Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ludność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współcześnie pojęcie mobilności człowieka można odnieść do jego osobistej aktywności, np. do zmian w pozycji społeczno-zawodowej, jak też do fizycznego przemieszczenia. Instrumentem służącym zaspokojeniu potrzeby mobilności są wszystkie elementy składające się na system transportowy. Szczególnego zn[...]
2
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Countries like Poland with a recent sharp drop in birth rates still have some time to prepare for the problems of an ageing society. After the year 2030 they can become increasingly serious.
3
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Ostatnia dekada XX i pierwsze lata XXI wieku przyniosły istotne zmiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na polskiej wsi. Były one kształtowane przez różnorodne procesy i zjawiska, których duża część ujawniła się dopiero po 1989 r. Procesy te stymulowały bądź hamowały rozwój wsi oraz wzmacniały prz[...]
EN The last decade of the 20th century and first few years of the new millennium have brought significant economic, social and cultural change to Polish rural areas. These are being shaped by diverse processes and phenomena, of which some only became apparent at all after 1989. While some have the over[...]
4
84%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 7 4--8
PL Artykuł koncentruje się na przeanalizowaniu funkcjonowania nocnego transportu zbiorowego w Łodzi. Do badania włączono dane o rozmieszczeniu przystanków lokalnego przewoźnika, które obsługiwane są przez linie nocne, dane o kursowaniu pojazdów w ramach poszczególnych linii oraz dane o rozmieszczeniu i[...]
EN Article focuses on analyzing the functioning of the night public transport in Lodz. The study included data on the distribution of the stops of the local carrier, which are operated by night lines, data on vehicle journeys within the individual lines as well as data on the location and age structure[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2014 Nr 2 19--34
PL Artykuł opisuje zjawisko polskiej emigracji zarobkowej. Porusza zagadnienia mobilności Polaków w ujęciu chronologicznym – od pierwszych emigrantów w XIX w. do współczesnej emigracji, mającej swój początek po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wskazuje przyczyny, skutki społeczne i ekonomiczne migr[...]
EN The article describes the phenomenon of Polish labour emigrations. It chronologically presents the issues related to the mobility of the Poles, beginning from the first emigrants in the 19th century to the contemporary ones after Poland's accession to the European Union. It indicates reasons and eff[...]
6
84%
Logistyka
2011 nr 2 58-50
7
84%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2011 nr 15 148--160
PL Wieś Borysławka (Góry Sanocko‐Turczańskie) istniała do lat 40. XX wieku. Liczyła w 1939 roku 810 mieszkańców, z tego 780 osób deklarowało narodowość ukraińską. Z ponad 140 gospodarstw do naszych czasów nie pozostał żaden dom. Łąki i pola orne zostały zalesione lub leżąc odłogiem podlegały wtórnej su[...]
EN Borysławka village (Sanok‐Turka Mountains) existed until the 1940s. In 1939 there were 810 inhabitants, of which 780 declared Ukrainian nationality. Out of 140 farms no building survived to our times. Meadows and arable land have been afforested or being left uncultivated have undergone secondary su[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last