Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 311-319
PL Rynek usług logistycznych znajduje się w fazie wzrostu i ciągłych przekształceń. Doprowadziło to do powstania wyspecjalizowanych operatorów logistycznych i PL oraz w toku dalszej ewolucji do powstania Wiodącego Operatora Logistycznego 4 PL. Dlatego w artykule przedstawiono rolę, jaką pełnią w łańcuc[...]
EN Logistics service market's is in the growth's phase and continous Iransformations. It brought to arise specialized logistics operator 3 PL and leading logistics operator 4 PL. That's why in the article was presented the role of logistics service provider 3 PL and 4 PL in the supply chain.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 213-220
PL Logistyczna obsługa klienta jest różnie definiowana. W każdym jednak przypadku nadaje ona sens wszystkim działaniom logistycznym. Dlatego należy analizować nie tylko wyniki takiej obsługi, ale także inne działania logistyczne wywierające swój wpływ na logistyczną obsługę klienta. Do takich obszarów [...]
EN There are various definitions of the logistic services. However, in each particular case it is considered to be the foundation of all logistic activities. Therefore, not only the outcome of such services should be analyzed, but also other fields of activities influencing the aforementioned services [...]
3
100%
Logistyka
2013 nr 5 311--314, CD 2
PL Electronic services market, both in Poland and in the world is growing rapidly, covering all sectors and all areas of the traditional market. Many Internet services occurs because of the simplicity and greater availability to the client as opposed to the traditional market. Regardless of the industr[...]
EN Electronic services market, both in Poland and in the world is growing rapidly, covering all sectors and all areas of the traditional market. Many Internet services occurs because of the simplicity and greater availability to the client as opposed to the traditional market. Regardless of the industr[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 3 6397--6403
PL Istotą niniejszego artykułu jest marketing usług logistycznych realizowany w koncepcji zrównoważonej. Początek opracowania stanowi wprowadzenie do istoty zrównoważonego marketingu. Przedstawiono pojęcie i znaczenie zrównoważonego marketingu według różnych autorów. W dalszej części opracowania zaprez[...]
EN The essence of this article is the marketing of logistics services implemented in the concept of sustainability. The first part of this work constitutes an introduction to the essence of sustainable marketing. It presents the concept and importance of sustainable marketing according to different aut[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 3 3490--3495
PL Centra logistyczne uznawane są za niezwykle efektywną formę restrukturyzacji obszarów znajdujących się w gospodarczym regresie, jako inwestycje ożywiające lokalną gospodarkę i uruchamiające nowe inwestycje, związane z napływem nowych podmiotów. Artykuł stara się przybliżyć istotę działania centrów l[...]
EN Logistics centers are considered to be an extremely effective form of restructuring areas in economic regression, as investments vitalizing the local economy and triggering new investments associated with the influx of new players. Article seeks to bring the essence of the operation of logistics cen[...]
6
100%
Logistyka
2014 nr 6 9722--9732
PL Obsługa logistyczna może stanowić podstawę do modelowania systemów logistycznych. Jej wymiar strategiczny można wykorzystać do identyfikacji zakresu teorii i praktyki koniecznych do opisu wymagań jakie powinny spełniać produkty logistyczne jako efekty funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębi[...]
EN Logistic service can provide a basis for modeling logistic systems. Its strategic dimension can be used to identify a range of theory and practice necessary to describe the requirements to be met by logistic products as effects of the companies logistic systems operation, as well as logistic supply [...]
7
100%
Logistyka
2013 nr 6 52--56
PL Autorzy artykułu przestawiają znaczenie transportu kolejowego w rozwoju usług logistycznych oraz jego pozycję na rynku transportowym naszego kraju. Aglomeracja poznańska od kilku lat zajmuje czołowe miejsce w zakresie powierzchni magazynowych oraz w rozwoju firm logistycznych. Ma to istotne znaczeni[...]
EN The authors are presenting the importance of rail transport in the development of logistics services and its position on the transport market of our country. Poznan agglomeration has established a leading position within last several years in the field of warehousing and development of logistics com[...]
8
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 11 2--12
PL Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyki w środowisku polskich teoretyków i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozp[...]
EN The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dil[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 6 337--342
PL Artykuł przedstawia wyniki badań odzwierciedlające wpływ właściwości usług logistycznych na projektowanie logistyczne, przy czym wyeksponowane zostały zmiany tych właściwości w czasie i wynikająca z tego konieczność permanentnego opracowywania projektów logistycznych. Tak określona problematyka zost[...]
EN The article presents the results of research reflecting the impact of the properties of logistic services on logistic design, where the changes of these properties over time and the resulting necessity of permanent development of logistic projects have been exposed. The issues described in this way [...]
10
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 11 455--473, CD
PL Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyka w środowisku polskich teoretyków i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozp[...]
