Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic anisotropy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Geophysica Polonica
EN Studies of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and anisotropy of anhysteretic remanence (AARM) were performed for 22 sites with mylonites, gneisses, schists, gabbros, serpentinite and granitoids within and in the vicinity of the Niemcza Fault zone located in the Sudetic foreland in SW Poland[...]
2
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 766-773
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy dwuosiowych, transduktorowych czujników pola magnetycznego z rdzeniami z taśmy amorficznej. Jednocześnie przedstawiono nowatorską metodę kształtowania i badania charakterystyk magnesowania rdzeni ramkowych z taśmy amorficznej, wykorzystywanych jako rdzenie b[...]
EN Paper presents new conception of two-axis, fluxgate magnetic field sensors for measurements of Earth's magnetic field. Developed sensors utilizes soft amorphous alloys. Moreover paper presents new methodology of shaping and testing of magnetic characteristics of frame-shaped amorphous alloys cores u[...]
3
80%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 4 1021--1026
EN Ultrathin Co films were grown on vicinal Si(111) substrate with Cu buffer layers. Room temperature ferromagnetic behaviour of Co layer thicker than 4 monolayers was confirmed by the magneto-optical Kerr effect. Ferromagnetic resonance measurements have proven the coexistence of the magnetocrystallin[...]
4
80%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 2 295--300
EN In the present work we report on magnetization reversal process, anisotropy and domain structures in ultrathin Au/Co(0001)/Au films deposited on vicinal Si(111) substrates. The measurements were performed using a magneto-optical Kerr effect based magnetometer, a polarizing optical microscope and a f[...]
5
80%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 2 429--433
EN We report on the study of in-plane magnetic anisotropy and magnetization reversal in MBE grown ultrathin epitaxial Mo/Au/Co/Au magnetic films. We used a magneto-optical polar Kerr effect-based magnetometer and real-time data analysis using LabView software. A two-fold in-plane magnetic anisotropy sy[...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 3 (107) 193--197
EN The paper deals with main effects occurring in flux linkages of the stator winding and analogous effects occurring in magnetising currents of induction motors whose rotor cores have certain anisotropic properties. Analytical forms which define spectra of the flux linkages have been provided on the b[...]
7
80%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 2 423--432
EN The paper presents the scaling-based approach to analysis and prediction of magnetic anisotropy in grain-oriented steels. Results of the anisotropy scaling indicate the existence of two universality classes. The hybrid approach to prediction of magnetic anisotropy, combining the scaling analysis wit[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Temat podjęty w pracy dotyczy metodycznych aspektów modelowania oraz analiz wyników obliczeń polowych maszyn z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na strukturę mode[...]
EN This article deals with the methodological aspects of the modelling and field analysis of machines with surface mounted permanent magnets on the rotor, taking into account the anisotropic properties of the stator core. These considerations are intended to show the effect of anisotropy on the structu[...]
9
80%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 2 455--466
EN Magnetic properties of silicon iron electrical steel are determined by using standardized measurement setups and distinct excitation parameters. Characteristic values for magnetic loss and magnetization are used to select the most appropriate material for its application. This approach is not suffic[...]
10
70%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 1 185--194
EN The main purpose of the paper is to present a method which allows taking into account the anisotropic properties of dynamo steel sheets. An additional aim is to briefly present anisotropic properties of these sheets which are caused by occurrences of some textures. In order to take into account text[...]
11
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Praca przedstawia sposób aproksymacji funkcji koenergii wirującego pola magnetycznego w silniku indukcyjnym z anizotropowym i nieliniowym rdzeniem. Dla rdzenia liniowego jest określony wpływ liczby par biegunów na zawartość składowej zmiennej w zależności koenergii od pozycji osi przepływu wypadkowe[...]
EN The paper presents an approximation method of the co-energy function of the rotating magnetic field in an induction motor with an anisotropic non-linear core. The dependence of the co-energy alternating component on the pole pair number is discussed for liner case. Field calculations, carried out fo[...]
12
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
The paper presents an approximation method of the co-energy function of the rotating magnetic field in an induction motor with an anisotropic non-linear core. The dependence of the co-energy alternating component on the pole pair number is discussed for liner case. Field calculations, carried out fo[...]
