Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maintenance process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 161-168
EN The object of the investigations is maintenance system of urban transport buses. The subject of the investigations is a determined set of the maintenance states of means of transport and their maintenance processes, as well as the relations occurring between the aforementioned elements, and between [...]
2
100%
Ochrona Środowiska
PL Zmiany gospodarcze wymuszają konieczność ciągłego i systematycznego dostosowywania przedsiębiorstw wodociągowych do nowych warunków techniczno-ekonomicznych. Istotnym elementem wymuszającym poszukiwanie nowych rozwiązań jest znaczny (w Gdańsku ponad 50%) spadek produkcji wody od 1992 r. Znacznym uła[...]
EN The continuing changes in Poland's economy and rapid developments in world's technology have become a serious challenge also for water-supply companies, which heave to cope with a variety of new technological and economic issues, and look for adequate solutions. The Waterworks of Gdańsk, for example[...]
3
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper concerns models with time dependencies that can be used in modelling dynamic reliability and complex maintenance processes. Emphasis is put on models that have been elaborated with authors participation. The following models are presented: fault trees with time dependencies, probabilistic [...]
4
100%
Maszyny Górnicze
PL Jednym z czynników warunkujących bezpieczną i efektywną eksploatację maszyn jest odpowiednia realizacja procesu utrzymania ruchu. Poprawne wykonywanie czynności w ramach tego procesu wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy. Zasoby wiedzy powinny mieć odpowiednią zawartość merytoryczną oraz być dosto[...]
EN Proper conducting of machines maintenance process is one of factors that conditions safe and effective machines operation. Correct performance of maintenance activities requires relevant knowledge. Knowledge resources used by maintenance personnel should meet their needs regarding content and should[...]
5
100%
Journal of KONES
EN The paper presents a method of selecting technical objects for performance of the tasks received by the controlling subsystem. The investigation object, being the basis to illustrate considerations presented herein, is an operation and maintenance system of an urban bus transport in a selected agglo[...]
6
88%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 107-114
EN The article deals with selected problems connected with modeling, prognosis and control of the operation process of a certain class of technical objects used in a complex operation system. The research object is an urban bus transportation system. The authors present assumptions be used for developi[...]
7
88%
Journal of KONES
EN The paper deals with the chosen issues related to modelling, giving prognosis and controlling maintenance process of a certain class of the technical objects being realized in a complex maintenance system. Supporting a decision maker in the decision making process related to the analysed maintenance[...]
8
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The present article does a chronological tour through some representative maintenance management models, describes them in a general way and classifies them according to their functioning under declarative models and under process oriented models. It distinguishes in addition the innovations propose[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 161-167
PL Referat dotyczy zagadnienia utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w wymaganym stanie technicznym. Wzrastająca złożoność systemów sterowania ruchem i konieczność spełniania rosnących wymagań dotyczących ich niezawodności i gotowości sprawiają, że problem właściwego doboru metod obsługiwania[...]
EN High availability of the railway control systems can be reached by introducing adequate maintenance, taking into account technical and economical aspect. Data about real events are collected and processed by Information System with computer database. Maintenance strategy parameters are calculated on[...]
10
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono model procesu eksploatacji obiektów technicznych w systemie autobusowej komunikacji miejskiej. Całość rozważań przedstawiono na przykładzie wybranego rzeczywistego systemu eksploatacji autobusów miejskich. Na podstawie identyfikacji badanego systemu i realizowanego w nim pro[...]
EN This paper presents a model of the operation and maintenance process of the technical objects within the urban transport bus system. All the investigations have been presented on the basis of the selected real operation and maintenance system of the city buses. Basing on the identification of the sy[...]
11
75%
Logistyka
PL W artykule skupiono się na omówieniu koncepcji systemu wspomagania decyzji w obszarze utrzymania środków transportowych. Zdefiniowano podstawowe decyzje, jakie są podejmowane w procesie funkcjonowania systemów transportowych. Przedstawiono przegląd literatury obejmujący problematykę modelowania syst[...]
EN The article is focused on the investigation of conception of decision support systems for means of transport maintenance processes performance. Thus, the main decisions being taken in the area of transportation systems performance are defined. Later, the main literature overview on decision support [...]
