Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lokomotywa spalinowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono telematyczny system nadzoru i monitoringu, który jest standardowym wyposażeniem lokomotyw spalinowych Maksima 40 CC firmy Voith. Jest to pierwszy, kompleksowy system telematyczny, stanowiący seryjne wyposażenie lokomotywy. Jest to podejście nowatorskie, które ma wiele zalet,[...]
EN The article presents a telematic system for surveillance and monitoring, which is a standard equipment at Voith company diesel locomotive Maxima 40 CC. It is the first comprehensive telematic system, which is the serial equipment of locomotives. This is an innovative approach, which has many advanta[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca prezentuje wyniki badań zjawiska wypadania zapłonu silnika lokomotywy spalinowej i pokazuje możliwość zastosowania metod nieliniowych do analizy sygnałów wibroakustycznych silnika. Potrzebę podjęcia tego typu badań pokazano z punktu widzenia perspektywy wprowadzenia dla ciężkich silników spali[...]
EN The paper presents some results of measurements in misfire of an exhaust locomotive engine and shows the possibility of the nonlinear methods application to vibro-acoustic engine signals analysis. The need of such researches was showed in a future perspective of application the norms similar to OBD [...]
3
100%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 4 42-48
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z zastosowaniem hybrydowych układów napędowych w lokomotywach spalinowych przeznaczonych do prac manewrowych i prowadzenia lekkich pociągów towarowych. Przedstawiono w nim korzyści wynikające z wprowadzenia napędu hybrydowego oraz zaprezentowano będące [...]
EN This paper gives attention to problems with usage of hybrid driving systems in diesel locomotives for maneuver tasks and light freight trains. It is presented some advantages coming from using hybrid drive and locomotives operating abroad. Moreover, the guidelines and requirements for main groups an[...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podstawowym wskaźnikiem charakteryzujacym proces przekształcania energii chemicznej paliwa na użyteczny efekt pracy pojazdu, czyli na moc mechaniczną na obwodzie kół napędowych lokomotywy, jest wskaźnik zużycia paliwa na jednostkę pracy przewozowej. Aby móc w miarę precyzyjnie określić wartość tego [...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Postępujący proces integracji europejskiej oraz wymagania konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi trans.portu, zwłaszcza samochodowego zmusza krajowych przewoźników kolejowych (skupionych w PKP i prywat.nych) z jednej strony do zakupu nowoczesnego taboru, z drugiej natomiast do realizacji racjo[...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono dotychczasowe projekty modernizacji lokomotyw spalinowych realizowanych w za.kresie konstrukcyjnym przez Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu. Przedstawiono w nim krótkie opisy zrealizowanych modernizacji. Ponadto zaprezentowano również projekty tzw. "polonizacji" [...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ceny paliw płynnych na rynkach światowych, a tym samym i w Polsce od dłuższego okresu czasu wykazują zde.cydowaną tendencję wzrostową i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej perspektywie te trendy w ruchach cen uległy odwróceniu lub chociażby dłuższej stabilizacji. Dodatkowo, rosnąca wraz z dosk[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Lokomotywy spalinowe eksploatowane od ponad 30 lat na PLK w zakładach przemysłowych wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych w celu zwiększenia ich technicznych i ekonomicznych wskaźników pracy, zdecydowanej poprawy warunków pracy maszynisty, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych zw[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Produkcja lokomotyw serii SM31 była odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie krajowego przewoźnika PKP oraz zakładów przemysłowych na lokomotywy do wykonywania ciężkich prać manewrowo-wywozowych. Lokomotywa ta jest konstrukcją opracowaną w Polsce, produkowaną seryjnie w latach 1976-1985 przez pi[...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W 1994 r. w Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. (PTKiGK S.A.) w Rybniku zmodernizowano pierwszą lokomotywę spalinową serii T448p, zastępując silnik spalinowy K6S230 DR produkcji CKD silnikiem typu 12V396 TC12 firmy MTU. Obecny właściciel lokomotywy przekazał ją w list[...]
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Lokomotywy spalinowe serii SP32 o mocy 960 kW (1300 KM) zostały zakupione przez PKP w Rumunii w drugiej połowie lat 80. XX w. z przeznaczeniem do prowadzenia pociągów pasażerskich o masie około 250 Mg z prędkościami do 100 km/h. Ogółem dostarczono 150 lokomotyw, z których ze względu na duże koszty e[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Efektywna ocena stanu technicznego agregatu prądotwórczego lokomotywy spalinowej z przekładnią elektryczną wymaga złożonego wyposażenia technicznego i wysokich kwalifikacji diagnostów. Wiąże się to z wymiernymi kosztami, które przy racjonalne] działalności gospodarczej muszą być źródłem efektów ekon[...]
13
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Diagnostyka jest jednym z działań procesu utrzymania lokomotyw, które umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploa.tacji lokomotyw. Diagnostyka agregatów prądotwórczych lokomotyw może też być jednym z działań koniecznych do sprostania wymaganiom UE dotyczącym transportu kolejowego.
14
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kolej narodziła się ponad 200 lat temu na kontynencie europejskim. Przez te lata przeszła wielkie przeobrażenia, od "Rakiety" Stephensona do najnowszych generacji pociągów TGV i ICE. Europa zawsze wyznaczała najnowsze trendy i była pionierem w dziedzinie kolejnictwa. Liczne burzliwe wydarzenia na pr[...]
15
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kryzys na rynku paliw płynnych, jaki miał miejsce na początku lat 70., stosunkowo mała stabilność cen ropy naftowej w latach późniejszych spowodowały, że wielkość przewozów objętych trakcją spalinową od pewnego czasu nie ulega istotniejszym zmianom. Trakcja spalinowa stanowi jednak niemal jedyny rod[...]
16
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W kwietniu 2004 r. została znowelizowana Dyrektywa 97/88 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach. Do[...]
17
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Warunkiem podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego, oprócz zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju dla niego w polityce transportowej państwa, jest także podjęcie odpowiednich działań inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych ze strony samych przedsiębiorstw kolejowych. Wśród tych działań s[...]
18
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł przedstawia zasadę działania i opis elektronicznego regulatora przekładni elektrycznej, zastosowanego w zmodernizowanej lokomotywie SM42, wyposażonej w silnik firmy MTU typu 8V 396 TC 14 i prądnicą synchroniczną typu LSG-8550-90 firmy ABB Dolmel Drives.
19
75%
Pojazdy Szynowe
2014 Nr 3 20--27
PL W artykule zaprezentowano nowy typ tablicy pneumatycznej, zrealizowany w oparciu o opracowane w Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu uniwersalne pneumatyczne moduły funkcjonalne, realizujące poszczególne układy sterowania hamulcami lub pneumatyczne układy pomocnicze. Na bazie tych modułów [...]
EN The paper presents a new type of pneumatic board realized on the basis of the developed at the Rail Vehicles Institute TABOR in Poznan universal pneumatic functional modules, realizing the individual brake control systems or the pneumatic auxiliary systems. On the basis of these modules you can buil[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 3 6080--6086
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych typów ciężkich lokomotyw spalinowych pod kątem oceny możliwości unifikacji zespołu prądotwórczego oraz agregatu chłodniczego. Praca wykonana została w oparciu o cztery typy spalinowych pojazdów trakcyjnych pracujących na terenie kraju, tj. lokomotywy serii [...]
EN This paper presents an analysis of selected types of heavy locomotives for assessing the possibility of an unification of a generating set with a refrigerating unit for heavy diesel locomotives assessment was based on the following types of internal combustion powered vehicles operating in Poland: S[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last