Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 6 33-36
PL Jedną z zasadniczych barier stosowania logistyki w zarządzaniu miastem są trudności przy ilościowym pomiarze i jakościowej ocenie poziomu spójności systemu logistyki miejskiej. W artykule przyjęto, że system logistyki miejskiej to celowo zorganizowany zbiór elementów, takich jak: jego interesariusze[...]
EN One of the main barriers of logistics concept implementation in the practice of city management is the lack of consensus related to the quantitative measuring as well as qualitative evaluation of the city logistics system's connectivity. The city logistics system can be understood as a deliberately [...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 5 14-18
PL Specyfika przedmiotu logistyki miejskiej, będąca głównie konsekwencją jej wybitnie socjalnego charakteru, skłania do poszukiwania sposobów realizowania jej założeń nieznanych klasycznej logistyce biznesowej. Autorzy, poszukując inspiracji w dorobku dyscyplin dalekich nauce o zarządzaniu (jednak pozw[...]
EN Specificity of city logistics domain, which is mainly a consequence of its prominently social character, inclines towards searching for new methods of achieving its goals, unknown to classical business logistics. Authors, while looking for inspiration in miscellaneous disciplines far from management[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 11 18-22
PL Jednym ze sposobów ograniczania motoryzacji indywidualnej na teranie miasta jest promocja właściwie dostosowanej do potrzeb i wymagań klientów oferty miejskiej komunikacji zbiorowej. Poszukując natomiast rozwiązań problemu transportu towarowego na terenie miast, coraz powszechniej wykorzystuje się k[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 7 16-21
PL Autor przedstawia głównych aktorów logistyki miejskiej i najważniejsze uwarunkowania rozwoju miasta. Artykuł wskazuje na ścisłe związki między jakością życia w mieście i jakością infrastruktury transportowej miasta. Przedstawiono w nim również główne problemy związane z niską absorpcją funduszy unij[...]
EN The author presents the main actors of city logistics and key determinants of urban development. This paper shows the close relationship between the quality of city life and the quality of urban transport infrastructure. This paper presents the main problems in absorption of EU funds and their effec[...]
5
100%
Logistyka
2019 nr 4 23--25
PL Współdziałanie, znane zresztą od tysięcy lat, polega na dobrowolnym połączeniu sił i środków, by zrealizować wspólne cele, bądź cele indywidualne, zazwyczaj bez określonych korzyści materialnych (chociaż ten warunek nie jest konieczny).
6
75%
Logistyka
EN Distribution of goods in the urban areas facing the problem of increasing congestion is a serious difficulty for the local authorities. This paper presents possible sources of best practices in city logistics for local governments, i.e. European projects, such as SUGAR.
7
75%
Logistyka
2014 nr 4 7--10
PL Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o perspektywy logistyki miasta, osadzone w koncepcji miasta globalnego. Miasto, które buduje swoją przewagę konkurencyjną poprzez celowe wzmacnianie funkcji komunikacyjnych przestrzeni miasta, celem zwiększania liczby interakcji międzyludzkich, ma szan[...]
EN The aim of this paper is to answer the question about the prospects of the city logistics, embedded in the concept of global city. The city, which builds its competitive advantage by deliberately strengthening the communication functions of the cities space, in order to increase the number of interp[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 41--48
PL [...] We współczesnym świecie coraz wyraźniej można zaobserwować stale postępujący proces urbanizacji oraz narastającą koncentrację ludności, majątku i potencjału gospodarczego w wyodrębnionych jednostkach terytorialnych Z tego powodu współczesne wyzwania logistyczne coraz częściej odnoszą się do sy[...]
EN The article presents the idea of urban logistics and indicates the necessity of logistic support for transport organisation within a city. The main reasons for that is. progressive urbanisation process, increasing level of transport congestion and requirement to apply the transport solutions accordi[...]
9
75%
Transport Problems
PL Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników kształtujących satysfakcję pasażera kolei lekkiej, ukazanie takich rozwiązań, które przyniosły polepszenie satysfakcji i porównanie poziomów usług tych przypadków z innymi systemami, tak by opracować możliwe udoskonalenia w cenach, czasach przejazdów[...]
EN The main goal of this paper is to analyze customer satisfaction factors for Light Rail, identify a successful case and compare the level of service of this case with another system so that improvements in terms of price, time of journey and connectivity can be elaborated and suggested. The Docklands[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1444--1448
PL Sprawna organizacja dostaw ładunków w miastach jest koniecznym warunkiem poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju miast. Realizacja opracowanych koncepcji napotyka jednak na liczne problemy. W artykule omówiono przyczyny zmian zachodzących współcześnie w zakresie obsługi dostaw towarów w miast[...]
EN The efficient organization of urban freight delivery is a prerequisite for improving the quality of life and a sustainable development of the cities. The implementation of elaborated concepts, however, faces numerous problems. The article discusses the changes occurring today in the delivery of good[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 5 117--130
PL [...] Miasto wymaga odpowiedniego wsparcia logistycznego, w celu sprawnej realizacji i optymalizacji przepływów strumieni i wykonywaniu swoich funkcji, w zasadniczy sposób może temu służyć logistyka miasta. Sprawne zarządzanie miastem pozwoli na zwiększenie jego atrakcyjności, dynamiczny rozwój i ko[...]
