Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  makromodel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 67--76
PL W pracy zaprezentowano wyniki weryfikacji eksperymentalnej makromodelu tranzystora JFET wykonanego z węglika krzemu o symbolu UJN1208K firmy United Silicon Carbide. Postać makromodelu jest dedykowana dla programu PSPICE i została udostępniona na stronie internetowej producenta. Oceniono dokładność m[...]
EN In the paper, the results of experimental verification of the macromodel of UJN1208K JFET transistor made of silicon carbide fabricated by United Silicon Carbide, are presented. The macromodel form dedicated for PSPICE program is available on the manufacturer's website. The accuracy of the macromode[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2006 Z. 13 (163) 157-163
3
75%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN A modification of the macromodel of operational amplifiers is proposed to icorporate a relationship between saturation voltages and output current. Such modification improves the macromodel accuracy over a wide range of load, power supply voltage and input signal amplitude variations. The modificati[...]
4
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Przedstawiono modyfikację makromodelu scalonych wzmacniaczy mocy małej częstotliwości, opublikowanego w pracy [6], przeznaczonego do stosowania w programie PSpice. Podano ulepszoną strukturę i procedurę identyfikacji elementów makromodelu. Dzięki modyfikacji powiększono dokładność makromodelu i obsz[...]
EN A modification to the macromodel [6] for integrated circuit (IC) audio power amplifiers intended for PSpice computer program is presented. Both improved structure of the macromodel and better identification procedure for its components are given. New macromodel is of better accuracy and wider area o[...]
5
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono dwa makromodele scalonych wzmacniaczy mocy m. cz. przeznaczone do użytkowania w programie PSpice (model o większej dokładności, ale bardziej złożony i model prostszy lecz mniej dokładny). Oba makromodele cechują się stopniem złożoności wielokrotnie mniejszym, niż układy orygina[...]
EN This paper deals with two macromodels of integrated circuit audio power amplifiers intended for PSpice computer program (the more accurate and complex model and the less complex and accurate model). The both macromodels are much less complex than the original amplifiers but accurate enough for typic[...]
6
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano modyfikację makromodeli wzmacniaczy operacyjnych, która prowadzi do uwzględnienia zależności maksymalnego i minimalnego napięcia wyjściowego układu scalonego od jego prądu wyjściowego i temperatury otoczenia. Dzięki wprowadzonej zmianie uzyskano lepszą zgodność maksymalnych nap[...]
EN The paper proposes specific modification to macromodels of operational amplifiers causing that these models reflect additionally how IC's maximum and minimum output voltages depend on its output current and on ambient temperature. This modification caused better consistency between maximum output v[...]
7
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Zmodyfikowano strukturę i podano sposób wyznaczania parametrów makromodelu wzmacniaczy operacyjnych, przeznaczonego do stosowania w programie PSpice. Modyfikacje przeprowadzono w taki sposób, aby uwzględnić zależność (liniową lub nieliniową) maksymalnego napięcia wyjściowego oraz napięcia nasycenia[...]
EN The structure of operational amplifier macromodels, intended to be used in PSpice Programme, was modified and a way of deriving additional parameters for these macromodels was also given. Macromodel was modified so as to allow for relation (of both linear and non-linear nature) between maximum outpu[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych dla nieliniowych układów dynamicznych wymaga dużych nakładów obliczeniowych. Większość czasu procesora pochłaniane jest przez obliczanie wartości funkcji celu, co powtarzane jest wielokrotnie dla różnych parametrów modelu. Dzięki temu możliwe jest wykorzysta[...]
EN Construction of mathematical models for nonlinear dynamical systems using optimization requires significant computation efforts to solve the optimization task. The most CPU time is required by optimization procedure for goal function calculations, which is repeated many times for different model par[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 281-283
PL Artykuł poświęcono problemom rozwoju matematycznych makromodeli wykorzystywanych do optymalizacji. Uzyskano przyśpieszenie tworzenia modeli dzięki separacji liniowych submodeli i step-by-step optymalizacji grup zmiennych.
EN The paper is devoted to the problem of development of mathematical macromodels creation using optimization approach. The methods of acceleration of dynamic systems macromodels creation due to separation of linear submodel and step-by-step optimization on groups of variables are considered.
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 278-280
PL W artykule została przedstawiona analiza modeli matematycznych stosowanych do symulowania procesów przejściowych w transformatorach. Rozważono różne podejścia do modelowania modeli matematycznych transformatorów. W pracy przedstawiono model przeznaczony do symulacji stanów przejściowych w transforma[...]
EN The paper is devoted to the analysis of power transformers mathematical models intended for electromagnetic transient processes research. Different approaches for power transformers mathematical modeling are considered. In the paper mathematical model intended for simulation of three-phase three-leg[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 103--107
PL Wykorzystanie optymalizacji w tworzeniu modeli matematycznych obiektów jest szeroko stosowanym podejściem. Aby zapewnić wydajną optymalizację nieliniowych obiektów dynamicznych należy wykorzystać techniki upraszczające problem oraz przyspieszające obliczenia. W artykule zawarto przegląd takich metod[...]
EN Using optimization for mathematical models’ construction is a universal approach that can be applied to a wide set of objects. Efficient application of this approach to nonlinear dynamical objects requires a combination of methods to be used in order to obtain a good model and to reasonably limit th[...]
12
63%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 71--82
PL Wybór i prowadzenie skutecznych i efektywnych działań na rzecz bezpieczeństwa transportu drogowego wymaga opracowania narzędzi prognostycznych ułatwiających podejmowanie decyzji strategicznych. Takimi narzędziami są modele miar bezpieczeństwa ruchu drogowego. W referacie przedstawiono propozycję mak[...]
EN To ensure that road transport safety measures are effective and efficient, forecast tools should be applied to help with strategic decision-making. Models of road safety measures provide such tools. The paper presents a proposed macro model of road accident casualties. The proposed models of road ac[...]
13
51%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
2010 Vol. 1, nr 2 138-146
EN The practical performance results of digital potentiometers compared with Spice-based macro model at frequencies above 1 MHz are discussed in the paper. Verification and validation checks have been performed on the new Spice compatible macromodel developed on the basis of extensive testing of the mo[...]
14
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Prezentowana w niniejszej pracy koncepcja jest opisem behawioralnym układu przerzutnikowego (zatrzasku) na potrzeby modelowania i optymalizacji metastabilności. Układ przerzutnikowy w tej koncepcji złożony jest z intuicyjnych elementów elektrycznych takich jak wzmacniacze odwracające, pojemności ine[...]
EN A novel concept of behavioral description of D-Latch is introduced. For the purpose of modeling and metastability optimization D-Latch circuit has been described as a Simulink macromodel. This novel macromodel based on simple and intuitive electrical elements and subcircuits joins technological CMOS[...]
15
51%
Archives of Environmental Protection
PL Celem pracy było określenie wpływu wybranych przepływów nienaruszalnych na otrzymany wynik chłonności rzeki poszczególnych JCWP na zlewni Warty środkowej. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano wyniki uzyskane z Makromodelu DNS/SWAT i trzech różnych metod obliczania przepływu nienaruszalnego: metoda [...]
EN The parameter River Absorption Capacity (RAC) is understood as the load of pollutants introduced into a given river section which will not cause permanent and irreversible changes in the aquatic ecosystem nor change the classification of water quality in a given river calculation profile. The paper [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last