Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 151
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maize
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 143--153
EN Nowadays in scientific literature many opposing data are presented of the impacts of vermicompost extract on the quantity and quality of crop production. Therefore, the principal objective of two independent experiments was to study the effects of vermi extracts, which were applied before maize sowi[...]
2
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/2 727--736
EN The aim of the study was to evaluate the effect of four fertigation levels (25, 50, 75 and 100% of fertilizer dose, 240:100:200 kg N:P:K ha-1) and to compare with conventional practices (CP). The fertigation levels F1 25% of total fertilizer (60:25:50 kg N:P:K ha-1) treatments, F2 treatment is 50% o[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 4 219--223
EN The paper aimed at comparing the yield and concentrations of zinc, copper and nickel in maize cultivated in soil fertilized with two different sewage sludge with yielding of maize fertilized with manure and solely with mineral fertilizers. The experiment was conducted in plastic pots, of which each [...]
4
88%
Archives of Environmental Protection
EN High chromium (Cr) toxicity has turned into a serious environmental concern. Cr contaminated agronomic soils negatively affect the growth and yield of crops. Current research was conducted to enhance the phytoextraction potential of maize by using Burkholderia vietnamiensis and citric acid (CA). Pla[...]
5
75%
Problemy Ekorozwoju
PL Produkcja biopaliw oznacza zużywanie zasobów żywności – to prowadzi do narastania problemu głodu. Szacuje się, że więcej niż 66% ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Głód jest także najważniejszą przyczyną śmierci. Tymczasem ok. 40% amerykańskiej kukurydzy przeznacza się na produkcję etan[...]
EN All biofuels produced in the world utilize food resources. This contributes to the world starvation problem that is reported to be more than 66% of the world population being malnourished. Starvation is the number one cause of death in the world. Approximately 40% of U.S. corn is being converted int[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Określano dojrzałość przetwórczą ziarna kukurydzy cukrowej na podstawie zmian zawartości cukru (sacharozy). Badania prowadzono na trzech odmianach kukurydzy cukrowej (Basin, Powerhouse, Shaker) w okresie od 10 do 30 dnia po pojawieniu się tzw. "nitek" na kolbie. Zawartość sacharozy w ziarnie określa[...]
EN Ripeness degree of sweet corn was determined by grain sugar (sucrose) content. Three sweet corn cultivars (Basin, Powerhouse, Shaker) were studied in the period of 10 to 30 days after the so-called "threads" appeared on the ears. Sucrose content was determined by a hand refraktometer. Significant re[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono badania stacjonarne przyczepianej sieczkarni polowej wyposażonej w toporowy zespół tnący, których celem było określenie wpływu wielkości szczeliny roboczej zawartej pomiędzy płytką denną a łopatkami rzutnika na wskaźniki jakościowe materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporow[...]
EN The aim of this research was to estimate the influence of the working clearance between the thrower paddles and the bottom plate on plant material quality and energetic indexes of the pulled forage harvester with the flywheel chopping unit. It was found the influence of the working clearance on the [...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 35-36
PL W pracy przedstawiono wyniki pierwszego roku doświadczenia polowego, uprawy kukurydzy przy różnych poziomach nawożenia azotem. Badano wpływ poziomu nawożenia na wartość opałową i ilość możliwej do uzyskania energii ze spalania ziarna kukurydzy
EN Results of the first year field experiment of maize cultivation at differeni nitrogen levels are presented in the paper. An effect of fertilization level or the calorific value and the amount of combustion energy obtained from corr grains were tested.
9
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 221-228
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem kompostu z osadów ściekowych do nawożenia kukurydzy uprawianej na zieloną masę. Do nawożenia wykorzystano 2-letni kompost wytworzony z wiejskich komunalnych osadów ściekowych i słomy żytniej. Badania przeprowadzono w lizymetrach o średnicy 100 cm i [...]
EN Results of a study on using compost from sewage sludge to fertilize maize grown for green fodder are presented in the paper. Two years old compost from rural sewage sludge and rye straw was used for fertilization. The tests were conducted in lysimeters of a diameter of 100 cm and 130 cm deep, filled[...]
10
75%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 6 276-280
PL Celem prowadzonych badań była izolacja grzybów patogennych z porażonych kolb, ocena pojawienia się fuzariozy kolb kukurydzy i oznaczenie skażenia ziarna przez deoksyniwalenol w uprawie kukurydzy modyfikowanej genetycznie zawierającej gen odporności na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis. Hbn) o[...]
