Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 232
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lotnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 12 58-59
2
100%
Journal of KONES
PL W bieżącym 2006 roku jest obchodzone 80-lecie powstania Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Przed II wojną światową misją Instytutu była certyfikacja samolotów wojskowych dla Polskich Sil Zbrojnych. Przez kilkadziesiąt powojennych lat pomimo izolacji od światowej wiedzy Instytut Lotnictwa odniósł w[...]
EN In 2006 we are celebrating 80th anniversary of establishing the Institute of Aviation in Warsaw. Before the World War II certification of military aircraft for Polish Air Forces was the main mission of the Institute. Within decades of fifties, sixties, seventies and eighties Institute of Aviation ac[...]
3
100%
Postępy Radiotechniki
4
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono informację o sposobie i metodach przeprowadzonych obliczeń i analiz podatności obsługowej samolotu TS11-Iskra uznawanego za jedno z lepszych rozwiązań światowych w grupie samolotów szkolno-bojowych.
EN The article presents information with respect to approach towards calculation methods undergone and TS11- ISKRA plane, which is considered to be one of the most outstanding worldwide solutions within combat-training planes group, servicing susceptibility analysis.
5
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 22-23
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 105-112
PL Metoda drzewa zdarzeń umożliwia badanie niezawodności różnych systemów i struktur konstrukcyjnych. W pracy opisano przykłady takich badań w zastosowaniu do statków powietrznych.
EN The 'tree-of-events' method enables invistigation into reliability of various systems and structural components. Several examples of such efforts have been described, with reference te aircraft structures.
7
80%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 5 25-34
8
80%
Logistyka
2003 Nr 6 76-76
PL Ponad 200 logistyków z Niemiec, Polski, Holandii, Węgier i Rosji uczestniczyło w odbywającej się 25 września 2003 r. w Wildau k. Berlina międzynarodowej konferencji pt. "Innowacyjne sieci w logistyce portów lotniczych". Liczba uczestników i obecność przedstawicieli czołowych koncernów z branży lotni[...]
9
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
1998 nr 5 205-210
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące klimatyzacji lotniczych kabin ciśnieniowych. Omówiono wymagania stawiane wykorzystywanym do tego celu instalacjom oraz najpopularniejsze sposoby ich realizacji.
EN Selected problems relating to air-conditioning systems of the pressure cabins have been presented in the paper. The requirements for application of such type installations and their most popular achievements.
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 137-144
PL Badania dotyczące udziału wykorzystania paliw w energetyce krajowej prognozują wzrost zastosowania gazu ziemnego oraz paliw płynnych w stosunku do obecnie dominujących paliw stałych. Będą one zużywane w większości w układach z turbinami gazowymi bądź silnikami tłokowymi. Sytuacja taka skłania do pro[...]
EN In the paper the two possible configurations were analysed for solving this problem: building a cogeneration plant by reusing two steam boilers (coal burning) and aviation turboengine using liquid fuel (kerosene). This problem is not at all simple because of using coal as main fuel. Estimation calc[...]
11
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule zaprezentowano model matematyczny oraz wyniki obliczeń układu o symetrii obrotowej, dla którego promieniowa sztywność podparcia wzdłuż obwodu nie ma cech symetrii osiowej.
EN The paper presents mathematical model and calculation results for a rotational symmetry system, the support radial stiffness of which, along the circuit has no axial symmetry.
12
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2007 Nr 4(191) 13-32
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem samolotów pasażerskich nowej generacji z dużym udziałem materiałów kompozytowych. Pokazano elementy projektu koncepcyjnego samolotu klasy BWB (latające skrzydło) oraz kilka konfiguracji klasycznych samolotów charakteryzujących się powiększo[...]
EN This paper presents selected design issues related to new generation passenger aircraft projects with high share of composite materials. Among projects being now in progress there are a Blended Wing Body configuration (BWB) and a number of classical configuration characterised by very high comfort f[...]
