Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic induction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN This work proposes a novel type of a pendulum harvester-absorber system (HAS) designed for simultaneously vibration suppression and an energy recovery. The HAS system consists of a four crucial parts: a main system (oscillator), a vibration absorber (pendulum), a magnetic levitation (maglev) harvest[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 2/111 37--44
PL Artykuł dotyczy zmian mierzonej indukcji magnetycznej kół samochodowych w polu geomagnetycznym. Przedstawiono zmiany wartości indukcji w kierunku wzdłużnym i poprzecznym do bieżnika i mierzonej w pewnej odległości nad bieżnikiem koła. Stwierdzono,że przebiegi różnią się od siebie. Przypuszczenie o z[...]
EN The article involves changes in the measured magnetic induction of car wheels in the geomagnetic field. Present values of changes magnetic induction in the longitudinal and transverse tread and measured at a distance above the wheel tread. The authors verified that the waveforms differ from each [...]
3
88%
Machine Dynamics Research
EN This paper presents a numerical and experimental analysis of a magnetic levitation (maglev) energy harvester. The motion of a magnet in a coil causes electromagnetic induction and energy harvesting. A new model of coupling electrical and mechanical systems depending on the coil position is proposed.[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Tematyka artykułu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu skanin-gowej mikroskopii elektronowej. Odkształcenia obrazu struktury badanego obiektu spowodowane wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych są jednym z najczęstszej spotykanych niepożądanych efektów w mikroskopii. [...]
EN In the paper some tasks deal with Scanning Electron Microscope (SEM) are presented. Image deformation caused by electromagnetic interference (EMI) is one of the most frequent undesirable effects in practical scanning electron microscopy. They usually appear as a constant or periodic deformation of v[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule podjęto próbę oceny wpływu zmiennych pól magnetycznych wytwarzanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe nad obwodami torowymi wykorzystującymi toki szynowe i pracującymi z prądami sygnałowymi własnymi w zakresie od 20 do 40 kHz. Przykłady takich obwodów spotykane są w praktyce. Wyprowadz[...]
EN An attempt has been made in this paper to estimate the influence of alternating magnetic field generated by traction vehicles passing over track circuits, which use rails and work with own signal currents in frequency range from 20 kHz to 40 kHz. Examples of that kind of circuits are met practice. P[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 132-134
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i pomiarów pól magnetycznych w otoczeniu linii wielotorowych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają w sposób precyzyjny ocenę tych pól według obowiązujących przepisów.
EN The paper presents results of tests and measurements of magnetic fields in vicinity of high voltage overhead power lines at different current values and directions of current flow. The obtained results allow for precise assessment of these fields under the regulations being in effect at present.
7
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w otoczeniu czół wysokoenergetycznych magnesów. Przedstawiono charakter zmian wartości wektora indukcji w funkcji odległości od czoła magnesu oraz w funkcji średnicy magnesu i względnej jego długości. Wykazano, iż na rozkład wektora indukcj[...]
EN The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets. The character of the induction vector value changes as the function of the distance from the magnet front end, and as the function of the magnet diameter and its relative length, i[...]
8
75%
Tribologia
2007 nr 2 93-103
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładów indukcji magnetycznej w otoczeniu wysokoenergetycznych magnesów. Wykazano, że błędy wykonania magnesów mają istotny wpływ na rozkłady indukcji. Podjęto próbę oszacowania zmienności nośności pary magnesów odpychających się w funkcji omówionych błędów. Prze[...]
EN The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets. It has been proved that the distribution of the induction vector influenced by shape and mounting errors of magnets. The knowledge of the course of the induction vector variations [...]
9
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2013 Nr 5 (110) 26--28
PL Artykuł przedstawia obliczeniowy obwód elektromagnetyczny 8-biegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o uzwojeniu skupionym. W artykule zaprezentowano i porównano rozkłady indukcji magnetycznej dla modelu pełnego oraz zredukowanego oraz obliczeniowe wartości momentu elektromagnetyczne[...]
EN Article presents the electromagnetic circuit of 8-pole Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) with concentrated windings. The article presents and compares also the distribution of magnetic induction for the full and reduced model and computational values of electromagnetic moment.
10
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2014 Vol. 20, nr 4 187--192
PL W pracy opisano nową obiecującą metodę nieinwazyjnego obrazowania przewodności elektrycznej obiektów słabo przewodzących (np. tkanek biologicznych) zwaną tomografią magnetoakustyczną ze wzbudzeniem indukcyjnym (ang. Magneto-Acoustic Tomography with Magnetic Induction – MAT-MI). Prezentowana metoda j[...]
EN This paper presents a new promising non-invasive electrical conductivity imaging method of low-conductivity objects (e.g. biological tissues), called Magneto-Acoustic Tomography with Magnetic Induction (MAT-MI). The described method combines ultrasound and magnetism into one unified hybrid technique[...]
