Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 357-375
PL Niniejszy artykuł jest ostatnim opracowaniem serii „System logistyczny odpadów - sfera regulacji", dotyczącym kosztów funkcjonowania systemu. Omówiono w nim koszty logistyczne pod kątem m.in.: składników kosztów i skutków finansowych w rachunku przedsiębiorstwa, różnych przekrojów strukturalnych, st[...]
EN This article is the last paper from the series entitled "The logistics system of waste - the sphere of regulation", referring to the costs of the scheme. The logistics costs are discussed: the components of costs and financial impact on the company account, the various structural sections, logistics[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 7 2-10
PL Rozwój i wdrażanie zarządzania procesami i systemami logistycznymi pociąga za sobą potrzebę unowocześniania i pogłębienia identyfikacji i kwantyfikacji ogólnego poziomu i struktury kosztów w sferze logistyki. W artykule przedstawiono procedury, zakres i wyniki badań poziomu kosztów logistyki, prowad[...]
EN The development and implementation of logistics processes and systems management lead to modernizing and broadening of identification and quantification concerning logistics costs level & structure. The article points at the procedures and scope of world-wide research in the field of logistics costs[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 9 2--9
PL Rozwój badań i metodologii w zakresie identyfikacji i kwantyfikacji poziomu i struktury kosztów logistyki w skali światowej oraz upowszechnianie doświadczeń w tym zakresie mają istotne znaczenie dla pogłębienia, a także zobiektywizowania stnu rozpoznania tendencji rozwojowych kosztów i ich determina[...]
EN The development of research and methodology for the identification and quantification of the level and structure of logistics costs and their determinants within the world is very important to recognize the status as well as the trends of development of logistics costs. As a result, it is possible t[...]
4
88%
Logistics and Transport
EN This paper presents a survey of empirical literature on the role of logistics in the agri-food sector. The main objective of the paper is to systemise and comprehensively describe the knowledge and information derived from a large number of sources about the specifics of food supply chains in terms [...]
5
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono model graficzny Centrum Konsolidacji Ładunków (CKŁ) wraz z otoczeniem dostawców i odbiorców, wewnętrznych, zlokalizowanych w obszarze miasta i zewnętrznych, zlokalizowanych w otoczeniu. Całość wpisana jest w model Krajowego Systemu Logistycznego, powiązanego wejściami i wyj[...]
EN The paper presents a designing approach to the load steams consolidation problem of city logistics. Author presents very exact graphic model of Load Consolidation Centre and material flow process chart. The city logistic area has been settled in the model of Country Logistic System. Presented calcul[...]
6
75%
Polish Journal of Management Studies
2010 Vol. 1 165-170
PL Sposoby podejścia do problemów logistycznych wymagają wykorzystania różnorodnych technik i metod, a opracowanie projektu logistycznego - który bedzie dotyczył cal ego przedsiębiorstwa - mobilizuje pracowników do działania w kilkumiesięcznym okresie i wymaga interwencji logistycznej pracowników biura[...]
EN The ways of approaching the logistic problems need the use of some varied techniques and means, and the elaboration of a logistic project - which would aim the entire company - mobilises multiple personnel for a period of a few months and claims the intervention of logisticians within the logistic c[...]
7
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 12 54-60
PL Koszty logistyki są ważnym parametrem zarządzania logistyką i w istotny sposób wpływają na wynik działalności przedsiębiorstwa. Mają one znaczący udział w kosztach wytwarzania produktów i kosztach całkowitych przedsiębiorstwa. Kosztami składowymi kosztów logistyki są koszty transportu, magazynowania[...]
EN Logistics costs are an important parameter of logistics management and significantly affect the outcome of the company activity, they have a significant share in production costs and overall costs of the company. The cost components of logistics costs are the costs of transport, warehousing and inve[...]
8
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 11 68--82
PL Celem publikacji jest analiza dostawców i kosztów ponoszonych na zakup materiałów, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Dokonanie właściwego wyboru dostawcy jest kluczowym problemem współczesnych przedsiębiorstw, a także jednym z istotnych problemów, z którym musi poradzić sobie logistyk. Dlat[...]
EN The aim of this paper is to present the suppliers in the surveyed company together with the costs incurred for the purchase of materials. Choosing the right supplier is the key issue for any modern enterprise. It can also be said that it is one of the important problems with which logist has to deal[...]
9
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 6 7-11
PL Logistyka ma za zadanie optymalizować system przepływów dóbr i informacji nie tylko wewnątrz danego podmiotu, ale także w całym łańcuchu dostaw. Wszystkie procesy związane z przepływami rzeczowo-informacyjnymi, do których należą planowanie, wdrażanie i monitorowanie, są w kręgu zainteresowania logis[...]
EN Logistics costs is a category extremely significant costs in terms of profitability of economic activities, as indicated by their relatively high participation in relation to the income. Identification and analysis of logistics costs in enterprises causes significant problems for small and medium-si[...]
10
75%
Archives of Transport
EN The matter of vehicle selection, optimizing the order quantity or optimizing logistics costs is extensively discussed in both Polish and foreign literature. In numerous publications, the necessity of decision making in transport or in other related areas with respect to total logistics costs is addr[...]
