Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W zdecydowanej większości rozwijających się i rozwiniętych krajów świata następuje silny wzrost znaczenia logistyki i usług logistycznych. Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne dotyczące pojęcia usług logistycznych, procesu ich świadczenia oraz wybranych determinant ich rozwoju w Polsce.
EN In most developing and developed countries there is a strong increase of logistics and logistics services importnance. The article presents the theoretical basis for the concept of logistics services, the process of their providing and selected determinants of their development in Poland.
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 5-24
PL Artykuł prezentuje pewne podejście do zagadnienia optymalizacji obsługi logistycznej obszaru w wieloszczeblowych systemach dystrybucji. Przedstawiono formalny zapis modelu wieloszczeblowego systemu dystrybucji, uwzgledniajac nałożone ograniczenia oraz kryteria jego oceny. Przedłożono także sformułow[...]
EN The paper includes a new approach to the problem of the optimization of logistic services in a multi-tiered distribution system within a given area. A formal description of the model of a hierchical distribution system including the constrains and evaluation criteria involved. Further, a multicriter[...]
3
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia cele, funkcje i rodzaje usług logistycznych, jak również skupia się na trendzie mającym coraz większe znaczenie w świadczeniu nowoczesnych usług logistycznych, a mianowicie outsourcingu owych usług. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój segmentu usług outsourcingowych oraz na wady [...]
EN The article presents the objectives, functions and types of logistic services, as well as focuses on the trend which has become increasingly important in the prviding of modern logistics services, namely the outsourcing of these services. Particular attention was given on the development of outsourc[...]
4
80%
Logistics and Transport
EN The aim of the article is to present and analyze major groups of factors that are considered by companies when selecting a logistic operator, and to demonstrate how a given factor influences the quality of performed tasks. It systemises factors and analyses more closely those which are currently of [...]
5
80%
Logistics and Transport
EN The steady increase in public sector spending on the purchase of goods and services in public procurement is more noticeable. The aim of this article is to present the possibility of optimization of the public logistic and to show its potential areas of application. The examples of the application o[...]
6
80%
Research in Logistics & Production
2017 Vol. 7, No. 4 367--376
EN The existing definitions of the logistic centre have been analysed for the purpose of creating a uniform definition. The work uses the main Polish definitions as well as foreign ones. The uniform, suitable to be the basis of further research definition has been created as a result of analysing the m[...]
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono charakterystykę i systematykę usług logistycznych. Omówiono uwarunkowania ich kształtowania na rynku transportowo - spedycyjno - logistycznym (TSL).
EN This publication presents characteristic and distribution logistical services, as well as the emerging demand and supply for such services on the market transport - spedition - logistic (TSL).
8
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 397--408
PL Stosowane technologie oraz umiejętność ich pozyskiwania są znaczącymi czynnikami bycia konkurencyjnym na rynku, stąd również przedsiębiorstwa usług logistycznych biorą udział w tych działaniach. Jednocześnie przedsiębiorstwa te, będąc odbiorcami technologii, same stają się ich dostawcami zarówno dla[...]
EN The technologies used and the ability of their acquisition is a significant factor in being competitive on the market. Thus, the logistics enterprises are involved in these activities. At the same time, these companies being recipients of technology also become the suppliers of technology both for t[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 229--241
PL Klastry są nową formą współpracy zrzeszającą przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, która rozwija się coraz intensywniej. Tworzenie sieci współpracy w łańcuchu wartości jest dzisiaj podstawowym procesem kształtowania przewagi konkurencyjnej, która opiera się na innowacyjności. Klastry logistycz[...]
EN Clusters are a new form of cooperation between enterprises, institutions and organizations. This form develops more intensively. Creation of a cooperation network in the value chain is today a fundamental process in building the competitive advantage, which is based on innovation. Logistics clusters[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Outsourcing jest już powszechnym rozwiązaniem, co powoduje, że operatorzy logistyczni mają problemy z optymalnym zagospodarowaniem sieci dystrybucyjnej ze względu na ogromną ilość przesyłek. Obserwując współczesny rynek, na którym dokonują się procesy przemieszczeń, można zaobserwować takie tendencj[...]
EN If we observe the market, where there are translocation processes you will notice the following trend: the strong stream of mass-production goods, where customers want to get the goods in the "Home to home" or "door to door" system; in connection with increasing production specialization, in logisti[...]
