Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazynowanie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2013 Nr 5 91--99
PL W artykule przedstawiono analizę teoretyczną sezonowego zasobnika energii cieplnej pozyskanej ze Słońca (ang. Seasonal Thermal Energy Storage—STES) do pokrywania zapotrzebowania na ciepło zespołu czterech budynków. Zasobnik umieszczony jest w ziemi i podłączony do paneli słonecznych oraz sieci ciepł[...]
EN This paper presents a theoretical analysis of the seasonal storage of heat gained from the sun (called Seasonal Thermal Energy StorageSTES) to cover the heat demand team of four buildings. The tank is placed in the ground and connected to the solar panels and heat network connecting the various buil[...]
2
88%
Rynek Energii
2011 Nr 6 56-60
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej dwóch rodzajów materiałów zmiennofazowych (wosku pszczelego i octanu sodu) z grupy PCM (Phase Change Material). W substancjach tych ciepło przemiany fazowej (ciepło krzepnięcia) może być efektywnie wykorzystywane do akumul[...]
EN This paper discusses findings of experimental research on thermodynamic stability of two types of Phase Change Materials (PCM) (beeswax and sodium acetate). The phase change heat (solidification heat) stored in these substances may be used effectively to accumulate energy e.g. from renewables. The j[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 217-220
EN This article is about the systems which storage and heat the ground in to the outdoor sports ground and it describes the main elements of this systems. Furthermore in this article are results of two days measurements. One result is measured in warm day second result is measured in cold day.
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 691-700
PL Przedstawiono sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia akumulacji ciepła pozyskiwanego z promieniowania słonecznego, w płaskim zasobniku z wypełnieniem materiałem fazowo-zmiennym (MFZ), zintegrowanym z przegrodą budowlaną, stanowiące rozwinięcie opisu magazynu zawarte w pracy [1]. Sformułowano równan[...]
EN Integrated to internal wall PCM (phase change material) based storage unit absorbs solar radiation during daytime and releases the heat at night. The features of storage unit and its thermal characteristics are described. The basic conservation equations of energy for the day and night time are pres[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Uprawa warzyw w nieogrzewanych tunelach foliowych jest znaczącym źródłem przychodów dla ponad 40 tys. niewielkich gospodarstw (1-3 ha) w Polsce. W artykule przedstawiono cele i zakres projektu ukierunkowanego na opracowanie kompleksowej technologii magazynowania niewykorzystanych dotąd nadwyżek ciep[...]
EN Growing vegetables in unheated polyethylene tunnel type greenhouses is a significant source of income for more than 40.000 of small farms (1-3 ha) in Poland. The article presents the objectives and the scope of the project aimed on developing a comprehensive technology of surplus heat storage, which[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę systemu akumulacji ciepła w zbiorniku wodnym zasilanym z płaskich kolektorów słonecznych. Określono wpływ temperatury otoczenia i temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym na wielkość jednostkowych strat ciepła. Straty te wyliczono dla okresów, w których akumulator nie[...]
EN The paper presents analysis of a system for heat accumulation in water tank supplied from flat plate solar collectors. The research allowed to determine the impact of ambient temperature and temperature of water in the accumulation tank on the volume of unit heat losses. These losses were calculated[...]
7
75%
Polityka Energetyczna
2009 T. 12, z. 1 119-127
PL Opierając się na równaniu bilansu ciepła, masy, stanu fazy objetoociowej i zaadsorbowanej zaproponowano model matematyczny pozwalający określić zmiany temperatury monolitów pod wpływem adsorpcji par metanolu. Obliczenia modelowe wykonane dla monolitów otrzymanych: z pylistego węgla aktywnego - AC35 [...]
EN A mathematical model of heat accumulation caused by methanol vapour adsorption on carbon monoliths is presented using equations of heat and mass balances for adsorbed and gas phases. Monoliths were prepared utilizing as raw materials: powdered active carbon (AC35), coal carbonizate (ACS) and pitch m[...]
8
75%
Rynek Energii
2010 nr 5 89-96
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnego systemu komputerowego do optymalnego zarządzania pracą zasobnika ciepła. Miejskie sieci ciepłownicze coraz częściej wyposażane są w duże zasobniki akumulacyjne. Zastosowanie zaprojektowanego systemu umożliwia maksymalizację korzyści wyni[...]
EN This paper describes an innovative computer system used to optimize work of CHP plant with a heat accumulator. Municipal heat networks are more often being equipped with large heat accumulators. Application of the designed system allows maximizing the benefits of optimal use of the tank, such as off[...]
9
75%
Silniki Spalinowe
EN The probe of use of heat storage to decrease the exhaust gas toxic components emission during cold start and warming up phase of SI engine has been undertaken in this work. For this purpose the research method enabling the analysis of processes occurring at each stage of engine warming up phase as w[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 521-528
PL Wskazano na możliwość i zalety wykorzystania w budownictwie materiałów ulegających przemianie fazowej (Phase Change Materials PCM). Przedstawiono informację o wykonanych w Zakładzie Problemów Eko-Budownictwa modelach fizycznych zasobników ciepła, z handlowym materiałem PCM. Przedstawiono sformułowa[...]
EN The PCM based storage units (in forms of rectangular prisms) have been done. Integrated to internal wall storage unit absorbs solar radiation during daytime and releases the heat at night. The features of storage unit and its thermal characteristics are described. The basic conservation equations of[...]
