Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low sulfur fuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
EN Introduction of rules connected with implementation of Sulfur Emission Control Areas and changes in MARPOL Convention Annex VI not only increased the operation costs or forced ship owners to comply with convention but first of all put pressure and provided influence on ship’s operation. In this arti[...]
2
86%
Logistyka
2015 nr 6 50--51
PL W artykule dokonano przeglądu rozwiązań, jakie przyjęli armatorzy promowi i ro-ro w związku z obowiązywaniem w rejonach SECA nowych przepisów odnośnie do zawartości siarki w paliwach statkowych. Analizie poddano taryfy frachtowe, co pozwoliło na wskazanie kilku tendencji w kształtowaniu nowej polity[...]
EN The article reviews solutions adopted by ferry and ro-ro shipowners with regards to the new requirements for sulphur limits in ship fuel in SECAs. The analysis of freight tariffs made it possible to identify trends in pricing policy and to distinguish three models of the “new freight” resulting from[...]
3
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 59--63
PL W związku z wejściem w życie przepisów ograniczających emisję tlenku siarki do środowiska dla statków morskich (dyrektywa 2012/33/UE), jednostki uprawiające żeglugę m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego zostały zobligowane do zastosowania rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska. W niniejszej p[...]
EN Following the entry into force of regulations limiting emissions of sulfur dioxide into the environment for maritime vessels (Directive 2012/33 / EU), units engaged on voyages including in the Baltic Sea have been obliged to apply technical solutions are environmentally friendly.In this paper, shows[...]
4
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1541--1544
PL W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane ograniczenia emisji tlenków siarki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE. Opisane zostały obszary SECA, które są objęte Międzynarodową Konwencją o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki. W dalszej części wysz[...]
EN In the article was included restrictions of the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU, dedicated to the emission of sulfur oxides (SOx). SECA marine areas, protect in terms of pollution by ships on the basis of the International Convention for the Prevention of Pollution[...]
5
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 996--1001, CD
PL Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi wpływu ograniczeń Dyrektywy Siarkowej na użytkowników obszarów objętych ścisłą kontrolą emisji siarki. Wymóg dostosowania się do nowych uregulowań prawnych wymusił na armatorach jednostek morskich stosowanie paliw alternatywnych. W celu spełnienia prze[...]
EN The purpose of the article is to present to the reader the impact of the restrictions of the Sulfur Directive on users of areas under strict sulfur emission control. The requirement to adapt to the new legal regulations has forced naval units shipowners to use alternative fuels. In order to fulfil t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last