13
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Pojawienie się śmigłowców w ich dojrzałej technicznie formie obudziło wielkie oczekiwania co do możliwości użycia tego środka transportu powietrznego do zadań i w sytuacjach, gdy samolot okazywał się bezradny. Śmigłowce wniosły do lotnictwa nowe, niezwykle istotne elementy zastosowań. Właściwości ma[...]
EN The arrival of the helicopters in their technically mature form awakened great expectations about the possibility of using that mean of transport to the task and when the conventional airplane appeared helpless. Helicopters have made to aviation new, vital elements of its applications. Maneuverabili[...]
14
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Za życie wybranej gałęzi lotnictwa przyjęło się przyjmować długość okresu, jaki upłynął od uznanego za pierwszy swobodny lot określonego statku powietrznego, wykonany z człowiekiem na pokładzie i mocą własnego napędu. Tak, więc baloniarstwu "życie" liczy się od pierwszego wzlotu balonu z załogą (Je[...]
EN For the lifetime of selected branch of aviation industry has been accepted to measure the length of time elapsed since the first recognized free flight of the particular aircraft, made with a man onboard and under its own power. Thus, balooning "lifetime" is counted from the first balloon raise with[...]
15
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule dokonano próby określenia modelowych wymagań jakie spełniać śmigłowiec wykorzystywany do wykonywania zadań w ochronie lądowej granicy państwa. Podstawę do takiej analizy stanowił przegląd konstrukcji śmigłowców stosowanych w formacjach granicznych różnych państw. Dalsza ich ocena dokonywa[...]
EN In the article is performed the trial of model demands which should perform the helicopter used to the execution of tasks in protection of State land border. The base to such analysis was determined by the design review of helicopters used by different States in the border protect formations. Farthe[...]
16
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości wpływu zmian pewnych parametrów śmigłowca na dynamikę ruchu łopaty w przypadku silnych podmuchów atmosferycznych przy małych prędkościach obrotowych wirnika nośnego. Takie warunki sprzyjają powstaniu zjawiska aeroelastyczaego zwanego „żeglowaniem łopat" (a[...]
EN This paper analyzes the influence of changes of certain helicopter parameters on the dynamics of rotor blade motion in the case of severe atmospheric gusts at low speeds of the lifting rotor. Such conditions favor the formation of aeroelastic phenomenon called "blade sailing". The main risk associat[...]
17
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Przedstawiona analiza flatteru zawiera symulacje prób rowadzonych na rzeczywistych śmigłowcach oraz prób, które ze względu na duże ryzyko uszkodzenia łopat wykonywane mogą być tylko metodą symulacyjną. Wykazana została duża odporność łopat na drgania typu flatter w różnych warunkach użytkowania i pr[...]
EN The submitted flutter analysis contains the results of modeling tests performed on the real helicopters and tests, which considering the large risk of the rotor blades damage can be carried out only by modeling method. The large resistance of blades on the of flutter type vibrations in the different[...]
18
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę kapotażu śmigłowca i podano przykładowe przypadki mogące pojawić się w czasie eksploatacji śmigłowca. Prezentacja zawiera: opis zjawiska kapotażu w tym warunki sprzyjające powstawaniu i rozwinięciu zjawiska, model kapotażu oraz przykłady obliczeniowe dla śmigłowca PZ[...]
EN Article shows helicopter turnover effect analysis and example incidents, which can occur during helicopter operation. Presentation includes: turnover description and conditions when effect can occur. A study of possible extension of turnover limits is included.
19
80%
Postępy Radiotechniki
20
80%
Archives of Transport
PL Artykuł przedstawia pewne określone podejście do oceny bezpieczeństwa komputerowych magistrali używanych w lotnictwie i w przypadku zautomatyzowanych technologii. Odpowiada na zapotrzebowanie kwalifikowania i certyfikacji urządzeń elektronicznych stosowanych w dziedzinach aktywności ludzkiej, wymaga[...]
EN This study presents an approach to evaIuating safety of computer databuses for use in avionics and automotive industries. It responds to the need for quaIification and certification of electronic devices used in safety-related applications. Some of these applications, such as fly-by-wire systems on [...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last