Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN Cultural heritage is irrecoverable treasure of every nation; it indicates the development of community and demonstrates its cultural level and education. Reasons of damage or cultural heritage devastation vary: threats can be caused by anthropogenic or environmental affects, war conflict, terrorist [...]
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono metodykę postępowania w procesie zabezpieczenia logistycznego systemów uzbrojenia. W procesie zabezpieczenia zaproponowano ocenę ekonomiczną za pomocą wskaźników. Przywołano proces przetargowy, szacowanie kosztów w całym procesie eksploatacji oraz w procesie recyklingu i uty[...]
EN A procedure is presented in the paper to secure the process of logistic support of weapon systems. It is proposed to use tools of financial effectiveness for this process of support. And for that reason some tools are presented like the biding process and estimation of costs within the whole life cy[...]
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W referacie przedstawiono analizę możliwości wykonawczych systemu rakietowego MLRS-P, z wykorzystaniem krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego i przemysłu obronnego. Uwzględniono harmonogram realizacji systemu i jego uwarunkowania wdrożeniowe. W artykule przedstawiono możliwości czasowe, a szczególn[...]
EN Feasibility study of Missile System MLRS-P by using Polish research and development institutions and defense industry is presented in the paper. The schedule of system development and requirements of implementation are presented. The time perspective is included focusing on the cooperation for the d[...]
4
80%
Logistics and Transport
2018 Vol. 40, No. 4 137--144
EN The article presents the concept of building a transport system model based on the example of maritime aviation SAR service. The applied methodology of efficiency assessment lists the individual elements of the system and then, after applying the mathematical formalization, aims to describe the stru[...]
5
70%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono problematykę użycia sił i środków w sytuacjach kryzysowych. Skupiono się nad możliwością wykorzystania pododdziałów sił zbrojnych RP w zadaniach niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Przedstawiono strukturę batalionów ratownictwa inżynieryjn[...]
EN This paper presents the problem of using forces and resources in crisis situations. It is focused on the potential use of sub-units of the Polish armed forces while helping victims of disasters. It also presents the structure of rescue engineer battalions, the tasks assigned to them in crisis situat[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 3 323-333
PL W artykule zaprezentowano koncepcję warsztatu napraw polowych, zabudowanego na znormalizowanym kontenerze ISO 1C, którego wyposażenie przeznaczone będzie do realizacji napraw i obsługi pojazdów Wojsk Lądowych Republiki Czeskiej. Opracowanie koncepcji poprzedzono analizą rozwiązań stosowanych w innyc[...]
EN The paper introduces a container workplace design for performing maintenance1 of the Czech Republic’s land combat vehicles in field conditions. The presented workshop consists of two ISO 1C size range containers with special equipment. The first container is called a ‘working unit’ and the other one[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe AON
2000 nr 4(41) 116-128
EN In multinational (allied) joint operations the troops groups may consist of different national contingents’ units. The level of training and preparation of Polish Armed Forces units selected for them, their logistic support level including, should enable conducting joint operations. The article disc[...]
8
61%
Logistyka
2014 nr 6 3174--3185
PL Organizowaniem i realizacją procesów zabezpieczenia logistycznego wojsk zajmują się piony funkcyjne: materiałowy, techniczny, transportu i ruchu służby zdrowia i infrastruktury wojskowej. W każdym z tych pionów zasadniczą działalność poprzedza planowanie, prognozowanie, ustalanie zapotrzebowania na [...]
EN The tasks completed in the country or abroad, resulting from the strategy and alliance obligations can be effectively performed by the Polish Armed Forces, if it is the total logistic support, which is a difficult and complicated process. The Polish Armed Forces take part in many foreign missions in[...]
9
61%
Logistics and Transport
EN The solution of both the military and non-military phenomena requires a massive logistic support. It is impossible to cope successfully with any loss and to minimise the damages and losses without sufficient material and technical provision of the emergency and security units and the affected citize[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 1(34) 45-55
EN Tendencies and expectations concerning the logistic support organisation, range and quality of forces fighting on a contemporary and future battle field have been presented in the article. This perspective has been limited to the nearest years. Expected directions of combat means development and its[...]
11
61%
Safety & Defense
2018 1 22--26
EN The main focus of this paper is the capabilities of Unmanned Aerial Vehicles as a military logistic support in conflicts areas. The conducted research addresses the problems of traditional military delivery methods. Next, the problem of using UAVs only for civilian purposes is considered. The pape[...]