EN The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dil[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 60 5--14
PL Referat omawia wpływ zmian gospodarczych na charakter świadczonych usług w sektorze Transportowo - Spedycyjno - Logistycznym (TSL). Wskazuje również na potrzebę dynamicznego rozwoju przewozów intermodalnych w naszym kraju. Przyjęcie takiego kierunku rozwoju towarowego transportu zapewni możliwość wł[...]
EN These article presents economy changes influence on transport-forwarding-logistic services character. The paper indicates need of dynamic logistics services development. Goods transport development in such way will secure taking advantages of ecologically means of transport for our country; thereby [...]
12
84%
Logistyka
PL Artykuł omawia elementy wyposażenia zaangażowane w obsłudze logistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów infrastruktury magazynowej wraz z odpowiednim wyposażeniem. Ponadto, przedstawione zostały centra logistyczne - jako nowoczesne rozwiązania w sieciach logistycznych, stanowiące jej punkty[...]
EN The article discusses the elements of equipment used in logistic service with special focus on storage infractructure facilities and their specific equipment. Logistic centers, as modern solutions in logistic networks that are their interchange points covering much wider area of functionality than t[...]
13
84%
Logistyka
2013 nr 5 361--367, CD 2
PL Praca podejmuje problematykę zarządzania projektami logistycznymi wspomaganymi oprogramowaniem w przedsiębiorstwach TSL transport-spedycja-logistyka. Indywidualne zlecenia – usługi logistyczne traktowane są jako pojedyncze projekty realizowane w dynamicznym środowisku wieloprojektowym w złożonych ła[...]
EN The paper takes the issue of logistics project management aided by software packages in enterprises of transport-shipping-logistics. Individual orders – logistics services are treated as individual logistic projects in a dynamic multi-project environment in the supply chain. An example of using soft[...]
14
84%
Logistyka
2014 nr 5 1200--1208
PL Informacja i technologia informacyjna pełnią istotną rolę w działalności logistycznej oraz mają coraz większy wpływ na sukces rynkowy organizacji i utrzymanie jej konkurencyjności. Nieprzerwany przepływ zasobów informacyjnych stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Zasoby inform[...]
EN The information and informational technologies plays a very important role in the logistics activities and have a more and more greater influence on a market success of organization and keeping its competitiveness. Uninterrupted information flow makes basis for effective functioning of the supply ch[...]
15
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 305--316
PL W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co dec[...]
EN In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of[...]
16
84%
Logistyka
2014 nr 3 3193--3199
PL Obecnie outsourcing to jedna z bardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która ma wiele korzyści. Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu kluczowej działalności, uwolnienie rzadko dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, p[...]
EN Currently, outsourcing is one of the most effective business management strategy that has many benefits. Application outsourcing allows the company to focus on driving core business, freeing rarely available resources and use them for the core business, the transfer of risk that is associated with t[...]
17
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 32 5-15
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie najnowszych kierunków i trendów w obsłudze logistycznej dostaw w transporcie i kompletacji. Najistotniejszymi elementami nowoczesnych rozwiązań w zakresie usług logistycznych są: outsourcing, ścisłe harmonogramowanie dostaw, cross-docking oraz zindywidualizow[...]
EN Subject of this article is presentation of latest directions and tendencies of logistic service in transportation and completion processes. Most essential elements of new solutions of logistic service are: outsourcing, narrow supply schedule, cross-docking and individual logistics service. In the ar[...]
18
84%
Problemy Jakości
PL Dynamika rozwoju rynku usług logistycznych spowodowała, iż zaczęto uważniej obserwować ten sektor działalności. Coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości produktu, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu firmy usługowej. Jednym z ważniejszych [...]
EN The dynamics of development of the logistics market caused that this sector of activity has become to be observed more carefully. Growing consumer awareness, as well as concern for providing the best quality of the product, caused that the quality enables the success of a service company. S0 one of [...]
19
84%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 8 132--140
PL Artykuł przedstawia organizację chmury obliczeniowej zaprojektowanej w ramach projektu LOGICAL (program Central Europe) i wdrożonej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W szczególności opisano architekturę platformy, jej główne komponenty i usługi oraz platformę VMWare. Przedstawiona chmura o[...]
EN This paper concerns organization of the local cloud computing environment at the Wroclaw University of Economics, developed in the framework of the LOGICAL research project. In particular the architecture of the environment, the implementation of main components of the environment are described as w[...]
20
67%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 1 57--61
PL Szczególną cechą aktualnego rozwoju gospodarczego jest łączenie się przedsiębiorstw w sieci i łańcuchy logistyczne, o zasięgu nie tylko krajowym, ale w coraz większym stopniu międzynarodowym. Wyzwaniem dla rozwoju logistyki jest rosnące znaczenie handlu międzynarodowego w związku z globalnym charakt[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last