]
11
75%
Logistyka
PL Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. Prawidłowość jego funkcjonowania determinuje pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Duże znaczenie dla przedsiębiorstw mają również koszty związane z utrzymywaniem zapasów i to zarówno materiałów, jak i wyrobów [...]
EN The supply is the beginning of the internal logistics chain in the company. Proper operation determines its market position the company. Of great importance for businesses are also costs associated with the holding of stocks, both materials and finished products. Therefore, an important part of ensu[...]
12
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono badanie ankietowe dotyczące zadowolenia klienta w obszarach: jakości wytwarzanych wyrobów, ich opakowania i transportu oraz relacji handlowych. W zakresie wyrobów ocenie podlega jakość, cena i zawansowanie technologiczne wyrobów. Relacje handlowe oceniane są pod względem kon[...]
EN In this paper survey research, concerning client satisfaction in the following fields: quality of manufactured products, its packaging and transportation as well as trade relations, have been showed. In terms of products - quality, price and technological advancement of products assessment is conduc[...]
13
75%
Logistyka
PL Proces produkcyjny występuje w tych dziedzinach gospodarki, w których powstaje produkt , który zaspokaja potrzeby ludzi. Proces zdefiniować można jako ciąg ukierunkowanych działań, realizowanych w celu zaspokojenia zapotrzebowania (produkt, usługa, informacja) zgłoszonego przez klienta (zewnętrznego[...]
EN The production process occurs in industries where product is formed that meets the needs of the people. The process can be defined as a series of targeted actions carried out in order to meet the demand (product, service, information) reported by the customer (internal or external). This manufacturi[...]
14
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych metod w procesie identyfikacji czynników nieefektywnego wykorzystania czasu w przedsiębiorstwie. Wykorzystując zgromadzone dane dokonano analizy i próby wstępnej oceny zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa wpływających na efektywność proce[...]
EN In this paper was presented the possibility of using selected methods in the identification of inefficient use of time factors in the company. By using the collected data an analysis an attempt of a preliminary assessment of company productive resouces affecting the efficiency of process through opt[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1841--1844
PL Optymalizacja procesu produkcji ma wpływ na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa i przyczynia się do uzyskania wielu korzyści. Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa są w stanie zwiększyć swoją wydajność, która ma ogromne znaczenie na konkurencyjnym rynku. Artykuł przedstawia[...]
EN Optimization of the production processes affects the functioning of the enterprise and contributes to many benefits. By optimizing the production processes, businesses are able to increase their productivity, which is essential in a competitive market. The article presents possibilities of improving[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 423--429
PL W artykule rozważono kwestie bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samochodowe. W pierwszej kolejności przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a następnie dane statystyczne i finansowe, które determinują kształtowanie bezpieczeństwa tec[...]
EN The paper presents the issues of technical security in an enterprise manufacturing components and car parts. The first part presents the legal requirements regarding safety, and statistical and financial data, which determine the development of technical security at the factory. Then, on the example[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 181--199
PL [...] Skracanie czasu przestawienia produkcji może mieć wpływ nie tylko na sferę produkcji, ale także na funkcjonowanie systemu logistycznego, koszty przedsiębiorstwa, poziom logistycznej obsługi klienta, a w efekcie konkurencyjność firmy. Czas ten można skracać nie tylko poprzez kosztowne inwestycj[...]
EN The decreasing of the time of the production changeover can influence not only the manufacturing system but also can affect the functionality of the logistics system, an enterprise costs, the logistics customer service level and in result a company’s competitiveness. This time can be shortened not o[...]
18
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono koncepcję Lean Manufacturing. Jest ona systematycznym podejściem do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa poprzez ciągle usprawnianie procesów logistycznych w systemach produkcyjnych, związanych z dostarczaniem wyrobu zgodnie z wymogami klienta. Koncepcja ta pomaga w rozw[...]
EN The article presents the Lean Manufacturing conception. lt's a systematic approach to identifying and eliminating waste through continuous improvement of logistic processes in the production systems related to delivering the product in accordance with the customer demands. It helps to solve the prob[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 107 5-16
PL Uwzględniając specyfikę działania spółki LUBAWA S.A. w obszarze produkcji na potrzeby służb mundurowych autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę przedstawienia roli identyfikowalności wyrobów oraz wskazania najistotniejszych problemów z tym związanych. W sposób syntetyczny przedstawiono teorię w z[...]
EN Taking into account the specifics of the LUBAWA SA company's operations in the area of prooduction for the needs of uniformed services, the authors of this article have attempted to present the role of product traceability and to identify the most important problems related to this. Synthetically pr[...]
20
75%
Logistyka
2012 nr 6 12--14
PL W artykule skupiono się na omówieniu zagadnienia oceny i wyboru dostawców. Przedstawiono podstawowy przegląd literatury badanego obszaru, zdefiniowano fazy procesu oceny i wyboru dostawców będące podstawą podziału metod oceny dostawców wykorzystywanych w praktyce. Na wybranym przykładzie przedsiębio[...]
EN In the paper, there is discussed supplier se lection problem. Moreover, there is presented basic literature review in this research area. The phases of supplier selection process are defined as a basis for supplier selection methods classification. There is also shown an example of chosen manufactur[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last