11
61%
Logistyka
PL Logistyczna obsługa klienta to dziedzina nabierająca w gospodarce rynkowej coraz większego znaczenia. Firmy poszukują coraz lepszych sposobów obsługi w związku z czym stale rozszerzają swoją ofertę. Wśród dostawców usług logistycznych największe osiągnięcia w tej dziedzinie mają operatorzy logistycz[...]
EN Companies are looking for better and better possibilities of service and that’s why they constantly widen their offer. Among deliverers of logistic services the biggest attainment have logistic operators. Very often their activity leave theory of customer logistic service behind. The reason for such[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 91-108
PL Istota prezentowanego artykułu dotyczy zagadnienia przedsiębiorstwa logistycznego jako podmiotu w procesie zarządzania adaptacją jakości usług logistycznych. Podmioty logistyczne, a szczególnie ich usługi stały się bowiem przedmiotem szczególnego zainteresowania. Autor artykułu podejmuje się przede [...]
EN The essence of the article being presented concerns the question of the logistic company as a subject in a process of management of the quality of logistic services. The logistic subjects, mainly their services have become a matter of special interest. The author of the article undertakes the issue [...]
13
61%
LogForum
PL W pracy przeanalizowano motywy powstawania współpracy w obrębie sieci dostawców jako punkty podziału w łańcuchu dostaw produktów metalurgicznych. Punkty podziału zostały zdefiniowane i zidentyfikowane na poziomie centrów usługowych w obrębie badanego łańcucha. W trakcie badań poddano analizie różne [...]
EN The article analyses the motives for establishing cooperation within a company supply network as division points in a supplies chain of metallurgical products. The division points were defined and identified at the level of service centres in the investigated chain. The analysis took into considerat[...]
14
61%
Logistyka
2016 nr 2 38--39
PL Wzrost aktywności i wzmocnienie obecności Grupy ID Logistics w naszym kraju jako jednego z liderów dedykowanej logistyki kontraktowej to główne cele nowej strategii Firmy na lata 2016-2018, którą przedstawił na spotkaniu prasowym 22 marca 2016 roku w Mszczonowie Dyrektor Generalny ID Logistics Polsk[...]
15
61%
Logistyka
2016 nr 2 62--62
PL Na spotkaniu prasowym 31 marca 2016 roku brytyjska spółka SEGRO podsumowała 10 lecie swojej działalności w Polsce i Czechach, które najkrócej można ująć tak: 1,2 min m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej oraz portfolio o wartości 860 min euro. W naszym kraju portfel Firmy stanowi pon[...]
16
61%
Logistyka
2016 nr 2 61--61
PL Od 1 maja 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy unijne w zakresie prawa celnego. Zmienią one znacząco rzeczywistość związaną z obrotem towarowym z zagranicą. Regulacje te dotkną również sektor transportowy, który nie tylko uczestniczy w przewozie towarów na terenie i poza Unią Europejską, ale c[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1404--1408
PL Jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynku logistycznym jest elastyczność odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw, wprowadzanie zmian zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów. Elastyczne przystosowanie się do wymogów klienta korzystnie wpływa na budowanie wzajemnych relacji. Operatorzy logistyczni[...]
EN One of the key elements of success in the logistics market is the flexibility regarding supply chain management, changes in line with the growing demands of customers. Flexible adaptation to the customer's requirements is beneficial to build relationships. Logistics operators are forced to increase [...]
18
61%
Logistyka
2017 nr 2 42--45
PL Na jakość usług logistycznych bezsprzecznie ma wpływ wiele różnorodnych czynników. Firmy kurierskie napotykają ciągły wzrost oczekiwań klienta oraz silną konkurencję. Przedsiębiorstwa te są jednymi z najbardziej dynamicznych w branży TSL. Ich głównym wyzwaniem jest ostatnia mila. Działające na polsk[...]
EN The quality of logistics services is undoubtedly influenced by many different factors. Courier companies are faced with a continuous increase in customer expectations and strong competition. These companies are one of the most dynamic in the TSL industry. Their main challenge is the last mile. Compa[...]
19
61%
Logistyka
2015 nr 2 45--47
PL Artykuł omawia rynek usług pośredników KEP w Polsce. Autor scharakteryzował najważniejszych brokerów, omówił zakres i rodzaje świadczonych usług oraz ich ceny.
20
61%
Logistyka
2015 nr 2 56--56
PL Autor opisuje system opomiarowania pracy maszyn, wdrożony przez suwalską firmę Padma Art. Sp. z o.o., który pozwala na optymalizację produkcji oraz zwiększenie wydajności środków trwałych w parku maszynowym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last