EN The objective of the performed investigations was to isolate pathogenic fungi from contaminated maize cobs, to assess the appearance of maize cob fusariosis and to determine grain contamination with deoxynivalenol in the cultivation of genetically modified maize containing a gene resistance against [...]
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 7 obiektów (każdy w czterech powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 6 obiektów zawierających wzrastające dawki metali ciężkich. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami cięż[...]
EN A significant effect of soil pollution levels on yielding of maize was determined. Mean contents of examined elements in maize ranged as follows: [formula]. The macroelement content in maize ranged between [formula]. Pasture fodder meeting cattle requirements should contain at least 0.3% P, 1.7% K, [...]
12
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem podjętych badań było określenie wpływu wzrastających dawek ołowiu na plon, zawartość chlorofilu oraz parametry fluorescencji chlorofilu w kukurydzy hodowanej w kulturach wodnych. Doświadczenie hydroponiczne zostało przeprowadzone w szklarni doświadczalnej. Schemat doświadczenia obejmował 10 ob[...]
EN The investigations aimed to determine the effect of increasing lead doses on the yield, chlorophyll contents and parameters of chlorophyll fluorescence in maize cultivated in aquaculture. The hydroponic experiment was carried out in an experimental greenhouse. The experimental design comprised 10 ob[...]
13
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki dotyczące zawartości ołowiu, cynku, manganu, miedzi i magnezu w częściach nadziemnych i korzeniach kukurydzy uprawianej w warunkach kultur wodnych przy różnych stężeniach niklu w pożywce (0,00; 0,31; 0,62; 1,25; 1,87; 2,50; 3,12; 3,75; 4,35 i 5,00 mg Ni [wzór]). Najwyższe stężen[...]
EN The paper presents results concerning the contents of lead, nickel, zinc, magnese, copper and magnesium in the above ground parts and roots of maize cultivated in hydroponic cultures with various concentrations of nickel in the medium (0,00; 0,31; 0,62; 1,25; 1,87; 2,50; 3,12; 3,75; 4,35 i 5,00 mg N[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 440-443
15
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr III/1 725--735
EN This paper analysed the direction and the degree of significance of changes in selected indicators of climate risk for grain maize in the long-term period of 1985-2014 for the Bydgoszcz region. On the basis of meteorological data originating from the Research Station of the Bydgoszcz University of S[...]
16
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/1 1217--1228
EN The aim of study was to assess the effect of bottom sediments on the concentration of macronutrients (K, P, Na, Mg, Ca) and trace elements (Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Cu) in the plant test. The experimental design comprised 6 treatments: soil (control), soil + 5% of sediment, soil +10% of sediment, soil + [...]
17
75%
Journal of Ecological Engineering
EN The study aimed at determining changes in the contents of selected metals in the biomass of test plants due to fertilisation with fresh and composted sewage sludge, hard coal ash, and sludge-ash mixture, as well as liming at a background of mineral nutrition. The experimental design was a completely[...]
18
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 1998-2000 w Akademii Rolniczej w Poznaniu badając skuteczność zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Najwyższy skuteczność zwalczania chwastów uzyskano po zastosowaniu pasowo herbicydu Guardian 840 EC z pielęgnacją mechaniczną międzyrzędzi. Najwyższy pl[...]
EN Field experiments to estimate weed control in maize were conducted at the Agricultural University of Poznan in 1998-2000. The best weed control efficacy was observed after Guardian 840 EC strip treatment with weeder. The highest grain yield was obtained after Guardian 840 EC strip treatment with wee[...]
19
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Doświadczenie wazonowe wykonano w Katedrze Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Porównywano w nim zróżnicowane nawożenie mineralne kukurydzy tzn. bez nawożenia mineralnego i nawożenie NPK. Ponadto w nawożeniu NPK stosowano łącznie również kizeryt, który jest dopuszczony do stosowania w[...]
EN Pot experiment was carried out in the Department of Agronomy, University of Life Sciences in Poznań. Two maize fertilization methods were analyzed; without mineral fertilization and with the use of NPK fertilization. Furthermore, in the NPK fertilization, was applied together with kieserite which is[...]
20
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania polowe wykonano w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Swadzimiu, koło Poznania w latach 2004-2007. Ich celem było poznanie reakcji dwóch typów odmian kukurydzy uprawianej na ziarno na zerowe nawożenie mineralne (system ekologiczny) w porównaniu do nawożenia mineralnego (technologia konwen[...]
EN Field studies were carried out in the Didactic and Experimental Farm in Swadzim near Poznań, in 2004-2007. The study objective was the reaction of two maize hybrid types to zero mineral fertilization and in consequence to estimate their suitability to be grown for grain, in comparison with mineral f[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last