Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2474
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2007 Nr 3 158-170
PL Współczesność to diametralne i szybko postępujące zmian w kategoriach gospodarczych i cywilizacyjnych na całym świecie. Postępująca globalizacja i rozwój technologiczny spowodował i ciągle wywołuje wiele zmian w światowej gospodarce, a tym samym również i w logistyce. Logistyka nie tylko musi nadąża[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Wytworzenie wyniku w przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania inwencji twórczej i umiejętności człowieka, odpowiednich środków materialnych oraz informacji. Zaangażowane zasoby podlegają wartościowaniu wewnątrz przedsiębiorstwa i przez odbiorców wyników. Wartościowanie wewnętrzne jest podstawą tworzen[...]
EN Producing an outcome in a company needs involvement of human creativity and skills as well as suitable material means and information. People who are involved are subject to evaluation within the company (internal) and also to outcome recipients (external). Internal evaluation is a base of potential[...]
3
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
EN Supply Chain Management is one of the most important trends in the current business. The concept of SCM based on cooperation and collaboration among the firms. In this paper I discuss van der Veen's & Venugopal's quantitative model that shows on what depend "win-win" situations in supply chain partn[...]
4
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Niezaprzeczalny fakt, że człowiek nie jest dostatecznie wyposażony by żyć i funkcjonować w swoim środowisku adekwatnie do swoich potrzeb można wykorzystać jako źródło logistyki. W pracy przedstawiono strukturę pojęciową dotyczącą logistyki.
EN An evident fact, that man on Erth is not equipped to live and function adequatelly to his demand is a base of logistics sources explanation. The structure of notions concerned to logistics is presented in the paper.
5
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania doboru infrastruktury i wyposażenia centrów logistycznych. Dla przykładowego regionalnego centrum logistycznego przedstawiono wielkość realizowanych zadań oraz odwzorowanie jego struktury. Następnie formalny zapis modelu symulacyjnego dla systemów logist[...]
6
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Praca obejmuje sześć liniowych modeli matematycznych zadań programowania całkowitoliczbowego (PLC). Zaprezentowane monolityczne podejście do planowania produkcji umożliwia szeregowanie operacji dla dwóch różnych konfiguracji jednokierunkowego systemu przepływowego: systemu z buforami między operacyj[...]
EN The paper presents six mixed integer programming mathematical models of task scheduling for a multistage just in time production system. The models are constructed for two different system configurations: with intermediate buffers and without buffers. The cost criterion is used in the minimization f[...]
7
100%
Logistyka
2007 nr 4 CD-CD
8
100%
Logistyka
2007 nr 4 CD-CD
PL Zarządzanie logistyczne wymaga podejmowania wielu trudnych decyzji. Decyzje logistyczne bardzo często mają charakter trudnych wyborów typu "coś za coś". Wynika to przede wszystkim z systemowego charakteru logistyki. W obliczu narastających trudności gospodarczych można więc mówić o dylematach logist[...]
EN Logistics management is connected with making difficult decision. In the case we can say abort logistics dilemmas. The biggest one is confrontation between quality of logistics services and logistics costs. There are lots of other logistics dilemmas such as: mass customization or standardization, pu[...]
9
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W pracy przedstawiono nowe modele dwu-kryterialnego programowania całkowitoliczbowego do wspomagania decyzji dotyczących akceptacji zamówień i doboru terminów ich wykonania. Należy wyznaczyć maksymalny podzbiór zamówień, które mogą być wykonane w terminie przy ograniczeniach zasobowych, a dla pozost[...]
EN This paper presents a new integer programming approach to bi-objective customer order acceptance and due date setting in make-to-order manufacturing environment. The problem objective is to select maximal subset of customer orders that can be completed by requested dates and to delay due dates for t[...]
10
63%
Logistyka
2012 nr 5 2--4
PL Artykuł zawiera rozważania wynikające z głębokich studiów literatury badanego problemu. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kapitału społecznego jako zbioru instytucji nieformalnych w rozwoju logistyki. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono warunki instytucjonalne rozwoju lo[...]
EN The article addresses considerations stemming from an in -depth study of the body of literature on the problem inquestion. The purpose of the paper is to high light the importance of social capital as a set of informal institutions in the development of logistics. It consists of two parts. The first[...]
11
63%
Logistyka
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania oraz scharakteryzowania najważniejsze procesów logistyczne, wskazując na ich kluczową role w efektywnym zarządzaniu produkcją ekologicznej porzeczki czarnej. Wskazano na różnice pomiędzy uprawą konwencjonalną a ekologiczną.
