Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic resonance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 4 587--594
EN Two composites consisting of g-Fe2O3 (maghemite) nanoparticles covered by two different oxygen-based free radicals derived from a 4-(methylamino)phenol sulphate and 8-hydroxy-1,3,6-trisulfonic trisodium salt acid were prepared and investigated by the magnetic resonance method in the 4 – 300 K range.[...]
2
100%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 3 139--141
PL Zarówno nauka, jak i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania techniki i zjawiska rezonansu magnetycznego MR (Magnetic Resonance), wymagają od potencjalnego, czy faktycznego operatora, sporo wysiłku i pracy. Do pełnego wykorzystania tej metody potrzebne są wiedza fizyczna oraz znajomość [...]
3
100%
Optica Applicata
EN Mechanisms responsible for optical detection of Mn2+ magnetic resonance in II-Mn-VI compounds are discussed. We describe several of these mechanisms. The most efficient one which is due to very efficient spin-flip interactions of localized magnetic moments of Mn2+ ions with free carriers is importan[...]
4
100%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 4 1055--1063
EN A binary magnetic nanoparticle system, consisting of Fe3O4 (35 wt. %), Fe3C (29 wt. %), and C (36 wt. %) filling in a PTMO-block-PET polymer at low concentration (0.3 %), has been synthesized. X-ray and SEM analyses have been carried out. The temperature dependence of the FMR spectrum of this system[...]
5
100%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 4 1001--1008
EN Three samples with various Fe3C/C ratios have been prepared by the carburisation of iron with ethylene or an ethylene-hydrogen mixture. Carburisation was controlled with thermogravimetry. After carburisation, the samples were characterized using XRD and scanning electron microscopy. XRD measurements[...]
6
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) należy obecnie do najlepszych badań w radiologii. W większości przypadków pozwala na wczesne wykrycie zmian patologicznych i postawienie właściwej diagnozy, w pozostałych przypadkach pozwala wykluczyć poważne schorzenia i uszkodzenia. Wielką zaletą MR j[...]
7
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Uzyskanie właściwej informacji na obrazie diagnostycznym jest determinowane jakością zastosowanego sprzętu medycznego. Złożoność procesu przetwarzania i akwizycji obrazu może powodować nieprawidłowości w obrazowaniu badanych struktur. Bardzo trudne jest wychwycenie niedoskonałości wynikających z pro[...]
8
100%
Engineering of Biomaterials
9
75%
Fundamenta Informaticae
EN We discuss a process of analysing medical diagnostic data by means of the combined rule induction and rough set approach. The first step of this analysis includes the use of various techniques for discretization of numerical attributes. Rough sets theory is applied to determine attribute importance [...]
10
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2014 Vol. 3, nr 5 334--338
PL Bezpośrednie oddziaływanie pola magnetycznego na człowieka może skutkować pobudzeniem centralnego lub peryferyjnego układu nerwowego wskutek zaindukowania w organizmie prądów elektrycznych, objawiającym się np. zaburzeniami równowagi lub koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas różnych czynności zawod[...]
11
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Operacje neurochirurgiczne niosą ze sobą wysokie ryzyko powikłań w postaci deficytów pooperacyjnych. Dlatego wykonywane są badania funkcjonalne MR (fMRI) mózgu pozwalające wskazać lokalizację struktur istotnych funkcjonalnie sąsiadujących z guzem. Wiedza ta jest bardzo ważna podczas planowania opera[...]
EN Neurosurgical operations carry a high risk of surgery-induced postoperative neurological deficits. That is why functional MRI (fMRI) of the brain is performed to show the localization of functionally relevant brain structures adjacent to a brain tumor. This knowledge is very important for planning n[...]
12
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2015 Vol. 21, nr 3 158--164
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących estymacji map ukrwienia i napowietrzenia płuc człowieka na podstawie analizy sekwencji obrazów 2D rezonansu magnetycznego (RM). Wyniki omówiono na przykładzie obrazów RM płuc w pozycji koronalnej. Opracowano algorytm wyznaczania transmitancji wąskopasmo[...]
