Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka morska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Rozwój logistyki morskiej, jej struktur funkcjonalnych, struktur przestrzennych i czasowych realizacji, zakresu obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności morskich operatorów logistycznych generuje potrzeby zapewniające właściwe zarządzanie morskim logistycznym łańcuchem dostaw. Możliwości podmi[...]
EN Development of maritime logistics, its functional structures, spatial and time structures in realization, dimentions in duties, costs, risks and responsibilities of the maritime logistics operator, generate the requirements which allow to conduct proper management with the logistic supply chain. The[...]
2
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawiono naturalną genezę, podstawowe funkcje i tendencje rozwojowe logistyki morskiej, będącej podstawą kształtowania współczesnych procesów globalizacji. We wstępie omówiono znaczenie rejonów nadmorskich w rozwoju gospodarczym i na tym tle podjęto próbę opisowego zdefiniowania pojęcia[...]
EN The paper presents a natural origin, the basic features and trends of maritime logistics, which is the basis of shaping contemporary processes of globalization. In the introduction discusses the importance of coastal regions in economic development, and against this background, attempts to define th[...]
3
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
EN Production factors and the infrastructure of seaports are certain, integral parts of the national wealth. They create the set of process inside business entities which decide on its benefits or losses, resulting from their determined by their activities and on specific interior and exterior country [...]
4
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Elastyczność stała się dzisiaj problemem krytycznym w kontekście poszukiwania możliwości sprostania wyzwaniom związanym z byciem konkurencyjnym, zapewnienia warunków rozwoju w otoczeniu. Stąd tendencja do badania istoty tego pojęcia Autorzy w referacie wychodząc charakterystyki przesłanek elastyczno[...]
EN Flexibility has become a critical problem nowadays in the context of searching for possibilities how to meet the requirements to be competitive and to ensure the conditions of development in the environment. This results in a tendency to carry out research in this field. In the paper, the authors st[...]
5
80%
Logistyka
2015 nr 6 482--486, CD
PL Przedstawione w artykule procesy i zjawiska związane ze zmianami aktywności gospodarczej w handlu i transporcie morskim wywierają silny wpływ na tworzenie nowego kształtu globalnej logistyki morskiej i jej sieci dostaw oraz lądowo-morskich łańcuchów transportowych, a w tym organizacji przewozów mult[...]
EN Processes and phenomena presented in this article and related to the changes in economic activity in trade and maritime transport have a strong influence on the formation of a new shape of the global maritime logistics and supply chain and its marine transport chains, including multimodal transport [...]
6
61%
Logistyka
2015 nr 3 5686--5690
PL Autorzy podjęli próbę przedstawienia strategii logistycznych stosowanych w transporcie morskim w Polsce. Opisali strategie logistyczne wykorzystywane w wielkich portach morskich w Unii Europejskiej. Następnie przedstawili rolę polskich portów morskich w globalnym łańcuchu dostaw. Porty, aby mieć sil[...]
EN The authors made an attempt to present logistics strategies applied in maritime transport in Poland. First, they review logistics strategies used in great seaports of European Union. Then, they describe the role of Polish maritime ports in global supply chain. Ports, in order to have a strong positi[...]
7
61%
Logistyka
2014 nr 6 5021-5026
PL W artykule podjęto próbę przedstawienia, jak na przestrzeni lat, zmieniała się rola portów morskich. Porty w Europie musiały dostosować się do obsługi znacznie większego ruchu żeglugi towarowe. Porty przestały pracować indywidualnie stając się częścią globalnego łańcucha dostaw. Porty aby mieć silną[...]
EN The present article serves as an attempt to show how, over the past years, the role of seaports has changed. European ports have had to adapt to handling considerably greater cargo shipping activities. The ports stopped working individually, thus becoming a part of global supply chain. Ports, in ord[...]
8
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Wstąpienie naszego kraju do NATO zdeterminowało potrzebę intensyfikacji procesów dostosowawczych, których celem jest osiągnięcie wymaganych poziomów standaryzacji we wszystkich dziedzinach działalności wojska. Dotyczy to również wsparcia logistycznego okrętów wyznaczonych do działań w Wielonarodowyc[...]