11
75%
Logistyka
PL Podstawowym narzędziem umożliwiającym uzyskanie informacji o wysokości ponoszonych kosztów działalności logistycznej przez podmiot gospodarczy, jest rachunek kosztów logistyki. Zaproponowanie konstrukcji rachunku, który spełniałby stawiane przed nim cele, nie należy do zadań prostych i jednoznacznyc[...]
EN The article presents the essence and importance of cost accounting used in business entities characterized by a well-developed logistics activities. There is also included an invented proposal understanding an account of logistics costs as a primary tool for documenting and presenting cost informati[...]
12
75%
Logistyka
PL Problematyka podjęta w artykule dotyczy analizy kosztów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym. Obecnie, w świetle obowiązujących przepisów, w ewidencji kosztów nie jest wymagane wyodrębnianie kosztów logistycznych. Ich identyfikacja może jednak stanowić cenne źródło informacji dl[...]
EN Article concerns analysis of logistical costs in the selected distributive company. Presently, according to existing provisions, it is not required to extract logistical costs from the general cost accounting. However the identification of logistical costs could comprise valuable source of informati[...]
13
75%
Logistyka
Zaprezentowany wieloprzekrojowy model ewidencji kosztów logistyki powinien w dużej mierze spełniać wymagania informacyjne odbiorców tych informacji. Dzięki zastosowanemu podziałowi możliwe jest uzyskanie informacji o: - przynależności kosztów do grona kosztów logistyki, bądź jej braku, - przyporządk[...]
EN The article presents the proposal practical model accountancy of logistics cost. Model is based on an analytical division of breakdown of costs by type. Thanks to the criteria of division, it is possible to obtain information about: - if the cost belongs to the group of logistics costs, or not, - al[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 4 3729--3736
PL Głównym celem badań było rozpoznanie poziomu i struktury oraz zmian kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie działającym w branży ICT. Analizą objęto lata 2008 - 2011 roku. Z badań wynika, że branża informatyczna należy do najdynamiczniej rozwijających się, a jednocześnie jest to bardzo wymagający [...]
EN The main goal of the survey was to identify the level, structure and evolution of logistics costs in a company operating in the ICT industry. The analysis covered the years 2008-2011. The research shows that the IT industry is one of the most dynamically developing in recent years. At the same time [...]
15
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano heurystyczne podejście do optymalizacji rozwiązań projektowych elementów punktowych w systemach dystrybucji, ze względu na ich lokalizację, konkurencyjność oraz koszty własne elementu punktowego. Kryterium lokalizacji sprawdzane jest ze względu na największy potencjalny pop[...]
EN The paper presents a heuristic approach to optimization designing alternatives of point elements (E) of distributional systems according to their localization, competitiveness, and own costs of these elements. Criterion of localization is revised according to potential significant demand for logisti[...]
16
75%
Logistyka
2013 nr 2 25--27
PL W artykule zaprezentowano procesy transportowe w gospodarstwach rolnych jako istotne źródło kosztów logistycznych. Podjęto próbę zdefiniowania gospodarstwa rolnego w ujęciu logistycznym, wychodząc z założenia, iż procesy logistyczne są nieodłącznym elementem produkcji w gospodarstwie.
EN The article presents the transport processes in agriculture hol- dings as a major source of logistics costs. An attempt was madę to define a farm conception in terms of logistics, taking into account that logistics processes are an integral part of agricultural production.
17
63%
Polish Journal of Management Studies
2010 Vol. 1 25-35
PL Z ogólnej strategii przedsiębiorstw wynika, że logistyka skupia się na kierunkach zgodnie z którymi ustalone są cele na poziomie wykonawczym. Poziom usług musi być szczególnie określony poprzez integrację nie tylko z oczekiwaniami rynku, ale także stosownie z wynikami konkurencji. Dlatego efektywny [...]
EN Derived from the orientations of the company's general strategy, logistics focuses its generic orientations in compliance with the aimed performance level. The levels of services must be especially defined by integrating not only the market expectations, but also the performances of the competition.[...]
18
63%
LogForum
PL W publikacji przedstawiony został funkcjonał - indykatrysa Banacha (1925) ze względu na jej zastosowanie do badania przebiegu zmienności funkcji (rzeczywistych), obejmujących także funkcje miar stosowanych w ekonomice przedsiębiorstwa takich jak, np.: stopa procentowa, notowania giełdowe, ceny, kosz[...]
EN In this paper we propose to describe a general method of dealing with line graphs of functions arising in economy such as stock exchange indices, prices, exchange rates etc. These functions are implicit, this is to say, no analytic formula is given, only the line graphs are known. Although the techn[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 4(89) 257-274
PL Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) jest przygotowane do zabezpieczenia różnego rodzaju ćwiczeń wspomaganych komputerowo (CAX). Między innymi posiada zdolność do prowadzenia ćwiczeń rozproszonych geograficznie. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę kosztów logistyki w ćwic[...]
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 1 2--11
PL Artykuł dotyczy identyfikacji rozwoju oraz osiągnięć logistyki jako ważnego sektora/sfery gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Mając na uwadze rosnące stale znaczenie sfery logistyki dla rozwoju gospodarczego, podjęto próbę analizy porównawczej i oceny całkowitych wydatków w sferze współczesnej[...]
EN The article concerns the identification of the logistics development and logistics performance as the important sector/field of the economy in the European Union countries. Taking into account an increasing significance of the logistics area for the development of the economy, the article presents a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last