Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 5 29-33
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia logistyki odpadów w sektorze hutniczym. System ten składa się z kilku podsystemów. Do kluczowych należą podsystem unieszkodliwiania odpadów i podsystem powtórnego zagospodarowania. W sektorze hutniczym odpady stalowe i odpady z żelaza są w całości wykorzy[...]
EN In the paper some questions connected with waste logistics system for example of steelworks. There are some components in the system. The key components are pre-treatment, neutralization and reusing of wastes in production. In steelworks some wastes are reused in completely (scrape-iron, steel clot,[...]
2
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2005 T. 50, z. 1 141-150
PL W artykule przedstawiono systemowe ujęcie gospodarki odpadami w hucie stali. Zaprojektowano informatyczną bazę danych, której zadaniem jest zarządzanie oraz prezentowanie danych dotyczących odpadów towarzyszących procesom wytwarzania wyrobów stalowych. Bazę zaprogramowano w języku Borland Delphi 7. [...]
EN In the paper system vision of steel metallurgical waste and utilization disposal - on the plant in Kraków example - has been shown. In the work logistic approach including integrated material, information and capital flow was applied. The solid and hydrated waste producing, utilization and storage w[...]
3
88%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4
75%
Logistyka
PL Przedstawiony artykuł dotyczy problematyki związanej z logistycznym systemem gospodarki odpadami podczas przeprowadzonych badań na terenie małej gminy województwa podkarpackiego. Poruszone zostały problemy logistyki zagospodarowania odpadów na wybranym przykładzie.
EN Presented article concerns problems connected with logistic system of the waste management while carrying out of the research on the area of the small urban community of the podkarpackie voivodship. An issue raised in the article concerns logistics of the waste management which are presented on the [...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 12 828--833
PL W artykule przedstawiono problematykę logistycznego przepływu odpadów w sektorze hutniczym z uwzględniniem ochrony środowiska. Sektor hutniczy może być uznawany za jeden z najbardziej uciążliwych dla środowiska przyrodniczego, gdyż jednorazowo wpływa na kilka jego komponentów: zanieczyszcza atmosfer[...]
EN The article is dedicated to the problem of logistical flow of wastes in the steel sector. The steel sector may be regarded as one of the most burdensome for the environment, because once it effects on several components: dust pollutes the atmosphere and the gases cause water pollution and are a sour[...]
6
75%
Management Systems in Production Engineering
2015 nr 2 (18) 62--68
PL Artykuł zawiera analizę obowiązujących w Polsce i UE aktów prawnych dotyczących gospodarowania popiołami lotnymi w aspekcie organizacyjnym i technicznym. Głównym celem było wskazanie odpowiedzialności i obowiązków prawnych podmiotów gospodarujących popiołami lotnymi oraz stworzenie modelu obiegu dok[...]
EN The article includes the analysis of current legal acts in Poland and European Union, which concerns the management of coal fly ash in organizational and technical aspects. The main aim of this paper is to identify the responsibilities and the legal obligations of entities dealing with the coal fly [...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1534-1536
PL Celem logistyki odpadów jest obsługa odbioru, transportu i dostaw pozostałości, jak również ochrona zasobów naturalnych. Mapowanie strumienia wartości (VSM) jest metodą służącą do analizy systemów działaniowych. Przeprowadzona analiza struktury organizacyjnej zakładu chemicznego wraz z zastosowaniem[...]
EN A hypothetic chem. company producing plant protection agents and processing vegetable oils were evaluated to assess and optimize the logistics of prodn. waste treatment by value stream mapping method. Practical recommendations were given.
8
75%
Logistyka
2014 nr 6 4595-4605
PL W artykule przedstawiono metodę rozwiązującą problem wyznaczania tras jazdy pojazdów w przedsiębiorstwach komunalnych. Przedstawiona metoda składa się z trzech etapów: przygotowawczy, optymalizacyjny i generowania tras.Każdy etap została scharakteryzowana. W pracy przedstawiono model matematyczny wy[...]
EN The paper presents a method designating the vehicle routing problem in municipal service 4605 companies.Presented method consists of three phase: the preparatory phase, the optimization phase and the generated routes phase. Each phase was characterized.In this paper the mathematical model of this pr[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 63 427--453
PL Podstawowe działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości odpadów składowanych to w szczególności: wstępna obróbka odpadów zbieranych selektywnie, gospodarcze wykorzystanie odpadów, odzysk i recykling, unieszkodliwianie (biologiczne, chemiczne, mechaniczne, termiczne, deponowanie pozostałości). Skut[...]
EN Key actions aimed to reduce the amount of waste which is landfilled are in particular: pre-treatment of waste collected selectively, the economic use of waste, recovery and recycling, disposal (biological, chemical, mechanical, thermal, depositing residue). The efficiency of implementation of these [...]
