Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 23 109-122
PL Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa logistycznego jako najbardziej zaawansowanej i najbardziej efektywnej formy współpracy między uczestnikami zintegrowanego łańcucha dostaw. W artykule omówiono wybrane aspekty dotyczące pojęcia partnerstwa, powiązań marketingu partnerskiego z partne[...]
EN The purpose of this paper is to present the concept of logistic partnership as the most advanced and effective form of cooperation between enterprises. This paper outlines selected aspects relating to the concept of partnership, relations between partner marketing and logistic partnership, features [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 379-395
PL Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa logistycznego. Omówiono w nim wytyczne udanego partnerstwa, typy partnerstwa logistycznego, cykl życia partnerstwa oraz wskazano różnice w marketingowym i logistycznym podejściu do tworzenia relacji. Zwrócono także uwagę na model partnerstwa logist[...]
EN The aim of the article is to show the idea of logistic partnership. It discusse guidelines of successfull partnership, types of logistic partnership, the life-cycle of partnership and shows differences between marketing ang logistic approach to creation of relations. Attention is also focused on mod[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 1 30-32
PL Podejmowanie w logistyce wielu trudnych decyzji o charakterze ilościowym stanowi proces przetwarzania informacji wymagający stosowania badań operacyjnych. Możliwość praktycznego wykorzystania badań operacyjnych umożliwiają komputery oraz ich odpowiednie oprogramowanie, które opracowano na bazie odpo[...]
EN In the article the general rule of functioning of chosen optimization, simulation and heuristic methods and models was presented. These tools are very useful in nowadays logistics, various industrial branches and material management.
4
80%
Journal of KONES
EN In paper was showed structure of "Homar" rocket system, its technical equipment and need of logistic support. In that support it is taken into account need of maintenance of systems on specified level of reliability. Together with logistic support it was stressed need of economic support within life[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2006 Nr 1(2) 115-124
PL Istotą współczesnej logistyki jest przepływ materiałów i towarzyszący mu przepływ informacji. Stwierdzić zatem należy, że spójna i uporządkowana koncepcja zarządzania przepływem materiałowym (procesami logistycznymi) w sposób istotny przyczynia się do zrozumienia istoty samej logistyki. W niniejszym[...]
EN The essence of contemporary logistics are material and information fl ows. Thus, presenting the coherent and ordered concept of material fl ow management (management of logistical activities) will contribute to understanding the essence of logistics. The article depicts the classifi cation of logist[...]
6
80%
Logistyka
PL Pojęcie logistycznej obsługi klienta ma charakter wielowymiarowy, gdyż łączy aspekty logistyczne, finansowe, marketingowe, co daje szerokie możliwości jego interpretacji. W celu dokładnego zrozumienia tego obszaru w pierwszej kolejności wskazano przesłanki wzrostu znaczenia problematyki obsługi klie[...]
EN The concept of logistics customer service is multidimensional, as it combines the aspects of the logistic, financial, marketing, which provide ample scope for inerpretation. For a thorough understanding of that area at first the conditions for the growing importance of customer service issues in log[...]
7
80%
Logistyka
2009 nr 6 34-37
PL Logistyka produkcji odzieży jest elementem systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Przedmiotem artykułu są jej podstawowe zadania oraz zakres ich wspomagania informatyką. Podkreślić należy wagę autorskiego projektu oprogramowania komputerowego, zastosowanego do nadzoru robót w toku produkcji i stanó[...]
8
80%
Logistyka
2009 nr 6 15-20
9
80%
Logistyka
PL W sieciach dystrybucyjnych występuje potrzeba szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany cen produktów. Dotyczy to firm których działalność mocno zależy od kursu złotego, wahań na rynkach giełdowych. Ponadto dotyczy to akcji promocyjnych itp. Przeprowadzenie zmian cen w systemie komputerowym jest[...]
EN Distribution networks there is a need for fast and flexible response to changes in product prices. This applies to companies whose activities are heavily dependent on the zloty exchange rate volatility on stock markets. Moreover, this applies to promotions, etc. Carry out price changes in the comput[...]
10
80%
Research in Logistics & Production
2013 Vol. 3, No. 3 155--165
EN The article presents the concept of logistically efficient product in the logistic management and results of research conducted on a group of small manufacturing companies in the textile industry from the Lodz region. The research was conducted to determine conditions of logistic management in small[...]
11
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
EN Development of restructured industry and new entrepreneurial activities are connected with establishment and development of industrial zones with adjoining activities in the area of Moravian- Silesian region. Essential conditions for success are well operating materials and information flows between[...]