DE Der Artikel zeigt wie die logistischen Konzeption die Möglichkeiten und die Wettbewerb der Städte erhöhen können.
12
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 3 (39) 95--104
PL W artykule przedstawiono zagadnienia projektów w obszarze logistyki miasta, które realizowane są nie tylko w warunkach niepewności, ale także ograniczeń budżetowych. Wskazano, że dążenie do równoważenia nakładów i efektów stwarza konieczność oceny zasadności projektu oraz ryzyka związanego z realiza[...]
EN The article presents the issues of urban logistics projects which are implemented in risk and budget constraints condition’s. The striving for sustainability of inputs and outputs it has been pointed, but it requires assessing the validity of the project and the risks associated with achieving the g[...]
13
75%
Archiwum Motoryzacji
EN The technology of photovoltaic solar cells can be combined with the technology of electric vehicles. During charging electric vehicles with Renewable Energy Sources (RES) as well as during their use to the atmosphere are not emitted any pollutions. The article presents a carport designed for chargin[...]
14
63%
Transport Problems
PT O caminho-de-ferro e um dos meios de transporte de mercadorias mais subaproveitado na União Europeia. A maioria da carga transportada é distribuída recorrendo ao transporte rodoviário. A entrada em vigor de novos regulamentos em conjunto com o aumento das preocupações sociais e ambientais, levam a q[...]
EN Rail is the one of the highly underused form of freight transportation in the European Union. Majority of the freightage are distributed by trucks and HGVs. With new regulations and socio-environmental concerns urban logistics is facing a new challenge which can be tackled using innovative transport[...]
15
63%
Logistyka
2015 nr 4 5440--5448, CD 2
PL Zachęcenie społeczeństwa do rezygnacji z komunikacji samochodowej stanowi obecnie wyzwanie dla większości metropolii na całym świecie. Obserwować możemy różne trendy w działaniach władz miast, co często stanowi inspirację do podejmowania nowych inicjatyw. Obecna promocja zdrowego trybu życia i upraw[...]
EN Encourage the society to abandon the automobile communication is a challenge for the majority of metropolises around the world. We can observe a variety of trends in the activities of city authorities, which often provides inspiration to undertake new initiatives. The current promotion of healthy li[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 2--9
PL Logistyka społeczna zmieniła poglądy logistyków na charakter decyzji w logistyce miejskiej. Decyzje związane są z udziałem przedstawicieli różnych nauk innych niż logistyczne, co spowodowało, że ich charakter jest aktualnie interdyscyplinarny. Takie podejście umożliwia udział obywateli w procesie po[...]
EN Social logistics has changed logisticians' views on the nature of decisions in city logistics. The decisions are connected with involving representatives of different than logistics sciences so that their character could be of inter-disciplinary nature nowadays. Such an approach enables involving ci[...]
17
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 7 2--7
PL Artykuł poświęcono rozważaniom na temat miejsca i znaczenia logistyki we wspieraniu programów/strategii rozwoju miast, dążących do zwiększenia swojej innowacyjności i kreatywności. Na tym tle zidentyfikowano miejsce logistyki miasta w tych procesach.
EN The paper is devoted to considerations on the place and role of logistics in programmes/ strategies implementation processes support, while cities are tending to be more innovative and creative. Above this the Author identified the role of city logistics in these processes.
18
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 2--9
PL Artykuł porusza kwestie wpływu ekonomii współdzielenia na współczesne miasta. Zmiana podejścia ludzi do kwestii posiadania oraz dążenie do przebywania we wspólnotach zrodziło koncepcję współdzielenia. Dla takich zachowań miasto może być idealnym środowiskiem pod warunkiem zaoferowania odpowiednich w[...]
EN The article deals with issues of the influence of the sharing economy on contemporary cities. The change of attitude of people to issues of the possession as well as the aspiration for staying in community contributed to the rise of the concept of sharing. In the case of such behaviours a city can b[...]
19
63%
Logistyka
2018 nr 1 11--15
PL Celem artykułu jest wskazanie na nowe obszary badań i aplikacji logistyki miasta, związane ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania współczesnych miast, jak również wskazanie tych wyłaniających się obszarów, których wcześniej nie przewidywano oraz przeprowadzenie rozważań na temat ich związków z [...]
EN The aim of this article is to point to new areas of research and application of city logistics related to the changing way of functioning of modern cities, as well as to indicate those emerging areas that were not previously foreseen and to reflect on their relationship with the concept of logistics[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 7 24--29
PL W artykule przybliżono jeden z kluczowych problemów logistyki miasta, którym jest wymiar czasowy i przestrzenny miasta. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania modelu czasoprzestrzeni w logistyce miasta. W dalszej części przedstawiono i opisano dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne [...]
EN This article analyses one of city logistics’ key issues. It concerns time and space dimension of cities . The aim of this study is to point out the possibilities of using time-space model in the city logistic. This paper describes daily, weekly, monthly and annual cycles in cities functioning of tow[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last