10
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 466--478
PL Dbałość o środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wprowadza możliwość i potrzebę racjonalnego gospodarowania odpadami. Wśród ogromnej ilości rożnego rodzaju odpadów, przedmiotem szczególnego zainteresowania logistyki odpadów są odpady komunalne, w tym odpady zebrane w wyniku selektywnej[...]
EN Care for the environment in accordance with the principles of sustainable development introduces the possibility and the need for rational management of waste. Among the large number of different kinds of waste, municipal waste, including waste collected during the selective collection are of partic[...]
11
63%
Logistyka
2015 nr 3 4413--4419, CD 1
PL W artykule przestawiono krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych. Opisana została Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz Zalecenia ONZ które ujednoliciły wymagania techniczne obowiązu[...]
EN The article discusses the national and international regulations for the collection and transport of hazardous waste. Describes the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and the United Nations Recommendations that have harmonized technical requirem[...]
12
63%
Logistyka
2015 nr 4 2571--2582, CD2
PL W artykule przestawiono problematykę gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyszczególniono główne kierunki gospodarki odpadami w gminie w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe i unijne. Wykazano potrzebę wykorzystania logistyki odpadów w skutecznym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Podano zasady[...]
EN The article presents the problem of municipal waste management in Poland. The main directions of waste management in the municipalities are listed in accordance with applicable national and EU regulations. It has been shown the need to use the logistics of waste in the effective municipal waste mana[...]
13
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 1 (7) 64--77
PL W artykule podjęto próbę oceny istniejącego systemu dostaw popiołów lotnych pomiędzy zakładami energetyki i ciepłownictwa oraz zakładem górniczym. Głównym celem było wskazanie problemów technicznych, organizacyjnych oraz środowiskowych związanych z procesem transportu popiołów lotnych. W pracy schar[...]
EN The article attempts to evaluate supply system of fly ash between power plants and mining plant. The main aim of this paper is to shown technical, organizational and environmental problems which are related to transport process of fly ash. This paper characterized the fly ash and its recovery. The a[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 477--490
PL W artykule przedstawiono funkcjonowanie systemu logistycznego odzysku i recyklingu odpadów powstających w procesie produkcyjnym kolektorów słonecznych. Jest to przykład łańcucha logistycznego łączącego miejsca powstania odpadów z miejscami ich utylizacji. Koordynacja przepływu odpadów i surowców wtó[...]
EN The functioning of a logistic system concerning recovery and recycling of waste generated in the production process of solar collectors was presented in the article. It is an example of a logistic chain connecting a place where wastes are produced with a place where they are utilized. Coordination o[...]
15
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 395--406
PL Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe są odpadami niebezpiecznymi. Nieodpowiednio zagospodarowane są szkodliwe dla środowiska. Świadomość różnorodności, typów i składu chemicznego baterii i akumulatorów jest niezwykle ważna w planowaniu procesu logistycznego jakim jest segregacja. Ma także ist[...]
EN Used batteries and accumulators are hazardous waste. Improperly managed are harmful to the environment. Awareness of diversity, types, and the chemical composition of the battery and the battery is extremely important in planning the logistics process which is segregation. This is also important for[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 5 9-13
PL Realizacja obiektów budowlanych wiąże się z wytwarzaniem dużych ilości odpadów. Odpady powstają w każdym ogniwie łańcuchów logistycznych zaopatrujących budowy w wyroby budowlane, a także inne zasoby (np. wodę). Problematyka odpadów na placach budów, obejmująca przyczyny ich powstawania, rodzaj, spos[...]
EN A paper presents problems connected with process of building waste (reverse) logistics. It shows how a construction companies manage of waste production, store, utilization and recover. In this paper there are making use of questionnaire survey from 15 construction companies. As a result of this res[...]
17
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 479--489
PL Odzysk surowców z odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte baterie i akumulatory przenośne jest złożonym procesem logistycznym, przede wszystkim ze względu na różnorodność zastosowanych technik do wyodrębnienia materiałów, z jakich są zbudowane. Jest on niezbędny do przeprowadzenia, w związku z kon[...]
EN Recovery of raw materials from hazardous waste, which are used batteries and portable accumulators is a complex logistic process, primarily due to the variety of techniques used to extract the materials from which batteries and accumulators are constructed. This process is necessary to carry out, in[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1614--1621, CD
PL W obecnych czasach gospodarka odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi, staje się coraz ważniejsza. Ze względu na to, że odpady stanowią coraz większy problem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym ich liczba rośnie z każdym rokiem, ważne jest więc podjęcie działań w celu poprawnego[...]
EN Paper discussed the processes of municipal waste management in line with the principles of sustainable economic development and environmental protection. The processes involved in the management of municipal waste are described on the basis of the selected activity enterprise. Increasing environment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last