12
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule zaprezentowano logistykę produkcji metalurgicznej oraz wyjaśniono powody dla jej rozwoju w czeskich przedsiębiorstwach metalurgicznych. Przedstawiono systemy logistyczne oraz możliwości ich wprowadzenia w przemyśle metalurgicznym. Zaprezentowano logistyczne rozwiązania stosowane w czeskic[...]
EN The paper specifies metallurgical production logistics and explains reasons for their developing in the Czech metallurgical enterprises. Next summarizes logistics systems and conceptions used in production and describes possibilities their utilization in the metallurgical industry. Finally presents [...]
13
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 29-44
PL Określono cel, uwarunkowania i możliwości realizacji projektu oraz działania Zachodniopomorskiego Centntrum Logistycznego-Port Szczecin (ZCL-PS). Na tle powiązań transportowych i funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego oraz prognozy popytu na usługi logistyczne została przedstawiona wielo[...]
EN The article defines the aim, conditions and possibilities of executing the project and the activities of the West Pomeranian Logistic Centre - the Port of Szczecin (ZCL-PS). An evaluation of the ZCL-PS location has been presented according to a variety of criteria against the background of transport[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 251-255
DE Im diesem Artikel der Autor vernimmt ein Versuch zu bezeichnen die Verfahren eine logistische Strategie den Betrieb, der funktioniert gegen wartig im komplizierten und schnell verandernte Markt Umgebung.
15
80%
Logistyka
2000 nr 4 38-39
PL Ostatnie lata charakteryzują sie zmianami, które zdecydowały o obliczu polskiego rynku logistycznego. Jest to czas, kiedy Polska stała się ważnym punktem strategicznym dla firm działających w Europie Zachodniej. Polska traktowana jest jako obiecujący rynek zbytu, produkcji i usług, jak również jako [...]
16
80%
Management
2003 Vol. 7, no 2 137-145
PL Zarządzanie zaopatrzeniem to nabywanie materiałów i zasobów niezbędnych do wytwarzania produktów i usług. Zaopatrzenie jest ważną sferą działalności przedsiębiorstwa, często nie docenianą w firmach. Łańcuch dostaw jest to sieć logistyczna składająca się z dostawców, producentów, magazynów, hurtowni [...]
EN Management of provisions is purchasing materiais and resources that are in dispensable for making products and services. Provision is the important sphere of company activity, which is often undervalued. A chain of supplies is the logistic net that consists of supplies, producers, warehouses, stores[...]
17
80%
Logistyka
2014 nr 6 6589--6593
PL Niniejszy artykuł omawia przykłady zastosowania elementów grywalizacji w różnego rodzaju procesach związanych z szeroko rozumianą logistyką. Omawiane przykłady pokazują szerokie spektrum możliwych zastosowań – od kontroli ruchu pieszego, poprzez kontrolę prędkości ruchu samochodowego, na analizatorz[...]
EN The following article discusses examples of applying gamification elements in various kinds of processes connected to broadly-understood logistics. The described show the wide spectrum of possible applications – from controlling pedestrian traffic, through controlling traffic speed, to analysis of b[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 225-234
PL Tematem przewodnim opracowania są zagadnienia dotyczące problematyki optymalizacji zadań transportowych w systemach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. W artykule opisano ogólny model systemu logistycznego. Scharakteryzowano możliwe obszary optymalizacji systemów logistycznych.
EN The main objects of this article are problems of optimization transportation tasks in logistics systems. This paper describes a model of logistic system.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 257-264
PL W artykule przedstawiono wyniki badań integracji działań w sferze logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedmiotem badań były współpraca z dostawcami i sposób komunikacji z dostawcami. Końcowe wnioski sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których istnieje dział logistyki i [...]
EN The article contains results of activities integration researches in supply sphere of production companies. The subjects of researches were partnership with suppliers and way of communication with them. The final conclusions were defined in a separate way, both for, companies with and without logist[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 313-337
PL W pierwszej i drugiej części opracowania serii: system logistyczny odpadów, sfera regulacji, omówiono zagadnienia dotyczące norm prawnych i systemu informacyjnego gospodarki odpadami. Opracowanie niniejsze zwraca uwagę na potrzebę organizacji i koordynacji działań w systemie gospodarki odpadami. Sta[...]
EN In the first and second part of the series: the logistic system of wastes, the domain of regulation, the issues concerning legal standards and the information system of economy of wastes were discussed. The present study relates to necessity of organization and coordination in the system of economy [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last