Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka wojskowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 1 77-79
2
100%
Logistyka
2003 Nr 5 41-43
3
63%
Logistyka
2010 nr 4 10-13
PL W artykule przedstawiono transformację logistyki w Wojsku Polskim w latach 90. XX wieku oraz wyzwania wspolczesnej logistyki wojskowej. W kontekście tych zmian zaproponowano zastosowanie outsourcingu w logistyce wojskowej, W tym w integracji łańcucha dostaw w Siłach Zbrojnych RP.
EN The article presents the military Iogistics transformation in the Polish Army in the 90s of the 20 th century and chalienges the contemporary military logistics. In the context of these changes applying the outsourcing in the military Iogistics as the integration of the supply chain in the Force of [...]
4
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Some remarks involved with logistic support processes have been presented in this paper. There are six main logistic support processes of the land forces: material support, technical support, transportation support, medical support, controling and additionally undertaking. Logistic support processes[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 4(85) 112-127
EN This paper contains a proposal of multidimensional assessment of fundamental military categories such as military power, military capability, military force and destruction charge. The methodological foundation for estimates of the manifestations of national power is a formula developed by author. T[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 1(74) 169-179
EN The optimization of logistic system results from the need of complex regulation of problems stemming from transformations carried out in the Polish Armed Forces’ logistics and also from adjusting its structures to tasks, undertaken obligations, as well as organizational-functional changes both condu[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 4(53) 149-166
EN A means leading to decrease both the costs resulting from the rotation and keeping war reserves of the armed forces is to store a particular amount of the Polish Armed Forces’ war reserves in the national economy. This issue concerns mainly the possibility to fuel and lubricants as well as food and [...]
8
51%
Logistyka
2010 nr 3 23-26
PL Wspotpraca pomiędzy logistyką wojskową a cywilną trwa od lat. Mechanizmy logistyczne, funkcjonujące dzis na rynku gospodarczym, mają swoje źródiło w rozwiązaniach militarnych, wypracowanych w armii przez szereg lat. Współcześnie obserwujemy odwrotne trendy w tych relacjach, a logistyczne rozwiązania[...]
EN Cooperation between military and civil logistics going on for many years. Modern mechanisms of logistics operating business in the market have their roots in military solutions, developed in the army for many years. Actually we observe the opposite trend in these relations, and logistics solutions t[...]
9
51%
Logistyka
2010 nr 2 126-128
PL Logistyka wojskowa przechodzi w ostatnich latach gruntowną transformację w kierunku zwiększenia zaangażowania w realizację zadań logistycznych firm zewnętrznych. Specjalistyczne podmioty gospodarcze, realizując zadania na rzecz sił zbrojnych, wnoszą w obszarach objętych umową nowoczesne rozwiązania [...]
EN Military logistics in recent years, undergoing a thorough transformation in the direction of increasing involvement in the tasks of extemal logistics companies. Specialist operator performing tasks for the armed forces make in the areas covered by the agreement modem organizational and technical sol[...]
10
51%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Logistyka ekspedycyjna jest od kilkunastu lat nowym wyzwaniem dla polskiej armii. Doświadczenia przednatowskie nie były w tym zakresie duże. Po przystąpieniu do sojuszu wysyłanie polskich misji wojskowych stało się ważnym elementem polityki zagranicznej. Jednakże aby zapewnić wysoką efektywność dzia[...]
EN Expeditionary logistics is new challenge from several for polish army lat. Before NATO experiences were not big in this range. Sending of polish mission has become important element of foreign policy after approaching for alliance military. However, in order to assure (provide) high efficiency of op[...]
11
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono perspektywy rozwoju sieci logistycznych w wojsku. Zaprezentowano przesłanki rozwoju logistyki w aspekcie działań sieciocentrycznych oraz wizję logistyki w perspektywie 20-30 lat. Określono kierunki i możliwości rozwoju infrastruktury sieci logistycznych w SZ RP.