PL Praca przedstawia sposób aproksymacji funkcji koenergii wirującego pola magnetycznego w silniku indukcyjnym z anizotropowym i nieliniowym rdzeniem. Dla rdzenia liniowego jest określony wpływ liczby par biegunów na zawartość składowej zmiennej w zależności koenergii od pozycji osi przepływu wypadkowe[...]
13
61%
Archives of Materials Science
EN The process of inducing tranverse magnetic anisotropy in toroidal cores was investigated. Ribbon amorphousness was detrermined by the XRD method. Thermo-magnetic treatment was used to induce transverse magnetic anisotropy. The (Fe1-xCox)73.5Cu1Nb3Si13.5B9 cores containing various amounts of Co (from[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 11 280-283
PL Praca koncentruje się na analizie magneto-anizotropowych właściwościach warstwy granulowanego nanokompozytu (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) za pomocą spektroskopii Mössbauerowskiej oraz elektronowego rezonansu spinowego. W badanej warstwie, która była napylana za pomocą technik jonowych,[...]
EN The paper is focused on the analysis of magneto-anisotropic properties of (FeCoZr)x(CaF2)100-x (x = 58 at.%, 73 at.%) nanocomposite films by Mössbauer and electron spin resonance spectroscopies. The studied films sputtered by ion-beam technique demonstrate perpendicular magnetic anisotropy (PMA) ind[...]
15
61%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 659--664
EN The magnetic anisotropy of ultrathin Au/Co/Au magnetic films epitaxially grown on vicinal monocrystalline (11-20) sapphire substrates with different miscut angles covered with a Mo buffer are investigated by means of ferromagnetic resonance and magnetooptical techniques. Changes of in-plane magnetic[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 100--103
PL Badanie właściwości anizotropowych jednostkowych strat mocy przy przemagnesowaniu osiowym i różnej częstotliwości przeprowadzono przy użyciu niestandardowego aparatu SST. Analiza zależności pomiędzy składowymi histerezową, dodatkową wiroprądową oraz anizotropią magnetyczną uzasadnia rozpatrywanie ty[...]
EN Study of anisotropic properties of specific total power loss under axial magnetization and at different frequencies was carried out using a non-standard SST apparatus. Analysis of the relationship between hysteresis components, additional eddy current and magnetic anisotropy justifies considering th[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2012 Nr 4 43--54
PL Struktura, właściwości elektryczne i magnetyczne uporządkowanych Ni Ni-Pd nanostruktur syntezowanych metodą elektrochemicznego nanoszenia w porowatej matryce z utlenionego aluminiowego anodu. Matryca została wypełniona Ni lub Ni-Pd mieszanką z wykorzystaniem prądu zmiennego. Parametry matrycy (średn[...]
EN Structure, electric and magnetic properties of ordered Ni and Ni-Pd nanostructures synthesized by means of electrochemical deposition in porous anodic aluminum oxide templates were investigated. Templates were filled with nickel and nickel-palladium compositions using the alternative current. Matrix[...]
18
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 265--270
PL Temat podjęty w pracy dotyczy analiz polowych dla maszyny z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na rozkład pola magnetycznego, funkcję koenergii, kształt indukowany[...]
EN The article deals with the field analysis for machine with surface mounted permanent magnets on the rotor taking into account the anisotropic stator. These considerations are intended to show the effects following anisotropy on the distribution of the magnetic field, function of co-energy, induced v[...]
19
51%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 627--631
EN Using SQUID magnetometry we find that in (Ga,Mn)As films the in-plane uniaxial magnetic easy axis is consistently associated with particular crystallographic directions. It can be rotated from the [-110] direction to the [110] direction by low temperature annealing and we show that this change is ho[...]
20
51%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł poświęcony jest problemowi obliczania momentu elektromagnetycznego za pomocą zależności proponowanych przez I.E. Tamma. Przedstawiono tezę wykazującą, że przedstawione przez niego równania nie mogą być stosowane do obliczania momentu w środowisku anizotropowym. Jako przykład przedstawiono an[...]
EN The paper is related to the problem of calculation of electromagnetic torque with the help of formulas invented by I.E. Tamm. Presented thesis shows that the proposed by him the equation for electromagnetic torque can not be used for calculations in anisotropic region. As an example an asynchronous [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last