Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule opisano zastosowanie, znanej dotąd jedynie z teorii automatów, zasady charakteryzacji VA Gorbatova do rozwiązywania zagadnień praktycznych z zakresu modelowania procesów logistycznych. Przewaga zasady charakteryzacji nad znanymi modelami prognozowania liniowego, dynamicznego i innych, któ[...]
EN Applying a principle of characterization for the purpose of analyzing logistics processes can be simplified and fastened. Its additional attribute is the fact that it can be applied to the examination of processes for which we are able to define operation model, structure model and atomic predicate.[...]
2
100%
Logistyka
PL Celem artykułu jest przedstawienie obszarów w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi, w których zachodzą procesy logistyczne. Odpady stałe komunalne stanowią specyficzny rodzaj przedmiotu przepływu. Ta specyfika znajduje swoje odzwierciedlenie w procesach logistycznych. Dwa najważniejsze procesy lo[...]
EN The aim of this paper is to present the areas of the municipal solid waste management in which the logistics processes occur. Municipal solid waste are the specific type of the flow object. This specificity is reflected in logistics processes. The two most important logistics processes - transport a[...]
3
100%
Logistyka
PL Celem artykułu jest przedstawienie procesów logistycznych zachodzących w gospodarce stałymi odpadami komunalnymi oraz ich wzajemnych powiązań. W pierwszej części, omówiono strukturę podmiotową gospodarki odpadam regulowaną odpowiednimi przepisami, którą tworzą instytucje i osoby fizyczne. W drugiej [...]
EN The main goal of this paper is the presentation of logistics processes occurring in the management of municipal solid waste together with their interrelationships. The first part discusses the party structure of waste management regulated by relevant law, which is made by the institutions and indivi[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 1(90) 152-171
EN The War Game and Simulation Centre (WG&SC) is able to support different kind of Computer Assisted Exercises (CAX's), also has ability to modeling of logistics processes in the simulation systems. This article is an attempt to present the problems of modeling logistics in the CAX’s.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 195-209
EN The article discusses the possibility of using System Dynamics modeling for predicting the consequences of decisions relating to logistics processes management in an enterprise.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL We współczesnym świecie zachodzą intensywne procesy, a więc i coraz szersze współzależności międzynarodowe. Z globalizacją łączy się unifikacja tych samych produktów, wzorców konsumpcji i zachowań rynkowych. Rozwój logistyki powoduje zacieśnienie więzi między krajami i zaostrzenie międzynarodowej ko[...]
EN Intensive globalization processes and broadly understanding economic interrelationships are characteristic factors for the modern world. A result of globalization is homogeneous, international goods, service and funds market which is closely combined with national markets. Logistics development brin[...]
7
100%
Research in Logistics & Production
2014 Vol. 4, No. 2 147--156
EN The Authors’ research has concentrated on the modelling and parametrization of procurement processes – order/ delivery processes. The methods employed in the research were: modelling approach towards logistics systems and processes as well iGrafx software. The result of the works is the Authors’ ow[...]
8
100%
Research in Logistics & Production
EN The purpose of this article is to analyse logistics outsourcing and assess its influence on the results of contemporary companies on the basis of the selected Polish manufacturing and trading enterprises. The theoretical part constitutes an introduction to the issue of logistics outsourcing in manuf[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 75 201-212
PL Niniejszy artykuł poświęcono analizie wpływu procesów logistycznych na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Określono w nim stabilny i trwały rozwój ekonomiczno- -społeczny organizacji uwzględniający poszanowanie w nim zasobów środowiska naturalnego. Zadaniem zarządzających organizacjami jest nie t[...]
EN The main aim of this article is to show the analysis of the impact of logistical processes on sustainable business development. It signifies the stable and sustainable economic and social development of the organization taking into account respect for natural resources. The task of managing organiza[...]
10
88%
Logistyka
PL Ponieważ każda organizacja chce zarządzać efektywnymi procesami logistycznymi, czynniki ryzyka mogą i powinny być kontrolowane, poprzez odpowiedni system zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem pozwala na: - oszacowanie istotnych grup ryzyk towarzyszących r[...]
EN As each organization aims at managing effective logistics processes, risk factors can and should be controlled through proper system of risk management. Implementation of complex approach to risk management allows for the following: evaluation of significant risk groups associated with logistics p[...]
11
88%
Logistics and Transport
EN The aim of the article is to show the process of shaping competitive advantage of an enterprise from the logistics service industry. The study presents a general characteristic of enterprises providing logistics services and describes conditions of operation of contemporary logistics providers. The [...]
12
75%
Logistyka
PL W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych zarządzanie przedsiębiorstwem polega na uzyskaniu wysokiej elastyczności i ukierunkowaniu na potrzeby klienta. Stale skracający się cykl życia wyrobów wymusza zredukowanie czasu planowania procesu oraz samej realizacji przedsięwzięcia. Analiza ta m[...]
