Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 174
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  małe i średnie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 4 113-120
PL Artykuł podejmuje problem sytuacji małych i średnich firm działających na coraz bardziej konkurencyjnym, polskim rynku. Możliwości przetrwania na nim związane są z koniecznością rozpoznania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, w którym działają firmy oraz wykorzystania różnych czynników umożliwiaj[...]
EN The article takes the problem and company functioning on more and more competitve Polish market. The possibilities to stand on it are connected to the necessity of internal and external environment reconnoiter, as well as taking advantage of various factors making it possible to operate in a longer [...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia
PL Artykuł zawiera teoretyczne i metodologiczne uwagi w kwestii ujęcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz charakterystykę ilościowego rozwoju tego sektora w Polsce w latach 1990-1995.
EN The paper deals with the theoretical and methodological approaches to small and medium sized enterprises (SME) development. It contains a general analysis of quantitative growth of SME in Poland in the last five years.
4
51%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of employment and creating wealth. The development of SME is strongly connected with their innovative projects. The article presents the data relating to innovation in Polish innovative small and medium enterprises and discu[...]
5
51%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of the of creating wealth, therefore management of projects in SME shall be concern of the research. In the article the results of the research of the extent to which small and medium enterprises use project management are p[...]
6
51%
Logistyka
PL Zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwia małym i średnim firmom prowadzenie właściwego planowania, wytwarzania i dystrybucji wytwarzanych produktów i usług. Sprzyja to podniesieniu zadowolenia klientów, a tym samym przyczynia się do wzrostu wydajności firmy. Zatem celem artykułu jest przybliżenie zaga[...]
EN Supply chain management enables small and medium businesses to carry out proper planning, production and distribution of manufactured products and services. This is conducive to increasing customer satisfaction, and thus contributes to increased efficiency. Thus the objective of the article is to pr[...]
7
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 5 459--462
PL Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej od wielu lat zdobywa coraz większe znaczenie. Proces ten dotyczy również sektora metalowego. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa tego typu znacznie sprawniej potrafią przystosować i „przestawić” swoje działania do potrzeb i wymag[...]
EN The functioning of small and medium-sized enterprises in a market economy for manyyears is becoming increasingly important. This process also applies to the metal sector. Research shows that companies employing up to 250 people a muchbetter able to adapt and “switch” their activities to the needs an[...]
8
51%
Logistyka
PL Nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu otwierają przed administracją publiczną i światem biznesu nowe pola współpracy oraz systemy. Logistyka jest jednym z tych pól, a Centra Kompetencji w Logistyce (LoCC) stanowić mogą innowacyjny system współpracy i koordynacji między organami publicznymi i prywatny[...]
EN New trends in economics and management are guiding public administrations and the business world towards new cooperation fields and systems: logistics is one of these fields and a LoCC (Logistics Competence) can be an innovative system of cooperation and coordination between public and private bodie[...]
9
51%
Logistyka
2006 nr 3 36-38
10
51%
Management
PL Zmienność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw powoduje, iż o możliwościach rozwoju decydują odpowiednio dobrane koncepcje i metody zarządzania. W artykule zaprezentowano istniejące w literaturze opracowania dotyczące współczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz w oparciu o badania własne zap[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 19-30
PL W artykule przedstawiono tematykę związaną z powstawaniem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z okresu przemian ustrojowych oraz przybliżono ich sytuację w dniu dzisiejszym z określeniem ich znaczenia dla polskiej gospodarki. Podjęto próbę wyłonienia barier ograniczających ich rozwój w celu [...]
EN The article concerns the establishment of small and medium-sized enterprises in Poland in the period of political transformation and presents their condition nowadays describing their importance for the Polish economy.
12
51%
Management
1998 nr 4 95-107
13
51%
Management
1998 nr 4 108-114
14
51%
Management
1998 nr 4 115-124
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zarządzanie finansami to stosunkowo nowa dyscyplina, która zaczęła się kształtować na przełomie XIX i XX wieku, ale jej rozwój jest bardzo dynamiczny. Na przestrzeni dziesięcioleci funkcje zarządzania finansowego zmieniały się i udoskonalały. Przeobrażeniom ulegało również znaczenie tej sfery zarząd[...]
EN Financial managing is quite a new branch which started to form on the turn of 19th and 20th century. Moreover, the branch development is dynamic. The functions of financial managing have been changing and improving throughout decades. What is more the meaning of the managing zone has transformed, wh[...]
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono uwarunkowania w jakich funkcjonują krajowe małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w okresie transformacji gospodarki i przygotowań do integracji z Unią europejską. Na tym tle podjęto próbę sformułowania pożądanych cech, nowych generacji produktów informatycznych, a tym Interaktywnego sy[...]
EN The paper present conditions of domestic. SMEs activity in economy transformation period. The development of the new version of interactive NC programming system KSP-OSN/WIN was an attempt to implement the desired features pf a new generation of information products which was undertaken in the Insti[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 107-130
PL W artykule omówiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w gospodarce Polski. Przedstawiono definicję małego i średniego przedsiębiorstwa w Polsce oraz innych krajach. Ponadto wskazano na rolę MSP w kształtowaniu podstawowych wskaźników gospodarczych w Polsce w 2001 roku (liczba, udział w tw[...]
EN In paper it is presents role of small and medium bussines in economy of Poland. The authors discussed about the concept and kinds company in Poland and other countries. Moreover presens som attributes SMB like quantity, employment, Gross Domestic Product (GDP) and show form of supported SMB in Polan[...]
18
51%
Logistyka
2004 nr 1 32-33
19
51%
Problemy Jakości
EN The article offers a review of the most important - and still relatively infrequently referred to in professional literature - studies on the role of process orientation in managing small and medium-sized enterprises. The review leads the author to several conclusions that - with the growing popular[...]
20
51%
Mechanik
2006 R. 79, nr 2 137-138
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last