Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 51-52
2
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Elastyczność jest ogólnie akceptowana i pożądaną cechą. Autorka wychodząc od zdefiniowania elastyczności zaprezentowała możliwości kreowania elastyczności w zakresie logistyki transportu.
EN Flexibility is a generally accepted and desired feature. Author using the definition of flexibility has presented flexibility creation in logistic transport.
3
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Wzrastająca w szybkim tempie ilość ładunków, przewożonych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oddziałów prowadzących działania w różnych, często odległych stronach świata, wymaga użycia wysokowydajnych, niezawodnych systemów transportowych. Badania nad ich rozwojem prowadzone są w oparciu o [...]
EN Most of existing transportations systems is comprised of a heavy tactical vehicle and set of interchangeable rear body units that allows meeting the operational requirements of expeditionary missions throughout the world. But very important element of future military capabilities will be the unmanne[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 439-446
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego podstawowe rodzaje, zwrócono uwagę na infrastrukturę transportową, niektóre operacje i procesy transportowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania procesów transpor[...]
EN The article presents some aspects connected with transport. The authors have presented its basic types, taking into consideration the transport infrastructure, some transport operations and process and the logistic aspects connected with these issues. Chosen examples of transport processes modeling [...]
5
80%
Logistyka
2011 nr 6 27-29
PL Funkcjonowanie logistyki transportu paliw płynnych jest wspomagane odpowiednimi procesami, które zapewniają wysoki standard ich realizacji. Niestety, nawet w tym obszarze, zdarzają się sytuacje niepożądane, do których w opisywanym przypadku należą mikro i makro zmieszania paliw płynnych podczas real[...]
EN Functioning of logistics transport for liquid fuels is supported relevant processes, which ensure a high standard of the-ir achievement. Unfortunately, even in this area, happend undesirable situations, in our case include micro and macro-mix of liquid fuels which take part during the process of loa[...]
6
70%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2010 Vol. 9, nr 2 153-172
EN The article deals with the technique allowing to estimate and forecast expected incomes, logistics transport systems subjects warehouse squares. The technique is based on application of HM (Howard-Matalytski) - queueing networks with incomes.
7
61%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This paper presents the modeling of energy intensity of vehicles in terms of loss of kinetic energy during driving on a motorway, dual carriageway and national road. The analysis was based on elements of mathematical statistics on the prevalence of sensitivity of the total speed and variation of its[...]
8
61%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł prezentuje nowoczesne podejście do zagadnień identyfikacji i lokalizacji środków transportu w podziemnych wyrobiskach górniczych jako narzędzia wspomagającego prowadzenie efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami transportowymi, pozwalając także na optymalizację prowadzonej gospodarki mat[...]
EN Article presents a modern approach to the identification, localization and supervision of transport in underground mining, as a tool to support effective management of its transport resources, allowing economic optimization of material management. It also presents the hardware and software platform [...]
9
61%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono problem wpływu rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i eksploatacji środków transportu na środowisko naturalne. Poruszono aspekt postępującej degradacji przyrody i szeroko zakrojone działania organizacji państwowych na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
EN The article presents problems automotive industry and exploatation of transport resources impact on environment. Presents problem progressive degadation of nature and all government organization action for emission gas reduction too.
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 61 29-35
PL Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych, globalizacja działań i bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi prowadzenia biznesu. W coraz złożonym, globalnym środowisku transoportowym, efektywna współpraca z partnerami w ramach sieci, podejmowanie na czas opłacalnych decyzji oraz [...]
EN The rapid progress in the information technology, globalization of activities and growing clients` demand lay out new ways of business making. On the complicated, global transport market, the efficient cooperation between the partners within the same chain, undertaking profitable decision in due tim[...]
11
61%
Logistyka
2014 nr 3 7123--7130
PL Rozwój gospodarczy świata oraz szybki przepływ kapitału i informacji wymusił nowe metody zarządzania logistycznego w zakresie transportu. Posiadanie własnej floty pojazdów stało się nie efektywne finansowo. Koszty całkowite utrzymania systemu transportowego uwzględniające: koszty pojazdów, koszty pr[...]
EN Economic development of the world and fast capital flow as well as information flow has forced new methods of logistic management in the field of transport. Possessing own fleet of vehicles became financially inefficient. Full maintenance costs of transport system which include: costs of vehicles, c[...]
