Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 155
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnez
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Wzbogacanie żywności jest obecnie obiektem zainteresowania naukowców, ustawodawców, producentów i handlowców oraz konsumentów. Niniejszy artykuł przeglądowy jest próbą analizy kilku aspektów wzbogacania produktów mleczarskich w magnez: technologicznych, prawnych, żywieniowych. Omówiono znaczenie mag[...]
EN Food fortification is a timely topic today in research, legislation, business, and consumer arenas. This review article is providing an analysis of such aspects of dairy products fortification with magnesium as technological, legislative, and nutritional. The role of magnesium for human health is re[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono trzy możliwe warianty przebiegu wymiany masy w układzie: ciekły nasycony węglem stop (Fe-C) - pary magnezu wraz ze szczegółową analizą zmian zawartości siarki, tlenu i magnezu. Do rozważań przyjęto teorię statycznej warstwy dyfuzyjnej Nernsta. Szczegółowa analiza zjawisk zac[...]
EN This work presents a thermodynamic analysis of reactions between [S] and [O] dissolved in liquid cast iron and magnesium in a vapour state. On the basis of such analysis, it has been proved that liquid cast iron treatment by magnesium increases the surface tension on a phase boundary: liquid alloy -[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2004 Nr 9 95--101
PL Celem podjętych badań było określenie zmian zawartości magnezu ogólnego i rozpuszczalnego podczas kompostowania osadów ściekowych lub z dodatkiem trocin, słomy, obornika i wapna. Zmiana zawartości ogólnych i rozpuszczalnych form magnezu w osadach ściekowych w czasie kompostowania była determinowana [...]
EN The aim of the experiment was to determine the changes in the content of total and soluble magnesium in composted sewage sludge enriched with sawdust, straw, manure and lime. The change in the content of the total and soluble magnesium forms in the composted sewage sludge was determined by the amoun[...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 68-69
5
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 5-6 154--155
PL Magnez to lekki metal stosowany jako materiał konstrukcyjny. Ze względu na swoje właściwości znalazł zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Przedmiotem rozważań tego artykułu będzie zastosowanie magnezu w wymienionych przemysłach na konkretnych przykładach.
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 209-211
PL Nanokrystaliczne stopy typu Mg2-xMnxNi (x = 0, 0.25, 0.5) otrzymano metodą mechanicznej syntezy oraz obróbką cieplną (723 K/0.5 h). Właściwości strukturalne stopów badano metodą rentgenowską (XRD), elektronową mikroskopią skaningową (SEM) i mikroskopią sił atomowych (AFM). Zbadano także właściwości [...]
EN The nanocrystalline Mg2-xMnxNi (x = 0, 0.25, 0.5) hydrogen storage alloys have been synthesized by mechanical alloying followed by annealing (723 K/0.5 h). The structure of these materials has been examined by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy[...]
7
88%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 6 337-350
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące magnezu, jego metod otrzymywania, zastosowania i perspektyw. W ciągu ostatnich lat nastąpiło podwojenie produkcji magnezu i zauważalna jest dalsza tendencja wzrostowa. Związane jest to z wzrastającym zapotrzebowaniem na magnez i jego stopy w p[...]
EN The paper presents the basic information concerning magnesium (methods of receiving, applications, future perspectives). The production of magnesium has doubled during the last years and the tendency of growing is still observed. The main cause of growing demand for magnesium and its alloys is the a[...]
8
88%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 7-8 66--67
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono informacje dotyczące procesu utleniania anodowego dekoracyjno-ochronnego oraz twardego aluminium i stopów aluminium. W niniejszym artykule skupiono się na magnezie.
9
88%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 39-40
10
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 10 551--556
PL Artykuł przedstawia wyniki laserowego, powierzchniowego stopowania magnezu stopem AlSi20. Warstwa powierzchniowa magnezu została ukształtowana za pomocą lasera CO2 przy odpowiednio dobranych parametrach procesu stopowania. Twardość stopowanej warstwy wierzchniej wzrosła do 215-225 HV0,1 z 32 HV0,1 d[...]
EN In the work laser surface alloying of magnesium with AlSi20 alloy was presented. Surface layer was formed using a CO2 laser with appropriate processing parameters. The hardness of modified surface layer increased to 215-225 HV0,1 as compared to 32 HV0,1 for magnesium. On the basis of X-ray microanal[...]
11
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The work was started from study of the structural transformations, that in elevated temperatures, take place at the magnesium-aluminium interface. It was found experimentally that at temperature of 445°C solid state diffusion is followed by liquid phase appearance at the Mg-Al interface. For process[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę hydroksyapatytu. Omówione zostały właściwości fizykochemiczne magnezu oraz jego rola w organizmie człowieka. Omówione zostało zagadnienie dotyczące wpływu podstawień magnezowych w podsieci kationowej hydroskyapatytu na jego strukturę krystalograficzną i z[...]
