Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  makrobezkręgowce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN Fine particulate organic matter (FPOM), originated by aggregation of smaller particles and by decomposition of bigger particles, usually presents the dominant energy and nutrient source in the primary river net. Relationships between detrital components, environmental factors and macroinvertebrate c[...]
2
100%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W pracy przedstawiono prostą metodę oceny jakości rzek za pomocą biotycznego indeksu szkolnego (BIS) oraz sposób interpretacji wyników za pomocą tej metody. Analiza statystyczna ponad 300 próbek wody i makrobezkręgowców wykazała statystycznie istotne korelacje pomiędzy wartościami indeksu BMWP-PL i [...]
EN The paper presents a simple method of assessing rivers water quality with the use of Biotic School Index (BIS), as well as the method of the interpretation of the results obtained with the application of the index. After analyzing morę than 300 samples of water and macroinvertebrates, statistically [...]
3
84%
Polish Journal of Ecology
EN The biotic diversity of springs is specific, which makes them valuable sites important for nature protection. Springs located in the Krakow-Częstochowa Upland (southern Poland) are characterized by low variability of environmental conditions, but their benthic fauna composition is considerably diffe[...]
4
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki chemicznej i biologicznej analizy wód dolnego biegu rzeki Nysy Kłodzkiej w odniesieniu do czynników geomorfologicznych i antropogennych. Do przeprowadzenia oceny jakości wód wykorzystano 14 parametrów fizycznych i chemicznych, index saprobowy i indeksy biotyczne (BBI, BMWP). Pod[...]
EN The results of chemical and biological analyses of water of the lower Nysa Kłodzka river in relation to geomorphological and anthropogenic factors were presented. 14 physical and chemical variables, as well as saprobic and biotic (BBI, BMWP) incides were used to evaluate water quality. The usefulnes[...]
5
84%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 2 517--522
PL Normy legislacyjne Unii Europejskiej (Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE) wymagają osiągnięcia dobrego statusu ekologicznego rzek i strumieni na obszarze państw członkowskich. Z tego też powodu status ekologiczny rzek i strumieni krajów Unii powinien być określony i oceniony. W przypadku gdy status t[...]
EN European Union legislation requires achievement of good ecological status of European streams and rivers. Because of that, the ecological status of all streams has to be assessed and evaluated. If there is a status identified less than good the remedial measures must be applied. For effective remedi[...]
6
84%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 1 135--141
EN Spates of different magnitude in a four order section of the lowland Drzewiczka River (central Poland) downstream from a dam reservoir and a wild-water slalom canoeing track (abbr. WCT) located just below the dam were studied. For over 20 years daily fluctuations enabling the training of canoeists i[...]
7
84%
Geologos
EN Palaeontological data on the Caucasus are highly important for large-scale stratigraphical and palaeobiogeographical assessment of the northern Tethyan margin, but this information is often scarce and not available in English. Field studies in the Northern Caucasus have now permitted to amass some n[...]
8
84%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2017 Vol. 24, nr 2 285--298
EN Recognition of the deteriorating conditions of rivers worldwide has called for increased efforts to improve the ecological quality of impacted river systems. This is particularly important in areas that have suffered from a significant impact of human pressure on the ecological status of water. Fiel[...]
9
84%
Inżynieria Ekologiczna
PL W pracy dokonano oceny jakości trzech cieków w gminie Złoty Stok: Czysty Potok, Mąkolnica i Trujący Potok, które w przeszłości były znacznie skażone arsenem, pochodzącym z zanieczyszczeń związanych z działalnością dawnej kopalni złota i były przyczyną chorób mieszkańców gminy. W wyniku badań stwierd[...]
EN The quality of three water bodies: Czysty Potok, Mąkolnica and Trujący Potok was assessed in the commune Złoty Stok, which was contaminated with arsenic in the past, derived from the activity of an ancient gold mine, and caused illnesses of commune residents. In our studies, the arsenic concentratio[...]
10
84%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów chemicznych wody i składu taksonomicznego makrobczkręgowców rzeki Liwiec i jej wybranych dopływów (środkowo-wschodnia Polska). Dokonano chemicznej i biologicznej klasyfikacji badanych wód. Przetestowano cztery indeksy biotyczne: belgijski BB1, [...]
