Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lotnisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Radiotechniki
2
80%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 44-46
PL Lotnisko Rakowice-Czyżyny (Kraków) jest jednym z najstarszych lotnisk na terenie Polski i jednym ze starszych portów lotniczych na świecie. Po latach zaniedbań doprowadzono do stworzenia tu parku kulturowego. Inwestycja jest wciąż realizowana, ale jej losy nie są jeszcze przesadzone.
3
80%
Logistyka
2005 Nr 6 69-69
PL Nowoczesne porty lotnicze zawsze odgrywały rolę ważnych węzłów komunikacyjnych. W związku z rosnącym natężeniem ruchu pasażerskiego koniecznością stała się ich rozbudowa. Jak wynika z aktualnych prognoz firm Boeing i Airbus, w przyszłych latach wzrost przewozów lotniczych może wynieść nawet 5% roczn[...]
4
80%
Archives of Transport System Telematics
EN The study contains a description of the use of GIS tools in compensation proceedings using the example of the area of limited use set up for the Katowice International Airport in Pyrzowice. Additionally, the study describes the development history of the system so far and presents future trends allo[...]
5
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 38
PL W czerwcu 2011 r. firma Haba-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. podpisała z firmą Skanska SA umowę na dostawę prefabrykatów betonowych na inwestycję Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem naw[...]
6
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 142--153
PL Lotniska powinny funkcjonować w każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Wymaga to ogromnego zaangażowania służb lotniskowych, specjalistycznego sprzętu oraz różnego rodzaju środków che-micznych do odladzania elementów pola manewrowego.
EN Airports should operate in all seasons and in all weather conditions. This requires a huge commitment of airport services, specialized equipment, and various chemicals for de-icing elements maneuvering.
7
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł dotyczy pracy lekkich nawierzchni stosowanych do budowy lotnisk tymczasowych lub szybkiej odbudowy lotnisk uszkodzonych. Nawierzchnie takie, wykazują dużą wrażliwość na oddziaływanie dynamiczne samolotu. Obliczanie ich klasycznymi metodami opartymi o statycznych obciążeniach jest niewystarcz[...]
EN The paper is connected with operation of light surfaces used to construct the provisional airfield or to the rapid reconstruction of the damaged airfields. This kind of surfaces exhibit a high sensitivity to the dynamic interaction of an aircraft. The classical calculations based on the statistical [...]
8
70%
Drogownictwo
2008 nr 2 58-64
PL Parkingi przy lotnisku we Wrocławiu są zbyt małe i nie odpowiadają zapotrzebowaniu. System parkingowy jest przestarzały i awaryjny, a ponadto przy projektowaniu popełniono wiele błędów. Wobec prognozowanego wzrostu przewozów lotniczych powierzchnia parkingowa musi być zwiększona a system unowocześni[...]
EN Parking lots by airport in Wrocław are too small and they do not satisfy the demand. Parking system is out of date, it is suffered to damage, and many mistakes were made during its design. Since airport transport is going to grow, parking lots should be significantly increased and parking system sho[...]
9
70%
Logistyka
2005 Nr 2 59-61
10
61%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper focuses on analysis of arrival behavioural pattern of air travellers and provides operational data gathered through three independent data collection capaigns at three different airports. This paper aims at comprehensive analysis of the arrival processes at the following airports: Bratisl[...]
11
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 5 (7) 58-63
PL W pracy opisano rozwiązanie konstrukcyjne płyty na gruncie z betonu sprężonego spełniającej funkcję posadzki przemysłowej w hangarze na lotnisku w Pyrzowicach. Przedstawiono program badań doświadczalnych przyjęty do realizacji podczas wykonywania czynności związanych z betonowaniem i sprężaniem płyt[...]
EN The paper describes cc istruction solution of prestressed concrete slab-on-ground which fuifi ed the function of industrial floor in hangar at the airport in Pyrzowice. Also the program of experimental investigation which were assumed to realization during construction connected with concreting and [...]
12
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Celem opracowania jest wykorzystanie istniejących lotnisk i lądowisk dla Systemu Transportu Małymi Samolotami na terenie Polski. Najważniejszym z elementów jest wybór odpowiednich lokalizacji lotnisk z sieci już istniejących lotnisk i lądowisk. Wybór ten musi uwzględniać wszystkie aspekty związane z[...]
EN The purpose of this paper is to investigate possible usage of existing airports and aerodromes for Small Aircraft Transport System on territory of Poland. Most important is to select proper location of airports from the network of already existing aerodromes and landing strips. The selection must be[...]
