Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manewrowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
1999 No. 1 109-115
EN The predicted object distance on course Dc and the time interval to its occurrence Tc are sometimes used additional criteria for collision threat. They are calculated in some ARPAs as BCD - the bow crossing distance and BCT - the bow crossing time. The scope of this paper is aimed at the problem whi[...]
2
100%
Annual of Navigation
2000 No. 2 89-97
EN Formulae for calculation of own speed and course to achieve a required distance, time and bearings in respect to a selected object are derived and their graphical interpretation is provided.
3
100%
Annual of Navigation
2000 No. 2 81-88
EN Formulae for calculation of own speed and course to achieve a required distance and time abeam in respect to a selected object are derived and their graphical interpretation is provided.
4
75%
Annual of Navigation
2009 No. 15 33-40
EN Safe entrance to the port of LNG carrier (vessel of length abt. 300m) to the terminal requires considering of technical and navigational aspects, as well as fulfilment of series of safety criteria related to manoeuvring, mooring and unloading of LNG carrier (LNGC). Complex manoeuvring, mooring and u[...]
5
75%
Annual of Navigation
1999 No. 1 99-108
EN The predicted object CPA (Closest Point of Approach) distance DCPA and, to a lesser extent, the time interval to its occurrence TCPA are well established criteria for collision threat. They are approach parameters widely used as well in collision avoidance systems featuring computer - aided tracking[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 21-31
PL Zaprezentowano próbę numerycznej oceny strumienia nadążającego statku poruszającego się z dryfem. Obliczenia opływu lepkiego wykonano metodą opartą na rozwiązaniu równań RANS. Do analizy wybrano kadłub masowca. Obliczenia wskazują na skomplikowane parametry przepływu w rejonie rufy. Rozkłady współcz[...]
EN The article presents an attempt at numerical wake determination of a ship moving with drift. For the calculation of viscous flow a numerical method based on the solving of RANS equations has been applied. A bulk carrier hull has been chosen for the analysis. The results show complex features of the [...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2002 z. 48 5-26
PL W artykule zaproponowano sposób modelowania przestrzeni nawigacyjnej wokół statku, niezbędnej do zachowania jego bezpieczeństwa podczas manewrowania w akwenach ograniczonych. Model tak zdefiniowanej przestrzeni (zwanej domeną ) może posłużyć nam do oceny ryzyka nawigacyjnego w akwenie oraz ustalenia[...]
EN In this paper the author presents a method of modelling the navigational area round a vessel which is indispensable for maintaining safety when navigating in restricted sea area. He also depicts methods that can be used for applying the model of the area (i.e.domain) defined in the above mentioned w[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 313--316
PL W artykule omówiono ważne czynniki wpływające na manewrowanie dużymi kontenerowcami w porcie gdańskim. W ostatnich latach coraz więcej takich statków zawijało do portu w Gdańsku, włączając w to nową generację ultra dużych kontenerowców typu Triple-E, zbudowaną dla firmy Maersk. Badania przeprowadzon[...]
EN Paper discussed important factors affecting handling of ULCS (ultra large container ships) in Port of Gdańsk. In recent years more such vessels had been calling Gdańsk, including new generation of ULCs called Triple-E launched by Maersk. Studies conducted in Maritime University confirmed feasibility[...]
9
63%
Logistyka
PL W artykule omówiono wykorzystanie sieci bayesowskiej do tworzenia systemu wspomagania decyzji podczas akcji ratowniczej"człowiek za burtą". Obecnie na statkach stosuje się różne systemy wspomagania decyzji kapitana i oficerów, jednak brakuje narzędzi, które w prosty i szybki sposób pozwolą na ocenę [...]
EN The paper presents Decision Support System based on Bayesian Network that can be used during Person Overboard situation on board modern cruise vessels or ferries. Nowadays there are some Intelligent Decision Support Systems assisting navigators to analyse traffic and to take correct decisions to avo[...]
10
63%
Annual of Navigation
2001 No. 3 111-125
EN The paper presents theoretical basis of the probabilistic-fuzzy method for assessing the safety of a ship manoeuvring on fairways. The method allows to account for such different states / conditions as the danger to the safety and the intuition that the safety of a ship manoeuvre is threatened, base[...]
11
63%
Annual of Navigation
2003 No. 6 5-18
EN A compact and practical mathematical model of the anchor-related manoeuvring forces is developed. The most useful and original are non-dimensional lookup tables of the anchor cable horizontal tension, which are valid for any geometrical relationship between the ship hawse-pipe and the anchor itself.[...]