EN In this paper short characteristic of hydroxyapatite is presented. It has been discussed physicochemical properties magnesium and its role in human organism. The problem concerning the influence of magnesium substitution in cation sublattice of hydroxyapatite on the crystal structure and its behavio[...]
13
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 7 460-463
PL W artykule przedstawiono metodę wytwarzania warstwy aluminiowanej na magnezie. Proces aluminiowania przeprowadzono z zastosowaniem past na bazie proszku aluminium w temperaturze 450 [stopni]C w piecu próżniowym. W wyniku tego procesu uzyskano równomierne pokrycie powierzchni magnezu warstwą aluminio[...]
EN The paper presents the method of producing an aluminized layer on magnesium. The process of the aluminizing treatment was realized with the use of aluminium paste in vacuum furnace. The aluminized layer formed on magnesium substrate had a thickness 120-150 pm and was uniformly distributed. The micro[...]
14
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 5 272-278
PL W celu polepszenia własności warstwy wierzchniej przeprowadzono powierzchniowe stopowanie magnezu za pomocą lasera, stosując jako metal stopujący aluminium. W wyniku badań stwierdzono, że na mikrostrukturę stopowanej warstwy magnezu wpływają zarówno parametry pracy lasera, jak i grubość warstwy alum[...]
EN To improve properties of the surface layer of magnesium, laser surface alloying with aluminium was performed. It was shown that the microstructure in the laser alloyed magnesium layer depends on the treatment parameters and the thickness of aluminium layer that was deposited on the magnesium surface[...]
15
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 364-368
PL Kompozyt magnez-eutektyka (mieszanina faz Mg17Al12 i roztworu stałego aluminium w magnezie) został wykonany poprzez spiekanie arkuszy magnezu i aluminium. Próbki kompozytu o różnym stosunku grubości warstw magnezu do grubości warstw o strukturze eutektyki poddane zostały próbie ściskania. Badania pr[...]
EN Magnesium-eutectic mixture (Mg17Al12 and solid solution of aluminium in magnesium) layered composite has been prepared by sintering magnesium and aluminium sheets. Samples of the composite with different thickness ratio of the magnesium layers to the layers containing eutectic mixture were examined [...]
16
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The automotive use of magnesium is currently restricted to low-temperature structural components. Rare earth additions such as Ce, Nd, La and Pr are known to improve the creep performance. The aim of the research was to determine the effect of pouring temperature on the as-cast microstructu[...]
17
75%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 322-326
PL Pokazano, że istnieje możliwość wykonywania kompozytu warstwowego magnez-eutektyka z blach magnezu i aluminium. Aby uzyskać kompozyt, arkusze magnezu i aluminium układane są naprzemiennie w pakiet i wygrzewane w temperaturze 445°C. Wytrzymywanie pakietu w tej temperaturze przez kilka minut prowadzi [...]
EN It has been shown that there is a possibility to make layered magnesium-eutectic mixture composite from the elemental magnesium and aluminium sheets. To obtain a composite, magnesium and aluminium sheets are formed alternately into a pocket and then heated at temperature of 445°C. Holding for a few [...]
18
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzono analizę zmian zawartości magnezu w runi łąki górskiej w długotrwałym doświadczeniu nawozowym. Doświadczenie założone w 1968 r. obejmuje 8 kombinacji nawozowych w dwóch seriach: bez wapnowania i wapnowanej w 1985 i 1995. W 1994 r. zastosowano jednorazowo 8 kg Mg o ha-1. Zwiększenie zaw[...]
EN Analysis of changes in the magnesium content in the mountain meadow sward studied in the long-term fertilizer experiment was presented in the paper. The experiment was set up in 1968 and includes 8 combined treatments in two series: without liming and limed in 1985 and 1995. A single dose of 8 kg Mg[...]
19
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Większość gleb Polski nie wykazuje silnego skażenia metalami ciężkimi. Na dużych obszarach stwierdza się podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie, ale zawartości te mieszczą się w granicach ustalonych norm. Ważnym czynnikiem warunkującym skuteczność mikroorganizmów owadobójczych jest ich zdoln[...]
EN Most soils in Poland is not heavily contaminated by heavy metals. In many regions of Poland heavy metals content in soil is heightened but does not exceed norms. An important factor conditioning efficiency of entomopathogenic micro-organisms is their ability to survive in the soil. Entomopathogenic [...]
20
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 4 309-313
PL Na glebie lekkiej kwaśnej przeprowadzono czteroletnie doświadczenie wazonowe i polowe, stosując dwie dawki [wzór] (pojedynczą - [wzór] i czterokrotną - [wzór] obliczone na podstawie kwasowości hydrolitycznej. Stwierdzono, że w warunkach doświadczenia polowego obie dawki [wzór] zwiększyły zawartość [...]
EN On the light acid soil there has been carried out a for-year vase experiment and a field experiment, using two different doses of [formula] ( a single one - [formula] and one fourfold - [formula] ) calculted based on hydrolytic acidity. It was stated that during the field experiment both doses of [f[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last