Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetostymulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 205-206
PL Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność magnetoterapii i magnetostymulacji. W badaniach wykorzystano metodę ankietową w grupie pacjentów, poddanych zabiegom magnetoterapeutycznym. Wstępne wyniki wskazują na to, że efekty magnetoterapii nie wypływają z efektu placebo.
EN The paper attempts In finding an answer on efficiency of magnetotherapy and magnetostimulation. The group of patients treated by these therapies were ezamined by the questionairy system. The results shows that the therapeutical effects are not due to placebo effect.
2
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Terapia polem magnetycznym znajduje szerokie zastosowanie w medycynie zarówno w terapii, jak i w diagnostyce. W artykule autorzy przedstawiają sygnały stosowane w terapii polem magnetycznym o małej indukcji i małej częstotliwości oraz przedstawiają ich analizę.
EN Magnetic field therapy is widely used in medicine, both in therapy and in diagnostics. In this paper the authors present the signals used in the treatment by low intensity and low frequency magnetic field and present their analysis.
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Grupę 40 pacjentów z oparzeniami ponad 20% powierzchni ciała poddano rutynowemu leczeniu. Ponadto 20 pacjentów tej grupy otrzymało leczenie magnetostymulacyjne. Leczenie to poprawiło sprawność układu odpornościowego, pobudzając aktywność limfocytów T regulacyjnych i hamując pro-zapalną aktywność róż[...]
EN The group of 40 patients with burn injuries (>20% body surface) was routinely treated. Twenty of them received additional treatment with magnetostimulation. This treatment improved the efficiency of immune system increasing activity of T regulatory cells and decreasing proinflammatory activity of di[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 155-156
PL 40 dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych otrzymało rutynowe leczenie przeciwinfekcyjne. 20 spośród nich otrzymało dodatkowo leczenie magnetostymulacją. W tej podgrupie liczba infekcyjnych epizodów i czas ich trwania uległy znamiennej redukcji. Wyniki wskazują, że homogenie pole magnetyc[...]
EN 40 children with recurrent infections of respiratory tracts were routinely treated antiinfectively. 20 of them additionally received magnetostimulation. The number and duration of infective episodes decreased significantly in the second subgroup. The results indicate that homgenous low frequency mag[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 218--220
PL Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fiz[...]
EN The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using [...]
6
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji z wykorzystaniem systemu Viofor JPS z dodatkowymi aplikatorami eliptycznymi do stosowania miejscowego w leczeniu dzieci z młodzieńczym idiopa-tycznym zapaleniem stawów. Leczeniu poddano 33 dzieci w różnych fazach choroby, z zajęcie[...]
EN The aim the study was to estimate therapeutic efficacy of magnetostimulation with use of Viofor JPS system with additional elliptic applicators for local application in the treatment of children suffering from juvenile idiopatic arthritis. 33 children with various course of a disease and location of[...]
7
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy była kliniczna ocena przydatności zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi stawów kończyn, a także porównanie efektywności leczniczej poszczególnych aplikatorów magnetyczno-świ[...]
EN The aim of this study was to estimate a clinical efficacy of Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy- device for magnetostimulation connected with light energy in the treatment of patients sutiering from degenerative and inflammatory diseases of joints, and the comparison of different magnetic-li[...]
8
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Badano wpływ zmiennego pola magnetycznego typu M^P, i M^P^, generowanego w zakresie ELF (extremly low frequency, 0-300 Hz) przez urządzenie Viofor JPS, na kinetykę transportu subpopulacji plemników w stanie in vitro. Porównano kinetykę transportu subpopulacji plemników poddawanych działaniu pól magn[...]
EN The influence of magnetic field on sperm subpopulation motility in vitro was examined. The magnetic field type M|P, or M|P, was generated by Viofor JPS apparatus in the range of ELF (extremly low frequency, 0-300 Hz). The results were compared with control subpopulation not exposed to the magnetic f[...]
9
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy oceniano efektywność terapeutyczną magnetostymulacji z wykorzystaniem aplikatorów pierścieniowych systemu Viofor JPS generujących zmienne pole magnetyczne o niskich wartościach indukcji u 20 chorych z żółciowym zapaleniem żołądka opornych na stosowane leczenie farmakologiczne z uwzględnienie[...]
EN The evaluation of therapeutic efficacy of magnetostimuiation with use of collar applicators of Viofor JPS system generating fiT variable magnetic field in 20 patients suffering from biliary gastritis after previous insufficient pharmacological treatment, including analysis of Quality of Life basing [...]
10
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Praca opisuje wpływ pola magnetycznego o niskiej indukcji na zmniejszenie dolegliwości bólowych w neuralgii nerwu trójdzielnego. Po trzech tygodniach leczenia uzyskano według oceny pacjentki znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych.
EN The work describes the treatment of trigeminal neuralgia pains with using of low induction magnetic fields. The subjective analgesic effect was stated by 63 years old female patient.
11
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W terapii pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa stosuje się zabiegi magnetoterapii i magnetostymulacji. Autorzy ocenili wpływ tej terapii na ciśnienie tętnicze krwi w grupie 64 pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują na efekt h[...]
EN In therapy patients with back pain syndromes are used measures of magnetotherapy and magnetostimulation. In this study a trial was made to estimate the influence of this therapy in a group of 64 patients with back pain syndromes and hypertensive disease. The obtained data proved that there is a hypo[...]
