Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  macromodel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy została zaproponowana modyfikacja makromodeli wzmacniaczy operacyjnych, stosowanych w programie PSpice, polegająca na dodaniu sekcji mocy do standardowych modeli bipolarnych wzmacniaczy operacyjnych oraz wzmacniaczy typu BiFET. Zmodyfikowane makromodele zapewniaja uzyskanie prawidłowych prze[...]
EN This paper presents a modification of operational amplifier macromodels used in PSpice, which entails adding a power section to standard models of bipolar and BiFET operational amplifiers. The modified macromodels ensure proper currents taken from supply sources depending on the input voltage and lo[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 263-278
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 272-274
PL W artykule przedstawiono makromodel energetycznej linii przesyłowej. Prezentowany model został zapisany w formie zmiennych stanu i dotyczy linii jednofazowej. Dodatkowo w artykule opisano proces tworzenia modelu, sposób jego walidacji wraz z kryterium poprawności, a na końcu zamieszczono wyniki.
EN In the paper the problem of development of mathematical models and macromodels of transmission lines is discussed. Mathematical discrete macromodel of single-phase transmission line in the form of state variables using a "black box" approach was developed. Description of procedure of its creation an[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 259--261
PL Praca przedstawia nową metodę budowania makromodeli przy użyciu algorytmów ewolucyjnych optymalizacji. Proponowane podejście zostało zilustrowane przykładami konkretnych modeli, a wyniki porównane z tymi uzyskanymi przy zastosowaniu tradycyjnych deterministycznych metod optymalizacji
EN A new technique for mathematical model development based on evolutionary algorithms and optimization approach to macromodels construction has been proposed in this paper. Examples of models constructed with the use of the proposed algorithm have been presented. A comparison of new models and models [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2006 Z. 13 (163) 157-163
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 112-114
PL Systemy elektromechaniczne mają swoją specyfikę związaną z połączeniem w jednym obiekcie zjawisk elektrycznych i mechanicznych. Są one zwykle powiązane między sobą za pomocą zależności nieliniowych. Artykuł porusza problem makromodelowania takiego systemu w postaci silnika indukcyjnego przy wykorzys[...]
EN Methods of macromodelling, which are known as methods of mathematical delineation of dynamic objects, based on information about internal dependencies between their external variables, can be defined as long-range method of scientific researches. These methods are universal and allow automation of c[...]
7
75%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN A modification of the macromodel of operational amplifiers is proposed to icorporate a relationship between saturation voltages and output current. Such modification improves the macromodel accuracy over a wide range of load, power supply voltage and input signal amplitude variations. The modificati[...]
8
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Przedstawiono modyfikację makromodelu scalonych wzmacniaczy mocy małej częstotliwości, opublikowanego w pracy [6], przeznaczonego do stosowania w programie PSpice. Podano ulepszoną strukturę i procedurę identyfikacji elementów makromodelu. Dzięki modyfikacji powiększono dokładność makromodelu i obsz[...]
EN A modification to the macromodel [6] for integrated circuit (IC) audio power amplifiers intended for PSpice computer program is presented. Both improved structure of the macromodel and better identification procedure for its components are given. New macromodel is of better accuracy and wider area o[...]
9
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono dwa makromodele scalonych wzmacniaczy mocy m. cz. przeznaczone do użytkowania w programie PSpice (model o większej dokładności, ale bardziej złożony i model prostszy lecz mniej dokładny). Oba makromodele cechują się stopniem złożoności wielokrotnie mniejszym, niż układy orygina[...]
EN This paper deals with two macromodels of integrated circuit audio power amplifiers intended for PSpice computer program (the more accurate and complex model and the less complex and accurate model). The both macromodels are much less complex than the original amplifiers but accurate enough for typic[...]
10
75%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 4 103--114
PL W przedstawionym artykule przedstawiono poruszono niektóre zagadnienia dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach. W szczególności przedstawione zostały problemy stosowania pasów bezpieczeństwa w wybranych krajach oraz ich skuteczność. Następnie przedstawiono c[...]
EN The article presents some problems of seat belt use by car drivers and passengers. It looks in particular at seat belt use and effectiveness in selected countries. Next, factors of seat belt use are presented and methodology of model development. A macro model of seat belt use is presented based on [...]
11
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W pracy zaproponowano modyfikację makromodeli wzmacniaczy operacyjnych, która prowadzi do uwzględnienia zależności maksymalnego i minimalnego napięcia wyjściowego układu scalonego od jego prądu wyjściowego i temperatury otoczenia. Dzięki wprowadzonej zmianie uzyskano lepszą zgodność maksymalnych nap[...]
