Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machinery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN For the use of acoustic assessment of machinery, a global index of acoustic quality has been developed. Acoustic quality index is considered as a product of the following partial indices: sound power index, index of distance between the workstation and the machine, radiation directivity index, impul[...]
2
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 3 277--286
EN A global index of machines was developed to assess noise emitted by machines and to predict noise levels at workstations. The global index is a function of several partial indices: sound power index, index of distance between the workstation and the machine, radiation directivity index, impulse and [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Współdziałające systemy techniczne, zawsze zależne od siebie procesowo - maszyna bez napędu i napęd bez maszyny tracą sens - współzależne są również diagnostycznie. Wiedzę o stanach mechanizmów można pozyskiwać diagnostycznie poprzez symptomy z zachowań systemu elektrycznego, i odwrotnie. Istnieją p[...]
EN The paper presents inter-systems aspects of the diagnosis process. Particular attention is directed to the mechanical systems with the electric dive. The electrical parts signals flowing from electric drive should be treated as the symptoms and the sindroms for the machine state assessment. And hack[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 165-171
PL Konieczność określenia stopnia zużycia fizycznego środków trwałych ruchomych czy ich deprecjacji - zużycia funkcjonalnego lub ekonomicznego występuje bardzo często i to zarówno w ich użytkowaniu i eksploatacji jak i analizach ekonomicznych. Do tej pory nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny dot[...]
EN The paper is an introduction to disscuse about method of wear and depreciation of machines and devices. The article proposes how to take advantage of formulas used to describe wear of buildings, to describe wear of machines and devices.
5
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 1 135-145
EN The King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), founded in 1959 with the support of the government of the Federal Republic of Germany, is one of the premier higher education institutions in Thailand with a strong base in applied sciences, technology and engineering. The faculty of[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 207-213
PL Porównano wielkość produkcji towarowej i wyposażenie techniczne 30 dobrze wyposażonych, towarowych, średnich i dużych gospodarstw rolniczych. Przedstawiono hierarchię potrzeb oraz strukturę częstotliwości i wartości kupowanych usług produkcyjnych, do których zaliczono usługi weterynaryjne i zoohigie[...]
EN The size of the goods production and technical resources of 30 well-equipped, middle- and large-size farms producing goods was analyzed. The work presents the ranking of needs, the frequency structure of purchasing production services and their value, taking veterinary, zoohygiene, technical, supply[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 9 62--64
PL Niedługo po wprowadzeniu systemu SmartWire-DT na rynek polski jego sprzedaż osiągnęła jeden z najwyższych poziomów w Europie. Co tłumaczy wysoką popularność systemu pomimo stosunkowo niedrogiej siły roboczej w Polsce?
8
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 2 173--187
EN To assess and plan future risk-analysis research projects, 275 documents describing methods and tools for assessing the risks associated with industrial machines or with other sectors such as the military, and the nuclear and aeronautics industries, etc., were collected. These documents were in the [...]
9
75%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 245--248
EN Infrared thermography is used for the diagnosis purposes of various machines and devices. Despite the huge potential of thermography as a diagnostic tool, beginning thermographers are not always able to correctly assess and classify condition of the investigated object. The article presents an overv[...]
10
75%
Inżynieria Maszyn
2014 R. 19, z. 2 99--107
PL Artykuł przedstawia możliwość zastosowania smarów biodegradowalnych do smarowania węzłów łożyskowych mechanizmów wykonawczych maszyn roboczych pracujących na terenach leśnych, ujęciach wodnych, kopalniach odkrywkowych, terenach rolnych i innych, w których istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia środow[...]
EN Paper presents environmental aspects of greasing applied for machines, which work in pollution sensitive areas. Lubrication methods of pin-bushing joints is presented, as well as requirements of used greases. Paper contains also a review of mostly used methods to determine biodegradability. Examples[...]
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 2 176--182
PL W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu komórek do spraw utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach hutniczych. Zakresem analizy objęto okres przed restrukturyzacją hut oraz po wprowadzeniu zmian naprawczych w ramach rynkowych reform systemu gospodarczego kraju. Na podstawie zebran[...]
EN The paper presents organizational changes of the machines productivity departments in metallurgical enterprises. Changes were analyzed before and after restructuring process of the metallurgical enterprises in our country. On the base of empirical research key changes in the functions of the machine[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 9 26--28
PL W związku z zastąpieniem normy PN-EN 50205 przez PN-EN 61810 powinniśmy na nowo przyjrzeć się tematowi bezpieczeństwa. Zarówno w Internecie, jak i w wielu opracowaniach producentów wciąż możemy znaleźć odniesienia do regulacji ze starszej normy. Jednak należy zwrócić uwagę, że nowa została opublikow[...]
13
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2015 Nr 1 65--66
PL Leasing to charakterystyczna umowa, która polega na czasowym przekazaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje leasingu.
14
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 52 (124) 137--144
EN Selected issues of component importance analysis for complex technical systems have been presented in this paper. A generic example of a complex technical system and selected statistics of operating losses have been described. A description and diagrams of both qualitative and quantitative importanc[...]
15
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 263-270
16
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń. Ponadto określono wymagania, jakie stawia Dyrektywa Maszynowa dla wyrobu wprowadzanego na rynek. Następnie zaprezentowano różnice między deklaracją zgodności WE a oznakowaniem CE. Przedstawiono również obowiązki produ[...]
EN The article presents issues related to the safety of machinery and equipment. It also specifies the requirements of Machinery Directive for the marketed product . Then, the differences between the Declaration of Conformity and the CE marking were showed. Moreover the responsibilities of producers an[...]
17
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 3 42-46
18
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2011 Nr 1(7) 62-67
PL Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE prowadzenie kontroli jest ważnym czynnikiem pozwalającym zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie maszyn. Kontroli takiej podlegają także urządzenia ochronne i osłony, jako części maszyn mające szczególnie wpływ na bezpieczeństwo. W D[...]
EN According to the Directive 2009/104/EC all machinery and protective devices should be checked for proper operation. The Directive lists some general rules for those equipment inspections, e.g. there are 4 types of inspections: initial inspections (after installation and before first being put into s[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Do badań wybrano gospodarstwa zlokalizowane na terenie powiatu miechowskiego Zebrane dane w formie wywiadu kierowanego pozwoliły określić wielkość wartości odtworzeniowej parku maszynowego oraz wysokość i strukturę wykorzystania otrzymanych funduszy unijnych. Analizowano poakcesyjne fundusze inwesty[...]
EN Farms located in the Miechów county were chosen for the research purposes. Data collected in the form of a focused interview enabled determining the replacement value of machinery as well as the amount of funds received from the European Union and the structure of their use. Post-accession investmen[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła określić wpływ wielkości gospodarstw na poziom uzbrojenia technicznego. Określone zostały również relacje pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami charakteryzującymi park maszynowy. Analiza korelacyjno-regresyjna wykazała współzależność na podobnym poziomie w[...]
EN The performed statistical analysis allowed to determine the impact of the farmstead size on the level of technical infrastructure. Relations between particular indices characterizing machinery were also determined. The correlational and regressive analysis demonstrated correlations on a similar leve[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last