12
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Przeanalizowano anonimowe ankiety wypełniane przez pacjentów po zakończeniu cyklu magnetostymulacji za pomocą urządzenia Viofor JPS, charakteryzującego się maksymalną indukcją pola magnetycznego poniżej 45 /uT. W analizowanej grupie było 69% chorych ze schorzeniami układu ruchu, 25% chorych ze schor[...]
EN The authors analyzed anonymous inquiries filled by patients after having completed magnetostimulation with support of Viofor JPS system, characterized with maximal magnetic field induction up to 45 JUT. The analyzed group consisted of 69% patients with disorders of movement system, 25% patients with[...]
13
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
1998 Vol. 4, nr 4 133-137
PL Celem pracy była ocena skuteczności terapeutycznej zmiennych pól magnetycznych o bardzo niskich wartościach indukcji pola w wybranych jednostkach chorobowych. Stwierdzono, że głównym efektem działania zastosowanych pól magnetycznych było zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych u pacjentów z cho[...]
EN The goal of this study was to evaluate the therapeutic efficacy of pulsed magnetic fields of low induction. The main effect of magnetic field is the decrease of pain symptoms of patients with arthretic diseases.
14
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Leczono sześć grup chorych cierpiących z powodu bólów dolnego odcinka kręgosłupa o charakterze zespołów korzeniowych stosując pole magnetyczne aplikowane różnymi metodami. U wszystkich leczonych pacjentów uzyskano statystycznie istotną różnicę punktów7 w skalach bólu przed i po leczeniu. Natomiast t[...]
EN Six group of patients with of the lower spine pain syndroms were treated by magnetic therapy. Statistically significant differences in in the pain scales were obtained for all groups patients before and after treatment. Hovever, it was difficult to evaluate in which of the group the applied treatmen[...]
15
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Praca reprezentuje opis terapii za pomocą wolnozmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości (ELF), skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED (ledoterapia) w leczeniu owrzodzeń podudzi. Zakres pracy obejmuje omówienie jednego przypadku poddanego ww. leczeniu. Pacjent został poddany 20 zab[...]
EN The objective of this study is to present description of therapy with the use of low frequency magnetic field stimulation (ELF-MF), synchronized with high energy light emitting diodes LEDs – ledtheraphy in ulcera crurum. This work concerns one case treated in the way mentioned above. The patient was[...]
16
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Praca prezentuje opis terapii za pomocą wolnozmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości (ELF), skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED (ledoterapia) w leczeniu owrzodzeń podudzi. Zakres pracy obejmuje omówienie jednego przypadku poddanego ww. leczeniu. Pacjent został poddany 20 zabie[...]
EN The objective of this study Is to present description of therapy with the use of low frequency magnetic field stimulation (ELF-MF), synchronized with high energy light emitting diodes LEDs - ledtherapy In ulcera crurum. This work concerns one case treated in the way mentioned above. The patient was [...]
17
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono własne obserwacje odnośnie skuteczności magnetostymulacji w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu o tle zapalnym, zwyrodnieniowym i pourazowym. Magnetostymulacja okazała się bardzo skuteczną metodą analgetyczną w wymienionych schorzeniach.
EN The therapeutic efficacy of magnetostimulation for the pain treatment in inflammatory, degenerative and posttraumatic musculoskeletal diseases was studied. Magnetostimmulation proved to be very good method in the above mentioned diseases.
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wykorzystanie zabiegów magnetostymulacji stwarza nowe możliwości w leczeniu powikłań stomatologicznych objawiających się w postaci bólu, zaburzeń czucia tkanek zaopatrywanych przez nerw językowy lub zębodotowy dolny oraz osteolizy kości okolicy wierzchołka korzenia zęba. Wszyscy pacjenci zostali pod[...]
EN Application of magnetic fields ELF (Viofor JPS) gives new possibilities in treatment of dental complications appears as pain, dysfunctions or the lack of sense-perception in tissues innenrvated by lingual or inferior alveolar nerve or bone osteolysis in area of the tooth root apex. All the patients [...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 12b 149--151
PL W pracy oceniano efekty terapeutyczne zmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii i magnetostymulacji u 20 pacjentów z przewlek!ymi bólami jamy brzusznej opornymi na rutynowe leczenie farmakologiczne, wywołanymi przez zrosty otrzewnowe po zabiegach operacyjnych. W wyniku 2 cyklów[...]
EN In the study the therapeutic effects of variable magnetic fields applied as magnetotherapy and magnetostimulation were estimated in 20 patients with chronic abdominal pains resistant for routine pharmacological treatment caused by a creation of peritoneal adhesions after surgical interventions. As a[...]
20
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono badanie pobudliwości nerwowo-mięśniowej u 30 zdrowych osób po jednorazowym zastosowaniu magnetostymulacji aparatem MRS 2000. Do oceny pobudliwości wykorzystano metodę diagnostyki ilościowej, polegającą na oznaczeniu chronaksji i reobazy mięśnia czworobocznego. Wyniki pomiarów p[...]
EN This article presents an investigation of neuro-muscular excitability in 30 healthy people after magnetic stimulation with a MRS 2000 device. Each person underwent one therapeutic session. To assess the excitability a quantitative method was used to determine the chronaxy and rheobases for trapezius[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last