EN The paper proposes specific modification to macromodels of operational amplifiers causing that these models reflect additionally how IC's maximum and minimum output voltages depend on its output current and on ambient temperature. This modification caused better consistency between maximum output v[...]
12
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Zmodyfikowano strukturę i podano sposób wyznaczania parametrów makromodelu wzmacniaczy operacyjnych, przeznaczonego do stosowania w programie PSpice. Modyfikacje przeprowadzono w taki sposób, aby uwzględnić zależność (liniową lub nieliniową) maksymalnego napięcia wyjściowego oraz napięcia nasycenia[...]
EN The structure of operational amplifier macromodels, intended to be used in PSpice Programme, was modified and a way of deriving additional parameters for these macromodels was also given. Macromodel was modified so as to allow for relation (of both linear and non-linear nature) between maximum outpu[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 283--285
PL Wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów kart graficznych do budowy makromodeli matematycznych może prowadzić do skrócenia czasu obliczeń. Niestety większość procesorów wykorzystywanych jako GPU nie pracuje w podwójnej precyzji. W artykule wykazano, że redukcja dokładności obliczeń do pojedynczej[...]
EN The usage of calculation power of GPU cards for macromodel construction based on optimization approach can lead to significant decrease of model construction time. Unfortunately, most GPU cards do not work well with double-precision calculations. In the paper the comparison of optimization process c[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych dla nieliniowych układów dynamicznych wymaga dużych nakładów obliczeniowych. Większość czasu procesora pochłaniane jest przez obliczanie wartości funkcji celu, co powtarzane jest wielokrotnie dla różnych parametrów modelu. Dzięki temu możliwe jest wykorzysta[...]
EN Construction of mathematical models for nonlinear dynamical systems using optimization requires significant computation efforts to solve the optimization task. The most CPU time is required by optimization procedure for goal function calculations, which is repeated many times for different model par[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 163-165
PL W artykule opisano alternatywne podejścia do konstrukcji transformatorów i podstawowe rodzaje ich matematycznych model i makromodeli. Omówiono tworzenie matematycznego model transformatora w hybrydowym układzie współrzędnych i budowę makromodelu w postaci równań stanu z wykorzystaniem podejścia typu[...]
EN In the paper different approaches used for creation of electric power transformers are discussed and main types of their mathematical models and macromodels are described. Mathematical model of transformer is created in the hybrid coordinate basis, and macromodel of the power transformer is develope[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 281-283
PL Artykuł poświęcono problemom rozwoju matematycznych makromodeli wykorzystywanych do optymalizacji. Uzyskano przyśpieszenie tworzenia modeli dzięki separacji liniowych submodeli i step-by-step optymalizacji grup zmiennych.
EN The paper is devoted to the problem of development of mathematical macromodels creation using optimization approach. The methods of acceleration of dynamic systems macromodels creation due to separation of linear submodel and step-by-step optimization on groups of variables are considered.
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 278-280
PL W artykule została przedstawiona analiza modeli matematycznych stosowanych do symulowania procesów przejściowych w transformatorach. Rozważono różne podejścia do modelowania modeli matematycznych transformatorów. W pracy przedstawiono model przeznaczony do symulacji stanów przejściowych w transforma[...]
EN The paper is devoted to the analysis of power transformers mathematical models intended for electromagnetic transient processes research. Different approaches for power transformers mathematical modeling are considered. In the paper mathematical model intended for simulation of three-phase three-leg[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 103--107
PL Wykorzystanie optymalizacji w tworzeniu modeli matematycznych obiektów jest szeroko stosowanym podejściem. Aby zapewnić wydajną optymalizację nieliniowych obiektów dynamicznych należy wykorzystać techniki upraszczające problem oraz przyspieszające obliczenia. W artykule zawarto przegląd takich metod[...]
EN Using optimization for mathematical models’ construction is a universal approach that can be applied to a wide set of objects. Efficient application of this approach to nonlinear dynamical objects requires a combination of methods to be used in order to obtain a good model and to reasonably limit th[...]
19
63%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
EN This paper is concerned with the development and evaluation of a number of modeling techniques which improve Qucs Harmonic Balance simulation performance of RF compact device models. Although Qucs supports conventional SPICE semiconductor device models, whose static current/voltage and dynamic charg[...]
20
51%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
2010 Vol. 1, nr 2 138-146
EN The practical performance results of digital potentiometers compared with Spice-based macro model at frequencies above 1 MHz are discussed in the paper. Verification and validation checks have been performed on the new Spice compatible macromodel developed on the basis of extensive testing of the mo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last