Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mangan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania manganu w żeliwie wyjściowym do sferoidyzacji, wytapianym w piecu indukcyjno-plazmowym o zasadowym wyłożeniu tygla. Stwierdzono, że pzzedmuchiwanie ciekłego żeliwa tlenem gazowym w czasie 10 minut oraz dogrzewanie żużli zasadowych plazmą argonową jest sk[...]
EN In this paper the results of oxidation of manganese in initial cast iron purposed for spheroidization and melted in induction-plasma type furnace have been presented. The investigations have shown that blowing liquid cast iron by means of oxygen and heating basic slag by argon plasma is an effective[...]
2
100%
Wiadomości Chemiczne
1999 [Z] 53, 7-8 549-561
EN The present paper gives an overview of the literature concerning the speciation of manganese in soil and solutions. The problem of speciation was approached in two different aspects: as a problem of the separation of a definite chemical form of the metal in the material under investigation with th[...]
3
88%
Przegląd Spawalnictwa
4
75%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 363--367
PL Przeanalizowano warunki oznaczania manganu(II) w ekstraktach glebowych metodą woltamperometrii stripingowej w technice różnicowej pulsowej z użyciem wiszącej rtęciowej elektrody kroplowej. Mangan z gleb ekstrahowano mieszaniną HCl + HNO3 (3:1). Elektrolitem podstawowym był 0,2 mol · dm–3 bufor amono[...]
EN Conditions of determination of manganese(II) in soil extracts using differential pulse stripping voltammetry at hanging mercury drop electrode have been optimized. Manganese was extracted from soils with HCl + HNO3 mixture (1:3). 0.2 M ammonia/ammonium chloride buffer (pH = 8÷9) was the supporting e[...]
5
75%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 2 239-243
PL W pracy określono wpływ zmian zachodzących w składzie chemicznym szkła bazowego, wywołujących zmianę elementu więźbotwórczego oraz charakteru modyfikacji więźby, na najbliższe otoczenie jonów manganu wprowadzonych do struktury szkieł, determinujących stan walencyjny badanych jonów metalu przejściowe[...]
EN The aim of this study was to determine the influence of K2O, Na2O and Li2O modifiers of silicate and phosphate glass networks on the valence state of manganese. Our attention was attracted by glass matrices based on the oxide systems composed of 33R2O-67SiO2 and 20R2O-15Al2O3-65P2O5 (where R = Li, N[...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 6 19-22
PL W związku z fizjologiczną rolą manganu, przez lata uważano, że nawet jego nadmiar nie wywołuje zmian w organizmie. Z tego powodu mangan i jego związki znalazły bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Narażenie zawodowe na mangan występuje głównie podczas wydobywania i przetwarzania[...]
EN For years it was suggested that the physiological activity of manganiun does not cause significant pathological changes in the body. Moreover, manganium was widely used in industry because of its lack of toxicity. Occupational exposure to manganium is especially present in subjects involved in manga[...]
7
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 3 43-47
8
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 11 30-32
9
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano prostą, elektroanalityczną metodę oznaczania Mn w uzupełniających dietę preparatach farmaceutycznych. Metoda jest oparta na powstawaniu nierozpuszczalnego MnO, na powierzchni elektrody w czasie zatężającej elektrolizy przy potencjale +0,85 V vs NEK. Utworzony osad rozpuszczał się w trakci[...]
EN A simple electroanalytical method for quantification of Mn in pharmaceutical diet supplements has been developed. The method is based on the formation of insoluble MnO, on the electrode during deposition step at the potential of+0.85V vs SCE. and its consecutive reductive dissolution back to Mn(II) [...]
10
75%
Konstrukcje Stalowe
PL Zbadano udarność stopiwa zasadowych elektrod niskostopowych zawierających odpowiednio od 1,6 do 2,4% Mn; i azotu od 67 do ok 165 ppm, w zakresie temperartur od - 60° C do +20° C. Ustalono zależności pomiędzy udarnością stopiwa i zawartością w nim manganu i azotu przy zachowaniu prawie stałej zawarto[...]
11
75%
Instal
2015 nr 1 42--44
PL Celem badań prezentowanych w pracy było określenie możliwości usunięcia manganu i niklu z wody wydobywanej ze studni w Seroczynie. Ujmowana tam woda surowa ma charakter korozyjny, charakteryzuje się specyficznymi własnościami, do których należy dość niskie pH, podwyższone stężenie żelaza i manganu, [...]
