Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka zaopatrzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2005 Nr 1 35-38
2
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 3 7-13
PL W celu wykorzystania potencjału oszczędności, który tkwi w obszarze zakupów, Philips dąży do doskonalenia strategii zakupowych na bazie wniosków płynących z oceny ich efektywności. W tym celu opracowano system ewaluacji strategii zakupowych na trzech poziomach: ostatecznego wpływu na wyniki gospodar[...]
EN Philips Royal Electronics is continuously improving its purchasing and supply strategies to maximize its efficiency in this area. All improvements are based on in-depth analysis of changing conditions of supply markets and company's needs. Basically three types of analysis are being conducted. First[...]
3
80%
Logistyka
2014 nr 6 10343--10351
PL W pracy na przykładzie systemu SAP ERP przedstawiono możliwości zastosowania systemu informatycznego do realizacji wybranych procesów gospodarczych związanych z logistyką zaopatrzenia. Opisano typowy proces zaopatrzenia w systemie SAP, uwzględniający następujące etapy: zgłoszenie zapotrzebowania, ok[...]
EN The article on the example of SAP ERP system presents usage potential of IT system to realization of chosen economic processes connected with procurement logistics. A typical procurement process in SAP has been described. The process includes the following stages: determination of requirements, dete[...]
4
61%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Company's development depends on implemented changes which influence on enterprise potential and are coordinated with carried out strategy. Nowadays these changes are often related to IT. One of the enterprises which actively develops itself, invests in internet solutions is Bratex Dachy Company fro[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 321-330
PL W artykule zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania podejścia systemowego w logistyce zaopatrzenia przedsiębiorstw. Ujęcie systemowe przedstawiono w czterech aspektach: terminologicznym, opisowym, wyjaśniającym, konstrukcyjnym.
EN The article contains the possibility of making use the system approach in supply logistics companies. Four aspects present the system approach: terminology, descriptive, explanatory, and structural.
6
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1527--1531
PL Artykuł przedstawia propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej do oceny trzech modeli systemu logistycznego zaopatrzenia przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W pierwszym modelu obsługę logistyczną zapewnia centrum logistyczne, utworzone na potrzeby danej inwestycji. W drugim modelu sy[...]
EN The paper presents the proposal of use a multi attribute decision making method to evaluate three models of the logistics system of supply during the implementation of a construction project. In the first model, logistics service is provided by logistics center, created for the project needs. In the[...]
7
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 1 8-14
PL Na wejściu systemu logistycznego każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego znajduje się logistyka zaopatrzenia. Najważniejszym celem logistyki zaopatrzenia jest pozyskanie surowców, materiałów oraz półfabrykatów niezbędnych do zapewnienia ciągłości, a także rytmiczności produkcji. Dla osiągnięcia tego [...]
EN Supply logistics is a substytem, which is an entrance to every companies' logistics system. The main goal of supply logistics is to gain raw materials, semi-manufactured articles and other materials in oder to secure continuity and rhythmicality of production. This part of logistics does not only fo[...]
8
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 216--224
PL W artykule przedstawiono znaczenie prawidłowego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia dla przedsiębiorstw sektora odlewniczego. Zwrócono uwagę na konieczność doskonalenia procesów zaopatrzenia jako sposobu na podniesienie sprawności funkcjonowania podmiotu tego typu. W artykule zaprezentowano wyniki[...]
EN In the article there is presented the importance of the proper functioning of supply logistics for the enterprises of foundry sector. The main attention is paid on the necessity of improving supply processes as a way to increase the efficiency of the enterprises. The results were the effects of a st[...]
9
61%
Logistyka
PL Przedmiotem publikacji jest zarządzanie logistyczne w złożonej organizacji gospodarczej, specjalizującej się w produkcji odzieży dżinsowej. Złożoność prezentownej problematyki wynika z powiązań zewnętrznych i wewnętrznych zarówno technologicznych jak i organizacyjnych, co w sposób istotny wpływa na [...]
10
61%
Logistyka
PL W artykule została przedstawiona logistyka zaopatrzenia jako system dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przedsiębiorstw handlowych. Logistyka dystrybucji została ukazana jako proces integrujący przemieszczanie produktów i informacji od producenta do klienta. Koordynacja tych procesów w logisty[...]
EN The article showed the supply logistics as system of delivery in production firms in raw materials and commercial firms in ready-made products. The distribution logistics showed as integration process products and information from the production firm to the customer. The co-ordination these processe[...]
11
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 11 2--6
PL W artykule przedstawiono analizę jakości półwyrobów dostarczanych do znanej firmy motoryzacyjnej przez kilkunastu krajowych i zagranicznych dostawców. Przedstawiono procentowy rozkład (miesięczny w skali 1 roku) udziału każdego dostawcy w badanej partii (około 4 miliony sztuk) oraz procentowy udział[...]
EN The article presents an analysis of the quality of semifinished products delivered to a well-known automotive company by over a dozen domestic and foreign suppliers. The monthly percentage distribution of each supplier's share in the tested batch (about 4 million items) and the percentage share of n[...]