EN The paper presents results of research on the estimation of lungs perfusion and ventilation by analysis of 2D magnetic resonance (MR) lung images sequence. The results are presented for lung images in coronal view. An algorithm based on an analysis of lung images sequence, for determining narrow ban[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 3 200--203
PL Celem była identyfikacja kształtu i położenia struktur stawu kolanowego obrazowanego rezonansem magnetycznym (MR) w stabilizowanej pozycji, w aspekcie rozkładu grubości chrząstki stawowej. Badano prawidłowe stawy kolanowe. Obrazowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu aparatu MR typu otwartego ze st[...]
EN The aim of the study was to use the MRI to identify the shape and position of the structures of knee joints in a stabilized position, in terms of the analysis of joint cartilage thickness on femoral condyles, tibia condyles and the patella. There were studied normal knee joints. Imaging was performe[...]
14
63%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 3 321--334
EN The paper presents an analysis of the results of ultrasound transmission tomography (UTT) imaging of the internal structure of a breast elastography phantom used for biopsy training, and compares them with the results of CT, MRI and, conventional US imaging; the results of the phantom examination we[...]
15
63%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 675--681
EN This paper is an attempt to modify the classic Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) model to allow an analysis of the experimental data of the magnetic resonance measurements. In our calculations, we follow the treatment of the original authors of the RKKY model but include the finite band splitting[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 39-47
PL W artykule omówiono metody wizualizacji zastosowane w diagnostyce medycznej, a szczególnie podstawowe metody przekształcania obrazów medycznych, które nie są czytelne w pierwotnej wersji. Pokazano sposób wykorzystania algorytmu maszerujących sześcianów do celów radiologicznej diagnostyki medycznej.
EN In paper, there are discussed methods of visualization used in medical diagnostic, specifically basic methods of processing medical images, which are not clear in raw version. There is shown way of using marching cubes algorithm for goals of radiological medical diagnostics.
17
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 5--12
PL W pracy poruszono problem dotyczący pomniejszania się wielkości szpary stawowej w stawie biodrowym,a zarazem wpływu tego niepożądanego zjawiska na ruchliwość kończyną dolną. Stosując m.in. techniki diagnostyki obrazowej, szpary stawowe można poddawać badaniom, a na podstawie ich analizy określać sta[...]
EN This article describes the problem involving decrease of articular cavity size in the hip joint, and also the effect of that phenomenon on lower limb movements. Using diagnostic imaging, articular cavities can be examined, and on the basis of their analysis determine the condition of the target join[...]
18
63%
Elektro Info
2012 nr 3 76-79
PL Zero absolutne jest najniższą temperaturą, jaką można otrzymać. W 1848 roku Lord Kelvin, wielki fizyk brytyjski, określił ją na -273°C. W 1911 roku Heike Kamerlingh Onnes, profesor fizyki z Holandii, mierząc rezystancję zamrożonej rtęci stwierdził, że maleje ona proporcjonalnie do temperatury, aż do[...]
EN Absolute zero, as the name suggests, is as cold as it gets. In 1848, Lord Kelvin, the great British physicist, pegged it at -273°C. In 1911 Heike Kamerlingh Onnes, professor of physics at Leiden University, in the Netherlands, measuring the resistance of mercury, that was frozen solid and chilled to[...]
19
63%
Elektronika : prace naukowe
1999 nr 4 115-125
PL Praca stanowi prezentację europejskiego programu badawczego COST B11 realizowanego z udziałem Instytutu Elektroniki PŁ. Celem tego programu jest opracowanie nowych ilościowych metod analizy tekstur obrazów pochodzących z tomografów rezonansu magnetycznego (MRI). Liczba zainstalowanych tomografów MRI[...]
EN The paper is devoted to describing COST B11 European Community project, related to development of quantitative methods of texture analysis of magnetic resonance images. It is scheduled for the years 1998-2002. The aim of this project is to develop methods, which allow to discriminate different kinds[...]
20
63%
Elektronika : prace naukowe
2003 nr 8 53-73
PL W niniejszej pracy opisano zastosowanie cech tekstury wyznaczanych na podstawie współczynników dwuwymiarowego dyskretnego przekształcenia falkowego do klasyfikacji tekstury obrazów. W ramach prowadzonych badań opracowano metodą wyznaczania "falkowych" cech tekstury dla nieregularnych obszarów zainte[...]
EN This paper presents application of 2D discrete wavelet transform derived features for digital image texture classification. A new method of computation of wavelet derived texture features for irregular regions of interest was proposed. This texture classification method was tested on Brodatz and MRI[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last