11
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2005 Nr 5 (62) 9--12
PL W pracy podjęto 3-wymiarową analizę pola w łożysku magnetycznym. W obliczeniach uwzględniono połączenia czołowe cewek wzbudzających. Z rozkładów indukcji magnetycznej określono współczynniki sztywności prądowej i przemieszczeniowej. Składowe indukcji magnetycznej porównano z wartościami zmierzonymi.[...]
EN Abstract: The three-dimensional field analysis in a magnetic bearing has been undertaken in the work. The end connections of the exciting coils were included in the calculations. From the flux density distribution the factors of the current and displacement stiffness have been determined. The calcul[...]
12
63%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The results of research on the impact parameters of treatment of potato tubers in a magnetic field to change their biopotential and yield are presented. The optimum regimes of treatment were determined.
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 243-247
PL W artykule opisano budowę nowego typu manometru indukcyjnego własnej konstrukcji, w którym w jako rdzeń wykorzystano słupek ferrofluidu wsuwany pod działaniem ciśnienia do cewki pomiarowej. Wyjaśniono zasadę działania tego manometru i przeprowadzono jej ilościową analizę. W wyniku tego wyprowadzono [...]
EN Construction of the self made new type manometer is presented in this article. The ferrofluid column is applied as core shifted into coil by measured pressure in this instrument. Operation principle of the mentioned manometer is explained and quantity analyze its given. In result its the formulas de[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 236-241
PL Tematyka artykułu dotyczy analizy metrologicznej wyników pomiarów i obliczeń związanych z opracowaną wcześniej oryginalną metodą oceny wpływu zewnętrznych pól zakłócających na wyniki obrazowania metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Oszacowanie niepewności poszukiwanej wartości indukcji pola [...]
EN The paper concerns the metrological analysis of measurements and calculations associated with previously developed an original method of assessing the impact of the external interference fields on the results of imaging by scanning electron microscopy. The uncertainty estimation of calculated value [...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 221--230
PL W artykule, po wskazaniu na aktualność problematyki oddziaływania pól magnetycznych małej częstotliwości na organizm człowieka, podano zasady oraz wyniki praktycznej identyfikacji rozkładu indukcji magnetycznej w otoczeniu wybranych monitorów, zestawów komputerowych i w pomieszczeniach laboratoryjny[...]
EN In the paper after pointing out the reality of the problems of the influence of magnetic fields of low frequency on human body, there were presented the principles and results of practical identification of magnetic induction. The obtained results were discussed in the light of current standards, an[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 9 262-265
PL W artykule przedstawiony został trójwymiarowy model szyny kolejowej UIC-60 wykonany w programie Flux 3D. Model ten pozwala na określenie rozkładu indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetyczne w szynie i jej otoczeniu. Prezentowany model uwzględnia niejednorodną strukturę wewnętrzną szyny.
EN A three-dimensional model is presented of UIC-60 railway rail developed in Flux 3D software. The model helps to determine distribution of magnetic induction and magnetic intensity across the rail itself and in its environment. The model reflects the heterogeneous structure of a rail.
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono modele numeryczne struktur obwodów magnetycznych pozwalające na osiągnięcie wysokich wartości indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej elektromechanicznych przetworników energii typu BLDC i PMSM. Pokazano sposoby formowania kształtu składowej podłużnej indukcji magnety[...]
EN Paper presents numerical modules of magnetic circuit structures which can provide high parameters of magnetic flux density in air gap for electromechanical energy converter BLDC and PSMS type. Methods of forming shape of magnetic induction in field of transforming electromechanical energy have been [...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do normy PN-EN 50500. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do b[...]
EN In the paper presents measurements of the magnetic fields of AC and DC generated by electrical and electronic equipments installed on rolling stock. Discusses the methodology for measuring magnetic fields with standard PN-EN 50500. Moreover there are presented measuring equipment used for testing an[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 55--64
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu indukcji magnetycznej w otoczeniu trójfazowych torów wielkoprądowych, pracujących w układzie płaskim symetrycznym. Ponadto przedstawiono wyniki pomiarów wolnozmiennych pól elektrycznych i magnetycznych w otoczeniu stanowisk, na których pracują monito[...]
EN Among the sources emitting electromagnetic field to the environment three-phase heavy-current lines may be mentioned. This is an electrical equipment of medium power transmission (less than 200 MVA). The paper presents the results of calculations and measurements of magnetic induction distribution i[...]
20
63%
Vibrations in Physical Systems
2016 Vol. 27 281--286
EN In the paper a numerical analysis of an autoparametric system is presented. The two main elements of a tested system are the pendulum (tuned mass absorber) and an energy harvester. The electromechanical model takes into account these both effects. Numerical simulations are made in a MATLAB software [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last