Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 1 85-111
PL W opracowaniu zaproponowano wzorcowy model racjonalnej gospodarki odpadami w regionie uprzemysłowionym. Uwzględniono takie zmienne decyzyjne logistycznego systemu gospodarki odpadami, jak: charakter odpadu, warunki sprzedaży i odbioru odpadów oraz rozmiary i specyfika potencjalnego rynku. Jest to wi[...]
EN The scope of the paper is the presentation of a standard model for efficient waste management system in an industrial area. The following logistic variables were considered: waste type, conditions of the sale and disposal contract, potential market size and characteristics. The model gives a certain[...]
2
100%
Systems Science
EN The existing methods of multicriterial synthesis of logistic systems (LS) have been developed and improved according to the complex of technical and economic indications. Capabilities of procedures of scale evaluation and evaluation of the coordination of expert opinion have been expanded, which inc[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 153-164
PL W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Część praktyczna zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących wdrożenia rozwiązań logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach. Końcowe wyniki sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których is[...]
EN In the article the evaluation of operation of logistical system in industrial enterprises was presented. The practical part contents the results of survey reasearching related to implementation of logistical systems in selected industrial enterprises. The final conclusions were formulated separably [...]
4
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 3 293--299
EN This paper presents the life cycle of the fuel with the use of LCA. This method is taken from the management theory allows to describe and predict the impact of production processes, transport and use of fuels on the environment. The aim of the study is to compare the energy consumption of the test [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2015 Nr 2 29--46
EN The logistics system of armed forces is a military organization consisting of management units as well as logistic sections and facilities which are interrelated. It has infrastructure which is adequate to the conducted processes and possessed resources, it conditions the transformation of logistic [...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1094--1099, CD
PL Węzły transportowe są elementami strukturalnymi łańcuchów logistycznych i służą jako elementy systemów technologicznych dostawy ładunków. Logistyczne zarządzanie procesami funkcjonowania węzłów transportowych wymaga stosowania podejścia systemowego jako podstawowego narzędzia do zarządzania systemam[...]
EN Transport nodes are structural elements of logistics chains. They are the elements of cargo supply technological systems. Logistics management of transport nodes functioning processes requires the use systemic approach as a basic tool of logistics systems management. Transport nodes functioning mode[...]
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 3 8-14
PL W artykule przedstawiono etapy procesu projektowania systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa Mostostal Słupca SA, a mianowicie: analizę podstawowych definicji z zakresu logistyki, wybór obiektu badawczego, analizę przebiegu procesów wytwarzania w przedsiębiorstwie, analizę struktury or[...]
8
100%
Logistyka
2015 nr 6 28--31, CD
PL W artykule poruszono temat znaczenia systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Najpierw przedstawiono istotę systemów logistycznych. Następnie scharakteryzowano badane przedsiębiorstwo oraz opisano systemy logistyczne w nim występujące. Ponadto przedstawiono wyniki kwestionariusza ankiety skierowa[...]
EN The article refers to the importance of logistics systems in the enterprise. The first part presents the essence of logistics systems. Then, the author characterizes the logistics systems based on selected company. In addition, the author presents the results of a questionnaire directed to employees[...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 6 10532--10539
PL Zaprezentowany artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: co należy rozumieć przez ryzyko w systemach logistycznych i jak postępować by zarządzać nim efektywnie. Przedstawione narzędzia i instrumenty, które zostały opracowane na podstawie dostępnej literatury oraz badań własnych wskazują d[...]
EN The presented article is an attempt to answer questions: what is meant by risk in logistic systems and how to proceed to manage it effectively. The tools and instruments that have been developed on the basis of available literature and own studies show the way of effective risk management in logisti[...]
10
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN It is indicated that sets of elements of complex logistic system, their parameters, numerical values, properties and finally – structures of complex logistic system, are topological spaces between which properties of homeomorphism can exist, that allows to apply mathematical apparatus of the theory [...]