12
61%
Logistyka
2015 nr 4 5572--5581, CD2
PL W artykule zaprezentowano aspekty związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w branży farmaceutycznej. W początkowej części artykułu skoncentrowano się na pojęciu łańcucha dostaw. Następnie rozwinięto pojęcie logistyki zaopatrzenia aż wreszcie zdefiniowano jakie cele przed nią są stawiane. W drugiej c[...]
EN The paper presents aspects of supply chain management in the pharmaceutical industry.In the initial part of the article shown in the supply chain concept. Further developed the concept of supply logistics and defined goals and objectives of supply logistics. In the second part of the article charact[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 2-B 225---232
PL Obserwowany jest ciągły rozwój budownictwa monolitycznego, dzięki licznym zaletom tej technologii. Poziom wykonawstwa obiektów w tej technologii jest wysoki dzięki dostępności nowoczesnych deskowań, wytwarzaniu mieszanek betonowych wysokiej jakości przez profesjonalne betonownie i sprawnej logistyce[...]
EN Owing to the numerous advantages of this technology, the continuous development of monolithic constructions have been made possible. The complexity of structures using this technology have been made possible thanks to the use of modern shuttering, the production of high quality concrete mixes carrie[...]
14
51%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2005 T. 50, z. 1 133-140
PL W artykule przedstawiono problemy zaopatrywania huty stali w podstawowe surowce. Materiały dostarczane są na składowiska huty od dostawców z Brazylii, Ukrainy, Rosji, a także od dostawców krajowych. Problem dotyczy odpowiedniej organizacji dostaw, ich wyboru, prognozowania dostaw oraz prognozowania [...]
EN In the paper presents problems of basic materials' delivery to an exemplary Polish steel plant. The materials have been delivered to Mital Steel Poland Plant's storage from Brasil, Ukraine, Russia and Poland. The problems concern delivery organization, selection of contractors and delivery and reser[...]
15
51%
Archives of Foundry Engineering
EN As experience shows the practical, reliable assessment and optimisation of total costs of logistical processes implemented in supply chains of foundry plants is a quite complex and complicated process, because it requires to enclose all, without exception, performed actions, including them in variou[...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1087--1091, CD
PL Obiektem badań jest walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco w Hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie. W opracowaniu przedstawiono model logistycznego systemu walcowni, w którym uwzględniono typowe jego podsystemy, tzn. przepływu i składowania materiałów. Elementami systemu walcowni są urządzen[...]
EN The object of the study is to strip mill hot-rolled steel mill in Huta ArcelorMittal Poland in Cracow. The paper presents a model rolling mill logistic system which incorporates the characteristic of its subsystems: the movement and storage of materials. System components are mill production equipme[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 105--122
PL Analiza logistyczna procesów zaopatrzenia dotyczy identyfikacji procesów logistycznych, zamówień publicznych, zakupów zaopatrzeniowych oraz organizacji procesu zaopatrzenia. Prowadzi to do oceny stanu istniejącego procesów zaopatrzenia w wybranej kopalni węgla kamiennego oraz określenia możliwych ro[...]
EN Logistic analysis of procurement processes refers to the identification of logistics processes, public procurement, procurement purchases and the organization of the procurement process. This leads to the assessment of the condition of the existing supply processes in the selected coal mine and the [...]
18
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiona została koncepcja logistyki zaopatrzenia, uwzględniająca znaczenie procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, zwłaszcza przemysłowym i handlowym, a także określenie potrzeb zaopatrzeniowych i podjęcie decyzji odnośnie sposobu realizacji tychże potrzeb. Ponadto artykuł przeds[...]
EN The article presents the concept of supply logistic, taking into account the importance of procurement processes in an enterprise, especially industrial and commercial. Moreover, it discusses the supplies‘need and methods of making decisions about how to implement these requirements. Furthermore, th[...]
19
51%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 126-130
PL Powszechność procesów zakupu, zarówno dla celów dalszego przetwarzania, jak i dalszej odsprzedaży sprawia, że funkcja zakupu w każdym przedsiębiorstwie odgrywa ważną rolę. Kształtowanie strategii zakupowych powinno być jedną z kluczowych umiejętności i kompetencji firm mającą wpływ na zdobywanie prz[...]
EN Commonness of purchase processes, as well for further processing as further sale causes, that the purchase function plays important part in every enterprise. Purchase strategy shaping should be one of the key abilities and competences of companies, influencing gaining the competitive advantage. The [...]
20
51%
Logistyka
2014 nr 2 53--56
PL Artykuł prezentuje optymalizację procesu zaopatrzenia materiałowego w wyniku implementacji metody MRP. Na wstępie dokonano krótkiej charakterystyki systemu planowania potrzeb materiałowych. Następnie dokonano porównania kosztów zakupu elementów w oparciu o jednorazowy zakup oraz prezentowaną metodę.[...]
EN This paper presents the optimization of process of material supply as a result of the implementation of the MRP method. At admission was short characteristics of material requirements planning system. Then compared the costs of purchasing the items based on one – time purchase and the presented meth[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last