Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN Logistics support of armed forces is very complicated. In frame of NATO operation are done written principles oriented for every specific activity. National support includes national juridical frame which are in every country special. The main task of it is to have very universal preparing operating[...]
SK Logistika ako disciplína sa zaoberá priestorovými a časovými presunmi objektov všetkého druhu, ale najmä tovaru a informácií. Na to slúžia základné procesy a zariadenia ako doprava, skladovanie, manipulácia, balenie, komisionárstvo, vybavenie zákazky. Usporiadanie a koordinácia týchto procesov a štr[...]
2
75%
Logistyka
PL W artykule podjęto próbę oceny logistycznej obsługi klienta na rynku B2B przy wykorzystaniu operatorów logistycznych. Została pokazana obsługa klienta realizowana w logistycznym łańcuchu dostaw, w którym dostawy dokonywane są przez operatorów logistycznych. Proces obsługi klienta został podzielony n[...]
EN The paper attempts to estimate of the logistics customer service on the B2B market, using logistics operators. There are the customer service, which implemented in the logistics supply chain and the deliveries happen by logistics operators. The customer service was divided into five phases with the [...]
3
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Niniejszy artykuł dotyczy logistyki pozyskania. Artykuł ma charakter poglądowy. W artykule autor prezentuje teoretyczne ujęcie zagadnienia logistyki pozyskania. Przedstawiona zostaje geneza logistyki pozyskania, przesłanki do jej wprowadzenia, kluczowe elementy oraz iteracyjny proces zarządzania poz[...]
EN The article deals with acquisition logistics concept. The author presents the theoretical view on the acquisition logistics subject. The origins of logistics support, the prerequisites to its introduction, the key elements of logistic support and the iterative process of acquisition management are p[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 4(37) 140-158
EN An equivalent of Polish forces logistic support in Bundeswehre is the troops logistic and sanitary support. As a result the medical service there has a lot of autonomy. The logistics of planning and executive logistic can be differentiated in the logistic organisational structure. Logistic and sanit[...]
5
75%
Logistyka
2013 nr 6 42--43
6
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono pojęcie oraz zagadnienia dotyczące outsourcingu militarnego. Zaprezentowano istotę i cel outsourcingu militarnego, a także jego wykorzystanie w zabezpieczeniu logistycznym wybranych państw NATO. Omówiono aktualny stan wsparcia zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP w[...]
EN Concept and issue concerning of military outsourcing were presented in the paper. The essence and main goal of military outsourcing and its utilization in logistics support of selected NATO's countries were presented too. Current state of logistics support of Polish Armed Forces with using of outsid[...]
7
75%
Scientific Journal of Polish Naval Academy
PL W artykule pokazano zmiany zachodzące w strukturach zabezpieczenia logistycznego Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, koncentrując się głównie na zmianach w sposobie zaopatrywania okrętów Marynarki Wojennej RP. W ostatnich latach nastąpiła tu duża reorganizacja. Rozwiązano Dowództwo MW RP, [...]
EN The aim of the article is to show the changes taking place in the structures of logistical support of the Polish Navy, focusing on the changes in the way of supplying ships of the Polish Navy. In recent years, the Polish Navy has undergone many changes in the subject matter, starting from the liquid[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
2017 nr 3(108) 31--51
PL Zadania sił zbrojnych i realia gospodarki rynkowej stały się powodem zmian w organizacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Powstały nowe ogniwa logistyki wykonawczej – wojskowe oddziały gospodarcze, których zadaniem jest zabezpieczenie funkcjonowania wojsk przebywających stale lub czasowo w ic[...]
EN The tasks of the armed forces and the realities of the market economy have led to changes in the organisation of the Polish Armed Forces’ logistics systems. As a result, new executive logistic cells were formed, Military Support Units, to support the functioning of troops staying permanently or temp[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2014 Nr 2 125--140
PL Żandarmeria Wojskowa od chwili powstania realizuje wiele doniosłych zadań na rzecz Sił Zbrojny RP. Rozległość przedmiotowa wymaga jednak zabezpieczenia działań pod względem organizacyjnym oraz logistycznym. Współcześnie bowiem działania Żandarmerii Wojskowej nie koncentrują się wyłącznie na obszarze[...]
EN Since its emergence, Military Police has been implementing a lot of crucial tasks for the Polish Republic’s Armed Forces. However, a wide range of tasks requires actions in terms of organization and logistics. For nowadays, the actions of Military Police are not limited to the actions within the bor[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe AON
2014 nr 1(94) 165-179
EN The security environment and international security context has significantly changed, not only due to signing the Treaty of Lisbon (2007), but also implementation of the strategic concept of the North Atlantic Treaty of 2010. NATO members, including the Czech Republic, under the influence of reduci[...]
11
51%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z logistyką utrzymania w gotowości technicznej pojazdów i maszyn rolniczych w odniesieniu do funkcjonowania autoryzowanej stacji obsługi. W pracy uwagę skupiono na etapach procesu realizacji usług serwisowych, w szczególności na sposobie przyjęcia zlec[...]
EN The Article presents selected issues related to the logistics of technical readiness of vehicles and agricultural machinery in case of authorized service station. The attention is focused on the several stages of the service process, particularly on way of taking orders and their verification and on[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1654--1657
PL W artykule przedstawiony został zarys technologii informatycznch, które stosowane są z powodzeniem we wspomaganiu logistyki. Omówiony został system automatycznej identyfikacji i przetwarzania danych AIDC. Wykorzystywany jest do automatycznego śledzenia oraz gromadzenia danych przy pomocy wielu techn[...]
EN The draft of information technologies used to support logistics has been presented in the below article. The AIDC system for automatic identification and data computing has been described. It’s used for automatic tracking and storing date with the help of multiple information technologies and with t[...]
13
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 11 181--210, CD
PL Celem artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z rolą i znaczeniem potencjału logistycznego w zabezpieczeniu logistycznym walczących wojsk. Potencjał logistyczny rozumiany jest, jako funkcja możliwości logistycznych, w skład, którego wchodzi potencjał: zaopatrzeniowy, techniczny, medyczny, [...]
EN The aim of this article is to present the problematics of the logistic potential and its role in the logistic support of battling forces. The logistic potential is defined as a function of logistic capabilities. It consists of constituent potentials as follows: supply, technical, medical, transport [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last