11
88%
Logistyka
1998 nr 3 3-8
PL W artykule przedstawiono doświadczenia uzyskane przy wprowadzeniu w Zakładzie Produktów w Adtranz Zwus koncepcji systemu logistycznego opartego na integracji wewnętrznego łańcucha dostaw. Do tej pory przepływ materiałowy był postrzegany jako zestaw oddzielonych od siebie ogniw funkcjonalnych. Zinteg[...]
EN The paper presents experience gained during implementing logistic system concept in Adtrans Zwus company, based on integrating internal supply chain up to now, the material flow has been viewed as a set of discrete functional links. The integrated chain means that particular links were permanently b[...]
12
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The aim of the following article is to systematize the concepts connected with modern genetic algorithms together with presenting examples of their applications in logistic issues. Using appropriate tools for solving logistic problems is a basic condition of development and/or endurance on the marke[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 243-254
PL W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie utrzymania obiektów technicznych, a zwłaszcza sprzętu wojskowego, w stanie zdatności zadaniowej. Przedstawiono przy tym możliwości modyfikacji systemu utrzymania techniki wojskowej w następujących obszarach: pozyskiw[...]
EN The paper presents modern organisational and technical solutions with regard to maintaining technical objects (especially military equipment) in usable conditions. The author discusses the possibilities of modifying the maintenance system in the following areas: military systems purchases, human pot[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 1(70) 141-155
EN The article deals with auxiliary Instruments of a logistic chain administration. Without computer networks and modern technologies of compiling data about chosen products it is difficult to talk about an efficient logistics production, logistics consumption, multinational logistics or a co-operative[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W pracy przedstawiono opis produktu logistycznego i elementy jego systemu. Wyodrębniono również podsystemy logistyczne oraz ich elementy, które przedstawiono w tabeli. Po zapoznaniu się z produktem logistycznym oraz z elementami logistyki sformułowano na ich podstawie definicję systemu logistycznego[...]
EN In this publication there are the description of logistic product and its system's elements presented. There are also logistic subsystems and their elements separated which are presented in the table. On the basis of the conception of logistic product and logistic elements there is the definition of[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 389-410
PL Artykuł jest kolejnym opracowaniem serii: System logistyczny odpadów, sfera regulacji. W części IV badań realizowanych w 2005 r. omówiono planowanie gospodarki odpadami, w tym zagadnienia bilansowania, prognozowania i programowania według założeń PGO dla województwa śląskiego i na przykładzie wyb[...]
EN Fifth part as a continuation of former researches contains finance system of ecological investment activities and also other connected with waste management. There are shown financial sources and the structure of incomes and outflows of capital and also forms of financing activities form WFOSIG an[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 321-330
PL W artykule zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania podejścia systemowego w logistyce zaopatrzenia przedsiębiorstw. Ujęcie systemowe przedstawiono w czterech aspektach: terminologicznym, opisowym, wyjaśniającym, konstrukcyjnym.
EN The article contains the possibility of making use the system approach in supply logistics companies. Four aspects present the system approach: terminology, descriptive, explanatory, and structural.
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 393-419
PL Kolejnym artykułem serii: System logistyczny odpadów, sfera regulacji jest planowanie gospodarki odpadami. Planowanie gospodarki odpadami omówiono na tle polityki ekologicznej i strategii kraju oraz zadań województwa samorządowego, powiatu i gminy. W opracowaniu uwzględniono wszystkie aspekty analiz[...]
EN The next article of the series: The logistic system of wastes, the domain of regulation is waste management planning. The waste management planning was discussed on the background of the ecological politics and the state strategy and also on the background of tasks of a self- government voivodeship,[...]
19
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents elements which are used in constructing portal robots. Basic structures of portal robots used in completation systems of cumulative pallet cargo have been presented. Employing some accompanying appliances broadens the possibilities of modification of the structure of the completat[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 15 321-344
PL Opracowanie podejmuje problematykę związaną z logistycznie zorientowanym systemem gospodarki odpadami od strony strefy regulacyjnej. Wyróżniono zmienne decyzyjne sfery regulacyjnej; uwagę skupiono na pierwszej z nich, tj. systemie norm prawnych.
EN The study concerns problems connected with logistic oriented system of waste from the regulation sphere of view. Decision variables of regulation sphere were given, especially in the range of law standard system.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last