Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management of knowledge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1239-1248
EN In the article the essence of knowledge management and it's main aspects: economical, organizational, technical, legal and social. Then the social aspect is especially considered. The autor focuses on: proper quality of work life, healthy organization, knowledge workers and communities of practice, [...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2006 Nr 1(2) 93-108
PL Coraz więcej polskich przedsiębiorstw uświadamia sobie konieczność zmian związanych z ukształtowaniem postaw pracowników, określeniem standardów działania, wytworzeniem wartości, które łączyć będą grupy pracownicze w osiąganiu celów fi rmy. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowa[...]
EN The paper deals with creating new organizational culture on example of polish fi rm. Nowadays, in the new economy time, the knowledge of employee is very important. Creating learning organization is one of big challenges in economy. The paper summarizes the empirical study conducted in two stages - [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1171-1183
PL We wstępie artykułu przedstawiono wybrane właściwości zespołów pracowniczych, które sprawiają, że stają się one narzędziem generowania wiedzy w organizacjach. Następnie dokonano opisu nowych form organizacji pracy zespołowej, których głównym celem funkcjonowania jest realizacja zadań związanych z sy[...]
EN Introduction of the article is devoted to the selected characteristics of teams that make them instrument of knowledge creation in organizations. Then new forms of teamwork organizing, that the main purpose is to do tasks connected with organizational knowledge management's system, are described. Th[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 40 79-85
EN Capital - immanent component of every company - is the extremely heterogeneous economic category. Close by traditional components of capital, which are: material capital and financial capital, enters also so - called "intellectual capital". The paper focus on the definition and measurement of intell[...]
5
80%
Management and Production Engineering Review
EN This paper presents how some communication problems between business and Technical Education System (TES) can be reduced. This comes to a misunderstanding of the needs of entrepreneurs for the knowledge and skills, in this paper treated as a resource on the market. The authors explain why debated is[...]
6
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1207-1216
EN In a world in which state-of-the-art technologies become obsolete in a matter of months and the most efficient systems may be easily used by competitors, there is just one area where a company can hope to establish and maintain a competitive edge: it is its people, who are the bearers of the intelle[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 509-531
EN It's essential for the development of the company based Ofl the intellectual capital to have a process of constant knowledge promotion, among entrepreneurs, public institutions, either central and local government. Using knowledge depends on the benefits it brings in. This depends also on employees [...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 89-100
EN Meaning of knowledge management in risk identification process is dual. First at all risk identification process improves learning process across the organization. At the other side makes use of knowledge collected in knowledge management process. Integration of both processes can increase affectivi[...]
9
51%
Dozór Techniczny
2013 z. 6 133--136
PL Analiza awaryjności i okresowe badania diagnostyczne to dwa najważniejsze źródła informacji i wiedzy stwarzające warunki do zapewnienia wysokiej dyspozycyjności kotłów i bloków energetycznych. Przyczyny awarii powierzchni ogrzewalnych powinny być ujmowane statystycznie. Statystyka jest, w tym przypa[...]
10
51%
Logistyka
2014 nr 6 3358--3363
PL W artykule przedstawiono nowoczesne spojrzenie na aspekty zarządzania wiedzą o ryzyku w procesie budowlanym. Autor zastosował podejście wielopłaszczyznowe zwracając uwagę na organizację budowlaną działającą w zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych. Przedstawiono kilka modeli zarządzania wiedzą oraz [...]
EN In the paper modern look at aspects of knowledge management of the risk in the construction process is presented. The author has applied a multi-faceted approach paying attention to the organization of construction that operates in variable external conditions. The paper presents several models of k[...]
11
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1679--1685
PL W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi[...]
EN The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, informa[...]
12
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1686--1694
PL W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się ś[...]
EN The article discusses the issues of knowledge management and the use of this knowledge, shows the improvement of the information flow, decision-making and knowledge management in the selected model enterprise. The intent is to show the positive aspects of deepening awareness of companies, which to e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last