EN Joining the NATO by our is country determined by the necessity of intensification of processes, whose purpose is to achieve the required levels of standardization in all areas of the army activity. This also applies to logistics support of ships assigned to the activities in the Multinational Mariti[...]
9
51%
Logistyka
10
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 103--112
PL Artykuł dotyczy działań na rzecz rozwoju logistyki morskiej Unii Europejskiej. W tym celu dokonano przeglądu działań w zakresie dążenia do osiągnięcia nowych standardów systemu transportowego, zintegrowanego podejścia do polityki morskiej Unii Europejskiej, priorytetów i polityki transportu morskieg[...]
EN This article applies to actions for the development the European Union's maritime logistics. For this purpose, a review of activities aiming to achieve new standards of the transport system, an integrated approach to Maritime Policy, Priorities and maritime transport policy until 2018 and the action[...]
11
51%
Logistyka
2015 nr 4 1585--1590, CD2
PL Problem początków polskiej wczesno-nowożytnej techniki morskiej jak dotąd znalazł swe miejsce w stosunkowo niewielkiej ilości publikacji. Uwagę poświęcali mu głównie badacze dziejów floty wojennej, nie skupiali się jednak na szczegółowych zagadnieniach związanych z techniką wojskową, w tym przypadku[...]
EN The problem of Polish origins of early-modern maritime technology is in a relatively small number of publications. Mainly researchers of the history of naval dealt with this issue. However, they not focused on specific issues related to military technology. Probably this was due to a small number of[...]
12
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 832--846
PL Szlaki żeglugowe regionu Azji Południowo-Wschodniej to bardzo istotny obszar dla światowego transportu, który pomimo działań społeczności międzynarodowej w dalszym ciągu pod koniec drugiej dekady XXI wieku jest narażony na działania piratów morskich. Autorka w artykule poszuka odpowiedzi na pytania [...]
EN The shipping routes of the region of South-East Asia is an important area for the world of transport, that despite the efforts of the international community to continue to be at the end of the second decade of the 21st century are affected by the activities of pirates. The author of the article loo[...]
13
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 709--720, CD
PL Transport morski obsługuje największą część obrotów międzynarodowej wymiany towarowej. Szacuje się, iż pod względem masy ładunkowej ta gałąź transportu obsługuje około 2/3 obrotów handlu światowego. W globalnej gospodarce żegluga i porty są niezbędnym czynnikiem warunkującym aktywność międzynarodowe[...]
EN Sea transport handles the largest part of the international trade exchange. It is estimated that in terms of cargo weight, this branch of transport handles about 2/3 of global trade. In the global economy, shipping and ports are an essential factor conditioning the activity of international business[...]
14
41%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 371--389
PL Artykuł na ma celu przedstawienie globalnego problemu pustych kontenerów w transporcie morskim oraz koncepcji i prototypów pierwszych składanych kontenerów, które w obecnych czasach, po licznych modyfikacjach wydają się być gotowe do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w szeroko rozumianej logistyce. W[...]
EN The purpose of this article is to present information of empty container problem in maritime transport, concepts and prototypes of the first foldable containers, which nowadays after many improvements and modifications seems to be ready to revolutionize market and whole branch. As a result of the nu[...]
15
41%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 390--406
PL Niezrównoważony przepływ towarów między krajami, takimi jak państwa Azji Wschodniej i zachodniego świata, podniosły znacznie koszt rozmieszczenia pustych kontenerów. Potrzeba szybkiej i efektywnej relokacji pustych kontenerów powoduje wysokie koszty i często stanowi przeszkodę wpływającą na efektywn[...]
EN Carrying of empty containers, which arises from the need to reposition containers, is an expensive expenditure. This holds in primarily for shipping lines, who are usually responsible for container relocation and need to bear these container managing charges. Shipping lines are forced to search for [...]
16
31%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł przedstawia zmiany jakie dokonują się w sferze transportowo-logistycznej w województwie pomorskim w oparciu o funkcjonujące porty w Gdańsku i Gdyni w kontekście inwestycji towarzyszących rozwojowi funkcji transportowo-logistycznej tych portów w postaci rozwoju terminalu DCT w Gdańs[...]
EN This article attempts to describe the changes taking place in transportation and logistics area in the Pomeranian province on the basis of operating here the ports of Gdansk and Gdynia, and investments associated with the transport and logistics functions of these ports in the contest of development[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last