Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 149
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Ciągłe dążenie do coraz szybszych przepływów towarowych w procesach zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych w gospodarce rynkowej, wymaga nie tylko zapewnienia istotnych z logistycznego punktu widzenia terminowego realizowania procesów i jakości dostaw, lecz również dbałość o to, aby były one obciążone [...]
2
80%
Logistyka
2008 nr 4 66-69
3
80%
Logistyka
PL W periodykach poświęconych gospodarce magazynowej pisze się przede wszystkim o organizacji funkcjonowania obiektów magazynowych, zarządzaniu zapasami itd. Rzadziej natomiast mówi się o zabezpieczaniu m.in. mechanicznym tych budynków, pomieszczeń, a jest to przecież nierozerwalny element codziennego [...]
4
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 4 194-196
PL Opisano skutki awarii. Wśród przyczyn wskazano wadliwość modelu obliczeniowego, który nie opisywał zachowania rzeczywistej konstrukcji. Nieuwzględnienie podatności podpór płatwi ciągłych z kształtowników giętych spowodowało niebezpieczne przeszacowanie ich nośności.
EN The outcome of the collapse of a light warehouse steel structure is described. The defective calculating model is found as one of the causes of collapse. The disregard for spring character of purlin supports leads to an insecure overestimation of its limit load.
6
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano przyczyny katastrofy regałów wykorzystywanych do magazynowania palet z towarami chemicznymi. Regały wykonano z elementów stalowych o przekrojach poprzecznych cienkościennych otwartych oraz zamkniętych. Oceniono, że przyczyną katastrofy były błędy w wykonaniu spoin łączących belki z blaszanym[...]
EN Description and reasons of collapse of shelving inside high level storage room utilized for storage of chemical goods on pallets are discussed in the paper. Steel shelving structure has been made of thin-walled open cross-section columns and thin-walled beams of closed cross-section. The main recogn[...]
7
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 3 86--90
PL Utrzymanie prawidłowych warunków cieplno-wilgotnościowych w magazynach i obiektach logistycznych w sposób optymalny i energooszczędny napotyka na kilka wyzwań, m.in. zachowanie równowagi między warunkami do przechowywania produktów i do pracy ludzi, rozwiązanie problemu stratyfikacji temperatury, ut[...]
8
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 9 7-11
PL Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać o tym, jak ważna w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest umiejętność podejmowania optymalnych decyzji związanych z zapasami. Zbyt wcześnie zbudowany zapas oznacza nieuzasadniony koszt, który najpewniej podwyższy cenę sprzedaży produktu lub pomniejszy zysk przedsięb[...]
EN Nobody has to be convinced how important for company management is the skill of taking optimum decisions related to stock. If we build it too hastily, it may lead to irrelevant cost that will most probably increase the sale price of a product or lower the entrepreneur's profit. If we take the decisi[...]
9
70%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Stosowanie luster sferycznych jest jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pracy w międzyregałowych korytarzach magazynowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wpływ stosowania luster sferycznych na czas cyklu transportowego widłowego wózka wielofunkcyjnego.
EN Using spherical mirrors is one of the ways of increasing work safety in inter-rack aisles. This paper shows the impact of practical application spherical mirrors on the time of VNA-forklift truck transportation cycle.
10
70%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Bezpieczeństwo stanowi istotne kryterium występujące przy projektowaniu, eksploatacji i audycie systemów logistycznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane technologiczne sposoby zwiększenia bezpieczeństwa pracy wózków widłowych i dokonano porównania tych sposobów.
EN Safety is fundamental criterion occurring in designing, exploitation, and logistic systems audits. In this paper chosen technological ways of increasing safety of forklift trucks operating have been presented and compared.
11
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 5 18-25
PL Obiekty magazynowe charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem wielkości i rodzajów budynków. Różnorodne są też składowane tam towary. Występuje w nich zatem zróżnicowane zagrożenie pożarowe. Z najwyższym poziomem zagrożenia mamy do czynienia w magazynach z artykułami chemicznymi, gdzie w pr[...]
EN The main aspect of this article is giving information about main problems connected with fire-fighting protection of store-houses. Fire in this kind of objects often causes serious results and high valuable loses. The capture of fire is extremely difficult in the face of quick perpendicular spreadin[...]
12
70%
Logistyka
2008 nr 4 65-65
13
70%
Logistyka
2006 nr 5 5-7
14
70%
Przemysł Spożywczy
15
61%
Logistyka
2011 nr 4 37--38
PL Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowe są świadome, że dobrze zorganizowany system logistyczny jest podstawą do konkurowania z najlepszymi. Dobrze działający system zarządzania magazynem pozwala na aktywne wykorzystanie informacji posiadanych przez przedsiębiorstwo. Obecnie gospodarka m[...]
EN Modern manufacturing and trading companies are aware that a well-organized logistics system is essential to compete with the best. A well-functioning warehouse management system allows for active utilization of information held by the company. Currently, storage is the basis in the sphere of logisti[...]
16
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane obszary morfologii projektowania a także specyfikę projektowania magazynu dystrybucyjnego. Wskazano ważniejsze typy ograniczeń projektowych. Omówiono podejście do projektowania magazynu wg paradygmatu zadaniowego, procesowego i kompleksowego. Przedstawiono procesowo [...]
EN Article presents selected areas of designing distribution warehouses and its specificity. The most important designing constrains were pointed. The approaches to design warehouse basing on task, process and complex paradigms were described. The processoriented approach to design warehouse was given.
17
61%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 73-76
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji rozłożenia podzespołów i materiałów wykorzystywanych w produkcji w magazynach zakładu produkcyjnego. Przedstawiono model numeryczny problemu. Funkcję przystosowania wyrażono jako funkcję odległości pomiędzy magazynami a h[...]
EN The paper deals with an application of evolutionary algorithms for optimisation of sub-assemblies distribution in the stores of factory. Numerical model is presented. The fitness function is expressed as a function of distances between stores and assembly rooms and costs of inner transport. Penalty [...]
18
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące teorii masowej obsługi (teorii kolejek) przydatne w projektowaniu systemów magazynowania. Celem pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę w magazynie (w różnych jego strefach). Prow[...]
EN The article presents the most important issues concerning the theory of mass service (queuing theory) useful in the design of storage systems. Aim of this study indicate the possibility of using queuing theory as a tool to facilitate the work in the magazine (in its various zones). Conducting an eff[...]
19
61%
Logistyka
PL W artykule zamieszczono podstawowe informacje dotyczące systemów informatycznych oraz procesu magazynowania. Artykuł zawiera informacje dotyczące działania programy MyInventory będącego aplikacją MyMicros. Informacje umieszczone w artykule przedstawiają jak istotny jest system informatyczny w proces[...]
EN This article contains basic information about computer systems and storage process. This article also presents information about MyInventory program and its application- MyMicros. The author shows the importance of information system in storage process.
20
61%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem magazynowych urządzeń transportowych. Przedstawiono krótką ich charakterystykę i poruszono kwestię związaną z efektywnością ich wykorzystania. Do celów analizy posłużono się danymi z wybranego przedsiębiorstwa zawierającymi ewidencję i[...]
EN In the paper there are presented main issues related to the functioning of warehouse equipment. Especially authors have made a brief of storage transportation facilities characteristics and have paid attention to the problems oftheir usage effectiveness. For the purposes of the analysis authors coll[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last