12
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 494--509
PL Artykuł opisuje użycie systemu informatycznego do wsparcia odtwarzania technicznego statku powietrznego na lotnisku. Dodatkowo poruszono zagadnienia związane z elementami jakie występują w całym cyklu przygotowawczym samolotu do lotu. Opisano jak przebiegają poszczególne procesy logistyczne w proces[...]
EN Article describe use of software in logistics support in the technical preparation of the aircraft at the airport. In addition discussed issues related to the elements that occur in the entire cycle of a preparatory of the airplane. Describes how to are implemented different logistics processes in a[...]
13
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 3 18--23
PL Koncepcja wspomagania logistycznego i metoda analizy wspomagania logistycznego powstały w obszarze logistyki wojskowej. Coraz częściej są stosowane w systemach cywilnej logistyki. Artykuł prezentuje wyniki badań nad własnościami użytkowymi koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomag[...]
EN The concept of logistic support and supportability analysis method developed in the area of military logistics. Increasingly are used in civilian logistics systems. The article presents the results of research on the utilitarian properties of concept of logistic support and supportability analysis m[...]
14
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 616--634, CD
PL Artykuł opisuje pozyskanie pieczywa w warunkach polowych na bazie kontenerów. Opisano poszczególne operacje jakie są realizowane przy jego produkcji uwzględniając wymagania technologiczne jakie powinny zostać spełnione. Zaproponowano urządzenia jakie są niezbędne do produkcji pieczywa i ich rozmiesz[...]
EN The article describes obtaining bread in field conditions for a the container base. The individual operations that are carried out during its production are described and taking into account the requirements that must be met. The proposed equipment necessary for the production and his arrangement of[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 2(55) 49-71
EN The article presents the problems of logistic support of troops participating in stabilisation operations taking into consideration conditions to reach interoperability with NATO armies and changes occurring in the theory of conducting operations. Multinational character of troops taking part in a s[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 255-265
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę wymagań Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie strategicznego przemieszczenia wojsk względem państw członkowskich. W drugiej na podstawie dogłębnej analizy procesu przemieszczenia PKW w rejon ostatnio realizowanych operacji (Irak, Afganistan, Czad)[...]
EN The first part of the article presents the requirements of the North Atlantic Alliance related to the strategic movement of troops. Further, on the basis of an in-depth analysis of the Polish troops movement process conducted into the area of recent operations (Iraq, Afghanistan, Chad) and of interv[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 2(67)B 77-83
EN The Polish soldiers' current mission in Afghanistan was preceded by a cycle of organisational, training and logistic preparations aimed at creating possibly optimal conditions to perform tasks by the Polish soldiers in Afghanistan. The approximate date of starting the mission had been known to every[...]
18
51%
Logistyka
2014 nr 5 694--701
PL Artykuł przedstawia podział funkcjonalny sprzęt mostowego i związane z tym możliwości wykorzystania takiego sprzętu w sytuacjach militarnych i katastrof cywilnych. To podwójne zastosowanie dotyczy nie tylko mostów składanych, ale także mostów szturmowych, w szczególności gdy używane są dodatkowe ele[...]
EN The paper presents functional breakdown of bridging equipment and the ensuing capabilities of employing such equipment by the military and civilian populations. This dual use concerns not only foldable bridges, but also assault bridges, in particular when additional elements which are inserted betwe[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2009 Nr 3 159-168
PL Prawidłowe i terminowe zaspokojenie potrzeb logistycznych polskich kontyngentów wojskowych stanowi duże wyzwanie dla służb logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe źródło ich pokrycia stanowią dostawy z kraju oraz towary i usługi pozyskiwane w ramach umów międzynarodowych. D[...]
EN To correctly and timely meet the logistic needs of Polish military contingents constitutes a big challenge for the logistic services of the Polish Armed Forces. These needs are satisfied with supplies from the country and the goods and services acquired under international agreements. In addition, d[...]
20
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 586--603
PL W opracowaniu przedstawiono problem komplementarności potencjału logistycznego morskich portów handlowych w stosunku do narodowej logistyki sił morskich w zabezpieczeniu brzegowym oraz podczas działań RSOM w operacjach NATO. Na podstawie dokumentów normalizacyjnych NATO dokonano kompleksowego zestaw[...]
EN The problem of the complementarity of commercial sea port logistic capabilities to the national naval logistics capabilities in ashore support and RSOM during the operations led by NATO has been arised in the paper. On the base of the NATO documents the allied logistic requirements related to Mariti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last