Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetoterapia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 104-105
PL Celem opracowania jest próba rozważenia znaczenia wpływu relacji „pacjent – terapeuta” na jakość świadczonych usług terapeutycznych i vice versa – wpływu jakości otrzymywanych przez pacjenta usług terapeutycznych w polu elektromagnetycznym na jego relację z terapeutą. Praca oparta jest na porównaniu[...]
EN The aim of the study is to consider the influence of the therapeutical relation between patient and therapist during therapy in electromagnetic field to the results of this therapy and vice versa – the influence of the quality of therapy in electromagnetic field to the therapeutical relation between[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 205-206
PL Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność magnetoterapii i magnetostymulacji. W badaniach wykorzystano metodę ankietową w grupie pacjentów, poddanych zabiegom magnetoterapeutycznym. Wstępne wyniki wskazują na to, że efekty magnetoterapii nie wypływają z efektu placebo.
EN The paper attempts In finding an answer on efficiency of magnetotherapy and magnetostimulation. The group of patients treated by these therapies were ezamined by the questionairy system. The results shows that the therapeutical effects are not due to placebo effect.
3
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 248 115-123
PL Od wielu lat trwają badania nad pozytywnym wykorzystaniem pól elektromagnetycznych, szczególnie pola magnetycznego. Przeprowadzone liczne doświadczenia pokazują ich skuteczny wpływ na przyspieszony zrost kości, gojenie się ran oraz szereg innych schorzeń. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozw[...]
EN For many years there have been ongoing researches about the positive use of the electromagnetic fields, especially the magnetic fields. Conducted numerous experiments have shown an effective impact on the accelerated bone adhesion, healing up of wounds and many other diseases. The evolution of medic[...]
4
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Terapia polem magnetycznym znajduje szerokie zastosowanie w medycynie zarówno w terapii, jak i w diagnostyce. W artykule autorzy przedstawiają sygnały stosowane w terapii polem magnetycznym o małej indukcji i małej częstotliwości oraz przedstawiają ich analizę.
EN Magnetic field therapy is widely used in medicine, both in therapy and in diagnostics. In this paper the authors present the signals used in the treatment by low intensity and low frequency magnetic field and present their analysis.
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwalają na opracowanie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Szczególnie interesujące wydaje się stworzenie urządzeń do magnetoterapii, które mogą być stosowane w warunkach domowych. Sprzyjają temu nowoopraco[...]
EN The evolution of medicine and technological development allow to create new devices applied in magnetotherapy, which open up new possibilfties of diseases' treatment. Especially it might be interesting to create a de vice for magnetotherapy, which can be used at home. To meet this expectation new [...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono problemy związane z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w leczeniu chorób ortopedycznych. Opisane zostały techniki terapeutyczne, wykorzystujące pole elektromagnetyczne. Wśród dostępnych metod magnetoterapia okazała się techniką najbardziej przydatną. Ze względu na fakt, iż [...]
EN The paper deals with the problems connected with the electromagnetic therapy used in orthopaedic diseases. The electromagnetic background of the treatment is briefly discussed as well as the particular techniques are grouped. The effectiveness of the techniques is quoted and the method of magnetothe[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono numeryczna aplikacje niskoczęstotliwościowego algorytmu FDTD do symulacji prądów wirowych w modelu kolana ludzkiego. Analiza efektywności magnetoterapii zrealizowana została poprzez porównanie rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w kolanie zdrowym i ze złamaniem. Po[...]
EN The paper presents the method of establishing a computer model of the electromagnetic therapy connected with some knee joint problems. Two cases were considered: the arthritis of the knee and the fracture of bone. In both cases the analysis of eddy current distribution in the knee were made. It gave[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 159-161
PL W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego.[...]
EN The paper presents the characteristics of the Complex Regional Pain Syndrome type I. In the article observations on one patient are presented. This study shows diagnostic difficulties and possibility of using an infrared studies for diagnosis and monitoring of treatment with electromagnetic field. F[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 203-204
PL W artykule dokonano analizy zasięgu strefy, w której przekroczone są zalecane poziomy dopuszczalne pola magnetycznego od urządzeń generujących pole magnetyczne, tj. aplikatorów stosowanych w magnetoterapii. Poziomy dopuszczalne w poszczególnych pasmach rozpatrywano zarówno na podstawie zaleceń dla m[...]
EN The article outlines the extent of the zone, within the appropriate recommendations concerning the level of the magnetic field from devices that generate magnetic field are unfulfilled, i.e. applicators used in magnetotherapy. Limits on individual bands were considered both based on the reference le[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 218--220
PL Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fiz[...]