12
63%
Annual of Navigation
2003 No. 6 19-35
EN The ship manoeuvring dynamics consists of surge, sway, and yaw differential equations (coupled mutually with each other). a basic principle of the proposed manoeuvring model identification algorithm is that both sway and yaw equations may directly assimilate, instead of the motions derived from othe[...]
13
63%
Annual of Navigation
2002 No. 4 59-70
EN This article presents practical application of the probabilistic-fuzzy method for assessment of the safety of a ship manoeuvring in fairways. The method, based on the probabilistic risk analysis and elements of fuzzy logic, allows to account for a situation of threatened safety and a situation when [...]
14
63%
Annual of Navigation
2002 No. 4 5-12
EN The Bezier curve is used as a basis of zig-zag data approximation. It improves an estimate of external excitations acting during such a type of maneuver. In addition to the previous report about a turning test modeling, this makes available most of the existing full-scale trial results for the force[...]
15
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W artykule przedstawiono stan floty zbiornikowców LNG przewidywanych do obsługi terminala LNG, w tym z uwzględnieniem autoryzacji gazowca dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarach ograniczonych. Rozpoznano przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa statku na ograniczonej drodze wodnej, właściwoś[...]
EN The paper presents status of the LNG carrier fleet envisaged for serving an LNG terminal and it includes LNG carrier authorization to ensure sailing safety in restricted areas. It studies potential safety risks for ships in a restricted waterway, characteristics of LNG carrier sailing in terminal wa[...]
16
63%
Archives of Transport
PL Identyfikacja matematycznego modelu manewrowania statkiem wymaga posiadania informacji z morskich prób manewrowych dotyczących ruchu statku po wodzie. Tymczasem większość współczesnych systemów określania pozycji potrafi estymować jedynie stan ruchu względem dna - w rozumieniu zarówno zmiany pozycji[...]
EN Identification algorithms of the ship manoeuvring mathematical model require waterrelated sea trial data on input. However, most of contemporary positioning systems estimate the over-ground motion state vector. Because of that, there is a need to correct sea triaIs. Some methods of sea (ocean) curre[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania zaawansowanych algorytmów uczenia się maszyn dla wsparcia podejmowania decyzji manewrowania okrętem w czasie rzeczywistym. Do tego celu wykorzystywane są ewolucyjne sieci neuronowe. W symulowanym modelu manewrowania okrętem sternik jest traktowany jako jed[...]
EN The paper presents the idea of using advanced machine learning algorithms to aid decision making in ship manoeuvring in real time. Evolutionary neural networks are used in this purpose. In the simulated model of manoeuvring ship a helmsman is treated as an individual in population of competitive hel[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 33-43
PL Przeanalizowano wpływ ograniczeń hydraulicznych akwenu na manewrowanie statkiem w aspekcie identyfikacji hydrodynamicznego modelu ruchu z prób morskich. W odniesieniu do modelowania wzrostu oporów zaleca się ich uzależnienie od aktualnego osiadania. Przeprowadzono symulację różnych konfiguracji wspó[...]
EN Restricted water effects upon ship manoeuvring are investigated from the full-scale based identification viewpoint. As the resistance increase may be quite accurately correlated with the squat, it is proposed to store in the ship manoeuvring model kernel only data on the ship's squat. The problem of[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 45-57
PL Przeprowadzono symulację efektu brzegowego w kanale dla małego chemikaliowca, wykorzystując dostępne modele regresyjne tego zjawiska. Główny nacisk położono na wielkość dryfu i wychylenie steru potrzebne do zrównoważenia efektu brzegowego podczas ustalonego ruchu jednostki poza osią kanału. Stwierdz[...]
EN The existing regression models on the bank (wall) effect are compared to one another both dynamically (force level) and kinematically (counteracting helm and hull drift attitude during a steady-state passage along a bank). A small chemical tanker of known hull and rudder hydrodynamics is used as an [...]
20
51%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 175-184
PL Proces nawigacji na akwenie ograniczonym charakteryzuje się wyższym ryzykiem w porównaniu z akwenem otwartym. Na bezpieczeństwo nawigacji wpływ mają także warunki hydrometeorologiczne - głównie ograniczona widzialność. W konsekwencji prowadzi to do ograniczania ruchu statków przez lądowe ośrodki koo[...]
EN In process of navigation stage where vessel is near the coast, it has the highest risk factor of the sea voyage. This factor is also affected by hydro-meteorological conditions - especially poor visibility. This phenomenon might lead to reducing traffic and, in extreme cases, even to closing traffic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last