Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Współczesna logistyka miejska zakłada redukcję ruchu transportu wewnątrz ścisłego centrum miast poprzez zintegrowanie zarządzania systemami transportowymi. Wymusza to szukanie nowych rozwiązań środków transportowych ujętych w logistyczne zarządzanie ruchem transportowym w miastach. Jedną z takich dr[...]
EN Current logistics suppose reduction transit motion inside exact center of cities by integration a management of transport systems. It extorts new solutions of transport systems take in logistics management a transport motions in cities. One way is an idea of using existent railway infrastructure whe[...]
2
100%
Logistyka
PL Naukowe zainteresowanie sztuczną inteligencją oraz jej metodami obserwować można już od bardzo dawna. Teoretyczne badania nad tym obszarem wiedzy doprowadziły do powstania wielu rozwiązań stosowanych w praktyce. Znane i stosowane są rozwiąznia z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, w takich[...]
EN The contemporary solutions in logistics and production try to provide such action methods which allow to increase efficiency and generate savings of the processes that are realised. The following paper concerns on the areas of urban logistics and the possibility of using the artificial intelligence [...]
3
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Pierwsze publikacje dotyczące teorii "logistyki miejskiej" ukazały się z początkiem lat 90' ubiegłego stulecia, a w Polsce około 10 lat temu. Pomimo, że miniony okres zaowocował szeregiem publikacji problemowych jej teoria ciągle jest jeszcze w początkowej fazie identyfikacji oraz krystalizowania si[...]
EN First publications of the "City Logistics" theory appeared at the beginning of 90' past century and about 10 years ago in Poland. The city logistics theory still have been in initial stage of identification and crystallize or, as a matter of fact, confrontation different opinions regarding fundament[...]
4
100%
Logistyka
2006 nr 6 79-80
PL Bardzo dużo ostatnimi czasy można usłyszeć o logistyce miejskiej. Staje się ona tematem różnych grup gospodarki biznesu, począwszy od zwyczajnych obywateli, wspominając o firmach transportowych i sieciach handlowych zlokalizowanych w wielkich miastach, a skończywszy na politykach, którzy w temacie [...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 3 20-23
PL Koncepcja miasta ekologicznego stanowi nie lada wyzwanie dla logistyków. Znalezienie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, przedstawione w I części artykułu, może pomóc w jej usystematyzowaniu.
6
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienie logistyki miejskiej, która jest istotnym elementem w rozwoju poszczególnych miast, a także wskazuje możliwości pokonywania barier, za sprawą nowoczesnych rozwiązań. W tym celu przedstawiono dane dotyczące budowy i rozbudowy Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. W o[...]
EN The article presents the problem of urban logistics, which is an important element in the development of cities, and also indicates the possibility of overcoming barriers, through innovative solutions. For this purpose, the data on the construction and expansion of the Warsaw Airport – Modlin have b[...]
7
80%
Logistyka
PL Stale postępujący proces urbanizacji doprowadził do sytuacji, w której większość ludności żyje w miastach. Tym samym wszystko, co związane jest z bytowaniem człowieka, nagromadzone w jednym miejscu powoduje wiele problemów natury ekologicznej. Są to między innymi: wzrastająca liczba aut osobowych, w[...]
EN Constant progress of urban development led to the situation that most people live in towns. Due to that everything connected with people`s lives is gathered in one place which causes a lot of ecological problems. These are: increasing numbers of vehicles, transport of goods, old means of public tran[...]
8
80%
LogForum
PL W niniejszej pracy poruszono problematykę oczyszczania pasów drogowych w obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznań. Opisano podstawowe działania wykonywane w ramach oczyszczania, wskazano jego cele, powiązania z logistyką miejską i ekologistyką, wpływ na funkcjonowanie systemów drogowyc[...]
EN This paper presents issues related to road cleansing in urban areas based on example of the city of Poznan. It describes typical operations in road cleansing and relations with city logistics and green logistics, as well. Road cleansing goals and its influence on transport systems' operations as wel[...]
9
80%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 9 26-30
PL Podstawowe koncepcje z zakresu marketingu relacji. Dostosowane zasad marketingu relacji do potrzeb analizy logistycznego systemu miasta. Przykłady marketingowo-relacyjnego spojrzenia na wybrane rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej.
EN The basic conceptions of the range of relation marketing. The adjustment of relation marketing rules to the needs of analysis of city logistics system. Some examples of marketing and relation approach to some solutions from the range of urban logistics.
10
80%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 10 16-22
PL Koncepcja miast ekologicznych. Możliwości i sposoby przepływów osób w miastach ekologicznych. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach ekologicznych.
EN Conception of the ecological city. The opportunities and the ways of persons’ flows in the ecological cities. The logistics in management of persons’ flows in the ecological city.