12
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 95--100
PL W artykule przedstawiono metodę diagnozowania przydatności obiektów technicznych do realizacji zadań przyjętych przez podsystem sterujący badanego systemu eksploatacji. Obiektem badań, na którym zilustrowano rozważania przedstawione w niniejszej pracy, jest system eksploatacji autobusów komunikacji [...]
EN This paper presents the usefulness diagnosis method of the technical objects to realise the tasks received by the controlling subsystem. The investigation object being the basis to illustrate the considerations presented herein, is a municipal-transport bus maintenance system in a selected urban agg[...]
13
75%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 141--148
EN The study deals with the problems connected with evaluation and analysis of transport systems operational quality. The research object is a real, sociotechnical system (of the type H-M-E) whose functional quality is affected by: operators, equipment and technical state of he operated vehicles and th[...]
14
75%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 351--358
EN This study deals with the problems connected with evaluation of technical systems efficiency of particular transport systems. The main goal of such a system operation is its effective functioning, through rational control of its particular activities and subsequent processes. A literature analysis o[...]
15
63%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 2 209--219
PL W opracowaniu przedstawiono procedurę modernizacji systemu obsługiwania wagonów tramwajowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej. Działania podejmowane są w oparciu o informację eksploatacyjną zgromadzoną w bazie danych przedsiębiorstwa transportowego. Przeprowadzona analiza oraz zaproponowana m[...]
EN A procedure of the modernisation of the maintenance system of the tramcars used in public transport was presented in this paper. The analysis is based on the maintenance information stored in the database of a city transport company. General and seasonal changes of the number of failures are analyse[...]
16
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą potencjału eksploatacyjnego urządzeń pracujących w cyklach okresowo-ciągłych. Przeprowadzona analiza umożliwia sformułowanie wytycznych dotyczących strategii odnawiania.
EN In the paper is presented the problem of the exploitation potential of technical objects working in periodical-continuous cycles. The analysis has maken here let to prepare directions of renewal strategy. The each decision depends of overhaul life of objects. Practical use of presented model is rea[...]
17
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy poddano analizie proces eksploatacji elementów systemu transformującego energię elektryczną tj. transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w wybranej tzw. Spółce Dystrybucyjnej. Obiektem badań jest system eksploatacji transformatorów rozdzielczych średniego na niskie napięcie (ŚN/nN). W [...]
EN The paper presents considerations regarding the maintenance (incl. utilisation) process of the system elements transforming electric energy, that is energy of the distribution transformers utilised in a selected, so-called Distribution Company. The object of the investigation is the maintenance (inc[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 273-282
PL Przedstawiono Markowski model procesu rezerwowania objektów technicznych. W wyniku diagnozy i genezy stanów systemu wyznaczono intensywności przejść między wyróżnionymi stanami. Analiza wyników badań zbudowanego modelu umożliwia wyznaczenie minimalnej liczby rezerwowych objektów technicznych przy zm[...]
EN The paper presents a Markov model of the reservation process designed for technical objects. The values of the intensity of passes between chosen states were found as a results of the diagnosis and genesis of the system states. The analysis of the research results, concerning this model, enables to [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 219-226
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące komputerowego Modelowania procesu eksploatacji systemu automatyki przejazdowej z zastosowaniem technik symulacyjnych. Modelowanie to pozwoli na przeprowadzenie analizy wzajemnych związków między zadaniami, wyposażeniem i organizacją działania systemów [...]
EN The main topic of the paper is computer modeling of maintenance process of the system of the automatic of the level crossing with the use of simulation technique. Modeling allows to perform the analysis of the mutual concatenation between tasks-equipment and organization of operation of the system o[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 48 (229) 21--35
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej z modelowaniem i symulacją procesów eksploatacji obiektów technicznych realizowanych w pewnej klasie złożonych systemów eksploatacji. W artykule przedstawiono podstawowe założenia modelu procesu eksploatacji umożliwiającego symulację realizacji procesu eksploat[...]
EN The paper investigates modelling and simulating of a technical units maintenance process. The process is being executed within chosen maintenance systems. Main guidelines for a model of a maintenance process execution, and then - determining of some chosen process profiles. Main guidelines for a mod[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last