EN In a dynamically changing environment enterprise management is to obtain high flexibility and focus on customer needs. Shortening of product life cycle forces minimizing the time of the planning process as well as the implementation of the project. This analysis is possible by using today's computer[...]
13
75%
Logistyka
PL Odwzorowanie podstaw teoretycznych logistyki w przedsiębiorstwie na jego praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej przedstawiono w artykule na przykładzie opisu przebiegu procesów i czynności logistycznych, zachodzących w jednym ze śląskich przedsiębiorstw handlu detalicznego zajmujących s[...]
EN Transferring theoretical elements of logistics in the enterprise into its practical use in economic activity was presented in the article on the example of logistic processes and activities description of one of Silesian trading company dealing with building materials sale.
14
75%
Logistyka
2009 nr 6 80-82
PL Celem publikacji jest zasygnalizowanie problemu analizy kosztów związanych z tworzeniem i realizacją wartości dodanej w procesach logistycznych. Omówiono kluczowe kategorie istotne z punktu widzenia tematu. Wykorzystano koncepcję łańcucha wartości do przedstawienia metodyki analizy kosztów towarzysz[...]
EN A subject of this publication is to provide feedback referring to an issue of cost analyses connected with forming and implementation of added value in logistics processes. Key categories which are significant as far as the topic is concerned were discussed. A concept of value chain management for t[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 53 5-18
PL W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny wzrost zainteresowania technologią automatycznej identyfikacji za pomocą fal radiowych (tzw. RFID). Technologia ta niewątpliwie ma duży potencjał aplikacyjny i stwarza możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku przez usprawnienie przepływów [...]
EN Nowadays a application of the radio frequency identification (RFID) technology for automatic identification of goods gets a lot attention by a number of researchers. RFID technology has a big potential for business application and can be a source of competitive advantage of a company by the improvem[...]
16
75%
Logistyka
PL Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów jest powszechnie wykorzystywane w technice komputerowej do identyfikacji dokumentów w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej. Obecnie pojawiają się możliwości zastosowania systemów przetwarzania obrazów do rozpoznawania znaków w procesach sortowania prz[...]
EN The image recognition is widely used in computer technology to documents identification in public offices. Currently, there are new possibilities to use image processing systems for character recognition in postal processing on basis of address area (postal code). The nodes of forwarding and distrib[...]
17
75%
Logistyka
PL W przekonaniu autorki, zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych ma istotny wpływ na zwiększenie tworzonej, przez główne procesy przedsiębiorstwa produkcyjnego, wartości dodanej rozumianej jako osiągany zysk netto. Kompleksowa identyfikacja i kwantyfikacja procesów stanowi bazę identyfikacji cz[...]
EN In the opinion of the author the risk management in logistic processes has significant influence on the increase of the value added that is created by means of key processes of a manufacturing enterprise and understood as an earned net income. The complex identification and quantification of the pro[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 4 4070--4075
PL Ocena efektywności procesów logistycznych oraz stały monitoring i kontrola realizacji strategii w przedsiębiorstwie są obecnie bardzo ważnym obszarem controllingu. W artykule proponuje się wykorzystanie aplikacji IBM Cognos Metric Studio do pomiaru i oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.[...]
EN Evaluation of the effectiveness of logistics processes and continuous monitoring and control of the corporate strategy realization is currently a very important area of controlling. The article proposes the use of IBM Cognos Metric Studio to measure and evaluate the logistics processes in the enterp[...]
19
75%
Logistyka
PL W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną podstawowe obszary logistyki na przykładzie organi-zowanej sesji treningowej z udziałem interdyscyplinarnych grup uczestników z różnych krajów. Autorzy dokonają identyfikacji kluczowych procesów logistycznych występujących w tego typu przedsięwzię-ciach, [...]
EN The following chapter presents fundamental aspects of logistics based on an example of an interdisci-plinary training session with the participation of interdisciplinary groups of different nationalities. The au-thors identify the key logistics processes occurring in this type of undertakings, indic[...]
20
75%
Logistyka
2016 nr 1 256--264, CD1
PL W artykule przedstawiono modele procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy. Pierwszy model (MBD) uwzględnia rzeczywiste procedury stosowane w wybranej elektrociepłowni podczas procesu zaopatrzenia w węgiel opałowy. Opisuje on sposób planowania zużycia opału, a także zasady planowania i z[...]
EN The paper presents models of the procurement coal process at the power plant. The first model (MBD) take into account the actual procedures used in the selected power plant during the supply of coal. It describes how to plan fuel consumption, as well as the principles of planning and ordering of fue[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last