11
80%
Logistyka
PL Referat przedstawia wybrane społeczne aspekty zarządzania logistycznego miejską infrastrukturą transportową. Wskazuje na związki jakości życia w mieście i logistyki miejskiej. Definiuje zakres działań diagnostycznych, które powinny być podejmowane w aspekcie społecznym logistyki miejskiej. Ponadto p[...]
EN This paper presents selected social aspects of management in city logistics. It shows some relationships between the quality of living and city logistics. It defines a range of diagnostic measures that should be taken in the social aspect of city logistics. It also shows selected results of research[...]
12
80%
Logistyka
PL Artykuł charakteryzuje wybrane problemy modelowania i symulacji w logistyce miejskiej. Referat prezentuje wybrane narzędzia symulacji układów transportowych oraz zakres i możliwości ich stosowania. Autorzy artykułu przedstawiają wyniki eksperymentu przeprowadzonego przy pomocy modelu symulacyjnego w[...]
EN This paper presents selected problems of the transportation systems modeling and simulation. It shows selected tools of simulation in transportation systems and the possibilities of their use. Authors present the results of an experiment which took place in Bielsko-Biala for the analysis and evaluat[...]
13
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule scharakteryzowano zakres i zadania logistyki miejskiej, która stanowi narzędzie wykorzystywane do rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów wysoce zurbanizowanych. W części empirycznej wskazano na sposoby rozwiązywania problemów transportowych w mieście na przykładzie Warszawy. Do a[...]
EN In the article a scope and tasks of the urban logistics were characterized. The urban logistics is a tool used to solve functioning problems of highly urbanized areas. In the empirical part the ways of solving transport problems in the Warsaw were pointed. For the analysis the „Strategy for sustaina[...]
14
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Tokio stanowiące najludniejszą metropolię świata musi sprostać wielu problemom związanym z dystrybucją towarów na swoim obszarze. System dystrybucji rozwiną się w metropolii tokijskiej od lat 60 XX wieku, a obecnie wspomagany jest rozwiązaniami teleinformatycznymi. Z transportem towarów wiąże się ró[...]
EN Formed in 1943, the Tokyo Metopolis is the most populated urban area in the world. As a consequence, it faces many challenges related to freight transport within the city regions. The distribution system in Tokyo has evolved since its beginning in the 1960’s, when the first Public Distribution Busin[...]
15
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Przedstawione systemowe podejście do logistyki miejskiej, oparte na funkcji kryterialnej, wymaga prowadzenia ciągłej oraz okresowej akwizycji danych o ruchu pojazdów. System akwizycji powinien także umożliwiać rejestrację i analizę procesów przekazywania towarów konsumpcyjnych, odpadów komunalnych, [...]
EN Effectiveness of city logistic solutions should be evaluable. A criterion function has been presented. Important operational data needed to evaluate the solutions can be obtained from traffic monitoring systems. Some of the monitoring systems can be used for gathering other data important for the ev[...]
16
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Skrzyżowanie o ruchu okrężnym jest jednym z ważniejszych rozwiązań mogących wpływać na poprawę przepustowości dróg. W praktyce jednak okazuje się, że na skrzyżowaniach tego typu również dochodzi niejednokrotnie do powstawania zatorów drogowych. Celem niniejszego opracowania jest ocena znaczenia wybo[...]
EN Roundabout is one of the most important solutions which could influence on road capacity increasing. But it seems that in the practice the congestion is the problem of that kind of road too. This paper is focused on analysis of influence of traffic lane choice on reduction of congestion on roundabou[...]
17
80%
Logistyka
2004 nr 1 51-57
PL Transport szynowy ładunków w obszarze miasta napotyka na szereg problemów wynikających z przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych, Transport ten może bazować na wykorzystaniu klasycznych wagonów kolejowych, platform logistycznych i tramwajów towarowych. Powiązanie wszystkich technicznych śr[...]
18
80%
Logistyka
PL Publikacja nawiązuje do artykułu E. Gołembskiej, P. Czajki i D. Tomaszewskiej: "Logistyka miejska XXI wieku", EuroLogistics 2001, nr 3, s. 65-71, dział: Akademia Logistyki.
19
80%
Logistyka
PL Artykuł ten przedstawia koncepcję tramwaju towarowego w ujęciu logistyki miejskiej w zintegrowanym zarządzaniu ruchem transportowym.
20
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Dystrybucja towarów na obszarach zurbanizowanych stanowi obecnie, obok transportu osobowego, jeden z podstawowych problemów logistyki miejskiej. Rozwiązanie problemów wymaga współpracy niezależnych operatorów logistycznych oraz administracji lokalnej. Doświadczenia miast europejskich w tym zakresie [...]
EN Urban logistics UL deals with people conveying and consumable goods flow throughout a tight network of dense and independently traffic controlled network of streets connecting a large number of destination points and pick-up points, at daily, weekly and seasonal traffic fluctuation. City logistics C[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last