11
75%
Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy z zakresu procesu magazynowania i rozładowywania akumulatora cieczowego. Analizowano system składający się z: przeponowego wymiennika ciepła, zbiornika akumulatora, pompy obiegowej oraz wentylatora. Ciepłe powietrze, pozyskiwane systemem przewodów perforowanych z[...]
EN The paper presents results of the analysis concerning the process of storing and discharging the liquid type battery. A system comprising a recuperator, a battery tank, a circulating pump and a ventilator, was analysed. Hot air obtained from the perforated conduits system from the laboratory tunnel [...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedmiotem artykułu jest krótkoterminowy (dobowy) magazyn ciepła z materiałem ulegającym przemianie fazowej (PCM). Jego podstawową funkcją jest zmagazynowanie pozyskanej w ciągu dnia energii promieniowania słonecznego i oddanie jej powietrzu w pomieszczeniu w nocy. Sformułowano i rozwiązano zagadni[...]
EN Integrated to internal wall PCM (Phase Change Material) based storage unit absorbs solar radiation during daytime and releases the heat at night. The features of storage unit and its thermal characteristics are described. The basic conservation equations of energy for the storage unit and internal a[...]
13
75%
Rynek Energii
2015 Nr 6 86--92
PL W artykule zamieszczono charakterystykę pracy układu skojarzonego złożonego z kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, jak również ilości pozyskanego w nim ciepła, która w porównaniu z potencjałem technicznym promieniowania słonecznego, szczególnie dla okresu letniego, jest znacznie zaniżona. Dla[...]
EN The article describes the operating characteristics of the combined system consisting of solar collectors and biomass boilers, as well as the amount of energy obtained in it, which compared with the technical potential of solar radiation, especially for the summer period, is significantly too low. I[...]
14
75%
Instal
2015 nr 3 23--27
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów zmiennofazowych do zwiększania ilości ciepła magazynowanego w zbiornikach wody. Badano dwa różne materiały zmiennofazowe. Wyznaczono własności cieplne zastosowanych materiałów zmiennofazowych. Stwierdzono, że konstrukcja warstwowa materiałów [...]
EN In this paper, the possibility of using Phase Change Materials (PCM) as a means to enhance the heat capacity of water tanks is studied. Two different PCMs were investigated. The thermal properties of the PCMs were measured using the T-History-Method. As housing for the PCM, a special 3 layered foil [...]
15
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 3 17--22
PL Artykuł przedstawia rozważania dotyczące uwzględniania stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła w analizach funkcjonowania słonecznych instalacji grzewczych. Opisano model działania instalacji słonecznej do podgrzewania c.w.u. i do ogrzewania pomieszczeń. Zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej[...]
EN The paper presents consideration of taking into account the heat stratification in storage tanks in analysis of solar heating systems operation. Model of DHW and space heating solar system have been described. Results of numerical simulation of different types of solar heating systems operation have[...]
16
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 4 451--461
EN The suitability of the IREQ (insulation required) index for predicting the thermal responses of 6 participants wearing chemical protective clothing was tested during exercise at -20 and -25 °C. IREQ was used to calculate duration limited exposure (DLE). Measured DLE correlated (r= .899, p < .001) wi[...]
17
75%
Energetyka
2004 nr 1 45-48
PL Długookresowe badania eksploatacyjne doświadczalnej słonecznej instalacji grzewczej wykazały, że wykorzystanie energii promieniowania słonecznego pozwoli na pokrycie około 13% zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w okresie grzewczym (od października do kwietnia). Wynik ten uwzględnia zużycie ener[...]
EN Long-term operational investigations of experimental solar heating installation prove that use of solar radiation energy enables to cover ca. 13% of heat demand in the heating period (since the October to the April). This result includes electricity consumption for fan drive. There are required addi[...]
18
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 27--38
PL W artykule przedstawiono model matematyczny przenoszenia ciepła w zbiorniku magazynującym gorącą ciecz o niejednorodnej temperaturze początkowej. Przeanalizowano wpływ początkowego rozkładu temperatury cieczy w zbiorniku oraz wpływ oporu cieplnego ścian, dna oraz pokrywy zbiornika na profile tempera[...]
EN In the article, a mathematical model of heat transfer in a storage tank for hot water with a non-uniform initial temperature is presented. The influence of the initial temperature distribution of the liquid in the tank and the influence of thermal resistance of the tank’s walls, bottom and cover on [...]
19
75%
Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy związanej z przepływem powietrza przez złoże akumulatora kamiennego. Powietrze pozyskiwano z wnętrza tunelu foliowego i tłoczono do segmentów akumulatora o powierzchni 18,7 m2 i objętości blisko 13,1 m3. Badania przeprowadzono w okresie od marca do października 2[...]
EN The paper presents results of analysis of the air flow through the rock - bed storage. Air was collected from the inside of the plastic tunnel and pressed to the segments of the storage with area was 18.7m2 and volume was almost 13.1 m3. The research was carried out from March to October 2013. The c[...]
20
63%
Rynek Energii
2012 Nr 4 131--136
PL W artykule przedstawiono wyniki wdrożenia systemu doradczego zrealizowanego przez Politechnikę Warszawską i Transition Technologies S.A. w Elektrociepłowni Siekierki. W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące budowy systemu w największej elektrociepłowni w Polsce. Praca zawiera opis te[...]
EN The article presents the preparation and implementation of advisory software for controlling the accumulator's operation which were realized by Warsaw University of Technology and Transition Technologies S.A. at the Siekierki CHP Plant. The operation principles of the advisory software for controlli[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last