EN The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using [...]
11
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 258 69-77
PL Ciągły postęp w medycynie i technologii pozwala na tworzenie nowych urządzeń, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy na przykład w magnetoterapii. Dlatego opis matematyczny rozkładu pola magnetycznego jest koniecznym narzędziem do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Obejmują one wizualizac[...]
EN The continuous progress in medicine and technology allows to create new devices which can be applied by doctors for instance in magnetotherapy. Therefore the mathematical description of magnetic field distribution can be considered as an useful tool in execution of the numerical simulations which wi[...]
12
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W terapii pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa stosuje się zabiegi magnetoterapii i magnetostymulacji. Autorzy ocenili wpływ tej terapii na ciśnienie tętnicze krwi w grupie 64 pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują na efekt h[...]
EN In therapy patients with back pain syndromes are used measures of magnetotherapy and magnetostimulation. In this study a trial was made to estimate the influence of this therapy in a group of 64 patients with back pain syndromes and hypertensive disease. The obtained data proved that there is a hypo[...]
13
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Leczono sześć grup chorych cierpiących z powodu bólów dolnego odcinka kręgosłupa o charakterze zespołów korzeniowych stosując pole magnetyczne aplikowane różnymi metodami. U wszystkich leczonych pacjentów uzyskano statystycznie istotną różnicę punktów7 w skalach bólu przed i po leczeniu. Natomiast t[...]
EN Six group of patients with of the lower spine pain syndroms were treated by magnetic therapy. Statistically significant differences in in the pain scales were obtained for all groups patients before and after treatment. Hovever, it was difficult to evaluate in which of the group the applied treatmen[...]
14
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Badaniem objęto grupę 25 osób, u których stwierdzono chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów fizykoterapeutycznych - magnetoterapii i krioterapii. Badano czyany zakres ruchu zgięcia w stawach kolanowych oraz oceniono ból według wizualnej skali analogowe[...]
EN The examined group included 25 patients with diagnosed degenerative changes of knee joints. T h e a im of t h i s study was to evaluate the effectiveness of physiotherapy procedures - cryotherapy a n d magnetic therapy. The range of flexion and painin Yisual Analogue Scale (VAS), were examined. I t [...]
15
75%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 5 (33) 12--13
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej z nanotermią oraz wybranymi zastosowaniami pól elektromagnetycznych w medycynie. Od wielu lat w naukach medycznych stosowane są metody magnetoterapii oraz magnetostymulacji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił znaczny rozwój nanotechnologii. Połączenie me[...]
EN This article relates to nanothermy problems and selected applications of electromagnetic field in medicine. Magnetoteraphy and magnetostimulation methods are used in medical science from many years. Nanotechnology has evolved much in recent years. The hyperthermia with using of magnetic nanoparticle[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę i wyniki optymalizacji aplikatora eliptycznego, wykorzystywanego w magnetoterapii złamań. Przyjęto osiem parametrów opisujących budowę i położenie aplikatora, omówiono trzy warianty funkcji celu wraz z uzasadnieniem wyboru jednej z nich. Ze względu na skomplikowane gr[...]
EN This paper presents the results and method of optimization the elliptical applicator used in the magnetotherapy of fractures. Eight parameters describing the structure and position of the applicator have been adopted. The authors discuss three variants of the fitness function and the reasons for cho[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 213-216
PL Opis parametryczny jest jedną z metod określania figur geometrycznych – polega na wprowadzeniu odwzorowania, które punktom dziedziny (zbioru parametrów) przyporządkowuje punkty przestrzeni, w której leży rozpatrywana figura. W artykule przedstawiono opis uzwojeń najczęściej stosowanych aplikatorów ([...]
EN Parametric description is a method of specification of geometrical figures, and is based on presenting the function that assigns points of the domain (a set of parameters) to points of space which the figure belongs to. The paper presents windings of frequently used applicators (magnetic field gener[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 9 21-25
PL Pola magnetyczne o małych częstotliwościach wykorzystywane są do zabiegów fizykoterapeutycznych. Typowym źródłem pola w urządzeniach do magnetoterapii są aplikatury szpulowe. W artykule zaprezentowano charakterystykę ekspozycji na pole elektromagnetyczne u fizykoterapeutów obsługujących urządzenia d[...]
EN Magnetic fields of low frequency can be used in physiotherapy. Spool-coils are a typical source of magnetic fields produced by magneto-therapeutic devices. Physiotherapists' exposure to electromagnetic fields related to their operation of magneto-therapeutic devices is characterized. The principles [...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 162-165
PL Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalny[...]
EN The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the c[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last