EN The paper identifies and characterizes the main logistics processes, indicating their key role in effective production of organic currants. highlighted the differences between conventional and organic production.
12
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono proces logistyczny jakim jest magazynowanie jabłek oraz określono jego wpływ na jakość owoców. Scharakteryzowano równieżprocesy towarzyszące: przygotowania do zbioru, zbiór, przechowywanie oraz sortowanie jabłek. Zaprezentowano podstawowe informacje o różnych typach przechow[...]
EN The article presents the logistical process: storage of apples and determined its effect on fruit quality. Also characterized the main types of accompanying processes, preparations forharvesting,collection, storage and sorting. Presents basic information about the different types of storages.
13
63%
Logistyka
PL W ramach publikacji przedstawiono istotę biometrii i podstawowe założenia pozwalające na aplikacje systemów biometrycznych W logistyce przedsiębiorstw, głownie w jednostkach administracyjnych i instytucjach naukowych. Systemy te z powodzeniem stosowane są w bankach i instytucjach finansowych, a cora[...]
EN In his paper the essence of the biometry and the basic assumptions that allow application of biometric systems in corporate logistics especially at administrative units and scientic institutions Were introduced. The systems are successfully used at banks, other financial institutions and more frequ[...]
14
63%
Logistyka
PL Przedsiębiorstwa często zlecają podmiotom zewnętrznym zadania, które nie należą do ich podstawowej działalności. Sytuacja taka ma miejsce również w przypadku działań informatycznych. Korzyści z outsourcingu informatycznego to m.in. redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów oraz dostęp[...]
EN t is common for companies to outsource noncore business activities, especially in IT services. The benefits of outsourcing IT activities include reduction of costs of hiring experts and providing access to the latest technical solutions. In addition to many advantages, traditional outsourcing model [...]
15
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących organizacyjnych uwarunkowań logistyki w działalności usługowej. Przedstawiono funkcjonowanie komórek logistyki w strukturze organizacyjnej, Liczbę zatrudnionych pracowników, zakres realizowanych zadań logistycznych, rodzaj wyodrębnionych kos[...]
EN The paper presents the research results of the questioned concerning the conditions for logistics in the activity of service business. It presents the time of their establishment bodies in the organizational structure, responsible for employees, the type of specified logistics expenses, the scope of[...]
16
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badan ankietowych uwarunkowań logistyki w działalności handlowej przedsiębiorstw. Przedstawiono organizacyjne uwarunkowania, zakres realizowanych zadań logistycznych, koszty i logistyczne, cele strategii logistycznych, perspektywy i trudności oraz działania podejmowane i[...]
EN The paper presents the research results of the questioned concerning the conditions for logistics in the activity of trading business. It presents the time of their establishment bodies in the organizational structure, responsible for employees, the type of specified logistics expenses, the scope of[...]
17
63%
Logistyka
PL Artykuł poświęcony jest opakowaniom, które z logistycznego punktu widzenia stanowią element bezpiecznego, sprawnego oraz skutecznego przemieszczania wyrobów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Dokonano podziału opakowań ze względu na wymogi wynikające z uczestnictwa w łańcuch dostaw, rodzaju[...]
EN The article is dedicated to packages, which, from the logistic point of view, are the element of the safe and efficient products shifting from the place of dispatch to its destination. Packages were divided in terms of the requirements arising from participation in the supply chain, kinds of logisti[...]
18
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 3 26--28, 30
PL Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapit[...]
19
63%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Logistyka jest wykorzystywana w wielu działach gospodarki. Stało się tak dzięki jej uniwersalności. Jednym z działów, w którym można wykorzystać wiedzę logistyczną jest turystyka. Działalność turystyczna została przedstawiona w oparciu o autorski projekt wędrówek i ścieżek edukacyjno - wychowawczych[...]
EN The logistics is being used in various economic activity. This is because of it being universal. One of the part, where one can use logistics knowledge is tourism. Tourism activity was presented based on educational wanders and trips project. One of the difficulty in this project is the status of li[...]
20
63%
Logistyka
PL Przedstawiono skalę wydobycia surowców skalnych na Dolnym Śląsku oraz problemy transportowe związane z degradacją dróg kołowych spowodowaną ruchem ciężkich samochodów ciężarowych wywożących surowce z kopalni do odbiorców finalnych lub do bocznic kolejowych. Warunkiem poprawy sytuacji na drogach a zw[...]
EN Shows the scale mining of rock raw materials in the Lower Silesia and the transport problems associated with deterioration of roads due to heavy truck traffic by exporting raw materials from mine to end-users or railway sidings. Prerequisite for improving the situation on the roads and in particular[...]
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last