EN Th ere were presented prospective of development of military logistical nets. Conditions of logistics' development were precised in aspect of Network Centric Warefare as well as vision of logistics in 20-30 upcoming years. There were showed directions and abilities of development of infrastructure o[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 2(67)A 83-89
EN This article shows the issue of the integration of the outside contractors with contractors who are limited in process of supporting the military forces in missions and operations. In the initial part of the article, the author focused reader's attention on possible conditions of contemporary confli[...]
13
51%
Logistyka
2015 nr 3 5609--5614
PL W artykule autorzy przedstawili rozważania na temat logistyki wojskowej jako dyscypliny naukowej. Punktem wyjścia były poglądy różnych autorów w zakresie wyróżników, które muszą być spełnione, aby dana gałąź wiedzy mogła pretendować do tego miana. Ponadto zostały określone zależności oraz prawidłowo[...]
EN In the paper, authors present findings on military logistics as a scientific discipline. The starting point are views of numerous authors in area of designates, which must be fulfilled in order to treat respective branch of knowledge as a discipline. Further, there are defined dependencies and regul[...]
14
44%
Logistyka
PL W artykule przeanalizowano proces przemieszczenia strategicznego wojsk na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, na który składa się planowanie i przygotowanie przemieszczenia, realizacja przemieszczenia transportem morskim i lotniczym oraz organizacja mostów transportowych [...]
EN In the paper the process of strategic movement of military troops was analyzed on the example of the Polish Contingent in the Republic of Iraq. The mentioned process included following stages: planning and preparing the movement, execution of movement by air and sea transport, organization of air an[...]
15
44%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono funkcjonowania systemu zabezpieczenia technicznego w Wojskach Lądowych Federacji Rosyjskiej. Przedstawiono umiejscowienie wojsk zabezpieczenia technicznego w strukturze wojsk lądowych, zadania zabezpieczenia technicznego oraz funkcjonowanie systemu na przykładzie operacji wo[...]
EN The paper presents the maintenance system of the army of Russian Federation. There are presented the location of maintenance troops in the Army, the main tasks of maintenance troops and the operation of system on example of the military operation in Chechnya. Additionally, the exemplification of the[...]
16
44%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe w zakresie wdrażania wybranych środków obsługowo-naprawczych do systemu logistycznego SZ RP. Opisano nowo opracowane mobilne warsztaty obsługowo-naprawcze zbudowane na kontenerach, kołowy pojazd ewakuacji, namioty techniczne oraz zestawy narzędzi i materi[...]
EN The paper presents developmental tendencies of selected maintenance and repairs means, which are being put into practice to logistic system of Polish Armed Forces. There are underlined newly created mobile maintenance and repair workshops built on container, wheeled recovery vehicle, technical tents[...]
17
44%
Logistyka
2014 nr 6 7508--7515
PL W artykule przedstawiono w syntetycznym ujęciu historię logistyki wojskowej i jej tendencje rozwojowe wynikające ze zmian w prowadzeniu działań bojowych. Na tym tle omówiono główne zadania i procesy logistyki wojskowej na poszczególnych poziomach funkcjonowania. Następnie szczegółowiej odniesiono si[...]
EN In the article there is presented shortly history of military logistics and its development trends resulting from changes in a way of carrying out combat operations. On that background the main tasks of military logistics were presented at the different levels of functioning. Then, in more detail, t[...]
18
38%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 117-131
EN The aim of this article is to show the areas and possibilities of making use of outsourcing in the Polish Armed Forces. The article presents current opinions of both military logistic theoreticians and practitioners on this problem and the range of logistic services suggested by the author, which ca[...]
19
38%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 152-166
EN NATO crisis response operations (operations outside Article 5 of the Washington Treaty) include: peace support operations, evacuation operations, support operations in natural disasters and humanitarian aid, search and rescue operations, operations with the use of military force or the demonstration[...]
20
38%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 2(87) 115-134
EN Poland, according to alliance commitments, should be ready to participate with its forces in crisis response operations, including peace support operations. It is estimated that in these operations may be involved, among others, land tasks forces in strength of ½ strengthened mechanized brigade or b[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last