EN The aim of the research presented in this work was to determine the possibility of removal of manganese and nickel from the water from a well in Seroczyn. The water is of corrosive character and is characterized by specific properties such as: relatively low pH, an increased concentration of iron an[...]
12
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2002 Nr 2 (32) 73--94
PL Narażenie zawodowe na mangan występuje głównie w trakcie wydobywania i przetwarzania rud manganu, podczas produkcji stopów, w stalowniach, podczas spawania i produkcji suchych ogniw. W przeszłości narażenie zawodowe było bardzo duże. Obecnie stężenia manganu w powietrzu środowiska pracy mieszczą się[...]
EN Manganese and its compounds are used in variety of industrial processes. Exposure can occur during mining and processing of manganese ore, production of alloys, in steel mills, during welding and production of dry batteries. In the past industrial exposure to manganese was very high. At present conc[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 2 248-254
14
75%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 2 731--736
PL Występowanie manganu w glebach zależy między innymi od jego zawartości w skale macierzystej, jak również od procesu glebotwórczego, decydującego o jego profilowym rozmieszczeniu. O właściwościach i przeobrażeniach związków manganu decydują poza warunkami redox także odczyn oraz zawartość substancji [...]
EN The occurrence of manganese in soils depends on, inter alia, its content in the bedrock as well as soil formation process which decides of its profile location. Moreover clay soils are richer in this metal than sandy soils. Redox conditions as well as pH and the content of organic substance and calc[...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 1 14-17
EN An attempt to identify sources of the biggest manganese drop into Goczałkowice reservoir and the reasons for big differences in manganese concentration in the reservoir's waters between summer and winter months. Negative correlation between concentration of manganese and oxygen diliuted in the analy[...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Iron is presented as an impurity in Al-Si alloys and occurs in the form of the β-Al5FeSi phase formations. The presence of iron and other elements in the alloy causes the formation of large intermetallic phases. Due to the high brittleness of this phase, it reduces the mechanical properties and incr[...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2019 R. 64, nr 1 26--32
PL W pracy przedstawiono badania wpływu dodatku manganu (0,6 i 1,2%mas.) na przebieg procesu krystalizacji i kształtowanie struktury okołoeutektycznego siluminu EN AC-43000. Stwierdzono, iż dodatek Mn powoduje zanik niekorzystnej kruchej fazy β-Al5FeSi na korzyść fazy α-Al15(FeMn)3Si2, która krystalizu[...]
EN The paper presents studies on the effect of manganese addition (0.6 and 1.2% by mass) on the course of the crystallization process and shaping the approximate structure of the silicone EN AC-43000. It was found that the addition of Mn causes the disappearance of the disadvantageous fragile β-Al5FeSi[...]
18
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 1 (71) 111-116
PL Metoda polega na pobraniu manganu i jego związków na filtry membranowe w celu oznaczenia manganu i jego związków we frakcji wdychanej i respirabilnej, mineralizacji filtrów stężonym kwasem azotowym i oznaczeniu manganu w roztworach przygotowanych do analizy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej[...]
EN This method is based on stopping selected manganese and its compounds - inhalable fraction and respirable fraction on membrane filters, mineralizing the samples with concentration nitric acid and preparing the solutions for analysis in diluted nitric acid. Manganese and its compounds in the solution[...]
19
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 1 (71) 27--58
PL Mangan (Mn) jest metalem przejściowym, który występuje na: 0, II, III, IV, VI i VII stopniu utlenienia. Metal ten jest stosowany do produkcji stopów metali żelaznych i nieżelaznych, a jego związki mają wszechstronne zastosowanie. Narażenie zawodowe na mangan występuje: w górnictwie rud manganu, przy[...]
EN Manganese (Mn) is a transition metal, which occurs in several oxidation states (0, II, III, IV, VI and VII) and forms a range of inorganic compounds. Manganese is a very hard, brittle metal, which is used in the production of ferrous and non-ferrous metal alloys, including those essential to steel m[...]
20
63%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 4 45--49
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia optymalnego, ze względu na maksymalną zawartość manganu, składu chemicznego galwanicznych kąpieli siarczanowo-cytrynianowych, w procesie elektroosadzania powłok Zn-Mn. Powłoki te otrzymywano metodą galwanostatyczną, na podłożu ze stali węglow[...]
EN The paper presents results of determination of the optimal chemical composition of sulfate-citrate galvanic baths,in view of maximum manganese content, in the process of electrodeposition of Zn-Mn coatings. These coatings were obtained by the galvanostatic method, on carbon steel (S235) substrate. T[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last