Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka w sytuacjach kryzysowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł składa się ze wstępu i trzech rozdziałów oraz wniosków. Przedmiotem teoretycznych rozważań referatu jest logistyka w sytuacjach kryzysowych. Podmiot obsługi, środowisko i cel funkcjonowania, to tylko niektóre wyznaczniki odróżniające ją od swoich poprzedników (logistyki wojskowej i cywilnej)[...]
EN This article consists of an introduction, three chapters and conclusions. The subject of theoretical considerations of this paper is logistics in critical situations. Serving entity, the environment and the objective of functioning are just some of the determinants of distinguishing it from its pred[...]
2
84%
Logistyka
2015 nr 4 7633--7642, CD2
PL W artykule podjęto próbę usystematyzowania organizacji o strukturze sieciowej w obszarze logistyki społecznej w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. Pokazano definicję logistyki społecznej na tle istniejącego rozumienia logistyki. Dokonano charakterystyki logistyki w sytuacjach kryzysowych i wskazan[...]
EN The article attempts to systematize the organization with a network structure in the area of social logistics in reference to crisis situations. The definition of social logistics against the existing understanding of logistics was presented. Logistics in crisis situations was also characterized wit[...]
3
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 10--15
PL Bezpieczeństwo nie jest stanem stabilnym, ponadto nie należy przyjmować go za pewnik ani jako coś trwałego. W życiu codziennym pojawiają się ciągłe zagrożenia, zarówno wynikające z sił natury, jak i jednostkowych i zamierzonych skutków działalności człowieka. W celu zapewnienia pożądanego poziomu be[...]
EN Security is not a stable state, moreover it should not be taken for granted neither as something permanent. In everyday life there appear continuous threats, both origining either from the forces of nature or the unintended and intended effects of human activity. In order to ensure the desired level[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przepro[...]
EN The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the v[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last