13
61%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienie badania przepustowości lotniska z uwzględnieniem aspektów niezawodnościowych. Badanie przepustowości lotniska definiowanej i rozpatrywanej tylko w zakresie teorii systemów i procesów transportowych nie dostarcza wyników, na których można oprzeć proces decyzyjny z[...]
EN The article presents the question of airport capacity investigation with taking into account the aspects of reliability. Investigation of an airport capacity, defined and considered only in framework of theory of systems and transport processes, does not deliver the results on which one can base the[...]
14
61%
Drogownictwo
2009 nr 9 306-313
PL Przedstawiono wyniki numerycznej analizy betonowych płyt lotniskowych poddanych jednoczesnemu obciążeniu kołem goleni głównej samolotu F-16 oraz temperaturą. Analizowano rozkłady temperatury wzdłuż grubości płyty. Porównano wpływ na przemieszczenia i naprężenia oddzielnego działania obciążeń użytkow[...]
EN The paper presents results of numerical analysis of concrete aprons subjected to simultaneous load of the main F-16 landing gear wheel and temperature effects. Temperature distributions, through apron thickness, were analyzed. Influence of separate effects of wheel and thermal load as well as combi[...]
15
61%
Drogownictwo
2008 nr 1 26-28
PL Budimex-Dromex SA testował spoiwo SILMENT CQ-25 do wzmacniania podłoża gruntowego pod nawierzchnie lotniskowe. Badania wykazały, że skuteczność tego spoiwa jest porównywalna do wapna, z tym że efekt jego działania jest stały. Stwierdzono, że lepsze wyniki daje mieszanie tej samej ilości spoiwa w gru[...]
EN Budimex-Dromex Co. tested SILMENT-CQ bond to strengthening of soil subgrade of airport pavement. The tests showed, that effectiveness of this bond is comparable with effectiveness lime but the effect of its activity is continuous. It has been stated that the results are better when the same amount o[...]
16
61%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 54-57
PL Wprowadzane nowe typy samolotów wymagają zwiększenia trwałości i odporności nawierzchni na różne czynniki szczególnie dotyczy to warstwy powierzchniowej. W artykule omówiono wymagania i wyniki badań dotyczące betonu cementowego, który stosowany jest na nawierzchniach lotniskowych.
17
61%
Diagnostyka
PL System automatycznego dozorowania ADS – B jest nisko kosztowym systemem dozorowania, który zapewnia okresowe transmitowanie parametrów statku powietrznego (identyfikacja, położenie) poprzez tryb transmisji łącza danych. Informacja z ADS – B jest nadawana bez względu na to, który z użytkowników będzi[...]
EN The automatic surveillance ADS - B is a low cost-monitoring system that provides periodic transmission of the aircraft parameters (identification, position) through the data link transmission mode. Information from ADS - B is transmitted, regardless of which user will receive it (another aircraft, a[...]
18
61%
Logistyka
2014 nr 5 591--600
PL W połowie kwietnia 2010 roku doszło do erupcji wulkanu Eyjafjallajokull na Islandii. Konsekwencją obecności pyłów unoszących się w przestrzeni powietrznej na wysokości ok. 6 tys. metrów było odwołanie w okresie tygodnia kilku tysięcy rejsów niemal we wszystkich państwach kontynentu. Według ostatnich[...]
EN In mid-April 2010, there was an eruption of Eyjafjallajokull volcano in Iceland. The consequence of the presence of dust floating in the sky at a height of approx. 6 thousand meters was the appeal within a week a few thousand voyages in almost all the countries of Europe. According to recent estimat[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Lotniska przeszły kolejne fazy przeobrażeń: od położonej na peryferiach łąki z szopami na samoloty, przez paramilitarną maszynę obsługującą statki powietrzne, homogeniczny węzeł infrastrukturalno-komunikacyjny do złożonego obszaru metropolitalnego. Zespoły airport city wraz z ich funkcjonalnymi kołn[...]
EN Airports evolved through many development stages: from the beginnings of outskirts meadow with airplane sheds, through era of militarization, then homogenic infrastructural – comunicational hub, to finally become the complex metropolitan area. Groups of Airport cities along with their functional col[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1287-1293
PL W niniejszej pracy przedstawiono syntezę ogólnego modelu funkcjonowania oraz opracowano algorytm racjonalnego planowania rozwózki/zwózki towarów z jednym portem lotniczym z wykorzystaniem czynnika czasu. Zaproponowany model odwzorowuje proces racjonalnego, operatywnego planowania zwózki/rozwózki tow[...]
EN This paper presents a synthesis of the general model of functioning and rational planning algorithm was developed carry/carting / goods from one airport using the time factor. The proposed model reproduces a rational process, operative planning carry / carting goods using L-shortest routes. The algo[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last