12
61%
Logistyka
2014 nr 4 2827--2837
PL Przedmiotem badań jest system transportowy budowany na bazie strategii zrównoważonego rozwoju. Autor stawia hipotezę, iż realizacja tej strategii, prowadząc do tworzenia ładu zintegrowanego w sektorze transportu, opartego na ładzie ekonomicznym, ekologicznym, technicznym, przestrzennym i społecznym,[...]
EN The subject of the research is the transport system build in line with the already used strategy of sustainable development. The author presents the hypothesis that the implementation of this strategy, leading to the formation of an integrated order in the transport sector based on economic, environ[...]
13
61%
Logistyka
PL Sytuacje kryzysowe, mające charakter losowy, są coraz częstsze. Wynikają one zarówno z działania natury oraz ludzi. Dlatego powstaje konieczność należytego przygotowania ludzi i sprzętu do przeciwdziałania ich skutkom. W artykule opisano właściwe przygotowanie służb ratowniczych pod ką[...]
EN Crisis situations are more and more frequent and of random charakter. They result from an action of the nature and from people activities. Therefore appropriate people and equipment preparation is necessary to counteract their effects. This article describes the proper preparat[...]
14
61%
Logistyka
2016 nr 3 65--69
PL Pod koniec II wojny światowej przywódcy zwycięskich mocarstw Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii uzgodnili, że każda ze stron powinna zajmować po części podzielonych Niemiec jako strefę okupacyjną. Ponadto, w trakcie negocjacji uzgodniono, iż zarządzanie strefami okupacyjn[...]
15
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Strategia Unii Europejskiej, zmierzająca do rozwoju proekologicznych systemów transportowych, szczególną rolę przypisuje przewozom intermodalnym. Opracowywane prognozy badawczo-rozwojowe [1] dotyczą transportu intermodalnego głównie w układzie logistycznym: kolej-droga, żegluga śródlądowa-kolej-drog[...]
16
61%
Logistyka
2015 nr 6 246--250, CD
PL W pracy opisano proces spedycji ładunków biomasowych w ujęciu technicznym, uwzględniając poszczególne etapy organizacji procesu transportowego, a także wskazując rolę firm spedycyjnych w poszczególnych fazach przewozu ładunku. Przedstawiono elektroniczne giełdy transportowe, jako narzędzia wspomagaj[...]
EN This paper describes the process of forwarding biomass in technical perspective, taking into account the various stages of the organization of the transport process, as well as pointing out the role of shipping companies in the various phases of the carriage of cargo. Presented electronic freight ex[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1536--1538, CD
PL Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów i konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu jakim jest termin dostawy, dlatego system zaopatrzenia to m.in. sprawne procesy przewozowe zsynchronizowane z przepływem towarów i dokumentów z[...]
EN Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time-as the highest priority-has to be maintained at the same time. Thus, the supply system means: effective transport processes synchronized with goods and documents flow, which cater for flexi[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1215-1219
PL W artykule przedstawiony został ogólny zarys działalności transportowej wybranego przedsiębiorstwa. Realizację zadań transportowych podmiotu warunkuje między innymi dostosowanie transportu własnego do wymogów odbiorcy, właściwy dobór i dostosowanie taboru transportowego zarówno podczas procesu produ[...]
EN The article presents an overview of the transport activity of chosen enterprise. Realization of transportation tasks of the entity determines, inter alia, the adaptation to the customers requirements, the proper selection and adjustment of transport fleet, both in the production, as well as unloadin[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1221-1226
PL W artykule przedstawiony został ogólny zarys działalności transportowej wybranego przedsiębiorstwa. Realizację zadań transportowych podmiotu warunkuje między innymi dostosowanie transportu własnego do wymogów odbiorcy, właściwy dobór i dostosowanie taboru transportowego zarówno podczas procesu produ[...]
EN The article presents an overview of the transport activity of chosen enterprise. Realization of transportation tasks of the entity determines, inter alia, the adaptation to the customers requirements, the proper selection and adjustment of transport fleet, both in the production, as well as unloadin[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 5 131--144
PL Artykuł prezentuje teoretyczne rozważania nad zastosowaniem i wykorzystaniem zasad logistyki w transporcie, zarówno w samym procesie przewozowym, jak i w organizacji całego transportu, włączając do rozważań wykorzystanie przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych. Przedstawiono możliwości optymali[...]
DE [...] Der Logistikansatz ist seit einigen Jahrzehnten in Wissenschaft und Praxis dominant. Die ursprüngliche Anwendung der Logistik in der Wirtschaft hat sich von der Automobil industrie auf nahezu alle Industriezweige, das Handwerk und den Dienstleistungssektor ausgeweitet. Mit der Ausweitung der A[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last