EN In this paper, the results of the analyses of selected chemical water quality parameters and taxonomic composition of macroinvcrtebrates of the Liwiec River and its chosen tributaries (central-eastern Poland) arc presented. Chemical and biological water quality assessment was performed, and four bio[...]
11
84%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Biorąc pod uwagę fakt, iż programy monitoringu jakości wód w Polsce oparte są w większości na parametrach fizyczno-chemicznych i systemie saprobów, istotnym jest oszacowanie możliwości zastosowania metody indeksu biotycznego w ocenie jakości wód. Badania prowadzono na rzece Ścinawa Niemodlińska (wo[...]
EN Considering the fact that water quality monitoring programs in Poland are mostly based on physicochemical variables and saprobic systems, it is important to evaluate also the possibility of applying biotic index methods for water quality assessment. The investigation was carried out at the Ścinawa N[...]
12
84%
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
PL Praca ta zawiera omówienie wstępnych badań służących opracowaniu podstaw metodycznych dla prowadzenia przyżyciowego oznaczania larw chruścików. Przedstawione są również możliwości zastosowania tej metody w badaniach środowiskowych. Badania wykazały, iż możliwe jest przyżyciowe oznaczanie larw chruśc[...]
EN The pre-studies were conducted in order to elaborate methodology for identification of live caddis flies larvae. Moreover, the possibilities of using these methods are shown. The study showed that it is possible to identify live caddies flies larvae to family level. Cultures conducted in natural hab[...]
13
67%
Polish Journal of Ecology
EN The relationship between the river channel parameters - morphological, hydraulic and substrate - and the composition and distribution of macrozoobenthos communities was studied on the 75 m channel reach of the stream (Teplicka brook, Strazovske vrchy Mts., Slovakia) located at the altitude of 256 m;[...]
14
67%
Acta Geologica Polonica
2013 Vol. 63, no. 4 555--610
EN With approximately 100 species, the invertebrate macrofauna of the Neuburg Kieselerde Member of the Wellheim Formation (Bavaria, southern Germany) is probably the most diverse fossil assemblage of the Danubian Cretaceous Group. Occurring as erosional relicts in post-depositional karst depressions, b[...]
15
67%
Ochrona Środowiska
PL Na przykładzie pięciu starorzeczy rzeki Łyny (dwa otwarte, dwa półotwarte i jedno zamknięte) określono wpływ stopnia łączności hydrologicznej starorzeczy z rzeką na jakość wody, w oparciu o strukturę bezkręgowców wodnych zasiedlających starorzecza. Wykazano, że najbardziej licznymi grupami bezkręgow[...]
EN This study presents influence of hydrological connectivity between oxbow lakes and the river on water quality determined based on the structure of aquatic invertebrate communities in oxbow lakes. Five oxbow lakes of the Lyna River were investigated, i.e. two lotic, two semi-lotic and one lentic ecos[...]
16
67%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 3 557--575
EN A study on the response of macroinvertebrate assemblages to the restoration of hydrological connectivity of an oxbow lake through the channel excavation is presented. The study included a five-year environmental monitoring (hydrological, hydro-chemical measurements and invertebrate sampling) carried[...]
17
67%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 1 111--122
EN The aim of the study was to demonstrate the relationship between macroinvertebrate assemblages and aquatic vegetation interacting with chemical and geomorphological factors. The survey was carried out in the catchment of a lowland river in Poland in the year 2009. Macroinvertebrate samples were coll[...]
18
67%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 2 217--225
EN Recent studies suggested a general warming trend in the Alps, resulting in a significant migration of forests to altitudes higher than the usual, regional tree line. As a consequence, some headwater streams will likely receive more allochthonous organic matter. For this reason, the dynamics of decom[...]
19
59%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2016 T. 16, z. 2 37--48
PL Celem przedstawionych badań było określenie stanu ekologicznego Strugi Dormowskiej na podstawie struktury jakościowej i ilościowej bentosu oraz ichtiofauny, a także porównanie wyników otrzymanych na bazie wskaźników i indeksów biologicznych w ciągu kilkudziesięciu lat. Warunki środowiskowe cieku na [...]
EN The aim of this study was to determine the ecological status of Struga Dormowska stream, based on qualitative and quantitative structure of benthic macroinvertebrates and ichthyofauna. The obtained results were compared to other studies, conducted for several decades. Based on the environmental cond[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last