Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka międzynarodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 4 2-5
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 11 2-6
PL W artykule Autor przekonuje Czytelników, że przy prowadzeniu działalności logistycznej na skalę międzynarodową (...) umiejętność dostosowania się do różnic kulturowych jest niejednokrotnie ważniejsza niż pokonanie barier językowych. Jest to przy tym materia niezwykle delikatna, wymagająca odejścia o[...]
3
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Crowing business globalization makes it apparent that there is a need for developing and implementing international logistics initiatives. In other words different countries, regions and even continents may become closer in a wake of a global logistics management. Nonetheless observations have been [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1554--1559
PL W artykule omówione zostały sposoby identyfikacji europejskich procesów logistycznych co ułatwia ich charakterystykę, określenie determinant procesu planowania logistycznego, adekwatnego do istoty celów eurologistyki.
EN The article explains methods of identification of the European logistic processes, that facilitates their characteristics, defining the determinants of the process of logistic planning adequate to the essence for the eurologistics purposes.
5
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 7 23-26
PL W artykule autor przybliża rolę infrastruktury transportowej w logistyce międzynarodowej Problematyka przedstawiona na przykładzie infrastruktury logistycznej PKP Cargo S.A. na granicy wschodniej. Zaprezentowano potencjał infrastrukturalny dla transportu kolejowego.
EN The author in his article presents a role of transport infrastructure in international logistics. The issues are described on the example of logistic infrastructure PKP Cargo S.A. on the east border. Moreover the infrastructural potential for rail transport is presented.
6
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 44--56
PL Funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw jest obarczone ryzykiem związanym z odległością geograficzną, spójnością powiazań poszczególnych ogniw, widocznością dostaw oraz nagłymi zmianami rynku. Z czynników zewnętrznych, prawidłowemu działaniu łańcucha zagrażają katastrofy naturalne, ekstremalne wa[...]
EN The functioning of the global supply chains is subject to risks related to the geographical distance, the consistency of each cell's ties, visibility of supply and sudden changes in the market. Also external factors threaten the orderly operation of a chain. They are: natural disasters, extreme weat[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 3 305--312, CD 1
PL Globalne sieci dostaw są narażone się na problemy z realizacją zadań logistycznych. Wynikają one głównie z przestrzennego rozproszenia operacji wytwórczych oraz niedoskonałości infrastruktury transportowej i informatycznej. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów usprawnienia operacji logistyczn[...]
EN Global supply chains are exposed to the problems with the implementation of logistical tasks. They arise mainly from the spatial dispersion of manufacturing operations and weaknesses in transport infrastructure and information. The purpose of this article is to propose ways to improve logistics oper[...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 3 313--320, CD 1
PL Sprawność realizacji operacji logistycznych staje się coraz ważniejszym atrybutem sieci dostaw dążącej do budowy i utrzymania przewagi na konkurencyjnym rynku. Celem artykułu jest wskazanie jak strategia reshoringu wpływa na kształtowanie się łańcuchów dostaw. Odchodzenie od trendu offshoringu i zas[...]
EN The efficiency of the implementation of logistics operations is becoming an increasingly important attribute of supply networks aiming to build and maintain a competitive market advantage. The aim of this paper is to indicate how reshoring strategy affects the formation of supply chains. Moving away[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 435--449
PL Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania pojęcia sieci logistyczne w kontekście analizy koncepcji sieci i logistyki jako podstawowych składowych, oraz wskazanie głównych wyzwań dla międzynarodowych sieci logistycznych wynikających ze zmian zachodzących w systemie gospodarki światowej p[...]
EN The objective of the article is an attempt to identify the term logistic networks in the context of the analysis of networks and logistics concept as the basic components, as well as the specification of the main challenges for international logistic networks, resulting from the changes occurring in[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 4 4286--4294, CD6
PL W artykule przedstawiono charakterystykę rozwoju logistyki w Kazachstanie, kraju, przez który przebiega wiele istotnych międzynarodowych szlaków transportowych. Scharakteryzowano logistykę Kazachstanu, gdzie podstawowym problemem – widocznym w każdym obszarze łańcucha dostaw – jest niedostateczny ro[...]
EN In this paper main aspects of development of logistics in Kazakhstan are described. Kazakhstan is a country through which many crucial international roads run. The main problem of Kazakh’s logistics is insufficient infrastructure that is to be observed all along the supply chain. Selected problems o[...]
11
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 11 298--310, CD
PL Polityka customs compliance stanowi kluczowy czynnik współczesnego międzynarodowego łańcucha dostaw. Wynika to z roli przepisów celnych oraz konieczności fizycznego przekroczenia granicy celnej, w celu realizacji globalnego obrotu towarowego. Składa się na to szereg różnego rodzaju elementów – począ[...]
EN Customs compliance politics is a topic issue in the modern international logistics chain. It is a result of customs rules and the fact that crossing the border must be the matter-of-fact to pursue a global trade of goods. There are many elements of this process – beginning from requirements which re[...]
12
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 10 155--167, CD
PL Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i zw[...]
EN The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the [...]
13
51%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W zglobalizowanym świecie, w epoce integracji gospodarek, swobodnych przepływów dóbr, liberalizacji przepisów i znoszenia barier handlowych oraz ograniczeń ekonomicznych i politycznych znaczenie logistyki będzie nieustannie rosło, niezależnie od kosztów, od których prędzej czy później wyższe okazują[...]
EN In the globalised world and the age of economic integration, free flow of goods and liberalisation of legal regulations as well as cancelling the trade barriers and economical and political restrictions the meaning of logistics will continually increase, despite the costs, which sooner or later will[...]
14
51%
LogForum
2020 Vol. 16, no. 2 209--218
PL Wstęp: Celem pracy jest stworzenie rekomendacji poprawy narodowego system logistycznej Rosji. System ten został podstany analizie w oparciu o 6 wskaźników dynamicznych w okresie 11 lat. Należy wziąć pod uwagę, że wdrożenie pewnych rozwiązań na skalę państwową wymaga czasu oraz poniesienia określonyc[...]
EN Background: The subject of this research is the formulation of recommendations for the improvement of the national logistics system of the Russian Federation. The aim of the work is to analyze Russia through 6 dynamic indicators across 11 years. It should be understood that state policies and measur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last